Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2012

ISBN/ISSN: 1584-9716
Editura: C.H. Beck
170,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea reuneste decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie din anul 2012, structurate pe urmatoarele domenii de drept: drept civil, drept european, dreptul proprietatii intelectuale, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul functiei publice, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal.

Accesul cititorului la informatia dorita este facilitat printr-un index alfabetic (pentru fiecare materie in parte), precum si printr-o lista cronologica a deciziilor. De asemenea, lucrarea cuprinde note referitoare la legislatia avuta in vedere de instanta suprema la momentul pronuntarii deciziilor, cu eventuale precizari legate de modificarile aduse actelor normative pana in prezent.

Abrevieri ........................................................................................................ XXIII
DREPT CIVIL
I. Actul juridic civil ........................................................................................... 1
1. Imobil dobândit printr-un act de adjudecare. Existenţa notării în cartea
funciară a unui litigiu asupra titlului de proprietate. Nulitatea procesului-verbal
de adjudecare ca urmare a relei-credinţe a adjudecatarului ........................................ 1
II. Prescripţia extinctivă .................................................................................... 15
2. Arestare preventivă nelegală. Cerere de despăgubiri. Începutul termenului de
prescripţie a dreptului la acţiune de la data pronunţării hotărârii de revocare
a măsurii privative de libertate ......................................................................... 15
3. Acţiune în răspundere civilă delictuală prin care se solicită daune materiale
şi morale ca urmare a infestării unei persoane cu virusul HIV. Momentul de la
care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului la acţiune ........................... 18
4. Persoane deportate din motive etnice. Despăgubiri solicitate pentru acoperirea
prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a statului. Prescripţia dreptului la acţiune ....... 23
5. Contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate de chiriaş. Data naşterii dreptului
material la acţiune ............................................................................................... 28
III. Drepturi reale ................................................................................................ 33
6. Cerere de restituire a unui imobil preluat abuziv de stat, formulată în temeiul Legii
nr. 10/2001 şi adresată Arhiepiscopiei Bucureştilor, deţinător actual al bunului.
Persoană juridică de drept privat. Lipsa calităţii de „unitate deţinătoare” în sensul
Legii nr. 10/2001 şi, în consecinţă, lipsa obligaţiei de a soluţiona notificarea .......... 33
7. Cerere de restituire formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada dreptului de
proprietate asupra imobilului preluat de stat în condiţiile în care în decretul de
expropriere figura o altă persoană decât cel care avea înscris dreptul de
proprietate în cartea funciară deschisă în baza Decretului-Lege nr. 115/1938 .......... 49
8. Imobil preluat de statul sovietic ca activ german cu titlu de despăgubire de
război în baza hotărârilor Convenţiei de la Potsdam şi intrat ulterior în patrimoniul
Statului Român, în baza unui titlu valabil, prin cumpărare. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 .............................................................................. 52
9. Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001 pentru un teren situat în
extravilanul localităţii. Competenţa comisiei constituite potrivit Legii fondului
funciar de a soluţiona cererea. Obligaţia primăriei de a declina competenţa de
soluţionare a notificării ........................................................................................ 64
10. Imobil preluat abuziv de stat. Restituirea în natură persoanelor îndreptăţite
a părţilor din imobil care nu au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995,
precum şi a cotelor părţi din terenul aferent acestor spaţii ........................................ 68
11. Dispoziţie emisă de primar în procedura Legii nr. 10/2001 privind restituirea unui
imobil preluat abuziv de stat. Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a
dispoziţiei de către entitatea emitentă ................................................................... 73
12. Transmiterea pe cale succesorală a dreptului de a formula cerere de restituire
a unui imobil în baza Legii nr. 10/2001, drept născut în patrimoniul defunctului.
Depunerea notificării de către moştenitori în termenul prevăzut de lege.
Calitatea de persoană îndreptăţită ........................................................................ 76
13. Imobil cumpărat prin chitanţă sub semnătură privată şi preluat de Stat prin
decret de expropriere. Menţionarea numelui petentului în actul de preluare.
Dovada calităţii de persoană îndreptăţită .......................................................... 82
14. Cerere de restituire în natură a unui imobil aflat în patrimoniul unei bănci,
preluat abuziv de stat. Calitatea de acţionar majoritar al băncii a autorului
persoanelor care au formulat notificare. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită ....... 86
15. Imobil intrat în patrimoniul Statului ca urmare a rezoluţiunii de plin drept
a unui contract de vânzare-cumpărare pentru nerespectarea obligaţiei asumată de
cumpărător. Pact comisoriu de gradul IV. Inaplicabilitatea dispoziţiilor
Legii nr. 10/2001 ..................................................................................... 89
16. Acţiune în revendicare a unui imobil preluat abuziv de stat, formulată
după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 în lipsa parcurgerii procedurii
administrative. Aplicarea prioritară a dispoziţiilor legii speciale în raport
cu dreptul comun. Respingerea acţiunii ........................................................... 95
17. Acţiune în revendicarea unui bun imobil preluat abuziv de stat, formulată
după ce titularul acţiunii a uzat de procedura administrativă prevăzută de
dispoziţiile Legii nr. 10/2001 şi finalizată cu o hotărâre judecătorească
irevocabilă. Respingerea acţiunii întemeiată pe dreptul comun............................... 102
18. Proprietate tabulară în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938. Acţiune în
revendicare prin compararea titlurilor. Preferabilitatea titlului de proprietate
înscris într-o carte funciară definitivă faţă de cel înscris într-o carte nedefinitivă ... 109
19. Acţiune în revendicare în regim de carte funciară. Imobil intrat în proprietatea
statului prin hotărâre judecătorească. Compararea titlurilor de proprietate.
Inopozabilitatea hotărârii judecătoreşti faţă de moştenitorii fostului proprietar ...... 114
20. Revendicarea unor bunuri culturale mobile preluate de stat. Aprecierea
valabilităţii titlului statului. Interpretarea dispoziţiilor legale speciale în materie ... 129
21. Acţiune în revendicarea bunurilor imobile ce au aparţinut unui cult religios.
Respingerea acţiunii. Obligativitatea parcurgerii procedurii administrative
prealabile prevăzută de legea specială ........................................................ 138
22. Imobil expropriat pentru cauză de utilitate publică şi nepreluat în mod efectiv de
stat. Posesie neîntreruptă exercitată de fostul proprietar, menţionat în evidenţele
fiscale. Cerere de constatare a calităţii de proprietar asupra imobilului.
Admisibilitatea acţiunii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 33/1994 ...................... 143
23. Acţiune prin care se solicită declararea utilităţii publice pentru un imobil
expropriat în fapt şi efectuarea unei oferte de despăgubiri. Admisibilitate ............. 148
24. Notarea intenţiei de expropriere a unui imobil în cartea funciară. Acţiune
de obligare a statului la declanşarea procedurii de expropriere ca urmare
a întârzierii demarării formalităţilor legale. Inadmisibilitate ................................... 154
25. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2009 pentru
prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din lege .......................................................... 159
26. Măsuri reparatorii prin echivalent acordate în temeiul Legii nr. 10/2001
pentru un bun imobil confiscat de stat. Despăgubiri solicitate în temeiul Legii
nr. 221/2009 pentru acelaşi bun. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
Respingerea acţiunii .................................................................................. 164
IV. Contracte ........................................................................................... 168
27. Acţiune în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare pentru preţ
neserios. Vilitatea preţului. Acordul de voinţă al părţilor la stabilirea preţului.
Respingerea acţiunii ................................................................................. 168
28. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil încheiat cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 112/1995. Evingerea cumpărătorului ca urmare a admiterii acţiunii în
revendicare a fostului proprietar. Restituirea preţului de piaţă al imobilului ........... 175
29. Antecontract de vânzare-cumpărare. Rezoluţiune. Neîndeplinirea de către
promitentul vânzător a obligaţiei asumată prin contract. Pact comisoriu expres ..... 178
30. Contract de împrumut cu titlu gratuit prin care părţile au stabilit o dobândă
moratorie ce depăşeşte plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză
penală nulă absolut pentru cauză ilicită .......................................................... 190
31. Contract de împrumut. Act adiţional prin care părţile înlocuiesc vechea obligaţie
de restituire a împrumutului cu o obligaţie nouă, constând în vânzarea unor
acţiuni deţinute de debitor. Nulitatea noii obligaţii. Ineficacitatea novaţiei ............ 201
32. Contract de antrepriză. Răspunderea antreprenorului în temeiul dreptului
comun pentru prejudiciile cauzate terţilor prin încălcarea drepturilor de autor
protejate de legea specială ............................................................................. 215
V. Obligaţii ................................................................................................ 221
33. Acţiune în restituirea unei sume de bani reprezentând contravaloarea unei
cantităţi de aur, confiscată în baza unei sentinţe penale de condamnare.
Inaplicabilitatea legii speciale de reparaţie. Valabilitatea titlului statului ............... 221
34. Hotărâre penală de achitare a unui inculpat pe motivul că fapta nu a fost
săvârşită de acesta. Daune acordate pentru măsurile restrictive dispuse faţă
de acesta pe parcursul procesului penal ........................................................... 225
35. Acţiune în răspundere civilă delictuală împotriva statului întemeiată pe art. 504
C.proc.pen. Limitele analizei caracterului legalităţii măsurii arestării preventive
de către instanţa civilă în raport cu cele statuate prin hotărârea penală. Putere
de lucru judecat ........................................................................................ 233
36. Răspundere civilă delictuală. Acţiune în regres a comitentului pentru
recuperarea sumelor plătite cu titlu de despăgubiri, stabilite printr-o hotărâre
penală definitivă, către persoanele prejudiciate prin faptele prepuşilor ................... 241
37. Repararea prejudiciului cauzat unei persoane ca urmare a agresiunii suferite
prin fapta unui animal. Criterii de evaluare a despăgubirilor solicitate ................... 246
38. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Aprecierea asupra limitelor
dreptului la liberă exprimare în cadrul unei dezbateri politice asupra unui
subiect de interes general .......................................................................... 253
39. Prejudiciu produs ca urmare a încălcării normelor minime obligatorii privind
condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate. Daune morale ..................... 262
40. Notificare privind restituirea unui imobil formulată doar de unul dintre
moştenitori atât în nume propriu, cât şi în numele celorlalţi comoştenitori în lipsa
unui mandat la data formulării cererii. Gestiune de afaceri. Ratificare. Dreptul
tuturor moştenitorilor la restituire .............................................................. 268
DREPT EUROPEAN
41. Încetarea de drept a procedurilor judiciare referitoare la instituirea unei măsuri de
limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate a unei persoane care a fost
returnată dintr-un stat în baza unui acord de readmisie şi pentru care nu există o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă după intrarea în vigoare a
Legii nr. 206/2010 .......................................................................................... 275
42. Măsură de returnare a unui cetăţean român de pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene. Respingerea cererii de restrângere a exerciţiului dreptului
la liberă circulaţie pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea
instituirii unei astfel de limitări .................................................................... 278
DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
I. Marcă ........................................................................................................... 283
43. Decăderea din drepturile asupra unei mărci internaţionale pe teritoriul României
ca urmare a neîndeplinirii condiţiei folosirii efective prin alterarea caracterului
distinctiv al mărcii. Contract de licenţă asupra mărcii. Folosirea mărcii în
asociere cu o altă marcă ................................................................................... 283
44. Marcă. Nume comercial. Acţiune în concurenţă neloială .................................. 297
45. Marcă. Nume de internet similar înregistrat anterior mărcii. Reaua-credinţă
a titularului la înregistrarea numelui de domeniu. Încălcarea dreptului la marcă şi
interzicerea folosirii domeniului de internet ....................................................... 305
46. Acţiune în contrafacere. Folosirea neautorizată a unei mărci pe ambalajul
unui produs similar cu cel pentru care marca a fost înregistrată. Cerere de
despăgubiri materiale. Criteriile stabilirii caracterului real al prejudiciului cauzat.
Dispoziţii legale aplicabile ............................................................................ 310
II. Drepturi de autor .................................................................................... 315
47. Daune solicitate pentru încălcarea dreptului de autor şi a dreptului asupra unui
model industrial cu privire la acelaşi produs. Imposibilitatea acordării
cumulative a despăgubirilor pentru încălcarea drepturile pretinse .......................... 315
48. Drept de autor. Distrugerea totală/parţială a unor opere. Despăgubiri morale.
Condiţia ca deteriorarea sau dispariţia lucrărilor să se producă în legătură cu
utilizarea acestora. Analiza îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale ..... 328
49. Drepturi patrimoniale ale artistului interpret. Utilizarea şi comercializarea
operelor audiovizuale fără consimţământul moştenitorului artistului. Dreptul la
despăgubiri .................................................................................................. 339
III. Brevete de invenţie ................................................................................... 355
50. Decăderea din drepturile conferite de brevetul de invenţie. Contract de cesiune
încheiat după încetarea valabilităţii brevetului. Convertirea soluţiei tehnice din
brevetul de invenţie într-o realizare tehnică. Despăgubiri acordate autorilor
invenţiei în calitate de autori ai unei realizări tehnice ............................................. 355
Index alfabetic ................................................................................................. 363
DREPT COMERCIAL
I. Societăţi ........................................................................................................ 364
A. Funcţionarea societăţilor .............................................................................. 364
1. Societate reprezentată de doi administratori. Limite ale dreptului de reprezentare.
Încălcarea regulii dublei semnături. Consecinţe ...................................................... 364
2. Hotărâre AGA adoptată cu încălcarea art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990.
Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Interes în promovarea acţiunii ................ 373
3. Acţiune în anularea unei hotărâri AGA prin care au fost adoptate mai multe
decizii. Disjungere. Condiţii de admisibilitate ......................................................... 377
4. Societate pe acţiuni având ca unic acţionar un consiliu local. Natura
juridică a hotărârii adoptate în această calitate ........................................................ 380
5. Revocare administrator. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a
hotărârii AGA formulată de administrator. Condiţii de admisibilitate .................... 383
6. Imposibilitate temporară de exercitare a atribuţiilor de către preşedintele
Consiliului de administraţie. Revocarea din funcţia deţinută. Acţiune în
daune-interese. Condiţii şi efecte ................................................................... 386
7. Indemnizaţie administrator. Acţiune în anulare hotărâre AGA. Invocarea
unor motive de oportunitate. Efecte ................................................................ 389
8. Acţiune în răspundere formulată în temeiul art. 1551 din Legea nr. 31/1990.
Condiţii de admisibilitate ................................................................................ 392
9. Asociat decedat. Drepturile succesorului cu privire la plata părţilor sociale ale
antecesorului decedat. Momentul naşterii obligaţiei de plată a societăţii ................ 396
B. Modificarea actului constitutiv ........................................................................ 404
10. Majorarea de drept a capitalului social cu valoarea din certificatul de atestare a
dreptului de proprietate. Dispoziţii legale aplicabile ............................................... 404
C. Excluderea şi retragerea asociaţilor ............................................................... 409
11. Activitate concurenţială desfăşurată de un asociat. Cerere de excludere
întemeiată pe dispoziţiile art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990. Condiţii de
admisibilitate .................................................................................................. 409
12. Acţiune în constatarea încetării calităţii de asociat. Determinarea datei de
referinţă în raport cu care se stabilesc drepturile asociatului retras ......................... 413
II. Fuziunea şi divizarea societăţilor ................................................................ 416
13. Divizarea societăţii. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a proiectului
de divizare. Condiţii de admisibilitate ...................................................... 416
III. Procedura insolvenţei ................................................................................... 421
14. Procedura insolvenţei. Invocarea art. 36 din Legea nr. 85/2006.
Condiţii de admisibilitate ................................................................................. 421
15. a. Societate în reorganizare judiciară. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a
notificării cesiunii de creanţă. Încălcarea dispoziţiilor art. 46 din Legea
nr. 85/2006. Consecinţe; b. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a notificării
cesiunii. Invocarea excepţiei inadmisibilităţii prin întâmpinarea la cererea
de apel. Condiţii şi efecte ................................................................................... 424
16. Insolvenţă. Nerespectarea de către lichidatorul judiciar a dispoziţiilor art. 62 din
Legea nr. 85/2006. Cerere de repunere în termenul de prescripţie. Condiţii de
admisibilitate ................................................................................................. 431
17. Contract de cesiune a părţilor sociale. Neîndeplinirea formalităţilor de
publicitate. Deschiderea procedurii insolvenţei. Consecinţe ................................... 434
18. Societate în insolvenţă. Acţiune în pretenţii promovată de administratorul
special. Calitate procesuală activă. Condiţii ............................................................ 437
19. Procedura insolvenţei. Acţiune pauliană formulată de acţionarul creditor.
Admisibilitate .......................................................................................... 439
IV. Obligaţii ................................................................................................... 450
20. Scrisoare de garanţie bancară. Extinderea garanţiilor fără acordul băncii.
Consecinţe ................................................................................................ 450
21. Contract de reparaţii nave. Daune-interese solicitate pentru predarea cu
întârziere a bunului. Lipsa unui termen contractual de predare. Efecte ................... 453
22. Cerere de plată cu privire la executarea scrisorii de garanţie. Natura juridică.
Consecinţe ........................................................................................... 476
23. Notificare de încetare a contractului trimisă pe cale electronică. Condiţii
şi efecte ................................................................................................... 481
24. Acţiune în răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule. Dobândă legală aplicată despăgubirii. Condiţii ........................................ 485
25. Acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii de admisibilitate ...... 489
26. Acţiune în pretenţii. Invocarea forţei majore. Condiţii de admisibilitate................. 492
V. Contracte ..................................................................................................... 496
A. Contractul de antrepriză ................................................................................... 496
27. Contract de construire. Neexecutarea obligaţiei de predare la termen
a locuinţei. Consecinţe ............................................................................. 496
28. Contract de antrepriză. Nerespectarea termenelor contractuale. Invocarea
unor cauze exoneratoare de răspundere. Condiţii de admisibilitate ......................... 500
B. Contractul de asigurare .............................................................................. 516
29. Contract de asigurare. Acţiune în despăgubire. Modalităţi de
acoperire a prejudiciului ................................................................................ 516
C. Contractul de credit ................................................................................. 520
30. Contract de credit bancar. Cesiunea creanţei. Clauză abuzivă.
Condiţii şi efecte .......................................................................................... 520
31. Contract de credit bancar. Cesiunea creanţei. Condiţiile de formă cerute
pentru încheierea valabilă a contractului de cesiune ................................................ 529
32. Contract de credit. Acţiune în obligarea la încheierea de acte adiţionale în temeiul
art. 95 din O.U.G. nr. 50/2010. Modificarea art. 95 prin Legea de aprobare
a ordonanţei de urgenţă. Neretroactivitatea legii ............................................. 535
33. Contract de credit bancar. Obligaţia încheierii unei asigurări de viaţă pe
numele împrumutatului. Nerespectarea obligaţiei. Efecte ....................................... 538
D. Contractul de leasing ............................................................................ 541
34. Contract de leasing. Promovarea de către utilizator a unei acţiuni în
rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între finanţator şi
furnizor. Lipsa calităţii procesuale active ................................................................ 541
35. Contract de leasing. Acţiune în constatarea încetării contractului.
Invocarea forţei majore. Condiţii de admisibilitate ................................................. 544
36. Contract de leasing financiar. Novaţie prin schimbare de debitor.
Condiţii de admisibilitate ............................................................................... 552
E. Contractul de locaţiune .................................................................................... 556
37. Contract de închiriere. Obligaţia de plată a chiriei supusă unei condiţii
suspensive pur potestative care depinde de voinţa chiriaşului. Efecte ..................... 556
F. Contractul de mandat .............................................................................................. 569
38. Contract de mandat. Clauză de neconcurenţă. Nerespectarea clauzei.
Consecinţe ....................................................................................................... 569
G. Contractul de navlosire ................................................................................... 571
39. a. Contract de navlosire. Răspunderea armatorului. Condiţii şi efecte; b. Incident
procedural. Abţinerea judecătorului. Competenţă funcţională. Legala soluţionare
a cauzei de completul imediat următor, indiferent de materia în care se judecă ......... 571
H. Contractul de prestări servicii ...................................................................... 592
40. Contract de prestări servicii. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Dreptul de opţiune al creditorului între rezilierea contractului şi executarea
în natură a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor două sancţiuni ....................... 592
I. Contractul de reprezentare ............................................................................. 598
41. Contract de reprezentare jucător de fotbal. Nerespectarea obligaţiei de
exclusivitate acordată agentului. Clauză abuzivă. Criterii de apreciere a
caracterului abuziv ........................................................................................... 598
J. Contractul de transport ................................................................................ 601
42. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale cuprinsă într-un
contract de transport. Condiţii de admisibilitate ...................................................... 601
K. Contractul de vânzare-cumpărare ............................................................... 606
43. Promisiune de vânzare-cumpărare. Obligaţia de intabulare a bunului
stabilită în sarcina promitentului-cumpărător. Imposibilitatea executării
obligaţiei ....................................................................................................... 606
44. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Neîndeplinirea unei obligaţii legale.
Consecinţe ...................................................................................................... 609
45. Contract de vânzare-cumpărare. Obligaţie de plată a restului de preţ, afectată de
condiţie. Îndeplinirea condiţiei. Refuzul cumpărătorului de a plăti preţul.
Consecinţe .................................................................................................... 616
46. Contract de vânzare-cumpărare. Cesiunea contractului. Cerere de restituire
a unei componente a preţului. Condiţii şi efecte ...................................................... 626
47. Contract de vânzare-cumpărare monument istoric. Drept de preemţiune.
Exercitarea dreptului în condiţiile art. 4 din Legea nr. 422/2001. Condiţii şi efecte ... 629
48. Contract de vânzare-cumpărare. Încălcarea dreptului de preemţiune al
municipiului. Acţiune în constatarea nulităţii absolute formulată de primar.
Condiţii şi efecte.............................................................................................. 633
49. Contract de vânzare-cumpărare monument istoric. Exercitarea dreptului de
preemţiune în condiţiile Legii nr. 422/2001. Acţiune în constatarea nulităţii
absolute a contractului. Condiţii de admisibilitate ............................................. 636
50. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Cesiunea contractului în temeiul H.G.
nr. 626/2001. Rezoluţiunea contractului. Condiţii de admisibilitate din
perspectiva principiului neretroactivităţii ..................................................... 644
VI. Prescripţia extinctivă ................................................................................. 648
51. Contract de concesiune încheiat cu o autoritate publică locală.
Natura juridică a redevenţei. Termenul de prescripţie aplicabil .............................. 648
52. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni încheiat cu Agenţia Domeniilor
Statului. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrării
în vigoare a O.U.G nr. 64/2005. Efecte asupra prescripţiei ..................................... 653
53. Exporturi efectuate în baza unui protocol interguvernamental. Acţiune în
pretenţii. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie .................. 656
54. Scrisoare de trăsură. Plată nedatorată. Momentul de la care începe să curgă
termenul de prescripţie ................................................................................... 661
VII. Privatizarea societăţilor ...................................................................... 665
55. Societate privatizată. Procedura de supraveghere financiară. Neîndeplinirea
de către societate a obligaţiilor legale. Consecinţe .................................................. 665
VIII. Alte materii .............................................................................................. 668
56. Acte de concurenţă neloială săvârşite de un fost angajat. Deturnarea clientelei.
Consecinţe ................................................................................................... 668
57. Contract de investiţie. Clauză de neconcurenţă. Conţinutul obligaţiei de
neconcurenţă. Interpretare ........................................................................... 673
58. Incident de plată. Introducerea în circuitul bancar a unui CEC fără acoperire.
Invocarea culpei beneficiarului instrumentului de plată. Consecinţe ...................... 681
59. Acţiune în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni.
Daune-interese solicitate în temeiul art. 21 din O.G. nr. 25/2002.
Condiţii şi efecte ....................................................................................... 685
60. Dezmembrăminte ale dreptului de proprietate care au ca obiect utilitatea
publică. Caracterul legal al acestora. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate .......... 688
61. Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Interpretarea
normelor de drept naţional. Condiţii de admisibilitate ............................................ 692
Index alfabetic .................................................................................................. 698
DREPT ADMINISTRATIV
1. Regimul juridic al avizelor Consiliului Superior al Magistraturii în materia
percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive. Inadmisibilitatea contestării lor
pe calea contenciosului administrativ .............................................................. 701
2. Obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sub
sancţiunea plăţii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. Nelegalitate .............. 705
3. Dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de tratament medical în spaţiul
niunii Europene. Condiţii de eliberare a formularului E 112 ..................................... 711
4. Obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sub
sancţiunea plăţii daunelor cominatorii. Nelegalitate ................................................ 714
5. Încheierea unui act adiţional la un contract de achiziţie publică aflat în
curs de executare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2006.
Procedură aplicabilă. ...................................................................................... 718
6. Traducător autorizat. Condiţii pentru obţinerea acestei calităţi ............................ 722
7. Aplicarea conducătorului autorităţii publice a amenzii de 20% din salariul
minim brut pe economie pe zi de întârziere. Condiţii .............................................. 726
8. Admitere în magistratură. Condiţia privind „buna reputaţie”. Exigenţe .................. 729
9. Cariera judecătorilor şi procurorilor. Cerere de valorificare a rezultatului
obţinut la concursul de promovare în funcţia de execuţie formulată pentru
un post pentru care s-a formulat şi o cerere de transfer. Stabilirea priorităţii .......... 733
10. Principiul prezumţiei de nevinovăţie. Dreptul de apreciere al autorităţilor
publice. Limite de exercitare ............................................................................... 735
11. Exercitarea cu exces de putere a dreptului de apreciere ..................................... 738
12. Interdicţia de realizare a operaţiunii tabulare a dezmembrării impusă
de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al A.N.C.P.I.
nr. 133/2009. Nelegalitate .................................................................................. 744
13. Cariera judecătorilor şi procurorilor. Interdicţia legală instituită de dispoziţiile
art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată. Sferă de aplicare ................. 749
14. Contract de finanţare având ca obiect acordarea unui ajutor financiar
nerambursabil. Nerespectarea obligaţiei privind evitarea conflictului de interese.
Consecinţe ......................................................................................... 753
15. Ordin prin care s-a aprobat structura organizatorică a unei autorităţi
publice centrale. Caracterul actului ........................................................................ 759
Procedura contencioasă ............................................................................ 764
16. Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 24 alin. (2) din
Legea nr. 554/2004. Obligaţia citării conducătorului autorităţii publice ................. 764
17. Cerere de învestire cu formulă executorie a unei hotărâri pronunţate de
instanţa de contencios administrativ. Determinarea instanţei competente ............... 769
18. Limitele competenţei instanţei de contencios administrativ în soluţionarea
unei cereri privind recunoaşterea cetăţeniei române ................................................ 771
19. Act administrativ cu caracter sancţionator. Corecta stabilire a datei
comunicării .................................................................................................... 776
Excepţia de nelegalitate ................................................................................ 780
20. Excepţie de nelegalitate invocată împotriva unui act de informare emis de o
autoritate publică. Inadmisibilitate ............................................................. 780
21. Admiterea excepţiei de nelegalitate. Efecte .................................................. 782
22. Excepţie de nelegalitate invocată în cadrul litigiului având ca obiect anularea
aceluiaşi act administrativ. Inadmisibilitate ............................................................. 793
Index alfabetic .............................................................................................. 798
DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL
1. Procedura de restituire către contribuabili a sumelor de la buget. Excepţie
de nelegalitate a dispoziţiilor pct. 3 din Capitolul 2 din anexa la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1899/2004. Excepţie respinsă .............................................. 799
2. Nerespectarea termenului de comunicare a deciziei de impunere fiscală.
Consecinţe ................................................................................................... 802
3. Rambursare cu întârziere a TVA. Obligaţia statului de a asigura recuperarea
de către contribuabil într-o manieră adecvată şi în întregime a sumei datorate ....... 807
4. TVA. Bază de calcul pentru livrări de bunuri. Imposibilitatea derogării prin
convenţie particulară de la prevederile cuprinse în normele fiscale ........................ 818
5. Cheltuieli care nu au profitat societăţii contribuabile, ci asociatului unic al
acesteia. Caracter nedeductibil ................................................................. 823
6. Fondul pentru mediu. Obligaţia restituirii certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate
în anul anterior. Corecta calificare juridică a faptei constând în nerespectarea
acestei obligaţii şi a sancţiunii aferente acesteia .......................................... 829
Index alfabetic ................................................................................................... 833
DREPTUL FUNCŢIEI PUBLICE
1. A. Obligarea unei autorităţi publice la plata către funcţionarul public eliberat
în mod nelegal din funcţia publică deţinută a drepturilor salariale aferente acestei
funcţii până la data reîncadrării efective. Contestarea cuantumului sumei de
plată stabilită prin titlu executor. Instanţa competentă să judece litigiul;
B. Stimulente. Condiţiile în care acestea sunt incluse în calculul despăgubirilor
acordate .................................................................................................... 834
2. Funcţionar public. Încetarea nelegală a raportului de serviciu. Acţiune având
ca obiect repararea prejudiciului suferit ca urmare a emiterii ordinului nelegal
de eliberare din funcţie. Calcularea termenului de prescripţie ................................... 839
3. Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului.
Consecinţe asupra naturii juridice a răspunderii funcţionarului public pentru
pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice care a dispus
transferul ...................................................................................................... 842
4. Funcţionar public. Răspundere disciplinară. Termen de prescripţie ........................ 844
5. Funcţionar public. Ordin de sancţionare disciplinară. Dispunerea sancţiunii
fără audierea persoanei cercetate disciplinar. Nelegalitate ...................................... 847
Index alfabetic ......................................................................................... 852
DREPT PROCESUAL CIVIL
I. Competenţa instanţelor judecătoreşti ........................................................ 853
A. Competenţa după materie ................................................................... 853
1. Admiterea cererii de strămutare a unei cauze ulterior soluţionării de către
instanţa de fond. Competenţa materială a instanţei superioare celei de la care s-a
dispus strămutarea cauzei, să soluţioneze cererea de recurs .................................... 853
2. Acţiune în revendicare a unei suprafeţe de teren. Determinarea naturii juridice a
dreptului de proprietate a terenului ce face obiectul revendicării în cadrul
cercetării fondului litigiului. Competenţa materială a judecătoriei .......................... 855
3. Acţiune formulată împotriva refuzului Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despăgubirilor şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a
emite titlul de despăgubiri stabilite prin dispoziţie emisă de primar în temeiul
Legii nr. 10/2001. Natura litigiului. Competenţa soluţionării litigiului aparţine
instanţei de contencios administrativ ......................................................... 858
4. Cerere de suspendare a executării silite a hotărârii judecătoreşti pronunţată
de o curte de apel, prin care au fost acordate drepturi salariale, reprezentând plata
actualizată a sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică. Competenţa curţii
de apel să judece recursul declarat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată
cererea de suspendare a executării silite. Necompetenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie în raport de neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. I şi II din O.U.G.
nr. 75/2008 .................................................................................................... 863
5. Contestarea legalităţii măsurilor dispuse prin decizia camerei de conturi
judeţene. Instanţa competentă material să judece litigiul ........................................ 866
6. Contract de închiriere. Acţiune în evacuare. Calitatea de comercianţi a părţilor.
Natura civilă a cauzei. Competenţa de soluţionare a cererii revine judecătoriei ..... 872
7. Acţiune în pretenţii. Contract de management încheiat cu o instituţie publică.
Natura juridică a raporturilor contractuale. Competenţa materială ............................ 874
8. Competenţă materială. Clauză atributivă de competenţă. Condiţii de validitate
din perspectiva Regulamentului (CE) nr. 44/2001 .................................................. 877
9. Conflict negativ de competenţă. Cerere de instituire a sechestrului asigurător.
Instanţa competentă material să soluţioneze cererea ...................................... 889
10. Cerere de reintegrare în tabloul experţilor contabili formulată pe calea
ordonanţei preşedinţiale. Natura juridică a litigiului. Competenţă materială .......... 890
11. Creanţe comerciale preluate de AVAS. Contestaţie la titlu. Competenţă
materială .................................................................................................. 892
B. Competenţa teritorială ............................................................................. 896
12. Competenţă teritorială. Aplicarea legii civile în timp .................................. 896
13. Conflict negativ de competenţă. Competenţă teritorială alternativă. Invocarea
excepţiei de către instanţă. Inadmisibilitate ................................................ 898
14. Acţiune în constatarea nulităţii certificatului de moştenitor şi în constatarea
calităţii de moştenitor. Ultimul domiciliu al defunctului situat într-un stat
membru al Uniunii Europene. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 105/1992 .............. 900
15. Acţiune în răspundere civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente
de autovehicule. Existenţa unui element de extraneitate. Competenţa teritorială .... 908
16. Acţiune formulată de o societate comercială împotriva unui angajat având
ca obiect plata de despăgubiri reprezentând contravaloarea indemnizaţiei de
odihnă pentru zile nelucrate, încasată fără drept. Instanţa competentă să
soluţioneze litigiul este cea în a cărei rază teritorială se află sediul principal al
societăţii şi nu instanţa de la sediul sucursalei al cărei angajat era pârâtul .............. 910
17. Acţiune prin care se solicită obligarea la soluţionarea cererii formulate în
temeiul Legii nr. 10/2001. Notificare depusă la o sucursală a persoanei juridice
deţinătoare. Instanţa competentă teritorial să soluţioneze litigiul ............................ 913
18. Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie prevăzută de
art. 16 alin. (1) C.muncii. Înţelesul sintagmei „locul săvârşirii contravenţiei”.
Instanţa competentă .................................................................................. 917
19. Cerere în constatarea îndeplinirii de către o federaţie a condiţiilor de
reprezentativitate la nivel de sector de activitate. Instanţa competentă ................... 920
20. Cerere de încuviinţare a executării silite în baza unui titlu executoriu
reprezentat de un contract de credit. Instanţa în a cărei rază teritorială se află
domiciliul debitorului, competentă să soluţioneze cererea ...................................... 922
21. Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii
nr. 119/2010, emisă de o casă sectorială de pensii. Competenţa teritorială după
intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Instanţa domiciliului reclamantului
competentă să soluţioneze cauza .............................................................. 924
II. Actele de procedură ................................................................................. 926
22. Nelegala citare a părţii la efectuarea expertizei pe care s-a întemeiat soluţia
instanţei. Nulitatea raportului de expertiză. Vătămarea procesuală a părţii.
Trimiterea cauzei spre rejudecare ................................................................ 926
23. Încălcarea normelor de procedură privind legalitatea citării persoanei
juridice. Semnarea procesului-verbal de comunicare a citaţiei de către o
persoană care nu avea atribuţia primirii corespondenţei .......................................... 928
III. Judecată .............................................................................................. 932
A. Dezbateri .................................................................................................... 932
24. Deconectarea consumatorului de la reţeaua electrică în cazul consumului
fraudulos. Acţiune în obligarea la reluarea furnizării energiei. Calitate
procesuală pasivă ................................................................................. 932
25. Prejudiciu produs prin accidente de vehicule. Acţiune în răspundere civilă
delictuală. Calitatea procesuală pasivă a Fondului de Protecţie a Victimelor
Străzii ............................................................................... 935
26. Prezumţii. Putere de lucru judecat. Efecte ..................................................... 941
27. Faptă ilicită. Ordonanţă a procurorului de scoatere de sub urmărire penală
şi aplicare a unei amenzi administrative. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat în
sensul dispoziţiilor art. 22 C.proc.pen. în faţa instanţei civile în ceea ce priveşte
existenţa faptei, persoana care a săvârşit-o şi vinovăţia acesteia ............................. 945
28. Invocarea excepţiei autorităţii de lucru judecat. Condiţii de admisibilitate ............. 952
29. Invocarea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune pentru prima oară în faţa
instanţei de recurs. Admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii ca prescrisă ........... 957
30. Utilizarea succesivă sau concomitentă a procedurilor de combatere a
discriminării reglementate de art. 20 şi 27 din O.G. nr. 137/2000. Excepţie de la
principiul electa una via non datur recursus ad alteram ......................................... 963
31. Acţiune în constatare declaratorie. Condiţii de admisibilitate ........................ 965
32. Asigurări. Acţiune în despăgubire derivată din art. 20 alin. (3) C.proc.pen. Lipsa
obligativităţii îndeplinirii procedurii prealabile ....................................................... 969
33. Contestarea legalităţii unui act administrativ cu caracter secret. Judecarea
cauzei de către un judecător fără drept de acces la informaţii clasificate.
Nelegalitatea soluţiei pronunţate .................................................................... 971
34. Întâmpinare. Lipsa comunicării în termen. Consecinţe ............................... 974
35. Cerere de intervenţie principală. Admiterea în principiu. Analiza
condiţiilor de admisibilitate. Efecte ........................................................... 977
36. Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare
preliminară. Condiţii de admisibilitate .................................................................... 980
37. Întrebare preliminară. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ..................................... 985
38. Admiterea în parte a cererii de ajutor public judiciar. Nelegalitatea
anulării ca insuficient timbrat a capătului de cerere pentru care s-a
încuviinţat eşalonarea plăţii taxei de timbru ............................................................ 993
39. Obligarea titularului cererii de chemare în garanţie la plata cheltuielilor
de judecată efectuate de persoana chemată în garanţie, în situaţia respingerii
acestei cereri ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive
a părţii care a formulat cererea ............................................................... 999
B. Hotărârea judecătorească ..................................................................... 1004
40. Hotărâre judecătorească. Cerere de îndreptare eroare materială vizând
cheltuielile de judecată acordate. Condiţii şi efecte ............................................... 1004
41. Hotărâre judecătorească. Cerere de lămurire a dispozitivului cu privire
la acordarea penalităţilor de întârziere. Condiţii şi efecte ...................................... 1006
42. Titlu executoriu. Cerere de lămurire a dispozitivului. Determinarea căii
procesuale de urmat ................................................................................ 1009
43. Exequatur. Obligativitatea parcurgerii procedurii speciale pentru recunoaşterea
unei hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă a unui stat membru al
Uniunii Europene în situaţia în care acţiunea a fost promovată înainte de data
aderării României la Uniunea Europeană .............................................................. 1012
44. Hotărâre de divorţ pronunţată într-un stat extracomunitar. Cerere având ca
obiect revenirea la numele anterior în cadrul procedurii de exequatur în lipsa
unei astfel de menţiuni în hotărârea de divorţ ............................................ 1019
45. Exequatur. Hotărâre de divorţ pronunţată într-un stat din afara spaţiului
Uniunii Europene. Necesitatea îndeplinirii condiţiei supralegalizării actului
în lipsa aderării statului emitent la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961... 1021
IV. Căi de atac. Apelul ................................................................................... 1025
46. Apel declarat tardiv. Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin afişare la sediul
societăţii. Cerere de repunere în termen motivată de lipsa tuturor salariaţilor
de la sediu ca urmare a acordării unor zile libere. Cerere de înscriere în fals
prin formularea plângerii penale împotriva agentului procedural .......................... 1025
47. Apel tardiv. Cerere de repunere în termenul de declarare a căii de atac.
Invocarea nevalabilităţii actului de procedură ....................................................... 1033
48. Apel. Încălcarea dispoziţiilor art. 297 C.proc.civ. de către instanţa de control.
Nelegala trimitere spre rejudecare ............................................................. 1036
V. Căi extraordinare de atac ................................................................. 1037
A. Recursul ................................................................................................... 1037
49. Calificarea greşită a căii de atac declarată împotriva încheierii de suspendare
a judecăţii. Soluţionarea cererii cu încălcarea normelor legale privind
compunerea completului ........................................................................ 1037
50. Declararea căii de atac a recursului peste termenul prevăzut de dispoziţiile
procedurale. Tardivitate ........................................................................ 1040
51. Existenţa condiţiei interesului în promovarea căii de atac a recursului de
către partea care a executat obligaţia prevăzută în sarcina sa prin hotărârea
dată de instanţa de apel. Invocarea unor critici de nelegalitate împotriva
hotărârii recurate ........................................................................................ 1042
52. Recurs formulat împotriva unei decizii pronunţată de o instanţă de recurs,
ca urmare a recalificării căii de atac, declarată împotriva hotărârii de fond,
ca fiind recurs şi nu apel. Inadmisibilitate ............................................................. 1048
53. Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva unei încheieri de
suspendare a judecăţii, pronunţată de instanţa de recurs ....................................... 1052
54. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative
aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac ...................................... 1054
55. Calificarea greşită a căii de atac declarată împotriva hotărârii pronunţate
în fond în materia cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare. Încălcarea dispoziţiilor legale procedurale şi a normelor de
organizare judiciară ...................................................................................... 1057
B. Contestaţia în anulare................................................................................ 1060
56. Critici de nelegalitate formulate peste termenul de recurs. Necercetarea
acestor motive de recurs de către instanţă. Contestaţie în anulare.
Neîndeplinirea cerinţei prevăzute de dispoziţiile art. 318 C.proc.civ. ................... 1060
57. Invocarea necompetenţei materiale a instanţei de recurs pentru prima
oară pe calea contestaţiei în anulare. Respingere ......................................... 1064
C. Revizuirea ................................................................................................... 1066
58. Revizuire formulată împotriva unei hotărâri nedefinitive. Instanţa
competentă material să soluţioneze cererea ................................................... 1066
59. Hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat
o încălcare a art. 6 din Convenţie. Revizuirea hotărârii judecătoreşti prin care
s-a adus atingere dreptului de acces la o instanţă. Înlăturarea consecinţelor
încălcării prevederilor Convenţiei prin rejudecarea cauzei .................................... 1068
60. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Înţelesul
noţiunii de „înscris nou” ........................................................................... 1073
61. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.proc.civ. Invocarea
practicii neunitare ca motiv de revizuire. Inadmisibilitate ..................................... 1075
62. Condiţiile de admisibilitate ale cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile
art. 322 pct. 7 C.proc.civ. Limitele analizării hotărârii atacate ................................ 1076
VI. Arbitrajul ................................................................................................ 1082
63. Hotărâri pronunţate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal.
Acţiune în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 364 C.proc.civ.
Inadmisibilitate ............................................................................................ 1082
64. Arbitraj în echitate. Nemotivarea hotărârii arbitrale. Acţiune în anulare.
Condiţii de admisibilitate ........................................................................ 1084
65. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura prevederilor art. 969 C.civ.
din perspectiva dispoziţiilor art. 364 lit. i) C.proc.civ. .......................................... 1087
66. Arbitraj cu elemente de extraneitate. Acţiune în anulare hotărâre arbitrală.
Renunţare la calea de atac. Dispoziţii legale aplicabile ......................................... 1095
67. Contract de închiriere. Trecerea bunului din domeniul privat în domeniul
public al statului. Acţiune în pretenţii formulată de noul proprietar. Analiza
excepţiei lipsei calităţii procesuale active prin prisma art. 364 lit. i) C.proc.civ. .. 1099
68. Cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârii pronunţate în etapa
prealabilă arbitrajului. Condiţii de admisibilitate .................................................. 1102
VII. Executare silită ...................................................................................... 1106
69. Contestaţie la titlu. Imposibilitatea invocării pe calea acestui mijloc procedural
a unor apărări de fond .................................................................... 1106
Index alfabetic ....................................................................................... 1111
DREPT PENAL
Partea generală ............................................................................................... 1112
I. Legea penală şi limitele ei de aplicare ............................................................. 1112

1. Aplicarea legii penale mai favorabile. Art. 741 C.pen. ................................... 1112

I.Infracţiunea ...................................................................................... 1117
2. Tentativă. Omor deosebit de grav săvârşit asupra a două sau mai multor
persoane ................................................................................................ 1117
3. Coautorat. Omor calificat ............................................................................... 1125
4. Complicitate. Înşelăciune ............................................................................... 1130
5. Circumstanţe reale. Instigator ........................................................................ 1137
6. Concurs de infracţiuni. Infracţiune continuată. Deţinerea de echipamente
în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică ..................................... 1143
7. Recidivă postcondamnatorie. Detenţiune pe viaţă .................................... 1148
III. Pedepsele ............................................................................ 1153
8. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Circumstanţa atenuantă prevăzută
în art. 74 alin. (1) lit. c) C.pen. Comportarea sinceră în cursul procesului ............ 1153
IV. Măsurile de siguranţă ................................................................................. 1157
9. Măsuri de siguranţă. Expulzarea ................................................................... 1157
Partea specială ............................................................................................. 1162
I. Infracţiuni contra persoanei ............................................................................ 1162
10. Omor calificat. Premeditare. Provocare. Judecata în cazul recunoaşterii
vinovăţiei ...................................................................................................... 1162
11. Omor calificat. Omor săvârşit în public .......................................................... 1166
12. Omor deosebit de grav. Lipsire de libertate în mod ilegal ............................. 1171
13. Actul sexual cu un minor. Art. 198 alin. (4) C.pen. Pornografia infantilă
prin sisteme informatice. Recunoaşterea pretenţiilor civile ................................... 1176
II. Infracţiuni contra patrimoniului .................................................................... 1181
14. Înşelăciune. Tentativă. Fals în înscrisuri sub semnătură privată ........................ 1181
15. Înşelăciune. Elemente constitutive .......................................................... 1189
16. Înşelăciune. Intenţie .............................................................................. 1195
17. Înşelăciune. Intenţie. Criterii de evaluare ...........

Detalii tehnice
Data aparitiei21 oct. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini1592
Tip copertaCarte brosata