Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 165/2013

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
ISBN/ISSN: 978-606-27-0924-2
Editura: Hamangiu
50,00 lei
45,00 lei
Disponibilitate: In stoc

Ca raspuns la lipsa de eficienta a sistemului de restituire a proprietatilor si la necesitatea accelerarii si finalizarii procesului de restituire a unor imobile preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania a aparut Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Lucrarea Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv isi propune sa sintetizeze practica judiciara a Sectiilor a III-a si a IV-a a Curtii de Apel Bucuresti, investita cu competenta solutionarii actiunilor speciale introduse prin Legea nr. 165/2013, ca instanta de control judiciar. Primul volum al lucrarii urmareste practica in dosarele inregistrate de la intrarea in vigoare a legii (mai 2013) pana in februarie 2015 inclusiv, cauzele inregistrate dupa aceasta data urmand sa faca obiectul unui al doilea volum.

Pentru a permite publicarea a cat mai multe exemple de practica, hotararile din lucrarea de fata cuprind numai considerentele si solutiile instantei de fond si pe cele ale instantei de apel, fara a mai fi redate cererile si sustinerile partilor. Cele 125 de spete sunt impartite in cinci capitole, prin raportare la principalele dispozitii procedurale ale legii: aspecte generale, art. 17 – competentele entitatilor implicate in procedura, art. 21 – evaluarea despagubirilor, art. 41 – situatiile tranzitorii, art. 34 – termenele de exercitare a actiunilor instituite de legea speciala.

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv se adreseaza avocatilor implicati in acest domeniu, judecatorilor care doresc sa cunoasca orientarea jurisprudentiala, precum si tuturor celor interesati sau afectati de dispozitiile acestei legi.

 • Partea I. Aspecte generale
  • A. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
   • 1. Ordinea şi termenele de soluţionare a dosarelor de către C.N.C.I. Inexistenţa unei situaţii de discriminare între beneficiari
   • 2. Cerere de acordare a contravalorii imobilului naţionalizat şi vândut. Lipsa unei notificări în temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa unui „bun” în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 C.E.D.O.
   • 3. Notificare făcută de legatarul universal, deşi persoana Indreptăţită era în viaţă. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Cerinţa existenţei unei hotărâri judecătoreşti anterioare care să fi analizat condiţiile aplicării măsurii reparatorii
   • 4. Invalidare pentru lipsa notificării asupra construcţiei. Putere de lucru judecat. Interpretarea şi aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013
   • 5. Putere de lucru judecat cu privire la calitatea de persoană îndreptăţită. Aplicarea în timp a legii. Despăgubiri încasate la expropriere constatate că acoperă prejudiciul. Noţiunea de „bun” şi de „speranţă legitimă”
   • 6. Invalidare pentru lipsa notificării cu privire la construcţia Amplasată pe teren. Limitele învestirii în cadrul procedurii administrative
   • 7. Act de cesiune anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Omisiunea depunerii actului la dosarul administrativ. Aplicarea sancţiunii decăderii în faza administrativă şi efectele pe plan probator în faţa instanţei sesizată cu contestaţia împotriva deciziei de compensare
   • 8. Aplicarea art. 24 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 cu privire la obligaţia de depunere la dosarul administrativ a contractului de cesiune. Interpretarea art. 24 din Legea nr. 10/2001 cu privire la proba dreptului de proprietate
   • 9. Limitele învestirii instanţei prin motivele de contestaţie. Proba dreptului de proprietate potrivit art. 24 din Legea nr. 10/2001
   • 10. Nulitatea apelului pentru lipsa semnăturii. Prematuritatea cererii în raport de termenul prevăzut de lege în favoarea C.N.C.I.
   • 11. Termenul de contestare a deciziei de invalidare. Proba cu privire la data depunerii la oficiul poştal a scrisorii conţinând contestaţia
   • 12. Plafonarea despăgubirilor prevăzută de art. 24 din Legea nr. 165/2013. Inaplicabilitatea dispoziţiilor de drept comun cu privire la retractul litigios. Anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare cu privire la deducerea sumei primite cu titlu de despăgubire la momentul naţionalizării
  • B. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV‑a civilă
   • 13. Fond funciar. Omisiunea Comisiei de a înainta la dosarul administrative actele necesare soluţionării cererii. Lipsa culpei persoanei îndreptăţite
   • 14. Fond funciar. Respectarea termenului de către petent. Inaplicabilitatea sancţiunii decăderii
   • 15. Notificare deja soluţionată. Efectul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013
   • 16. Aplicarea art. 32 din Legea nr. 165/2013. Sancţiunea decăderii. Depunerea înscrisurilor solicitate la comisia locală de fond funciar. Lipsa din adresa C.N.C.I. a menţiunilor privind locul unde trebuie depuse înscrisurile solicitate
   • 17. Nerespectarea termenului prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Nedepunerea actelor solicitate în procedura judiciară. Decădere
   • 18. Contestaţie tardiv formulată. Imposibilitatea conexării, ca urmare a constatării litispendenţei, faţă de o altă contestaţie anulată în temeiul art. 200 CPC
   • 19. Decizie de compensare pentru acţiunile deţinute în cadrul unei societăţi cooperatiste. Modalitatea de actualizare a sumei. Imposibilitatea contestării pentru a doua oară a dispoziţiei iniţiale emise de A.A.A.S.
   • 20. Plafonarea despăgubirilor prin aplicarea art. 24 din Legea nr. 165/2013. Caracter nediscriminatoriu şi conform C.E.D.O.
 • Partea a II‑a. Aplicarea art. 17 din Legea nr. 165/2013
  • A. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
   • 21. Dovada dreptului de proprietate şi aplicarea art. 24 din Legea nr. 10/2001. Posibilitatea dată C.N.C.I. de a verifica pe fond existenţa dreptului
   • 22. Hotărâre judecătorească anterioară de stabilire a cuantumului despăgubirilor. Imposibilitatea acordării unei despăgubiri mai mari în temeiul Legii nr. 165/2013
   • 23. Invalidare pentru motivul că Legea nr. 18/1991 era aplicabilă cererii. Autoritate de lucru judecat. Interpretarea şi aplicarea art. 41 alin. (5) cu trimitere la art. 21 din Legea nr. 165/2013
   • 24. Notificare formulată pentru persoana îndreptăţită de fiul acesteia. Invalidare pentru lipsa calităţii de persoană îndreptăţită. Autoritate de lucru judecat şi noţiunea de „bun actual”
   • 25. Regimul special al probatoriului referitor la dreptul de proprietate, instituit de Legea nr. 10/2001. Prezumţia referitoare la calitatea de proprietar
   • 26. Putere de lucru judecat cu privire la întinderea dreptului reclamanţilor. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013
   • 27. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Interpretarea dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 165/2013 cu privire la decăderea persoanelor îndreptăţite din dreptul de a depune înscrisuri la dosarul administrativ
   • 28. Stabilirea regimului juridic de soluţionare a cererii. Stabilirea legii aplicabile şi interpretarea probelor. Prezumţia de proprietate
   • 29. Soţi cu calitatea de foşti proprietari. Desfacerea căsătoriei prin divorţ anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. Notificare formulată numai de unul dintre foştii soţi. Lipsa autorităţii de lucru judecat
   • 30. Fond funciar. Lipsa dovezilor privind preluarea bunului de către stat şi identificarea vechiului amplasament. Aplicarea sancţiunii decăderii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Probatoriul administrat în faţa instanţei
   • 31. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Completarea cu prezumţii
   • 32. Fond funciar. Dovada preluării terenului de către stat. Caracterul exemplificativ al enumerării cuprinse la art. 6 alin. (12) din Legea nr. 1/2000, iar nu imperativ. Prezumţii
   • 33. Dovada preluării abuzive a imobilului de tip moară. Neanalizarea în întregime de către C.N.C.I. a dosarului administrativ. Aplicarea prezumţiei privind caracterul abuziv al preluării
   • 34. Notificare formulată în nume propriu, iar nu în calitate de reprezentant al persoanei îndreptăţite. Autoritate de lucru judecat. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită. Interpretarea înscrisurilor depuse la dosar
   • 35. Dovada dreptului de proprietate asupra terenului. Înscris sub semnătură privată. Proba contrară
   • 36. Fond funciar. Dovada preluării imobilului de către Stat. Natura şi efectele termenului de decădere prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013
   • 37. Dovada dreptului de proprietate. Aplicarea prezumţiei instituite de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Lipsa notificării în ceea ce priveşte construcţia preluată abuziv. Lipsa autorităţii de lucru judecat
   • 38. Lipsa dovezii preluării abuzive de către Stat. Răsturnarea prezumţiei de preluare abuzivă prin proba contrară
   • 39. Teren expropriat cu acordarea unui alt imobil. Dispoziţie iniţială de restituire, modificată ulterior. Lipsa autorităţii de lucru judecat
   • 40. Imobil preluat abuziv în fapt. Proba preluării bunului de către Stat
   • 41. Dovada dreptului de proprietate şi a preluării abuzive. Interpretarea înscrisurilor existente la dosarul administrativ. Stabilirea amplasamentului şi caracteristicilor imobilului
   • 42. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Lipsa dovezilor privind vechiul amplasament. Lipsa declaraţiei prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 18/1991
   • 43. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate şi a preluării de către stat. Efectele termenului instituit de art. 32 din Legea nr. 165/2013
   • 44. Lipsa cererii de reconstituire. Moştenitor renunţător. Efectele renunţării la moştenire
   • 45. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate şi a preluării de către stat
   • 46. Fond funciar. Cerere formulată de patru persoane şi semnată de o singură persoană, neidentificată. Lipsa vizei de înregistrare la organul competent. Lipsa probelor cu privire la preluarea bunului. Rolul activ al judecătorului
   • 47. Fond funciar. Calitatea de persoane îndreptăţite recunoscută în mod irevocabil de o altă instanţă. Autoritate de lucru judecat
   • 48. Invalidare pentru lipsa notificării. Notificare depusă personal la registratura Primăriei. Scopul normei privitoare la comunicarea notificării prin executor judecătoresc
   • 49. Invalidare pentru neformularea notificării şi cu privire la terenul aferent construcţiilor. Autoritate de lucru judecat
   • 50. Lipsa dovezilor cu privire la preluarea abuzivă a imobilului. Administrarea şi valorificarea probei cu înscrisuri în faţa instanţei de judecată. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită. Moştenitor testamentar care nu poate beneficia de dispoziţiile Legii nr. 10/2001
   • 51. Lipsa dovezii dreptului de proprietate şi a preluării abuzive. Aplicarea prezumţiei instituite de art. 24 din Legea nr. 10/2001
  • B. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV‑a civilă
   • 52. Fond funciar. Stabilirea vechiului amplasament. Probe. Interpretarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată anterior cu privire la acelaşi imobil
   • 53. Invalidare pentru lipsa dovezii preluării abuzive. Interpretarea şi aplicarea art. 2 din Legea nr. 10/2001. Aplicarea prezumţiei legale de preluare abuzivă
   • 54. Interpretarea şi aplicarea art. 4 din Legea nr. 10/2001 referitoare la acrescământ. Imobil aflat în proprietate pe cote părţi la momentul preluării abuzive
   • 55. Aplicarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 10/2001. Imobil donat către stat. Lipsa unei constatări judecătoreşti a nulităţii actului de donaţie
   • 56. Fond funciar. Dovada preluării abuzive a terenului. Proba cu declaraţiile martorilor
   • 57. Fond funciar. Aplicarea dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 165/2013. Lipsa culpei persoanei îndreptăţite faţă de omisiunea Comisiei locale de a suplimenta documentele cerute de C.N.C.I.
   • 58. Dovada preluării abuzive a imobilului. Aplicarea Decretului nr. 115/1938. Dovada calităţii de moştenitor. Prezumţiile simple ca mijloc de probă
   • 59. Imobil preluat de stat de la proprietari codevălmaşi. Aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 10/2001
   • 60. Despăgubiri propuse în sumă mai mare decât dispoziţia emisă de primar. Validare numai cu privire la o cotă din bun. Inadmisibilitatea examinării contestaţiei cu privire la acest aspect
   • 61. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 10/2001 referitoare la acrescământ. Dovada dreptului de proprietate potrivit dispoziţiilor legale incidente
   • 62. Fond funciar. Lipsa dovezii dreptului de proprietate. Efecte
   • 63. Fond funciar. Cerere de restituire formulată de o altă Persoană decât moştenitorii fostului proprietar. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită
   • 64. Prezumţia privitoare la dreptul de proprietate, rezultată din art. 24 al Legii nr. 10/2001, folosită împotriva dispoziţiilor Legii nr. 115/1938. Dovada calităţii de proprietar
   • 65. Dovada dreptului de proprietate. Act dotal sub forma Înscrisului sub semnătură privată
   • 66. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Invalidare pentru lipsa dovezii dreptului de proprietate. Aplicarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001
   • 67. Imobil preluat prin act de schimb. Caracterul abuziv al preluării. Interpretarea şi aplicarea art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 10/2001
   • 68. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Documente depuse la comisia locală şi neînaintate C.N.C.I. Lipsa culpei persoanei îndreptăţite
   • 69. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Echilibrarea situaţiei rezultate din reconstituirea unei suprafeţe de teren în plus faţă de cea deţinută de autor. Motiv de ordine publică referitor la contradicţia dintre dispozitiv şi considerente
   • 70. Fond funciar. Dovada preluării terenului de către Stat. Coroborarea înscrisurilor cu prezumţii simple
   • 71. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din Legea nr. 1/2000 şi a art. 11 din Legea nr. 18/1991
   • 72. Fond funciar. Dovada preluării terenului de către stat
   • 73. Fond funciar. Dovada privind întinderea dreptului. Valoarea probatorie a registrului agricol
   • 74. Fond funciar. Dovada preluării terenului de către stat. Interpretarea înscrisurilor administrate ca probă
   • 75. Valoarea probatorie a registrului agricol. Utilizarea acestuia în procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001
   • 76. Dovada dreptului de proprietate şi a preluării abuzive. Lipsa condiţiei formei autentice pentru terenurile intravilane
   • 77. Fond funciar. Dovada preluării terenului prin valorificarea menţiunilor din cartea funciară întocmită potrivit Legii nr. 115/1938. Stabilirea despăgubirilor
 • Partea a III‑a. Aplicarea art. 21 din Legea nr. 165/2013
  • A. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
   • 78. Aplicarea indicelui de corecţie raportat la existenţa stării de coproprietate asupra terenului. Caracterul neutil al probei cu expertiză
   • 79. Stabilirea cuantumului punctelor cuvenite. Materialele de construcţie şi coeficientul aferent vechimii imobilului. Calculul efectiv al despăgubirii
   • 80. Încadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Deducerea sumei achitate efectiv cu titlu de despăgubire. Inadmisibilitatea invocării neconstituţionalităţii legii ca motiv de contestaţie
   • 81. Despăgubiri aferente acţiunilor deţinute în cadrul unei societăţi comerciale. Actualizarea valorii potrivit Deciziei C.C.R. nr. 189 din 3 aprilie 2014
   • 82. Stabilirea suprafeţei construite şi desfăşurate a imobilului. Interpretarea probatoriului. Noţiunea de „act juridic” la care face referire art. 23 pct. 1 lit. e) din H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001
   • 83. Principiul contradictorialităţii cu referire la administrarea probei cu expertiza judiciară evaluatorie. Încadrarea imobilului în zonă. Aplicarea coeficienţilor de risc seismic şi de depreciere
   • 84. Încadrarea imobilului potrivit Grilei notarilor publici. Inaplicabilitatea art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013
   • 85. Încadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Proba cu înscrisuri. Inaplicabilitatea art. 32 din Legea nr. 165/2013
   • 86. Încadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Putere de lucru judecat. Limitele învestirii date de cadrul procesual subiectiv
   • 87. Încadrarea pe Grila notarilor publici a apartamentului naţionalizat. Număr de camere
   • 88. Încadrarea imobilului teren şi construcţie pe Grila notarilor publici. Aplicarea coeficienţilor de corecţie. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac
   • 89. Aplicarea coeficientului de uzură. Criterii de apreciere
   • 90. Fond funciar. Imposibilitatea de identificare a vechiului amplasament. Aplicarea art. 21 alin. (6) ind. 1 din Legea nr. 165/2013. Încadrarea pe Grila notarilor publici
   • 91. Raport de expertiză judiciară pentru evaluarea imobilului Potrivit Grilei notarilor publici. Necomunicarea raportului către pârâtă. Dispoziţiile procedurale referitoare la administrarea probei cu expertiză
   • 92. Încadrarea construcţiei pe Grila notarilor publici. Clădire veche încadrată drept construcţie demolabilă
  • B. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV‑a civilă
   • 93. Stabilirea valorii imobilului potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Încadrarea pe Grila notarilor publici. Proba cu expertiza tehnică
   • 94. Despăgubiri încasate la momentul exproprierii, superioare ca valoare celor stabilite potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Caracterul neutil al probei cu expertiza tehnică evaluatorie
   • 95. Stabilirea despăgubirilor potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Imobil moară şi terenul aferent. Autoritate de lucru judecat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, raportat la considerentele unei hotărâri irevocabile anterioare
   • 96. Evaluare potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013, cu aplicarea art. 24 faţă de existenţa unei cesiuni. Lipsa unui drept câştigat la despăgubiri potrivit Legii nr. 247/2005
   • 97. Stabilirea despăgubirii şi pentru anexele construcţiei de locuit. Stabilirea coeficientului de uzură a construcţiei
   • 98. Stabilirea despăgubirilor potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Aspecte procedurale cu privire la administrarea probelor şi la desfăşurarea procesului civil
   • 99. Evaluarea unor parcele de teren identificate în cartea Funciară prin număr topografic. Lipsa dovezilor necesare identificării de la dosarul administrativ. Cursul valutar aplicabil transformării valorii stabilite potrivit Grilei notarilor publici din euro în lei
    • 100. Evaluarea terenului prin încadrarea pe Grila notarilor publici. Stabilirea categoriei şi amplasamentului terenului
 • Partea a IV‑a. Aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013
  • A. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
   • 101. Interpretarea şi aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Dosar neaprobat pentru lipsa cvorumului în cadrul C.C.S.D.
   • 102. Interpretarea şi aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Lipsa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile de stabilire a despăgubirii şi a caracterului aprobat al dosarului administrativ
   • 103. Hotărâre judecătorească preexistentă privind emiterea titlului conform raportului de evaluare. Aplicarea art. 41 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013
   • 104. Interpretarea şi aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013
   • 105. Analiza dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013
   • 106. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Daune interese şi actualizarea sumei cu rata inflaţiei
   • 107. Omisiune de emitere a deciziei de compensare pe numele moştenitorilor notificatorului. Aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013
   • 108. Interpretarea şi aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Efectul autorităţii de lucru judecat. Caracterul conform Convenţiei E.D.O. al procedurii reglementate de Legea nr. 165/2013
   • 109. Aplicarea art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. Inadmisibilitatea actualizării despăgubirii în raport de evoluţia pieţei imobiliare
   • 110. Aplicarea art. 41 alin. (3) din Legea nr. 165/2013. Interpretarea noţiunii de „dosar aprobat”
   • 111. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013
   • 112. Aplicarea art. 41 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013. Autoritatea de lucru judecat. Recalcularea punctelor cu privire la beneficiarul care nu a formulat contestaţie
  • B. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV‑a civilă
   • 113. Interpretarea şi aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Nedepunerea la dosar a hotărârii judecătoreşti la care se referă cererea. Hotărâre emisă în ceea ce priveşte executarea de către C.C.S.D. a obligaţiei de a face
   • 114. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Hotărâre de obligare a C.N.C.I. la emiterea deciziei. Motiv nou privind încălcarea art. 6 C.E.D.O. invocat direct în apel
   • 115. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Hotărâre judecătorească irevocabilă de stabilire a existenţei şi întinderii dreptului. Autoritate de lucru judecat
   • 116. Greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Analiza în apel a situaţiei de fapt şi a dispoziţiilor legale aplicabile
   • 117. Decizie emisă în anul 2010 de C.C.S.D. privind titlul de despăgubiri. Neplata vreunei sume de bani aferentă titlului. Prescripţie extinctivă. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013. Daune moratorii egale cu dobânda legală
 • Partea a V‑a. T ermenul prevăzut de art. 34 din Legea nr. 165/2013
  • A. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
   • 118. Cerere de obligare a C.N.C.I. la soluţionarea dosarului administrativ. Prematuritate. Constituţionalitatea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 165/2013
   • 119. Cerere de obligare a C.N.C.I. şi A.N.R.P. la soluţionarea dosarului administrativ. Lipsa calităţii procesuale pasive a A.N.R.P. Prematuritate. Analiza din perspectiva constituţionalităţii, a convenţionalităţii şi a deciziei de interpretare pronunţate de I.C.C.J.
   • 120. Cerere de obligare a C.N.C.I. la soluţionarea dosarului administrativ. Prematuritate. Inadmisibilitatea reformulării cererii în apel
   • 121. Cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 165/2013. Prematuritate. Examen de constituţionalitate şi convenţionalitate
  • B. Decizii definitive pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV‑a civilă
   • 122. Cerere de obligare a C.N.C.I. la emiterea deciziei de soluţionare a dosarului administrativ. Prematuritate. Examen de convenţionalitate
   • 123. Greşita soluţionare a excepţiei prematurităţii în primă instanţă. Răspundere civilă delictuală a C.N.C.I.
   • 124. Greşita respingere a excepţiei prematurităţii. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac (non reformatio in peius)
   • 125. Prematuritate. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013
Detalii tehnice
Data Aparitiei 12 sep. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 450
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Legea darii in plata

Practica judiciara adnotata
48,00 lei 43,20 lei
De acelasi Autor

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Executarea silita in Codul de procedura civila

Comentariu pe articole
75,00 lei 67,50 lei

Ordonanta presedintiala in materie civila

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 lei 58,50 lei
Indisponibila
Legea darii in plata - Valeriu Stoica

Legea darii in plata

argumente si solutii
49,00 lei 44,10 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Apelul in procesul civil - Uta

Apelul in procesul civil

Practica judiciara
49,00 lei 44,10 lei
NOU
Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte - Motiu, Chis, Hotca

Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte

cu explicatii ale variantelor de raspuns
79,00 lei 71,10 lei
NOU
Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a - Tebies

Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a

Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal
59,00 lei 53,10 lei