Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contenciosul fiscal

Practica judiciara adnotata si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
Autor: Viorel Terzea
ISBN/ISSN: 978-606-27-0865-8
Editura: Hamangiu
49,00 lei
44,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Lucrarea Contenciosul fiscal prezinta o selectie a celor mai recente solutii de practica judiciara prin care s-au rezolvat aspecte controversate privind aplicarea dispozitiilor legale in materie fiscala, inclusiv a noului Cod de procedura fiscala, intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Sunt abordate, in principal, probleme precum aplicarea principiilor in raporturile fiscale, raspunderea solidara fiscala, domiciliul fiscal, competenta organelor fiscale, regimul juridic al actelor administrative fiscale, inspectia fiscala, accesoriile fiscale, executarea fiscala, masurile asiguratorii fiscale, solutionarea contestatiilor administrativ fiscale.        

Hotararile redate in lucrarea Contenciosul fiscal sunt insotite de note explicative suplimentare, solutiile judecatoresti fiind analizate atat prin prisma jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cat si din perspectiva doctrinei fiscale, prin prezentarea unei bibliografii suplimentare pentru fiecare tematica abordata. De asemenea, spetele solutionate in temeiul dispozitiilor Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala din 2003 cuprind corespondenta articolelor in raport de noua legislatie.

Culegerea Contenciosul fiscal isi propune sa asigure o mai buna cunoastere si aplicare a dispozitiilor procedurii fiscale, fiind utila tuturor persoanelor implicate in litigiile fiscale.    

 • TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
  • §1. Principiile procedurii fiscale
   • 1. Necesitatea respectării dreptului la apărare al contribuabilului de către administraţia financiară. Sancţiunea în cazul încălcării dispoziţiilor referitoare la audierea contribuabilului şi la motivarea în fapt a actului administrativ fiscal
   • 2. Principiul dreptului la apărare. Repere. Obligaţiile organului fiscal. Menţiunile privind audierea contribuabilului – element obligatoriu al actului administrativ fiscal. Nulitate virtuală
   • 3. Efectuarea unei inspecţii fiscale. Dreptul de a fi ascultat. Nerespectare. Sancţiune
   • 4. Principiul legalităţii. Conflict între normele metodologice şi o decizie a Camerei de Conturi. Ierarhia actelor juridice
   • 5. Exercitarea dreptului de apreciere. Administrarea de probe suplimentare în faza judecăţii
   • 6. Întreprindere individuală. Subiect pasiv al raportului de drept fiscal. Dizolvarea întreprinderii individuale. Consecinţe
   • 7. Consecinţele juridice produse de modificarea sediului Contribuabilului în cursul derulării procedurii administrativ fiscale
  • §2. Răspunderea solidară
   • 8. Obligaţii de plată restante. Răspundere solidară. Condiţia Preexistenţei stării de insolvabilitate a debitorului
   • 9. Antrenarea răspunderii solidare pentru neformularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Condiţii. Prezumţia de rea‑credinţă a administratorului
   • 10. Antrenarea răspunderii solidare pentru neformularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Condiţii. Stabilirea relei‑credinţe a administratorului de către instanţa de judecată, pe baza actelor şi faptelor comisive ori omisive ale acestuia
   • 11. Răspunderea solidară a administratorului pentru obligaţiile de plată restante ale societăţii declarate insolvabile. Condiţia privitoare la reaua‑credinţă. Nedovedirea faptului că sumele obţinute din înstrăinarea de bunuri din patrimoniul societăţii au fost folosite în interesul acesteia
   • 12. Existenţa unor debite fiscale neachitate. Necesitatea dovedirii relei‑credinţe. Momentul la care trebuie să existe reaua‑credinţă. Distincţie între răspunderea administratorilor faţă de societate şi răspunderea administratorilor faţă de terţi
   • 13. Existenţa unor debite fiscale restante. Neprezentarea administratorului unei societăţi pentru a da relaţii organului fiscal. Lipsa relei‑credinţe
   • 14. Antrenarea răspunderii pentru neachitarea taxelor şi impozitelor. Condiţia relei‑credinţe. Dovada relei‑credinţe. Mijloace de probă. Lipsa măsurilor care să ducă la o eventuală redresare a societăţii şi la evitarea blocajului economic
   • 15. Antrenarea răspunderii asociatului pentru neplata impozitului
   • 16. Antrenarea răspunderii solidare a mandatarului administratorului statutar. Condiţii. Dovada imposibilităţii obiective a administratorului de a depune declaraţii fiscale
   • 17. Antrenarea răspunderii solidare a administratorului cu Persoana juridică insolvabilă. Imposibilitatea angajării răspunderii solidare între administratorii succesivi ai societăţii aflate în stare de insolvabilitate. Obligativitatea soluţiei organelor judiciare privind faptele penale imputate fostului administrator
   • 18. Răspunderea solidară a persoanelor juridice. Condiţii
 • TITLUL II. DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE
  • §1. Competenţa organului fiscal
   • 19. Competenţa teritorială a organului fiscal local. Legitimarea procesuală pasivă a organului fiscal local
   • 20. Anularea prevederilor cuprinse într‑un act administrativ cu caracter normativ, referitoare la competenţa Casei de asigurări de sănătate de a emite decizii de impunere privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
   • 21. Stabilirea competenţei organelor fiscale pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Domiciliul fiscal al unei asocieri fără personalitate juridică. Sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării regulilor de competenţă cu ocazia emiterii actelor administrative fiscale
   • 22. Conflictul de interese al funcţionarului public din cadrul organului fiscal
  • §2. Actele emise de organele fiscale
   • 23. Decizie de impunere emisă de Casa de asigurări de sănătate. Relevanţa procedurii de comunicare a datelor între organele fiscale şi Casa de asigurări de sănătate asupra legalităţii actului. Cerinţele motivării actului administrativ fiscal
   • 24. Proces‑verbal întocmit de Garda Financiară. Natură juridică
   • 25. Proces‑verbal emis de Direcţia Generală Antifraudă. Natură juridică
   • 26. Raport de control întocmit de Casa de asigurări de sănătate. Natură juridică
   • 27. Proces‑verbal încheiat de organele fiscale în vederea estimării prejudiciului. Natură juridică
   • 28. Desemnarea de către un contribuabil a unui mandatar civil. Modalitatea de comunicare a actului administrativ fiscal
   • 29. Comunicarea actului administrativ fiscal în conformitate cu prevederile art. 44 CPF (art. 47 NCPF). Inaplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 536/2011 şi a Deciziei în interesul legii nr. 10/2013. Obiectul acţiunii în contencios administrativ în situaţia actelor administrative fiscale
   • 30. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiţii
  • §3. Administrarea şi aprecierea probelor
   • 31. Sarcina probei în litigiile fiscale. Exercitarea dreptului de deducere a TVA
   • 32. TVA. Caracterul fictiv al operaţiunilor. Constatări ale parchetului şi ale organului fiscal. Sarcina probei în litigiile fiscale
   • 33. Obligaţiile contribuabilului în materie probatorie. Cerere de deducere a TVA. Obligativitatea prezentării originalului facturii fiscale, iar în caz de imposibilitate, a unui duplicat
   • 34. Regimul juridic al termenului de soluţionare a cererilor contribuabililor
 • TITLUL III. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
  • 35. Natura juridică a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009. Act administrativ fiscal individual. Modalitatea de comunicare
  • 36. Natura juridică a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009. Act administrative fiscal căruia îi sunt aplicabile prevederile art. 205 şi urm. CPF (art. 268 şi urm. NCPF)
  • 37. Modalitatea de publicitate a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009
 • TITLUL IV. CONTROLUL FISCAL
  • 38. Competenţa în realizarea inspecţiei fiscale. Stabilirea competenţei prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  • 39. Nerespectarea de către organul fiscal a tuturor prevederilor legale privind realizarea inspecţiei fiscale. Sancţiune
  • 40. Raport de inspecţie fiscală. Natură juridică. Inspectori cu legitimaţii neactualizate. Nulitate relativă. Lipsa vătămării
  • 41. Extinderea perioadei supuse inspecţiei fiscale. Justificare. Cazuri. Indicii privind diminuarea impozitelor. Lipsa motivelorde fapt şi de drept din conţinutul deciziei de impunere fiscală. Sancţiune
  • 42. Emitere decizie de impunere în lipsa raportului de inspecţie fiscală. Nelegalitate. Decizia emisă în baza unui raport de control al Curţii de Conturi
 • TITLUL V. COLECTAREA CREANŢELOR FISCALE
  • §1. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire
   • 43. Ordinea stingerii datoriilor prevăzută de Codul de procedură fiscală. Exercitarea dreptului de opţiune al debitorului. Sferă de aplicare
   • 44. Distribuirea sumelor plătite de contribuabili pentru executarea obligaţiilor fiscale. Dreptul de opţiune al debitorului. Ordinea stingerii datoriilor
   • 45. Dreptul organului fiscal de a efectua compensarea. Condiţii
   • 46. Compensare din oficiu a creanţelor fiscale. Sume negative din deconturile de taxă pe valoare adăugată
   • 47. Cerere de restituire impozit nedatorat. Dreptul la dobânzi
   • 48. Cerere de restituire a unor sume plătite, dar nedatorate. Termen de prescripţie. Admisibilitate. Natura juridică a deciziei de restituire. Caracterul obligatoriu al contestării actului administrativ fiscal ori a inexistenţei acestuia pe calea contestaţiei administrative, în prealabil sesizării instanţei de contencios administrativ fiscal
   • 49. Cerere de restituire a taxei de înmatriculare percepute nelegal. Termen de prescripţie aplicabil. Momentul de început al curgerii termenului
   • 50. Cerere de restituire taxă de emisii poluante. Nelegalitate eşalonare
   • 51. TVA. Rambursare cu întârziere. Dobânzi. Calcul
   • 52. Cerere de restituire contribuţii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Termen de prescripţie aplicabil
  • §2. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere
   • 53. Natura juridică a dobânzilor acordate pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă de poluare pentru autovehicule şi taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, restituite prin hotărâri judecătoreşti. Momentul de la care aceste dobânzi încep să curgă
   • 54. Perioada pentru care se datorează accesoriile fiscale
   • 55. Legalitatea deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii calculate la sumele reprezentând creanţe stabilite în urma atragerii răspunderii solidare, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 (art. 169 din Legea nr. 85/2014)
   • 56. Înstrăinări de bunuri imobile. Depăşirea plafonului de TVA. Scutire de la plata accesoriilor fiscale
   • 57. Prestare de servicii medicale. Neînregistrarea ca plătitor de TVA. Caracterul disproporţionat al accesoriilor fiscale
   • 58. Stabilirea unor diferenţe de impozit de către autorităţile publice. Neînştiinţarea contribuabililor. Lipsa relei‑credinţe. Consecinţe
  • §3. Măsuri asigurătorii
   • 59. Natura juridică a contestaţiei formulate împotriva măsurilor asigurătorii
   • 60. Acţiune în desfiinţarea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Instanţa competentă
   • 61. Decizie de instituire a măsurii asigurătorii. Lipsă audiere contribuabil. Lipsă motivare. Desfiinţare
   • 62. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii. Motivare. Cerinţe
  • §4. Stingerea creanţelor prin executare silită
   • 63. Competenţa executării creanţelor fiscale
   • 64. Obiectul contestaţiei la executare
   • 65. Competenţa materială a soluţionării căii de atac exercitate împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s‑a soluţionat o contestaţie la executare
 • TITLUL VI. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR FORMULATE ÎMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE
  • 66. Natura juridică a contestaţiei administrative. Termen de soluţionare. Competenţa instanţei de contencios administrativ de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor emise de organele fiscale în soluţionarea contestaţiei administrative. Inadmisibilitatea acţiunii în anularea actelor fiscale atacate cu contestaţie administrativă
  • 67. Contestaţie împotriva raportului de inspecţie fiscală. Inadmisibilitate
  • 68. Decizie de impunere emisă împotriva societăţii debitoare. Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator şi asociat unic al societăţii de a formula contestaţie împotriva deciziei de impunere
  • 69. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Neîngrădirea accesului la instanţă. Urmărire penală in rem. Legalitate suspendare
  • 70. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Condiţia referitoare la raportul de dependenţă dintre faptele cu privire la care a fost sesizat organul de urmărire penală şi soluţionarea contestaţiei administrative
  • 71. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Caracter facultativ. Lipsa de relevanţă a cercetărilor penale împotriva administratorului societăţii în aprecierea de către organul fiscal a legalităţii operaţiunilor economice
  • 72. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Caracter facultativ. Incidenţa principiului „penalul ţine în loc civilul” în procedura de soluţionare a contestaţiei. Necesitatea motivării măsurii suspendării
  • 73. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Modalităţile de justificare a măsurii suspendării. Legătura de cauzalitate dintre obligaţiile fiscale şi stabilirea de către organele de urmărire penală a faptului că există indiciile săvârşirii unei infracţiuni
  • 74. Anularea deciziei de suspendare a procedurii de soluţionare a contestaţiei administrative împotriva deciziei de impunere până la definitivarea laturii penale a dosarului aflat în stadiul urmăririi penale
  • 75. Obiectul acţiunii în contencios administrativ
  • 76. Competenţa de a dispune reevaluarea clădirilor. Acţiune în restituirea diferenţei de impozit, colectată ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. Excepţie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate
  • 77. Contestaţie act administrativ fiscal. Impozite şi taxe locale. Cadrul procesual. Calitate procesuală pasivă
  • 78. Respingerea contestaţiei administrative ca nemotivată. Admiterea acţiunii în contencios. Soluţia instanţei de anulare a deciziei şi de obligare a organului fiscal să soluţioneze pe fond contestaţia
  • 79. Respingerea contestaţiei administrative ca tardivă. Admiterea contestaţiei judiciare. Soluţia instanţei
  • 80. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Necontestarea expresă a deciziei de soluţionare a contestaţiei. Dispoziţii aplicabile acţiunii judiciare
  • 81. Suspendarea executării actului administrativ fiscal. Asigurarea echilibrului între prejudicierea intereselor debitorului şi a interesului organelor fiscale. Condiţii
  • 82. Suspendarea executării actului administrativ fiscal. Condiţii. Aprecierea instanţei în legătură cu îndeplinirea condiţiilor
  • 83. Suspendarea executării actului administrativ fiscal. Limitele analizei realizate de instanţa de judecată
Detalii tehnice
Data Aparitiei 22 aug. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 424
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Noul Cod fiscal comentat si adnotat 2017

cu legislatie secundara si complementara, jurisprudenta si norme metodologice
129,00 lei 116,10 lei