Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale

Practica judiciara
Autor: Lucia Uta
ISBN/ISSN: 978-606-27-0929-7
Editura: Hamangiu
45,00 lei
40,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Culegerea Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale cuprinde o selectie de hotarari judecatoresti  recente prin care s-a dat o dezlegare problemei de drept privind repararea prin mijloace patrimoniale a prejudiciilor nepatrimoniale, surprinzand modul in care instantele judecatoresti au analizat cazurile si conditiile in care o persoana poate pretinde acoperirea prejudiciului incercat.

Lucrarea Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale urmareste modul in care reperele stabilite in jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie se reflecta in practica instantelor nepenale, cristalizata in aplicarea Codurilor civile – atat cel anterior, cat si cel in vigoare –, precum si a legislatiei speciale civile.
Hotararile judecatoresti prezentate sunt structurate in cinci capitole, din care primele patru grupeaza decizii relevante pronuntate in cauze civile si cu profesionisti, in contencios administrativ, in litigii de munca si de asigurari sociale, iar cel din urma cuprinde solutii pronuntate de instante cu privire la unele probleme procedurale aflate in relatie cu aspecte de drept substantial vizand angajarea raspunderii civile reparatorii.

Selectia ofera exemple ale formelor pe care le pot imbraca faptele cu caracter ilicit producatoare de prejudicii morale susceptibile de reparatie prin acordarea de despagubiri banesti, precum si ale modului in care instantele au cuantificat daunele morale acordate, determinand intinderea despagubirii rezonabile, apte sa asigure integrala reparatie a prejudiciului.

Un capitol distinct, cu o pondere importanta in economia lucrarii Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale, priveste stabilirea raspunderii patrimoniale a angajatorului – varietate a raspunderii civile contractuale – si obligarea acestuia la plata unor daune morale salariatului prejudiciat prin fapta sa ilicita savarsita la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca ori pe parcursul executarii acestuia sau in cazul unor accidente de munca.

Aspectele de procedura analizate in ultimul capitol al cartii Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale vizeaza principiile fundamentale ale procesului civil, competenta instantelor judecatoresti, investirea instantei ori solutionarea cailor de atac, cu relevarea unor particularitati specifice jurisdictiei muncii sau jurisdictiei asigurarilor sociale.

 • Capitolul I. Contencios administrativ
  • 1. Anularea raportului de evaluare contestat. Dreptul judecătorului de a aprecia asupra modalităţii echitabile de reparare a prejudiciului moral, cu luarea în calcul a tuturor circumstanţelor pricinii
  • 2. Răspunderea autorităţii publice pentru exercitarea competenţelor cu exces de putere. Echilibrul dintre prejudiciul moral produs şi despăgubirile acordate. Stabilirea unei reparaţii echitabile
  • 3. Prejudiciu moral cauzat prin emiterea ordinului de exmatriculare anulat de instanţă pe motivul nerespectării procedurii legale. Cuantumul cheltuielilor de judecată
  • 4. Cerere privind furnizarea unor informaţii de interes public. Daune morale
  • 5. Refuzul comunicării unor informaţii de interes public. Lipsa prejudiciului nepatrimonial. Încălcarea sentimentelor de onoare şi demnitate
  • 6. Restituirea proprietăţilor. Daune morale. Compensaţii care să refl ecte importanţa prejudiciului moral suferit. Proba existenţei şi întinderii prejudiciului
 • Capitolul al II-lea. Cauze civile şi cu profesionişti
  • 7. Prejudiciu de agrement şi prejudiciu estetic. Distincţii. Evaluare şi probatoriu
  • 8. Rezilierea nelegală a contractului de leasing financiar. Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral. Aprecierea gravităţii şi importanţei prejudiciului moral. Echilibrul între prejudiciul moral suferit şi despăgubirile acordate
  • 9. Accident rutier. Nerespectarea obligaţiei legale de purtare a centurii de siguranţă. Contribuţia victimei la producerea prejudiciului. Cuantificarea daunelor morale. Despăgubire rezonabilă
  • 10. Răspunderea civilă delictuală a conducătorului autovehiculului. Despăgubiri pentru prejudiciul moral încercat de rudele pasagerului decedat în accident. Data de la care asigurătorul datorează despăgubirile
  • 11. Accident de circulaţie. Dreptul de regres împotriva persoanei care a produs prejudiciul. Obligaţii născute din fapte juridice extracontractuale. Legea aplicabilă. Dovada plăţii către persoana îndreptăţită. Mandatul dat de persoana prejudiciată avocatului pentru încasarea sumelor ce i se datorau
  • 12. Accident de circulaţie. Evaluarea prejudiciului moral. Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească. Momentul de la care curg penalităţile de întârziere, în caz de neplată
  • 13. Despăgubiri acordate în baza contractului de asigurare. Daune morale cuvenite ca urmare a vătămărilor corporale suferite în urma accidentului de circulaţie. Neînceperea urmăririi penale pentru lipsa plângerii prealabile a persoanei vătămate
  • 14. Daune morale pretinse de la asigurător, de soţia şi fiul conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Condiţionarea dreptului de a primi indemnizaţia de vătămarea directă a membrilor familiei în accident
  • 15. Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiţii de admisibilitate
  • 16. Folosirea fără drept a identităţii unei alte persoane în vederea obţinerii unui credit. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice. Condiţiile răspunderii. Fapta ilicită şi prejudiciul. Stabilirea unei despăgubiri echitabile
  • 17. Contracte standard, preformulate. Clauze abuzive. Comisionul pentru întocmirea dosarului. Impreviziune
 • Capitolul al III-lea. Conflicte de muncă
  • 18. Timpul de muncă. Prestarea muncii peste programul normal de lucru. Drepturi salariale. Elementele răspunderii patrimoniale
  • 19. Reţinerea din salariu a unei sume de bani. Dovada prejudiciului moral. Limitele devoluţiunii în calea de atac
  • 20. Daune morale pretinse pentru prejudiciul cauzat sănătăţii de condiţiile de muncă
  • 21. Organizarea defectuoasă a activităţii. Nerespectarea obligaţiilor angajatorului privind prevenirea accidentelor de muncă. Culpa concurentă a victimei. Cuantificarea prejudiciului moral. Dovedirea prejudiciului moral produs soţiei angajatului care a suferit un accident de muncă
  • 22. Accident de muncă. Încetarea nelegală a raporturilor de muncă. Cuantificarea daunelor morale
  • 23. Refuzul încheierii contractului individual de muncă cu persoana care a susţinut şi promovat concursul. Incertitudinea desfăşurării unei activităţi profesionale şi afectarea carierei. Întinderea prejudiciului nepatrimonial
  • 24. Aviz medical obligatoriu. Retragerea avizului psihologic. Informarea salariatului asupra elementelor esenţiale ale contractului individual de muncă
  • 25. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Retragerea avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei de medic. Prejudiciu de imagine
  • 26. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Agravarea stării de sănătate şi deprecierea stării financiare ca urmare a încetării contractului. Comportamentul abuziv al angajatorului
  • 27. Concedierea abuzivă a salariatului. Analiza condiţiilor răspunderii patrimoniale a angajatorului şi evaluarea prejudiciului moral suferit de salariat
  • 28. Concediere disciplinară legală. Compunerea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă
  • 29. Concediere disciplinară. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Obligaţia angajatorului de a adapta rezonabil locul de muncă. Limitele învestirii instanţei
  • 30. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare şi interzicerea accesului salariatului în incinta sediului angajatorului. Decizie de concediere disciplinară nulă pentru nerespectarea condiţiilor de formă
  • 31. Delegare. Deturnarea instituţiei de la scopul pentru care a fost reglementată. Admisibilitatea probei cu transcrierea înregistrării audio
  • 32. Demisie. Renunţarea angajatorului la termenul de preaviz. Calificarea cererii salariatei. Respectarea dreptului la demnitate în muncă
  • 33. Daune morale pretinse pentru prejudiciul decurgând din discriminare. Indicarea criteriului de discriminare. Identificarea elementelor discriminării. Sarcina probei
  • 34. Încetarea contractului individual de muncă în timpul perioadei de probă. Contract individual de muncă pe timp parţial. Pretinsă discriminare pe criteriu de handicap, motivată de înălţime. Caracterul neîntemeiat al daunelor morale
  • 35. Concediere colectivă. Conţinutul obligaţiei de informare la încheierea contractului individual de muncă. Lipsa legăturii de cauzalitate între fapta imputată şi prejudiciu
  • 36. Concediere colectivă. Anularea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de selecţie la concediere. Nedovedirea prejudiciului moral
  • 37. Încălcarea unei interdicţii temporare la concediere. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă. Pensionarea salariatului. Anularea deciziei de concediere nelegală – reparaţie suficientă a prejudiciului moral
  • 38. Lipsa acordului salariatului la încetarea contractului individual de muncă. Menţiuni eronate în decizia emisă de angajator. Hărţuire sexuală. Dovada faptei ilicite cauzatoare a prejudiciului nepatrimonial
  • 39. Neeliberarea unei adeverinţe având conţinutul prevăzut pentru a fi valorificat la deschiderea drepturilor de pensie. Dovada prejudiciului nepatrimonial
  • 40. Retrogradare. Anularea deciziei de sancţionare disciplinară pentru vicii de formă, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară. Dovada prejudiciului nepatrimonial
  • 41. Concediere din motive care nu ţin de persoana salariatului. Revocarea deciziei. Dovada producerii unui prejudiciu moral
  • 42. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare. Caracterul nelegal al măsurii. Sarcina probei. Evaluarea întinderii prejudiciului moral
  • 43. Suspendarea contractului individual de muncă. Prescripţia răspunderii penale. Prejudiciu de imagine nedovedit. Evaluarea despăgubirilor
  • 44. Executarea cu întârziere a hotărârii judecătoreşti prin care a fost anulată decizia de concediere, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară. Elementele răspunderii. Criterii de evaluare a daunelor morale
 • Capitolul al IV-lea. Asigurări sociale
  • 45. Obligaţia de plată a pensiei. Condiţiile antrenării răspunderii civile delictuale. Lipsa vinovăţiei. Caracterul neîntemeiat al pretenţiilor privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul nepatrimonial. Lipsa discriminării
  • 46. Decizie de pensie anulată prin hotărâre judecătorească. Dovada atingerii aduse unor valori nepatrimoniale. Sarcina probei
  • 47. Emiterea cu întârziere a deciziei de pensie. Prejudiciu moral produs prin nerespectarea dispoziţiilor legale privind termenul de soluţionare a cererii de pensionare
  • 48. Recalcularea pensiei. Părţile în litigiile de asigurări sociale. Lipsa legăturii de cauzalitate între fapta imputată pârâţilor şi prejudiciul nepatrimonial invocat
  • 49. Admiterea contestaţiilor succesive împotriva deciziilor de pensie. Repararea integrală a prejudiciului patrimonial şi nepatrimonial
 • Capitolul al V-lea. Aspecte procedurale
  • 50. Relevanţa practicii judiciare în litigii având ca obiect situaţii juridice asemănătoare. Criterii de determinare a cuantumului daunelor morale. Aspect de temeinicie, iar nu de legalitate, ce nu poate fi reanalizat de instanţa de recurs
  • 51. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Daune materiale şi morale ca urmare a infestării unei persoane cu virusul HIV. Caracterul cert al prejudiciului. Curgerea termenului de prescripţie în cazul prejudiciului moral care nu s-a produs în integralitate la data aflării diagnosticului
  • 52. Daune morale pentru prejudiciul produs printr-un act administrativ nelegal. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie
  • 53. Daune morale pentru atingeri aduse onoarei, reputaţiei şi imaginii publice. Suspendarea judecăţii. Valorificarea unei creanţe preexistente împotriva debitorului sau bunurilor sale
  • 54. Daune morale pentru atingerea drepturilor la onoare, demnitate, reputaţie, imagine şi viaţă privată. Valoarea obiectului cererii. Conflict negativ de competenţă
  • 55. Daune morale pentru prejudiciul cauzat prin atingerea adusă drepturilor la onoare, demnitate, reputaţie, imagine şi viaţă privată. Determinarea capătului principal de cerere
  • 56. Cerere principală privind obligarea entităţii administrative la plata de daune morale. Incidenţa dispoziţiilor de drept comun
  • 57. Disjungerea cererii privind daunele morale solicitate pentru hărţuire de contestaţia împotriva deciziei de concediere
  • 58. Autorul prejudiciului nepatrimonial. Disponibilitatea – principiu al procesului civil
  • 59. Executarea cu întârziere a unor obligaţii decurgând din contractul de muncă. Cerere privind acordarea de daune-interese moratorii. Obligarea pârâtei la plata daunelor morale. Limitele învestirii instanţei
  • 60. Daune morale rezultate din executarea cu întârziere a unei obligaţii băneşti impuse de o instanţă judecătorească. Natura litigiului. Competenţa instanţei specializate în soluţionarea confl ictelor de muncă
  • 61. Învestirea instanţei cu cererea privind acordare de despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial. Condiţiile în care cererea de chemare în judecată poate fimodificată
  • 62. Prescripţia dreptului material la acţiunea în repararea prejudiciului material şi moral. Răspunderea fostului angajator pentru nerespectarea obligaţiei de completare a carnetului de muncă
  • 63. Răspunderea patrimonială a salariaţilor faţă de angajator. Distincţii faţă de răspunderea disciplinară. Data producerii pagubei – momentul obiectiv de la care începe să curgă termenul de prescripţie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 03 oct. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 376
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Din aceeasi Categorie
NOU
Legea nr 165_2013 Vol. II_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei
NOU
Drept civil - Mocanu

Drept civil

Dreptul familiei, Bunuri, Carte funciara, Obligatii, Prescriptia extinctiva, Fond funciar
29,90 lei 26,91 lei