Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ordonanta de plata in noul cod de procedura civila. Practica judiciara comentata

ISBN/ISSN: 978-606-27-0081-2
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In pofida faptului ca noua procedura a ordonantei de plata, spre deosebire de vechile proceduri, beneficiaza de o reglementare coerenta, articulata si relativ bine corelata in ansamblul sau, practica judiciara creata de la intrarea sa in vigoare releva cazuistica modului de interpretare si aplicare a noilor dispozitii ale ordonantei de plata intr-un registru care nu exceleaza prin uniformitate.

Caracterul succint al reglementarii (12 articole) lasa deschis interpretului si impune, totodata, acestuia recursul la o corelare adecvata a textelor si la o completare necesara cu celelalte dispozitii ale Codului de procedura civila.

Noua procedura a ordonantei de plata nu doar perpetueaza si reactiveaza, intr-un context nou, aspecte problematizate inca sub vechile reglementari (cum ar fi inadmisibilitatea/netemeinicia, analiza fondului raportului juridic, probatoriul admisibil, caracterul contencios/necontencios/mixt al procedurii, apararile debitorului, autoritatea de lucru judecat a hotararilor pronuntate in aceasta procedura), dar, in mod firesc, avand in vedere caracterul de noutate al unor elemente, aduce cu sine noi provocari de interpretare prin raportare atat la specificitatea ordonantei de plata, dar, indeosebi, la imperativul respectarii stricte a drepturilor partilor.

Astfel, numeroase chestiuni – cum ar fi delimitarea sferei de aplicare a procedurii ordonantei de plata, cerintele legate de regularitatea cererii, exigentele procedurii de somare prealabila a debitorului, cele legate de maniera in care instanta trebuie sa gestioneze limitele probatoriului admisibil, precum si a celui care impune respingerea cererii creditorului, dreptul partilor de a formula cerere in anulare si motivele care permit exercitarea acestei cai de atac, felul hotararilor pronuntate si indeosebi posibilitatea de a fi supuse controlului judiciar, problema dobanzilor si penalitatilor, corelarea cu dispozitiile O.G. nr. 13/2011 si, respectiv, Legea nr. 72/2013 – au fost relevate si transate, uneori neunitar, in practica judiciara.

Lucrarea contine o prezentare a solutiilor jurisprudentiale, organizate structural in functie de diferitele aspecte ale procedurii, spetele fiind insotite de note si scurte comentarii ale autorilor prin care s-a dorit facilitarea demersului interpretativ, care ramane, finalmente, apanajul cititorului.

Autorii

Capitolul I. Aplicarea in timp a dispozitiilor privind procedura ordonantei de plata 

1. Imposibilitatea aplicarii concomitente a dispozitiilor noii proceduri a ordonantei de plata cu cele ale O.G. nr. 5/2001 si, respectiv, O.U.G. nr. 119/2007 

2. Determinarea procedurii aplicabile in raport de momentul sesizarii instantei. Cereri trimise prin posta. Competenta materiala de solutionare a cererii 

3. Raportul dintre normele de drept substantial si cele procesuale civile in cadrul procedurii ordonantei de plata 

Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a procedurii 

4. Inadmisibilitatea cererii (sfera de aplicare) versus netemeinicia cererii (lipsa caracterului exigibil al creantei)

5. Restituire plati efectuate in cadrul unor raporturi juridice de munca 

6. Exceptia lipsei de interes intemeiata pe existenta unor bilete la ordin emise de debitoare. Conditii de admitere a exceptiei 

7. Lipsa de interes a cererii creditoarei in favoarea careia s-a emis un bilet la ordin. Cale de atac 

8. Cererea creditorului posesor al unei file cec. Lipsa de interes a cererii 

9. Restituirea unei sume de bani achitate cu titlu de avans din pret al vanzarii 

10. Antecontract. Inadmisibilitatea cererilor de restituire a prestatiilor in procedura ordonantei de plata 

11. Contract. Marfa nelivrata. Inadmisibilitatea solicitarii in procedura ordonantei de plata a restituirii sumelor achitate cu titlu de avans din pretul contractului 

12. Inadmisibilitatea obtinerii pe calea ordonantei de plata a pretentiilor (restituiri, daune-interese) conditionate de rezilierea/rezolutiunea contractului 

13. Cerere avand ca obiect restituire sume nedatorate, recunoscute insa de debitor ca fiind incasate necuvenit 

14. Sume rezultand dintr-un contract de imprumut incheiat anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil. Sanctiunea lipsei mentiunii „bun si aprobat”. Coroborarea inceputului de dovada scrisa cu recunoasterea prezumata a pretentiilor creditorului 

15. Cerere privind ordonanta de plata formulata de creditorul caruia i s-a incuviintat anterior executarea silita. Lipsa interesului 

16. Admisibilitatea cererii de ordonanta de plata dupa sesizarea instantei cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei. Creanta certa. Cerinta acceptarii facturilor stipulata in insusi contractul partilor 

17. Actiunea cesionarului impotriva cedentului de a restitui plata creantei incasate de la debitorul cedat, ulterior cesiunii. Restituirea pretului cesiunii. Creanta certa 

Capitolul al III-lea. Somarea prealabila a debitorului 

18. Necesitatea somarii prealabile a debitorului. Exceptia inadmisibilitatii ordonantei de plata 

19. Modalitati de somare a debitorului 

20. Lipsa confirmarii de primire de catre debitor a scrisorii recomandate 

21. Cerinta privitoare la „continutul declarat” al scrisorii recomandate comunicate debitorului 

22. Sesizarea instantei inainte de expirarea termenului de 15 zile acordat debitorului. Plata debitului principal in cursul judecatii 

23. Neindeplinirea conditiei privind somarea debitorului. Calea de atac a cererii in anulare impotriva incheierii de respingere a cererii ca inadmisibila (1)

24. Somatie necomunicata debitorului in modalitatile prevazute de art. 1014 NCPC. Invocarea din oficiu a exceptiei inadmisibilitatii cererii. Calea de atac a cererii in anulare impotriva incheierii de respingere a cererii ca inadmisibila (2) 

25. Calea de atac impotriva incheierii de respingere a cererii ca inadmisibila. Exceptia inadmisibilitatii cererii in anulare invocata de debitor (3) 

26. (Im)posibilitatea de invocare a neindeplinirii procedurii de somare prealabila a debitorului din oficiu, in etapa regularizarii cererii de chemare in judecata 

Capitolul al IV-lea. Competenta instantei 

27. Competenta teritoriala relativa a instantei. Imposibilitatea invocarii de catre instanta, din oficiu, a exceptiei necompetentei teritoriale 

28. Exceptia de necompetenta materiala versus suspendarea de drept a cauzei avand ca obiect somatie/ordonanta de plata 

29. Contract de achizitie publica. Competenta sectiei civile versus competenta sectiei de contencios administrativ a tribunalului 

30. Contract de achizitie publica. Determinarea competentei materiale pe baza calificarii contractului. Clauza compromisorie stipulata in contract 

31. Determinarea competentei materiale a instantei dupa valoarea obiectului capatului principal de cerere 

32. Contract de achizitie publica. Determinarea competentei dupa natura contractului. Imposibilitatea cumularii dobanzii legale cu penalitatile conventionale 

33. Contract de achizitie publica. Cerere solutionata de judecatorie. Competenta de solutionare a cererii in anulare 

34. Act administrativ. Contract de achizitie publica. Competenta instantei in cazul in care se invoca un contract de utilizare a drumului incheiat de o autoritate publica

35. Competenta teritoriala alternativa. Necesitatea stipularii in inscrisurile invocate a locului executarii prestatiei 

36. Clauza compromisorie. Exceptia inadmisibilitatii cererii versus exceptia necompetentei generale a instantei 

37. Efectele clauzelor compromisorii in procedura ordonantei de plata 

38. Competenta tribunalelor specializate 

Capitolul al V-lea. Cererea de emitere a ordonantei de plata 

Sectiunea 1. Timbrarea cererii 

39. Anularea cererii ca insuficient timbrata la primul termen de judecata. Felul hotararii si calea de atac

Sectiunea a 2-a. Regularizarea cererii 

40. Diferite neregularitati ale cererii 

41. (Im)posibilitatea instantei de a reduce termenul de 10 zile acordat creditorului pentru complinirea lipsurilor

42. Calculul termenului de 10 zile stabilit pentru complinirea lipsurilor

43. Adresa privind complinirea lipsurilor cererii creditorului. Schimbarea locului citarii creditorului, adusa la cunostinta instantei dupa comunicarea adresei 

Capitolul al VI-lea. Procedura de judecata 

Sectiunea 1. Termenul de judecata si citarea 

44. Fixarea primului termen de judecata prin derogare de la prevederile art. 201 NCPC 

Sectiunea a 2-a. Intampinarea. Prezumtia de recunoastere

45. Depunerea tardiva a intampinarii. Sanctiunea decaderii din dreptul de a propune probe si de a invoca exceptii relative. Posibilitatea contestarii ulterioare a creantei. Lipsa caracterului lichid al creantei dedusa din omisiunea emiterii facturilor

46. Prezumtia de recunoastere a pretentiilor creditorului. Necesitatea coroborarii prezumtiei cu inscrisurile care sustin certitudinea creantei 

47. Recunoasterea pretentiilor de catre debitor prin intampinare. Efecte asupra cheltuielilor de judecata 

Sectiunea a 3-a. Cereri incidentale si modificarea cererii principale 

48. Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. Disjungere 

49. (In)admisibilitatea cererii reconventionale si a compensarii creantelor in procedura ordonantei de plata 

Sectiunea a 4-a. Probele in cadrul procedurii 

50. Lipsa semnaturii de pe facturile fiscale. Confirmarea de primire a facturilor 

51. Comenzi de transport nesemnate de debitor. Relevanta probatorie a inscrisului prin care se constata predarea marfurilor 

52. Aprecierea relevantei probatorii a inscrisurilor prin raportare la stipulatiile contractuale 

53. Denuntarea inscrisului ca fals in procedura ordonantei de plata 

Sectiunea a 5-a. Contestarea creantei si aparari ale debitorului 

54. Exceptie de neexecutare a contractului. Caracter formal versus caracter intemeiat al exceptiei 

55. Exceptie de neexecutare. Relevanta obiectiunilor debitorului anterioare sesizarii instantei 

56. Exceptia de neexecutare a contractului sustinuta de procesul-verbal de receptie incheiat anterior

57. Contestarea creantei prin invocarea de catre debitor a anumitor uzante in raporturile anterioare dintre parti 

58. Invocarea lipsei puterilor de reprezentare ale persoanei care a semnat si parafat procesul-verbal de receptie servicii

59. Exceptia autoritatii de lucru judecat in raport cu hotarari anterioare pronuntate tot in procedura ordonantei de plata 

60. Autoritate de lucru judecat in raport cu o hotarare pronuntata potrivit O.U.G. nr. 119/2007. Felul hotararii pronuntate si calea de atac

61. Apararea debitorului privind plata efectuata anterior confirmarii extrasului de cont 

62. Invocarea de catre debitor a caracterului simulat al contractului 

63. Invocarea de catre debitor a unei scrisori de garantie bancara emise in favoarea creditoarei 

Sectiunea a 6-a. Temeinicia cererii 

6.1. Existenta valabila a unui inscris constatator

64. Inscris din care nu rezulta obligatia si termenul de plata 

65. Inscris privind recunoasterea datoriei si esalonarea platii 

66. Inscris prin care fideiusorul isi asuma obligatiile de plata ale debitorului principal 

67. Formalitatea „bun si aprobat” necesara anumitor inscrisuri 

6.2. Caracterul cert al creantei 

68. Caracterul cert, lichid si exigibil – aspecte ce privesc fondul cererii, si nu admisibilitatea acesteia 

69. Prevederile legale prin raportare la care se stabileste caracterul cert al creantei 

70. Determinarea caracterului cert al creantei prin raportare la clauzele contractuale 

71. Facturi neinsusite de catre debitor si emise in temeiul unui acord verbal incheiat intre parti 

72. Dobandirea caracterului cert al creantei la data indeplinirii conditiei suspensive. Inceperea executarii silite 

73. Contestarea caracterului cert al creantei prin invocarea unei facturi storno. Primirea somatiei prevazute la art. 1014 NCPC de catre debitoare. Consecinte 

74. Lipsa caracterului cert al creantei, dedusa din lipsa de consonanta a sumei din facturi cu cea din contract 

75. Comanda si confirmare de transport. Facturi nesemnate. Penalitati mentionate in confirmarea de transport 

6.3. Caracterul lichid al creantei 

76. Lipsa caracterului lichid al penalitatilor, in conditiile in care nu s-au emis, conform contractului, facturile privitoare la acestea 

77. Lipsa caracterului lichid al creantei, dedusa din neconcordanta dintre inscrisuri si stipulatiile contractuale privind dobanda perceputa 

6.4. Caracterul exigibil al creantei 

78. Determinarea exigibilitatii creantei in functie de momentul primirii facturilor. Proba acestui moment 

79. Relatia dintre exceptia prescriptiei actiunii si exigibilitatea creantei 

80. Stabilirea caracterului exigibil al creantei. Calculul termenului de prescriptie. Necesitatea unui probatoriu complex 

81. Concomitenta momentului scadentei cu cel al emiterii facturilor 

82. Calitatea procesuala activa a constituitorului ipotecii in actiunea impotriva debitorului creantei grevate de ipoteca. Exigibilitate convenita prin raportare la momentul remedierii tuturor deficientelor constatate. Lipsa de relevanta a semnarii procesului-verbal de receptie 

Sectiunea a 7-a. Analiza fondului raportului juridic

83. Posibilitatea instantei de a analiza fondul raportului juridic dintre parti in procedura ordonantei de plata

Sectiunea a 8-a. Solutii asupra cererii privind emiterea ordonantei de plata 

8.1. Inchiderea dosarului 

84. Declaratia creditorului in sensul ca a primit plata sumei datorate. Inchiderea dosarului versus renuntarea la judecata (1) 

85. Achitarea debitului. Inchiderea dosarului versus renuntarea la judecata (2) 

86. Inchiderea dosarului versus respingerea cererii ca ramasa fara obiect. Efecte asupra cheltuielilor de judecata

8.2. Constatarea intelegerii partilor asupra platii 

87. Caracterul definitiv al hotararii care constata intelegerea partilor asupra platii (1)

88. Conventie de esalonare a datoriei. Caracterul definitiv al hotararii care constata intelegerea partilor asupra platii (2) 

8.3. Respingerea cererii 

89. Contestarea intemeiata a creantei 

90. Necesitatea administrarii altor probe decat inscrisurile 

91. Lipsa de interes versus netemeinicia cererii

8.4. Emiterea ordonantei de plata 

92. Derogari de la limitele de 10 zile si de 30 de zile ale termenului de plata 

Capitolul al VII-lea. Dobanzi, penalitati, clauze penale, daune-interese suplimentare 

93. Profesionisti. Aplicabilitatea Legii nr. 72/2013 in procedura ordonantei de plata in privinta dobanzii penalizatoare (1) 

94. Profesionisti. Dovada prejudiciului. Aplicabilitatea Legii nr. 72/2013 in procedura ordonantei de plata in privinta dobanzii penalizatoare (2) 

95. Nevalabilitatea clauzei penale inserate in factura tipizata 

96. Calculul penalitatilor de la momentul scadentei obligatiei principale 

97. Necesitatea insusirii de catre debitor a inscrisului in care sunt prevazute penalitatile 

98. Caracterul ambiguu al clauzelor privind penalitatile incluse de creditor in debitul principal 

99. Conditiile acordarii daunelor stipulate printr-o clauza penala 

100. Solicitarea de penalitati in continuare asupra debitului la care debitoarea a fost obligata printr-o sentinta anterioara 

101. Imposibilitatea cumularii penalitatilor cu dobanda legala. Daune-interese suplimentare 

102. Prescriptie extinctiva. Posibilitatea si obligatia instantei de a analiza, chiar si din oficiu, caracterul abuziv al clauzelor penale stipulate in contractele incheiate cu consumatorii 

103. Problema cumulului penalitatilor si dobanzilor in temeiul unei clauze care trimite la prevederile Codului de procedura fiscala 

104. Posibilitatea versus imposibilitatea acordarii de penalitati in procedura ordonantei de plata 

Capitolul al VIII-lea. Calea de atac. Cererea in anulare 

105. Cerere in anulare. Omisiunea completului initial de a da eficienta inscrisului existent la dosar privind efectuarea platii 

106. Taxa judiciara de timbru depusa in sedinta publica. Exceptie de netimbrare admisa. Eroare materiala. Contestatie in anulare impotriva incheierilor si sentintelor pronuntate in cadrul procedurii ordonantei de plata. Admisibilitate (1) 

107. Citare nelegala. Contestatie in anulare impotriva incheierilor si sentintelor pronuntate in cadrul procedurii ordonantei de plata. Admisibilitate (2) 

108. Cerere in anulare. Tranzactie intervenita dupa emiterea ordonantei de plata de catre completul initial

Capitolul al IX-lea. Alte aspecte procedurale 

109. Anularea cererii la primul termen de judecata pentru lipsa timbrajului. Felul hotararii si calea de atac 

110. Anularea cererii pentru lipsa calitatii de reprezentant, dispusa la primul termen de judecata. Membru al Baroului Constitutional. Felul hotararii si calea de atac 

111. Suspendarea cauzei in temeiul invoielii partilor 

112. Suspendarea cauzei pentru neindeplinirea obligatiilor puse in sarcina creditoarei aflate in insolventa, prin rezolutia de primire a cererii de chemare in judecata 

113. Debit achitat. Renuntare la insusi dreptul pretins. Cale de atac 

Capitolul al X-lea. Contestatia la executare 

114. Contestatie la executare impotriva unui titlu reprezentat de o hotarare pronuntata de tribunal in cadrul somatiei/ordonantei de plata. Competenta materiala 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei15 oct. 2014
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa. Comentarii si jurisprudenta

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa. Comentarii si jurisprudenta

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,50 RON
Indisponibila
Ordonanta presedintiala in materie civila -Roxana Stanciu

Ordonanta presedintiala in materie civila. Practica judiciara

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 RON
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare actualizat  20 octombrie 2014

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare actualizat 20 octombrie 2014

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
15,40 RON