Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta comentata in materia achizitiilor publice. Vol. IV

ISBN/ISSN: 978-606-678-907-3
Editura: Hamangiu
76,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea, asemenea celor trei volume precedente, reuneste, intr-o forma concisa, fondul reprezentativ de practica judiciara in domeniul achizitiilor publice, caracterizat eminamente de „puterea prestigiului” si deloc de „prestigiul puterii”, dupa cum sugestiv se exprima un renumit profesor clujean. Ea este recomandata acelora care sunt implicati in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, din partea autoritatilor contractante sau a operatorilor economici, precum si, mai ales, acelora a caror activitate vizeaza etapa litigioasa aferenta atribuirii respectivelor contracte. Totodata, datorita rolului sau didactic, este utila si cursantilor programului de studii universitare de master „Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public-privat”, organizat de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti.

Cuvant-inainte 

Abrevieri 

PARTEA I. HOTARARI PRONUNTATE DE CURTILE DE APEL

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

1. Nu pot forma obiect al analizei instantei motivele noi de contestare a procedurii de achizitie publica 

2. Necomunicarea contestatiei catre autoritatea contractanta, intrucat, din eroare, ambele exemplare ale contestatiei au fost transmise Consiliului. Respingere corecta a contestatiei ca tardiva. Cererea de repunere in termen nu este intemeiata, culpa necomunicarii contestatiei apartinand contestatoarei 

3. Nu este lipsita de interes contestatia ofertantului de pe locul 3, prin care se critica oferta castigatoare. Interesul este de a se stabili de catre instanta, irevocabil, daca oferta declarata castigatoare este sau nu acceptabila 

4. Neprecizarea in fisa de date a achizitiei a faptului ca fiecare document este o cerinta minima obligatorie si ca lipsa oricarui document duce la respingerea ofertei nu poate fi interpretata in sensul ca ofertantii nu au obligatia de a prezenta toate documentele solicitate 

5. Certificare tehnica a echipamentului prezentata ulterior datei de depunere a ofertelor si celei de finalizare a evaluarii ofertelor. Oferta neconforma, intrucat cerinta impusa de autoritate era in sensul ca echipamentele sa fie certificate, nu in curs de certificare 

6. In cazul reevaluarii ofertelor in urma primirii unei contestatii, autoritatea poate declara una sau mai multe oferte drept neconforme, chiar daca in prima faza le-a considerat conforme 

7. Anularea unui act anterior poate atrage anularea actelor subsecvente, insa anularea unui act subsecvent nu poate atrage anularea actelor anterioare. Valabilitatea raportului procedurii de atribuire nu depinde de valabilitatea comunicarii rezultatului procedurii 

8. Autoritatea contractanta are obligatia sa solicite ofertantilor prelungirea valabilitatii ofertelor si a garantiilor de participare 

9. Cerinta ca utilajul sa beneficieze de o garantie de 48 de luni. Ofertarea unei garantii de 48 de luni, insa in limita a 4.000 de ore de functionare. Oferta neconforma 

10. Autoritatea poate proceda la testarea mostrelor depuse de ofertanti, pentru a vedea daca indeplinesc conditiile din caietul de sarcini. Ofertantii nu au competenta de a impune autoritatii ca aceasta testare sa fie realizata doar de anumite persoane sau institutii 

11. Sunt tardive criticile legate de oferta castigatoare formulate ca raspuns la punctul de vedere al autoritatii contractante, in afara termenului de contestare 

12.1. Lucrarile la o conducta de transport de gaze naturale, parte a Sistemului national de transport gaze naturale, nu se incadreaza in notiunea de „infrastructura de transport de interes national”, care sa atraga competenta teritoriala exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti. 

12.2. Raspuns de clarificare prin care ofertanta mentioneaza ca anumite lucrari se vor realiza de un subcontractant, in conditiile in care in oferta nu erau declarati subcontractanti. Respingere legala a ofertei pentru modificarea propunerii tehnice 

13.1. Restituirea garantiei de participare nu antreneaza lipsa de legitimare procesuala a solicitantului in procedura contestatiei, ci, eventual, inacceptabilitatea ofertei sale. 

13.2. Criteriile de calificare trebuie indeplinite in momentul depunerii ofertelor 

14. Intrucat in declaratia pe propria raspundere ofertantul nu a mentionat ca este sustinut, documentele de sustinere depuse ulterior nu pot fi luate in considerare 

15. In cazul in care exista contradictii intre inscrisurile depuse de ofertant, autoritatea contractanta are dreptul si obligatia sa solicite clarificari ofertantului inainte de a decide carui act ii acorda relevanta probatorie 

16. Declararea in raspunsul la clarificari a doi subcontractanti, care nu erau mentionati in oferta initiala, atrage respingerea ca neconforma a ofertei, intrucat a avut loc o modificare a propunerii tehnice 

17. Nu este prematura contestatia declarata inainte de comunicarea de catre autoritatea contractanta a rezultatului procedurii, atata vreme cat actul vatamator exista, iar contestatoarea a aflat pe alte cai despre continutul lui. Actul poate fi contestat si inainte de comunicarea lui

18.1. Completarea contestatiei cu noi motive, in afara termenului de contestare, este incompatibila cu dispozitiile legale. 

18.2. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

19. Reiterarea, in afara caii de atac a plangerii, a unei exceptii solutionate de Consiliu este inadmisibila

20. Raportul fax cu mentiunea „ok” face dovada comunicarii si primirii adresei transmise ofertantei de catre autoritate. Ofertanta este cea care trebuie sa dovedeasca faptul ca nu a primit adresa transmisa prin fax 

21. Petenta care critica doar oferta declarata castigatoare, nu si respingerea ca neconforma a propriei oferte. Critica ulterioara fata de respingerea propriei oferte este tardiva, petenta avand obligatia sa isi motiveze plangerea in termenul de 10 zile prevazut de art. 281 din ordonanta. Petenta nu are interes in a critica oferta declarata castigatoare, atat timp cat oferta proprie a ramas respinsa definitiv 

22. Membrilor Consiliului le este interzis sa participe la solutionarea contestatiei daca, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, au solutionat o alta contestatie. Interpretarea art. 264 alin. (3) lit. c) ind. 1 din ordonanta

23. Intrucat petenta nu doreste sa fie introdusa in cauza ofertanta declarata castigatoare, plangerea urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila 

Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacau, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

24. Pentru a examina criticile petentei referitoare la actele autoritatii contractante, curtea de apel trebuie sa aiba in vedere, in mod prioritar, decizia Consiliului, pentru ca, numai in situatia cand se constata ca s-ar impune modificarea acesteia, se poate proceda in consecinta 

25. Formularea de critici noi dupa expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise – este tardiva, iar analizarea lor de catre Consiliu este inadmisibila 

26. Obligarea autoritatii contractante, de catre Consiliu ori de catre instanta de judecata, la incheierea contractului de achizitie publica reprezinta o incalcare a regulilor in materie de competenta, prin substituirea organului administrativ-jurisdictional ori a instantei in atributiile autoritatii 

27. Ofertantul care detine proprietati in mai multe localitati are obligatia de a prezenta certificatele privind plata impozitelor si taxelor locale aferente tuturor acestor proprietati, fara a fi necesar ca autoritatea contractanta sa introduca in documentatia de atribuire o prevedere expresa in acest sens 

28. Fiind vorba de un act administrativ unilateral, documentul constatator emis de autoritatea contractanta se bucura de prezumtia de legalitate, autenticitate si veridicitate. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta nu impune, ca o conditie obligatorie, existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pentru documentul constatator 

29.1. Completarea contestatiei cu noi motive in afara termenului legal de contestare a actului vatamator este incompatibila cu dispozitiile privind achizitiile publice. 

29.2. Este admisibila cererea de interventie in interes propriu din partea ofertantului castigator. In ipoteza in care ar fi fost intervenient in interesul autoritatii contractante, iar aceasta nu ar fi formulat plangere impotriva deciziei Consiliului, intervenienta nu putea formula plangere impotriva deciziei Consiliului, chiar daca ar fi fost vatamata. 

29.3. In mod corect Consiliul nu a analizat motivele si solicitarile din cererea de completare a contestatiei, ele fiind tardive 

30. Justificarea pretului scazut prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa angajeze personal pentru care urmeaza sa primeasca subventii de la bugetul asigurarilor de somaj nu poate fi luata in considerare, ofertantul invocand un demers viitor si incert 

31. Niciuna dintre prevederile directivelor nu conditioneaza curgerea termenului pentru exercitarea caii de atac de accesul partii interesate la dosarul achizitiei publice. Posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de a completa motivele de fapt si de drept ale contestatiei. Completarea contestatiei cu noi motive de fapt si de drept este incompatibila cu celeritatea care guverneaza intreaga procedura de contestare a actelor emise de autoritatea contractanta 

32. Posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de a completa motivele de fapt si de drept ale contestatiei. Completarea contestatiei cu noi motive de fapt si de drept este incompatibila cu celeritatea care guverneaza intreaga procedura de contestare a actelor emise de autoritatea contractanta 

33. Suspendarea procedurii de atribuire de catre Consiliu nu atrage suspendarea curgerii termenului de formulare a contestatiei

34. Omiterea mentionarii in adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a datei-limita pana la care ofertantul are dreptul de a depune contestatie nu este sanctionata cu nulitatea ei, in absenta unei vatamari 

35.1. Plangerea este o cale de atac distincta, ce nu mai poate fi asimilata recursului. Statutul juridic al Consiliului. 

35.2. Consultarea dosarului achizitiei la Consiliu reprezinta un mijloc procesual si o garantie elementara de asigurare a dreptului la aparare al partii si a contradictorialitatii. Detalierea motivarii initiale, dupa studierea dosarului achizitiei, fara a modifica obiectul contestatiei si fara a invoca alte motive de fapt sau de drept, nu poate echivala cu o cerere supusa termenului de 10 zile care curge de la comunicarea rezultatului procedurii. Formalismul excesiv se opune principiului aflarii adevarului. 

35.3. Asupra ofertei cu pret neobisnuit de scazut planeaza o prezumtie de lipsa a garantiilor privind executarea corespunzatoare a contractului. Autoritatea este tinuta se verifice in detaliu documentele de justificare a pretului 

36. Ordonanta nu restrange sfera persoanelor care pot contesta actul autoritatii contractante doar la cele care au a doua sansa de a fi declarate castigatoare. Faptul ca pretul ofertat de contestatoare este al treilea in clasament nu duce la concluzia exercitarii cu rea-credinta a dreptului de a formula contestatie 

37. Plangerea este o cale de atac ce nu mai poate fi asimilata recursului 

38. Presedinte al consiliului de administratie al ofertantei condamnat pentru infractiuni de coruptie dupa evaluarea ofertei, insa inainte de data intocmirii raportului procedurii. Excludere nelegala a ofertei, intrucat este relevanta situatia la data depunerii ofertelor, nu la data intocmirii raportului procedurii 

39.1. Sunt inadmisibile criticile noi, formulate ulterior termenului de contestare, prin intermediul „precizarii la contestatie”. 

39.2. Nu constituie viciu de forma ofertarea unui articol de lucrari pentru care autoritatea a mentionat ca nu trebuie cotat. Oferta respinsa in mod corect ca neconforma

Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Brasov, Sectia contencios administrativ si fiscal 

40.1. Este impotriva logicii, literei si spiritului legislatiei achizitiilor publice sa se stabileasca criterii de calificare vizibil permisive pentru potentialii ofertanti, dar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, numai in scopul de a face procedura accesibila operatorilor economici. 

40.2. Deciziile anterioare ale Consiliului sunt obligatorii pentru completele acestuia sesizate cu noi contestatii, in privinta aspectelor dezlegate 

41. Autoritatea contractanta are dreptul – nu obligatia – de a solicita clarificari si completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei 

42. Ofertanta de pe locul patru are interes in formularea plangerii, chiar daca nu critica decat oferta declarata castigatoare, intrucat solicita reevaluarea in conditii legale a tuturor ofertelor, iar in caz de admitere devine lipsit de importanta clasamentul initial 

43. Nu este o deficienta minora lipsa informatiilor cu privire la unul dintre factorii de evaluare a ofertelor

44. Comisia de evaluare este tinuta sa se asigure ca adresele de clarificari pe care le transmite sunt primite de catre ofertanti. Raportul aparatului fax are valoare de confirmare de transmitere, nu de primire a adreselor 

45. Lipsa de acuratete a criteriilor de calificare nu poate determina sanctionarea operatorului economic care s-a conformat enuntului criteriilor 

46. Este lipsita de interes contestatia ofertantei de pe locul 8 prin care se critica doar ofertele de pe locurile 1, 2, 3 si 5, intrucat, chiar daca ar fi admisa, nu ar avea posibilitatea de a obtine contractul 

Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal 

47. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa in mod corect de autoritate are interes in a contesta oferta declarata castigatoare, intrucat, daca si aceasta este respinsa, procedura de atribuire va fi anulata si va avea posibilitatea sa participe cu oferta la o noua procedura de atribuire 

48. Ofertanta are interes legitim in a contesta procedura de atribuire, chiar daca oferta ei s-a clasat pe locul cinci din cinci 

49. In materia achizitiilor publice, caracterul revocabil al oricaror acte ale autoritatii contractante este consacrat fara distinctie, fara a se impune vreo analiza relativa la intrarea in circuitul civil 

50. Chiar daca documentele de justificare a pretului aparent neobisnuit de scazut al ofertei ce provin de la furnizorii ofertantului au o data ulterioara celei de deschidere a ofertelor sau sunt nedatate, ele sunt valabile si trebuie luate in considerare

51. Respingere ca lipsita de interes a contestatiei ofertantei de pe locul 4, care critica ofertanta declarata castigatoare, in absenta criticarii si a ofertelor de pe locurile 2 si 3, ale caror documente nu au putut fi consultate la Consiliu. Respingere nelegala. Pe parcursul termenului de solutionare  a contestatiei pot fi prezentate motive suplimentare de fapt si de drept, cu privire la care contestatoarea s-a aflat in imposibilitatea formularii la momentul contestatiei 

52. Experienta se dobandeste prin realizarea unei lucrari, nu prin simpla asumare a raspunderii pentru modul in care o alta societate a realizat lucrarea. Experienta similara apartine subcontractantului care a realizat efectiv lucrarea, iar nu antreprenorului general de la care a fost subcontractata 

53. „Experienta similara” nu constituie o resursa, in sensul art. 190 din ordonanta, care sa poata fi pusa la dispozitia ofertantului de catre un tert sustinator. Ofertantul nu poate sa indeplineasca cerinta de calificare impusa de autoritate si, mai apoi, contractul de achizitie publica, prin „imprumutarea” unei experiente similare pe care nu a realizat-o 

54. Nicio dispozitie legala nu obliga autoritatea contractanta sa dea curs solicitarilor operatorilor economici de modificare a documentatiei de atribuire. Acordand prioritate principiului celeritatii desfasurarii procedurilor de atribuire, legiuitorul a sanctionat cu tardivitatea pasivitatea operatorilor economici care nu contesta in termenul legal cerintele de participare 

55. Indepartarea Consiliului de jurisprudenta sa anterioara nu poate constitui motiv de nelegalitate ori de netemeinicie a deciziei 

56. Reevaluarea ofertelor nu constituie o cale de atac, careia sa i se aplice principiul neagravarii situatiei ofertantului in propria cale de atac 

57.1. Cererea de suspendare a executarii deciziei Consiliului este inadmisibila. 

57.2. In lipsa certitudinii ca anumite documente nu sunt valabile, autoritatea nu poate respinge oferta, ci trebuie sa solicite clarificari privind respectivele documente 

58.1. Desi autoritatea contractanta are dreptul, nu obligatia, de a solicita clarificari, acest drept nu trebuie exercitat de o maniera abuziva, in mod discretionar, arbitrar, ci cu respectarea prevederilor care guverneaza achizitiile publice, inclusiv a principiilor. 

58.2. Respingerea ofertei ca neconforma, in loc de inacceptabila, nu justifica anularea raportului procedurii si reluarea evaluarii, atat timp cat oferta se impunea a fi respinsa, iar nu admisa 

59. Consiliul poate constata, din oficiu, incalcarea unor dispozitii legale, insa numai cu privire la actul ce face obiectul contestatiei 

60. Este neintemeiata contestatia ofertantei de pe locul 4, desi sunt fondate sustinerile vizavi de ofertanta de pe locul 1, in conditiile in care contestatoarea nu poate castiga licitatia, oferta sa fiind devansata de cele de pe locurile 2 si 3, fata de care criticile sunt nefondate

61. Deciziile Consiliului se bucura de autoritate de lucru judecat. Partile nu se pot dezice de cele statuate, fiind tinute sa respecte decizia Consiliului

62. Eroare constand in mentionarea in formularul de oferta a unei date gresite pana la care oferta este valabila. Rectificare transmisa autoritatii contractante in ziua urmatoare deschiderii ofertelor. Oferta admisibila 

63. Asociere care a prezentat o scrisoare de garantie de participare in care nu erau nominalizati toti membrii sai. Omisiunea nu constituie o eroare materiala. Respingere legala a ofertei 

64. Neindeplinirea obligatiilor contractuale anterioare ale ofertantului fata de autoritatea contractanta, motiv pentru care contractul a fost denuntat unilateral, poate conduce la respingerea ofertei sale. Nici Consiliul si nici instanta sesizata cu plangere nu se pot pronunta cu privire la pretinsa denuntare abuziva a contractului, insa trebuie sa ia in considerare faptul intervenirii denuntarii unilaterale 

65. Certificate ISO fara viza anuala de efectuare a auditurilor de supraveghere, de care depinde valabilitatea lor. In lipsa certitudinii ca auditurile de supraveghere nu au fost efectuate, autoritatea nu poate respinge oferta, ci trebuie sa solicite clarificari 

66. Raportul fax cu mentiunea „ok” face dovada comunicarii si primirii adresei transmise ofertantei de catre autoritate. Ofertanta este cea care trebuie sa dovedeasca faptul ca, in realitate, nu ar fi primit adresa transmisa prin fax 

67.1. Ori de cate ori respinge contestatia, Consiliul nu se poate pronunta din oficiu asupra altor acte care nu au fost contestate, iar ori de cate ori Consiliul admite contestatia, poate sa-si extinda controlul si asupra altor acte la care nu s-a facut referire. In absenta constatarii unor ilegalitati in actul contestat, Consiliul nu se poate pronunta din oficiu asupra neregularitatilor altor acte. 

67.2. Suspendarea voluntara a procedurii de atribuire de catre autoritatea contractanta nu conduce la intreruperea sau la suspendarea curgerii termenului legal de formulare a contestatiei sau plangerii. 

67.3. Nu este restrictiva sau discriminatorie cerinta experientei similare in contracte care sa fi avut ca obiect executie de lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala, motiv pentru care nu se impune acceptarea de contracte separate de executie lucrari de semnalizare orizontala si verticala 

68. Ofertantii declarati castigatori nu pot formula decat interventie accesorie in favoarea autoritatii contractante 

69. Cerinta potrivit careia durata normala de functionare a instalatiilor necesare trebuie sa acopere durata de implementare a contractului. Cerinta nelegala

70. Plangerea impotriva deciziei Consiliului de declinare a competentei de solutionare a cauzei in favoarea unei instante judecatoresti este inadmisibila 

71. Autoritatea nu se poate pronunta, prin raspunsul la o solicitare de clarificari primita din partea unui operator economic, cu privire la indeplinirea cerintei de calificare de catre o persoana anume, intrucat raspunsul ar echivala cu o evaluare anticipata a indeplinirii cerintei in discutie 

72. Cerere de recuzare a membrilor completului de solutionare, intrucat acestia nu au relatat sustinerile exacte ale partilor cu ocazia sedintei de audiere a lor. In cazul in care contestatoarea doreste angajarea raspunderii disciplinare a membrilor completului, trebuie sa depuna o sesizare in acest scop, adresata comisiei de disciplina, iar nu o cerere de recuzare a respectivilor membri. Decizia de respingere a cererii de recuzare a membrilor completului poate fi atacata cu plangere numai odata cu decizia data asupra contestatiei 

73.1. Certificat de atestare fiscala valabil, insa care priveste situatia ofertantului la alta data decat cea solicitata de autoritate. Respingere legala a ofertei. 

73.2. Faptul ca Consiliul a permis contestatoarei sa consulte propunerile tehnice ale altor ofertanti, fara acordul lor, nu poate fi retinut ca motiv de nelegalitate a deciziei pronuntate de Consiliu 

74. Contenciosul achizitiilor publice este unul subiectiv, incalcarea dispozitiilor legale putand fi retinuta doar daca a cauzat o vatamare contestatoarei 

75. Cererea de suspendare a executarii deciziei Consiliului este admisibila, in temeiul art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 

76. Ofertarea unui produs cu o caracteristica mentionata eronat fata de cea data de producator. Respingere legala a ofertei 

77. Termenul de formulare a contestatiei se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit art. 101 alin. 1 C. proc. civ. 

78. Precizarea la contestatie ulterioara studierii dosarului cauzei la Consiliu nu poate fi considerata tardiva 

79.1. Prevederile art. 56 C. proc. civ., referitoare la respingerea ca neavenita a caii de atac formulate de intervenientul accesoriu, daca partea pentru care a intervenit nu a declarat ea insasi apel sau recurs, nu sunt aplicabile in cazul plangerii in temeiul ordonantei. Plangerea intervenientului accesoriu este admisibila. 

79.2. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

80. Ofertanta care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala nu are calitate procesuala in a formula plangere impotriva deciziei Consiliului 

81. Intrucat ofertantul castigator nu si-a dat acordul pentru consultarea propunerii sale tehnice, in mod corect Consiliul a refuzat contestatoarei accesul la specificatiile tehnice ale produsului ofertat de castigator 

82. In absenta unei solicitari din partea autoritatii contractante de prelungire a valabilitatii garantiei de participare la procedura, invocarea exceptiei lipsei de interes a contestatoarei pe considerentul expirarii valabilitatii garantiei sale de participare este fara temei 

83. Operatorii economici trebuie sa manifeste o diligenta sporita in privinta cerintelor legale si a celor cuprinse in documentatia de atribuire. Daca nu au uzat de dreptul de a contesta cerintele documentatiei de atribuire, au acceptat sa se supuna rigorilor acestora 

84.1. Daca petenta poate sa obtina ceea ce a solicitat pe calea plangerii este o problema ce tine de fondul cauzei, iar nu de admisibilitate a plangerii in sine. 

84.2. Prezentarea unei scrisori de garantie bancara care nu mentioneaza obligatia de plata in cazul prevazut de art. 278 ind. 1 din ordonanta conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila 

85. Daca autoritatea contractanta respinge o oferta pentru unul sau mai multe motive de inacceptabilitate ori neconformitate, iar in calea de atac se infirma respingerea si se dispune reevaluarea ofertei, cu ocazia reevaluarii pot fi identificate si luate in considerare alte motive de inacceptabilitate ori neconformitate 

86. Conditie de calificare constand in depunerea de certificate de achitare a obligatiilor catre bugetul de stat si cele ale asigurarilor sociale de stat. Completarea conditiei in sensul depunerii si a certificatelor de achitare a obligatiilor catre bugetele locale. Completare care are ca efect anularea procedurii de atribuire, in baza art. 209 alin. (1) lit. c) din ordonanta 

87. Elaborarea proiectului tehnic al lucrarii nu presupune ca serviciile de asistenta tehnica pentru executia lucrarii sa fie atribuite operatorului care a elaborat proiectul, prin negociere 

88. Nu exista nicio ratiune pentru a cerceta si cel de-al doilea motiv daca, oricum, este respinsa plangerea, implicit si contestatia, in temeiul primului motiv 

89. Contestarea initierii cererii de oferte pentru servicii de asistenta tehnica, cu argumentul ca numai proiectantul lucrarii poate presta serviciul de asistenta tehnica. Contestatie nefondata 

90. Este nelegala initierea unei proceduri de atribuire, in conditiile in care exista un contract in vigoare pentru lucrarile ce fac obiectul procedurii de atribuire

91. Nu se pot aduce in etapa plangerii critici noi, care nu au fost supuse analizei Consiliului 

92.1. Obligarea autoritatii contractante, de catre Consiliu, la reevaluarea ofertei contestatoarei nu inseamna ca acesta a dispus atribuirea contractului de achizitie publica. 

92.2. Prezentarea de catre ofertanta, la solicitarea autoritatii contractante, a unui grafic de executie a lucrarii in 11 luni, in locul graficului pe 12 luni depus initial, constituie o veritabila modificare a propunerii tehnice, care conduce la respingerea ofertei ca neconforma. 

92.3. Este lipsita de interes critica petentei privind neanalizarea tuturor motivelor contestatiei de catre Consiliu, intrucat se observa ca, si in situatia in care toate motivele din contestatie ar fi fost analizate, solutia ar fi ramas neschimbata 

93.1. Nu sunt tardive motivele suplimentare invocate de contestatoare dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu, intrucat ea a fost in imposibilitate de a le formula anterior. 

93.2. Inlocuirea fara motive obiective a doi membri titulari in comisia de evaluare cu doi membri de rezerva, care au si semnat raportul procedurii, nu poate atrage nulitatea acestui act in absenta unei vatamari dovedite 

94. Invitatie transmisa la 31.07.2012, pentru participarea la faza finala de licitatie electronica in data de 02.08.2012. Cele doua zile lucratoare impuse de lege intre ziua trimiterii invitatiilor si ziua inceperii licitatiei electronice nu trebuie sa fie „zile intregi” 

95. Nu reprezinta conflict de interese imprejurarea ca ofertantul si subcontractantul sau au acelasi actionar 

96. Transmiterea cu intarziere, catre ofertanti, a procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nu este sanctionata cu nulitatea absoluta a procedurii de atribuire. Anularea unei proceduri de atribuire nu se poate dispune pe baza impresiilor unui ofertant, ci pentru incalcari grave ale legislatiei 

97. Specificatie tehnica – concentratia alcoolilor in produsul ofertat sa fie peste 70%. Ofertarea unui produs cu o concentratie a alcoolilor de 70%. Oferta neconforma 

98. Cerinta ca produsele sa aiba acelasi producator. Cerinta legala 

99. Cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de ofertanta declarata castigatoare, introdusa de instanta din oficiu in cauza, trebuie respinsa 

100. Necomunicarea plangerii in termenul legal catre partea adversa nu este sanctionata cu respingerea plangerii ca tardiva 

101.1. Ofertarea unui tarif de zero lei nu contravine legii si nu schimba caracterul oneros al contractului de achizitie publica. 

101.2. Prezentarea dovezii cheltuielilor de judecata dupa inchiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei, motiv pentru care ele nu au facut obiectul discutiilor contradictorii intre parti, este sanctionata cu respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecata 

102. Oxigenul medicinal in puritate de minimum 99,5% si oxigenul medical gazos O93 sunt produse diferite. Autoritatea contractanta este singura in masura sa decida asupra obiectului contractului si, in raport de acesta, sa decida caracteristicile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca produsul respectiv 

103. Orice modificare a pretului contractului trebuie realizata in scris, prin act aditional. Dirigintele de santier nu poate angaja autoritatea publica achizitoare la plata unor sume de bani 

104. Reteaua de distributie a apei din localitatea Satu Vechi, comuna Padina, nu este parte integranta a infrastructurii de transport de interes national, situatie in care solutionarea plangerii nu revine Curtii de Apel Bucuresti 

105. Neavand atributii de control, ci jurisdictionale, activitatea Consiliului de cercetare a legalitatii unei anumite proceduri de atribuire se limiteaza la cadrul litigiului cu solutionarea caruia a fost investit, guvernat de principiul disponibilitatii, neputand fi extinsa din oficiu. In dreptul administrativ, clasificarea nulitatilor in absolute si relative nu determina un regim juridic diferit, astfel incat, indiferent de interesul ocrotit, invocarea nulitatii nu este posibila decat in cazurile, conditiile si termenele prevazute de lege 

106. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa reevalueze complet ofertele, inclusiv sa considere inadmisibila o oferta care initial a fost considerata admisibila 

107. Notificarea transmisa autoritatii in temeiul art. 256 ind. 1 din ordonanta nu poate tine loc de comunicare a contestatiei. Respingere legala a contestatiei ca tardiva 

108. Este nelegala cerinta ca ofertantii sa prezinte autorizatii emise de producatorul si/sau importatorul autovehiculelor pentru prestarea serviciilor de intretinere si reparatii auto sau contracte de colaborare incheiate cu dealerii producatorilor autovehiculelor 

109.1. Exceptia lipsei de interes a petentei, intrucat nu si-a prelungit valabilitatea garantiei de participare si a ofertei, este neintemeiata, deoarece la reevaluare autoritatea este obligata sa solicite respectiva prelungire. 

109.2. Capatul de cerere de suspendare a executarii contractului se solutioneaza de presedintele instantei 

110. Recomunicare a deciziei la noul sediu al contestatoarei. Termenul de formulare a plangerii curge de la comunicarea la noul sediu. Prin sediu nu se intelege numai acela aflat in evidenta Registrului Comertului, ci si acela la care societatea fiinteaza efectiv 

111. In conditiile in care contestatoarea nu a precizat care sunt motivele care, in opinia sa, justifica anularea raportului procedurii si reanalizarea si reevaluarea ofertei sale, in mod corect Consiliul a constatat ca sunt nefondate aceste doua capete de cerere. Dupa comunicarea rezultatului procedurii cu respectarea prevederilor din ordonanta, respectiv dupa ce ia cunostinta de motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale, contestatoarea are posibilitatea de a formula o alta contestatie 

112. Mijloacele de comunicare electronice pot fi utilizate doar in masura in care furnizeaza o confirmare de primire care sa confere certitudine faptului comunicarii actului 

113. Ofertanta a carei oferta a fost legal respinsa de autoritate nu are interes in a formula critici la adresa ofertei concurente 

114. Contestare la Consiliu a rezultatului cererii de oferte pentru atribuirea unui contract de servicii incluse in anexa nr. 2B la ordonanta, cu valoare estimata sub pragul de 125.000 euro. Declinarea cauzei la instanta de judecata. Declinare gresita, intrucat Consiliului ii revenea competenta de solutionare a contestatiei. Nu poate fi vointa legiuitorului ca, in cazul unor contracte cu valori de miliarde de euro, competenta de prima instanta sa revina unui simplu organ administrativ-jurisdictional, iar hotararea, ca efect al epuizarii cailor de atac, sa ramana irevocabila la nivelul curtii de apel, iar atunci cand in discutie este atribuirea unui contract cu o valoare redusa, sa se justifice ca solutionarea irevocabila sa se faca la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

115. Cheltuieli de judecata in cuantum de 81.081,32 lei. Acordare partiala 

116. Motivul suplimentar de contestare invocat prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu, nu este tardiv, intrucat contestatoarea nu a avut cunostinta de propunerea tehnica a ofertantului castigator pana la data studierii dosarului 

117. Este inadmisibila plangerea impotriva deciziei prin care Consiliul isi declina competenta in favoarea instantei de judecata 

118. Comunicarea unui temei legal gresit de anulare a procedurii de atribuire nu este sanctionata cu anularea actului 

119. Solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei inainte de expirarea termenului de valabilitate a ei. Raspuns de prelungire a valabilitatii transmis ulterior expirarii termenului. Respingere corecta a ofertei 

120. Termenul de depunere a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit Codului de procedura civila 

121. Justificare cu caracter general a pretului neobisnuit de scazut ofertat. Invocarea confidentialitatii metodei de calcul al pretului. Justificare ce nu poate fi luata in considerare 

122.1. Responsabilul de mediu si auditorul de mediu au clasificari diferite in COR si presupun conditii de calificare si competente diferite. Auditorul de mediu nu poate fi desemnat pentru pozitia de responsabil de mediu, ceruta de autoritatea contractanta. 

122.2. Cererea de suspendare a executarii contractului de achizitie publica, in baza art. 287 ind. 7 din ordonanta, presupune formularea unei actiuni in anularea contractului 

123. Cerinta functionarii sistemului la 5-35 grade Celsius. Ofertarea unui sistem pentru care producatorul indica plaja 10-35 grade Celsius. Prezentarea unui raport de incercare care confirma functionarea sistemului la 5-35 grade Celsius o anumita perioada. Raport neconcludent 

124.1. Autoritatea poate dispune anularea procedurii de atribuire si atunci cand nu este elaborata o propunere in acest sens din partea comisiei de evaluare.

124.2. Este nelegala inlocuirea intregii comisii de evaluare, bazata pe divergenta dintre conducatorul autoritatii si aceasta 

125.1. Nu trebuie confundat interesul in exercitarea contestatiei cu interesul in exercitarea plangerii. 

125.2. Contestatiile care, daca ar fi admise, ar conduce la clasarea ofertantelor pe locurile 4 si 5 sunt lipsite de interes

126.1. In examinarea exceptiei tardivitatii plangerii prezinta relevanta data de comunicare a deciziei Consiliului, iar nu data postarii ei pe site-ul acestuia. 

126.2. Criteriile de calificare trebuie sa aiba caracter concret, sa priveasca efectiv posibilitatea indeplinirii contractului, iar nu sa ofere date abstracte, care prezinta o relevanta redusa sau sunt disproportionate in raport cu complexitatea sau natura contractului ce urmeaza sa fie atribuit

127. Fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertei se impune a fi facuta cu claritate 

128. Prezentarea unei scrisori de garantie bancara care nu include cazul de retinere prevazut de art. 278 ind. 1 din ordonanta, astfel cum s-a indicat in documentatia de atribuire, conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila 

129. Opunerea petentei de a fi introdus in cauza ofertantul declarat castigator conduce la respingerea plangerii ca inadmisibila 

130. Experienta similara nu inseamna experienta identica 

131. Contract de lucrari incheiat in anul 2000 si neexecutat din lipsa de fonduri. Organizarea unei licitatii in 2012 pentru aceleasi lucrari, intrucat accesarea fondurilor europene din care urmeaza a fi finantate impune atribuirea contractului prin licitatie. Este nefondata contestatia contractantului din anul 2000 impotriva licitatiei. Interesul public pe care trebuie sa il urmareasca autoritatea contractanta este prioritar interesului privat al contestatoarei 

132. La etapa de licitatie electronica pot participa numai cei care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul pretului. Este inadmisibila oferta al carei  pret depaseste pragul maxim al valorii estimate, chiar daca in etapa de licitatie electronica exista posibilitatea reducerii pretului 

133. Este lipsit de relevanta raspunsul pe care ofertanta il transmite la adresele de e-mail ale membrilor comisiei de evaluare, iar nu la datele de contact stabilite de autoritatea contractanta 

134. Decizie de declinare a contestatiei impotriva Oficiului National al Registrului Comertului catre Tribunalul Bucuresti. Declinare gresita, intrucat era competenta Curtea de Apel Bucuresti 

135. Ofertant care nu a facut referire in anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, la documente si informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

136. Angajat al autoritatii care a participat la o sedinta de evaluare a ofertelor fara a fi numit membru in comisia de evaluare. Adoptarea unui act cu incalcarea normelor esentiale privind alcatuirea comisiei de evaluare si participarea la intrunirile acesteia atrage nulitatea actului, chiar daca el a fost adoptat cu votul a 2/3 din membrii comisiei de evaluare nelegal alcatuite 

137. Operatorii economici trebuie sa manifeste diligenta sporita in indeplinirea obligatiilor 

138. Principiul asumarii raspunderii semnifica faptul ca autoritatea contractanta este raspunzatoare pentru deciziile pe care le ia pe parcursul procedurii, nu si ca aceste decizii sunt corecte. Principiul asumarii raspunderii de catre autoritatea contractanta nu poate fi invocat de Consiliu pentru a retine temeinicia afirmatiilor acesteia

139. Masura suspendarii procedurii de achizitie publica intervine doar ca o situatie de exceptie, in cazurile si conditiile expres prevazute de lege 

140.1. Cererea de suspendare a executarii contractului de achizitie, cuprinsa in plangere, poate fi solutionata de instanta investita cu solutionarea plangerii, operand o prorogare a competentei in baza art. 17 C. proc. civ. 

140.2. Garantie de participare constituita prin ordin de plata online, nevizat de banca. Respingere legala a ofertei 

141. Cererea de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa se dispuna suspendarea executarii deciziei Consiliului este inadmisibila 

142. Consiliul nu se poate autoinvesti si sa anuleze acte a caror verificare nu s-a cerut prin contestatie 

143. Ofertantii au obligatia prezentarii certificatelor de atestare fiscala si pentru sediile secundare si punctele de lucru, chiar daca nu s-a specificat in fisa de date a achizitiei 

144. Termenul de formulare a plangerii impotriva deciziei Consiliului se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta 

145. Contestatoarea nu se poate prevala de termenul de contestare indicat in mod gresit de catre autoritatea contractanta, pentru a infrange dispozitiile legale aplicabile, care stabilesc un termen mai scurt de contestare decat cel indicat. Praguri valorice 

146. Nu poate fi respinsa o oferta pentru lipsa raspunsului la o solicitare de clarificari transmisa pe fax, in conditiile in care raportul fax nu probeaza comunicarea efectiva catre ofertanta a solicitarii de clarificari 

147. Ofertantii declarati castigatori nu pot formula la Consiliu decat cerere de interventie accesorie in favoarea autoritatii contractante, insa pot formula plangere impotriva deciziei Consiliului, chiar daca nu au fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala 

148. Ofertanta care a participat anterior la executarea unui contract in asociere cu alte societati nu poate invoca cu titlu de experienta similara proprie contributia tuturor asociatilor, ci doar pe cea proprie

149. Simplul fapt al introducerii contestatiei si posibilitatea autoritatii contractante de a continua procedura nu sunt suficiente Consiliului pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire. Nu se putea dispune suspendarea numai pentru ca societatea contestatoare a formulat unele critici in legatura cu documentatia de atribuire. Legislatia actuala conditioneaza acordarea acesteia de indeplinirea cumulativa a doua conditii: cazul temeinic justificat si paguba iminenta 

150. Cerere de restituire a sumei retinute de autoritate din garantia de participare. Competenta de solutionare 

151.1. Adresarea copiei contestatiei catre autoritatea contractanta echivaleaza cu parcurgerea procedurii prealabile prevazute de Legea nr. 554/2004. 

151.2. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa de autoritate are interes in a contesta procedura de atribuire, intrucat, daca ea va fi anulata, va putea participa la reluarea ei

152. In lipsa unei cereri de introducere in cauza a contestatoarei din fata Consiliului, plangerea impotriva deciziei Consiliului, formulata de alt operator economic, este inadmisibila 

153.1. Nici Consiliul si nici instanta nu au abilitarea legala sa adauge la cerintele de calificare impuse de autoritate, chiar daca ar aprecia ca, pentru buna derulare a contractului, autoritatea ar fi trebuit sa impuna cerinte suplimentare. 

153.2. Consiliul a procedat in mod corect la respingerea exceptiei tardivitatii/inadmisibilitatii/nulitatii completarii motivelor de contestare ulterioara studierii dosarului cauzei 

154. Chiar daca ofertele depuse de contestator pentru loturile 2 si 3 au preturile cele mai mari comparativ cu ale celorlalti ofertanti, iar criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”, contestatorul are interes in formularea plangerii 

155. Calitatea de lider de asociere a ofertantului care constituie garantia de participare nu conduce automat la concluzia ca garantia ar fi constituita de catre asociere. Document de garantie de participare in care este mentionata doar societatea lidera de asociere, fara a se indica aceasta calitate. Respingere legala a ofertei, intrucat in documentul de garantie nu sunt nominalizati toti membrii asocierii

156.1. Este inadmisibil ca, pe calea concluziilor scrise, sa se formuleze noi motive de nelegalitate. Odata investit in termen prin contestatie cu anumite motive de nelegalitate a actului autoritatii contractante, Consiliul nu poate fi reinvestit dupa expirarea termenului prescris de contestare cu alte motive de nelegalitate. Solutia de admitere a exceptiei inadmisibilitatii cererii completatoare formulate prin intermediul concluziilor scrise este legala si temeinica. 

156.2. Bifarea gresita de catre ofertanta a casetei din dreptul documentelor pe care le-a incarcat in SEAP, care a condus la imposibilitatea vizualizarii lor de catre autoritate, atrage respingerea ofertei 

157.1. Principiul contradictorialitatii si cel al dreptului la aparare „impun posibilitatea” modificarii ulterioare a contestatiei. Completarile ulterioare studierii dosarului cauzei nu sunt tardive. 

157.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita clarificari candidatilor pentru a afla partea executata de acestia din contractele prezentate ca experienta similara 

158.1. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal. 

158.2. Nu este tardiva completarea contestatiei dupa studierea dosarului la Consiliu de catre contestatoare, care, pana la acel moment, nu avea de unde sa aiba cunostinta de cuprinsul anexei la declaratia pe proprie raspundere data de petenta

159. Termenul de depunere a plangerilor se calculeaza potrivit art. 101 C. proc. civ., iar nu potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta 

160. Nu constituie o incalcare a dreptului contestatoarei la un proces echitabil faptul ca Consiliul i-a permis accesul la dosarul achizitiei publice ulterior pronuntarii deciziei 

161. Prevederile legale nu conditioneaza calitatea procesuala activa a unui operator economic membru al unei asocieri ofertante de depunerea plangerii in instanta de catre toti asociatii 

162. Ofertarea unei aplicatii gratuite apartinand Google. Exista riscul ca Google sa decida scoaterea de pe piata a aplicatiei, iar ofertanta nu poate influenta luarea deciziei 

163. Cerinta de calificare constand in absolvirea unei facultati de constructii. Facultatea de imbunatatiri funciare si ingineria mediului nu este o facultate de constructii 

164. Contestatie respinsa ca inadmisibila, intrucat contestatoarea nu a transmis Consiliului punctul sau de vedere asupra exceptiei tardivitatii contestatiei. Decizie nelegala. Trimiterea cauzei spre rejudecare

165. In conditiile in care contestatoarea nu a avut posibilitatea de a lua la cunostinta de dosarul achizitiei, respingerea ca inadmisibile a motivelor prezentate ulterior contestatiei, dupa studierea dosarului la Consiliu, ar avea semnificatia incalcarii principiului dreptului de acces la instanta 

166.1. Cerinta de calificare constand in prezentarea de catre ofertant a autorizatiei de furnizor feroviar poate fi indeplinita prin subcontractant. 

166.2. Legea nu exclude subcontractarea integrala a contractului de furnizare de catre ofertant 

167. In cazul contractului de executie de marcaje rutiere, responsabilul tehnic cu executia poate avea doar specializarea drumuri si poduri

168. Anexa in care ofertantul nu a indicat concret modul de indeplinire a cerintelor de calificare. Atata vreme cat autoritatea contractanta nu a specificat intelesul expresiei „succint, dar concret”, respingerea ofertei fara a pretinde clarificari ofertantului incalca principiile transparentei si previzibilitatii 

169. Art. 209 alin. (1) lit. c) din ordonanta se refera la o obligatie a autoritatii contractante de anulare a procedurii de atribuire, nu a Consiliului 

170.1. Act despre care contestatoarea a luat cunostinta in urma studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu. Termenul de contestare a actului se socoteste in functie de data studierii dosarului. 

170.2. Cererea de suspendare a executarii contractului este de competenta presedintelui instantei, daca este formulata pe cale separata. Daca este formulata in cadrul dosarului ce are ca obiect chiar plangerea, ea este de competenta completului 

171. Termenul de formulare a contestatiei se calculeaza potrivit art. 101 alin. 1 C. proc. civ., intrucat art. 3 lit. z) din ordonanta nu instituie reguli cu privire la modul de calcul al termenelor 

172. Scrisoare de garantie de participare in care nu sunt mentionati toti asociatii, contrar cerintei din fisa de date a achizitiei. Respingere corecta a ofertei 

173. Ordonanta nu recunoaste posibilitatea sesizarii Consiliului fara ca persoana contestatoare sa cunoasca motivele de fapt si de drept care ii sustin temeinicia contestatiei, iar cauza actiunii declansate sa o identifice, eventual, dupa studierea dosarului achizitiei in cadrul procedurii administrativ jurisdictionale. „Concluziile scrise” sau „notele scrise” au ca scop expunerea finala a argumentatiei asupra contestatiei, iar nu o noua/alta motivare a ei 

174.1. Nu este restrictiva cerinta experientei similare constand in executia de lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala in cadrul unui singur contract (nu in contracte separate). 

174.2. Este nelegala specificatia ca produsul sa fie fabricat dintr-un anumit material, pentru asigurarea elasticitatii lui, cat timp exista si alte materiale care asigura aceeasi elasticitate. Autoritatea a incalcat dispozitiile art. 35 din ordonanta, stabilind un anumit tip de material, in loc sa stabileasca anumiti coeficienti de elasticitate 

Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

175. Onorariul avocatial in cuantum de 106.284,56 lei este excesiv. Diminuarea lui la 20.000 lei 

176. Solicitarea de clarificari cu privire la documentatia de atribuire nu are ca efect prelungirea termenului legal de contestare sau instituirea unui alt moment de la care sa curga termenul de contestare a documentatiei 

177. Cerinta de calificare ca statia de preparare a mixturilor asfaltice ce trebuie detinuta de ofertanti sa se situeze la o anumita distanta de locul de executie a lucrarilor este nelegala 

178. Termenul de formulare a plangerii. In calculul acestuia intra si ziua in care a fost primita decizia de la Consiliu 

179. Neprelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei pe toata durata procedurii de atribuire, incluzand si perioadele de suspendare, atrage caducitatea ofertei, iar ofertantul pierde dreptul de a fi desemnat castigator, ca urmare a pierderii calitatii de participant la procedura 

180. Angajament de sustinere in care nu se fac referiri concrete la resurse si la cerintele de calificare. Respingere legala a ofertei 

181. Intelesul sintagmei „cel putin un contract”, utilizata in cadrul cerintei de calificare privind experienta similara 

182. Dreptul autoritatii de a cere clarificari ofertantilor trebuie exercitat cu maxima prudenta, pentru a nu distorsiona procedura si crea avantaje aparente ori de substanta unor ofertanti nediligenti. Absenta solicitarii de clarificari nu poate fi imputabila autoritatii, cata vreme nu si-a exercitat cu exces de putere dreptul de apreciere 

183. Termenul de depunere a plangerii este de 10 zile de la comunicarea deciziei Consiliului, termen care se calculeaza potrivit ordonantei, respectiv fara ziua de comunicare a deciziei 

184. Dovada inaintarii contestatiei la autoritatea contractanta, depusa in calea de atac a plangerii. Completarea probatoriului in fata instantei de judecata nu este interzisa de dispozitiile ordonantei 

185.1. Contestatoarea are calitate de intimata in calea de atac a plangerii depuse de alta ofertanta. 

185.2. Art. 283 ind. 1 alin. (1) din ordonanta constituie o dispozitie speciala si, ca atare, deroga de la regimul juridic al suspendarii actului administrativ si de la cel al suspendarii hotararilor in recurs. 

185.3. In procedura plangerii, motivele suplimentare celor prezentate Consiliului sunt inadmisibile, iar instanta de judecata este dispensata de analiza lor 

186. Art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 nu pot constitui temei pentru suspendarea deciziei Consiliului. In plus, nici dispozitiile ordonantei nu admit suspendarea procedurii de atribuire sau a deciziei Consiliului 

187. Contract de proiectare si executie. Ofertanta care invoca, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara, sustinerea unei societati pe partea de proiectare, iar pe partea de executie a altei societati. Cerinta privind experienta similara trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator 

188.1. Un singur motiv intemeiat duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

188.2. Cererea de chemare in judecata a altor persoane, formulata de autoritatea contractanta petenta, este inadmisibila 

189. Nu poate fi luata in considerare indeplinirea cerintelor de calificare prin intermediul unor prepusi sau colaboratori ai ofertantei, care nu au fost declarati asociati, sustinatori sau subcontractanti 

190.1. Este prematura contestatia impotriva neincluderii ofertei intre cele admisibile anuntate de autoritate in SEAP, inainte de a se realiza comunicarea respingerii ofertei, respectiv a rezultatului procedurii. 

190.2. In conditiile in care unele motive de respingere a ofertei sunt corecte, cercetarea celorlalte motive de respingere devine inutila, iar plangerea bazata pe acest considerent este nefondata. 

190.3. Sunt tardive criticile contestatoarei formulate prin intermediul concluziilor scrise, cu depasirea termenului legal de contestare, situatie in care ele nu trebuie analizate de catre Consiliu, ci respinse ca tardive. 

190.4. Consiliul nu poate impune ofertantilor detinerea unor autorizatii care nu au fost cerute in documentatia de atribuire, chiar daca ele ar fi necesare. 

190.5. Intrucat Consiliul nu a constatat ca oferta declarata castigatoare nu ar indeplini cerintele minime de calificare, obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor nu are niciun temei legal 

191. Termenul de 10 zile de formulare a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu conform Codului de procedura civila 

192.1. Prevederile art. 67 noul C. proc. civ. se refera la calea de atac impotriva unei hotarari judecatoresti, iar plangerea impotriva deciziei Consiliului nu este echivalenta cu o cale de atac impotriva unei hotarari judecatoresti. Ofertantul castigator poate formula plangere impotriva deciziei Consiliului care ii afecteaza interesele, chiar daca nu a urmat calea de atac a contestatiei, ci doar a sprijinit pozitia autoritatii contractante. 

192.2. Clarificare transmisa in termen de ofertanta, insa cu pagini ilizibile. Retransmiterea ei corecta dupa expirarea termenului. Respingere legala a ofertei 

193. Punerea in executare a deciziei Consiliului nu mai justifica un interes actual in sustinerea plangerii din partea autoritatii contractante 

Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanta, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

194. Contractul de achizitie publica nu poate fi mentinut, in conditiile in care procedura de atribuire a fost anulata 

195. In urma reevaluarii ofertelor, dispusa de Consiliu, contestatorul il poate investi cu o alta contestatie, impotriva noului raport al procedurii, in care sa invoce critici similare celor din prima contestatie 

196. Cercetarea integrala a dosarului achizitiei publice de catre Consiliu nu poate forma obiect de contestatie 

197. Depunerea in locul certificatului de atestare fiscala a unei cereri catre administratia financiara de eliberare a lui. Prezentarea ulterioara a certificatului, care atesta situatia fiscala anterioara deschiderii ofertelor, se incadreaza in notiunea de „act de completare a documentelor prezentate”, astfel ca este permisa depunerea sa inclusiv dupa data stabilita 

198.1. Este lipsita de interes contestatia prin care ofertanta nu critica respingerea ofertei sale, ci atribuirea contractului unei ofertante concurente. Nu poate fi primit argumentul conform caruia anularea procedurii actuale da contestatoarei posibilitatea de a participa din nou la licitatie, ca urmare a reluarii ei. 

198.2. Autoritatea contractanta are dreptul – nu obligatia – de a solicita clarificari si completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei 

199. Nu este obligatoriu ca certificatele de calificare sa fie emise anterior depunerii ofertei, in situatia in care ofertantul prezinta o declaratie in baza art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 

200.1. Vointa legiuitorului este ca solicitarea de clarificari sa reprezinte un drept al autoritatii contractante, iar nu o obligatie. 

200.2. Odata stabilita legalitatea respingerii ofertei contestatoarei, nu se mai impune analizarea criticilor acesteia referitoare la decizia prin care a fost declarata castigatoare o alta oferta

201. Este inadmisibila cererea completatoare a motivarii contestatiei prin intermediul concluziilor scrise. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesului, prin suplimentarea motivelor de contestatie 

202. Prin „abatere tehnica minora” se intelege acea neconcordanta de mica insemnatate fata de cerintele caietului de sarcini, ce nu afecteaza substantial continutul acestuia. Este nelegala si anormala respingerea unei oferte pentru omisiuni minore, usor de remediat 

Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal 

203. Este inadmisibila plangerea (contestatia) adresata instantei de judecata, fara a se parcurge procedura administrativ-jurisdictionala 

204. Este lipsita de interes contestatia ofertantei de pe locul 4, care, chiar daca ar fi admisa, ar duce la clasarea ofertantei pe locul 2 

205. Faptul ca faxul autoritatii contractante a fost ocupat nu poate exonera ofertantul de obligatia de a transmite autoritatii documentele solicitate in termenul acordat in acest scop 

206. Oferte care cuprind in cadrul propunerilor tehnice o instructiune tehnica de executie a lucrarii formulata identic. Respingere legala a ofertelor, intrucat ele nu au fost concepute in mod independent 

207. Orice operator economic poate invoca neclaritatea unui raspuns de clarificare dat de autoritatea contractanta, chiar daca intrebarea a fost adresata de alt operator economic 

208. Ordonanta nu exclude posibilitatea persoanelor care se considera vatamate de a se adresa justitiei, pe calea contenciosului administrativ, respectiv de a nu urma procedura administrativ-jurisdictionala in fata Consiliului 

209. Experienta similara. Inteles 

210.1. Neincluderea in oferta a declaratiei subcontractantului de neincadrare la art. 69 ind. 1 din ordonanta. Respingerea ofertei. Respingere nelegala, intrucat autoritatea avea obligatia sa ceara completarea ofertei cu documentul lipsa. 

210.2. Obiectul controlului judiciar il reprezinta legalitatea si temeinicia deciziei atacate. Nu pot forma obiect al analizei instantei motivele noi de contestare a procedurii de achizitie publica 

211. Scrisoare de garantie bancara in care denumirea autoritatii contractante este trecuta eronat, respectiv „SC Complexul Energetic Rovinari SA”, in loc de „SC Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale Rovinari”. Respingere legala a ofertei din aceasta cauza 

212. Raporturile contractuale anterioare dintre parti pot sa justifice acordarea preferentiala a unor preturi mai mici la anumite materiale, diferite de preturile evidentiate in catalogul de produse al firmei furnizoare 

213.1. Primaria care a derulat procedura de atribuire are calitate procesuala pasiva. 

213.2. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila in calea de atac a plangerii 

214. Expirarea garantiei de participare a ofertantei contestatoare nu atrage lipsa ei de interes in etapa plangerii 

215.1. Cererea prin care ofertanta castigatoare nu emite pretentii proprii, ci solicita respingerea ca nefondate a contestatiilor si mentinerea ca legale si temeinice a actelor autoritatii contractante, constituie o cerere de interventie accesorie, nu principala. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita, in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere. 

215.2. In cadrul procedurilor jurisdictionale guvernate de dispozitiile ordonantei, calitatea procesuala activa pentru promovarea plangerilor impotriva deciziilor adoptate de Consiliu nu poate fi recunoscuta oricaror persoane care ar putea, eventual, justifica un interes pentru a ataca decizia emisa de organul administrativ-jurisdictional, ci doar acelora care au participat la procedura derulata in fata acestuia 

216. Simpla afirmatie ca este indeplinit criteriul de calificare nu echivaleaza cu respectarea procedurii prevazute de art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006

217. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila in calea de atac a plangerii 

218. Au dreptul la plata cheltuielilor de judecata si intervenientii accesorii 

219. Impunerea dovedirii experientei similare prin executarea doar a unui singur contract este restrictiva 

220.1. Respectarea principiilor contradictorialitatii si dreptului la aparare impune acordarea posibilitatii partii de a-si fundamenta apararile pe baza studierii pieselor dosarului la Consiliu. Nu constituie o depasire a termenului de contestare dezvoltarea motivelor de fapt si de drept invocate in contestatie in urma studierii inscrisurilor din dosar. 

220.2. Obligatia autoritatii de a solicita clarificari ofertantilor este subinteleasa si inerenta in imprejurari in care clarificarea ofertelor este atat practic posibila, cat si necesara 

221. O detaliere excesiva a modului concret de indeplinire a criteriilor de calificare in anexa la declaratia pe proprie raspundere data in baza dispozitiilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 este de natura sa deturneze aceste dispozitii de la scopul pentru care au fost edictate 

222. Autoritatea contractanta nu poate cere indeplinirea unor conditii de calificare care nu sunt prevazute in fisa de date a achizitiei 

223. Termenul de contestare se calculeaza conform art. 3 lit. z) din ordonanta 

224. Plangerea nu poate fi anulata pentru absenta semnaturii consilierului juridic sau a avocatului. De asemenea, ea nu este nula in cazul in care motivele invocate nu se incadreaza in motivele de casare prevazute la art. 488 noul C. proc. civ. 

225. Motivele noi de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise sunt inadmisibile 

226. Termenul de contestare se stabileste in functie de valoarea estimata a fiecarui lot contestat, iar nu in functie de valoarea estimata cumulata a loturilor contestate 

227.1. Garantia de participare nu are un caracter formal, ci reprezinta o conditie de calificare a ofertei. Este legala respingerea ofertei care a fost insotita de o garantie intr-un cuantum de 50%, desi ofertanta nu se incadra in categoria IMM, chiar daca a fost inlocuita ulterior cu o garantie in cuantum de 100%. 

227.2. Nu se pot acorda cheltuieli de judecata pentru activitatile prestate de o societate comerciala, nu de o societate de avocatura/cabinet de avocat, in temeiul Legii nr. 51/1995, republicata 

228.1. Ofertant care nu a facut referire in anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, la documente si informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal. 

228.2. Faptul ca autoritatea este obligata sa reia procedura si sa evalueze oferta operatorului economic contestator nu echivaleaza cu obligatia de a-l declara pe acesta castigator al procedurii 

229. Sunt tardive motivele de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise 

230. In raporturile dintre autoritatile contractante si profesionisti, este obligatoriu ca nivelul dobanzii penalizatoare sa nu fie sub nivelul dobanzii legale penalizatoare 

Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galati, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

231. In cazul unei asocieri de operatori economici ce beneficiaza de sustinerea unui tert pentru indeplinirea cerintei de calificare privind cifra medie de afaceri, pragul valoric indicat de autoritate trebuie indeplinit complet de catre asociere sau de catre tertul sustinator. Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 509/2011 contine exemple de aplicare a dispozitiilor ordonantei privind criteriile de calificare si selectie, fara a aduce modificari acestor dispozitii 

232. Lipsa semnarii electronice a ofertei in cazul procedurilor de achizitie publica organizate prin utilizarea integrala a mijloacelor electronice echivaleaza cu lipsa ofertei, respectiv cu neangajarea operatorului economic din punct de vedere juridic 

233. Nu poate fi primita exceptia inadmisibilitatii plangerii din perspectiva tergiversarii finalizarii procedurii de atribuire

234. Diminuarea, in urma licitatiei electronice, a consumurilor cu manopera si functionarea utilajelor, sub pretextul unei mai bune organizari a executiei contractului, constituie o modificare nepermisa a ofertei, care atrage respingerea ei ca neconforma

235. Timpul de interventie trebuie sa fie posibil. Ofertarea unui timp de interventie nerealist conduce la deturnarea scopului achizitiei si a criteriului de atribuire, respectiv nu aduce autoritatii decat un avantaj ipotetic si nerealizabil 

236. Raspunsurile de clarificare a documentatiei de atribuire fac parte integranta din aceasta si au caracter obligatoriu 

237. Riscul neintocmirii conforme a ofertei cade in sarcina operatorului economic, acesta neputand sa isi invoce propria culpa ca motiv al elaborarii neconforme a ofertei 

238. Ofertant care a copiat partial caietul de sarcini in propunerea sa tehnica, in loc sa prezinte o descriere a serviciilor ofertate. Respingere legala a ofertei 

239. Contestatie respinsa de Consiliu ca inadmisibila. Decizie legala, intrucat dispozitiile art. 278 din ordonanta nu prevad posibilitatea declinarii competentei solutionarii contestatiei in favoarea unei instante. Ele sunt de stricta interpretare si nu pot fi extinse prin analogie cu alte prevederi legale 

240. Anularea procedurii – la recomandarea observatorilor – pentru netransmiterea unui raspuns la o solicitare de clarificare a documentatiei de atribuire, in conditiile in care adresantul solicitarii a depus oferta, care a fost considerata conforma. Anulare nelegala, intrucat neregula nu a cauzat partii o vatamare si nu impiedica autoritatea sa continue procedura si sa atribuie contractul 

241. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal

242. Sunt inadmisibile criticile noi formulate dupa expirarea termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise, ele depasind cadrul procesual cu care a fost investit Consiliul 

243. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

244. Raportul aparatului fax nu constituie o confirmare a primirii de catre destinatar a adresei transmise prin fax. Oferta nu poate fi respinsa ca neconforma pentru lipsa unui raspuns la adresa autoritatii, in conditiile in care autoritatea nu face dovada confirmarii de primire a adresei 

245. Cerere de ordonanta presedintiala pentru suspendarea unei hotarari judecatoresti. Conditii 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal 

246. Simpla existenta a codului CAEN inscris in certificatul constatator la „domenii de activitate”, fara a fi autorizate, nu da dreptul societatii de a exercita efectiv aceste activitati 

247. Achizitie publica rezervata atelierelor protejate. Chiar daca se aduce atingere dreptului celorlalti operatori economici de a participa la procedura de atribuire, aceasta restrangere nu poate fi considerata abuziva, ci pe deplin justificata 

248.1. Plangere in care se aduc critici ce nu au fost supuse analizei Consiliului. Nu este permisa analizarea lor in acest cadru procesual al plangerii. 

248.2. Nedepunerea de certificate de atestare fiscala pentru sediile secundare ale ofertantei nu conduce la respingerea ofertei, in conditiile in care, prin fisa de date a achizitiei, nu s-a solicitat ca ofertantii sa prezinte certificate de atestare fiscala pentru sediile secundare 

249. Cerintele riguroase in materie de achizitii publice presupun intocmirea ofertelor in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. Garantarea corectitudinii procedurii achizitiilor publice poate justifica respingerea ofertei pentru orice fel de incalcare a dispozitiilor legale in materie, care ar putea fi considerata de ofertant mai putin importanta

250. Asupra factorilor de evaluare si a ponderilor alocate nu se pot aduce critici in etapa de evaluare a ofertelor, atat timp cat nu a fost contestata anterior documentatia de atribuire 

251. Contestatoarea nu are posibilitatea de a schimba obiectul contestatiei sau motivele acesteia dupa expirarea termenului de formulare a contestatiei. Criticile aduse de contestatoare ulterior studierii dosarului cauzei la Consiliu sunt tardive. Art. 274 alin. (4) din ordonanta nu este reglementat pentru a repune in termen contestatorii 

Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

252. Necomunicarea copiei plangerii catre partea adversa nu este sanctionata cu inadmisibilitatea plangerii 

253. Raportul fax nu face dovada primirii documentului de catre adresant 

254. Selectarea ofertelor pe baza unui algoritm nespecificat in anuntul de participare. Selectare nelegala. Obligarea autoritatii la reluarea etapei de selectare fara a tine seama de algoritmul nespecificat 

255. Raportul fax nu face dovada primirii documentului de catre adresant 

256. Pret neobisnuit de scazut. Incuviintarea de catre instanta a efectuarii unei expertize tehnice judiciare. Calitatea lucrarilor executate nu depinde de pretul materialelor, dar depinde de calitatea materialelor utilizate si de modul de punere in opera, iar modul de control al calitatii este clar stipulat in normativele in vigoare. Desi pretul bitumului este sub limita valorilor alate pe piata, acest lucru reprezinta un risc contractual care poate fi reglementat prin prevederile contractului de achizitie publica si tine de decizia celor doua parti sa si-l asume sau nu

257. Dispunerea de catre Consiliu a modificarii criteriilor de calificare nu da dreptul autoritatii contractante la anularea procedurii de atribuire, spre deosebire de dispunerea modificarii specificatiilor tehnice 

258.1. Ofertanta castigatoare care nu a intervenit in procedura in fata Consiliului nu are calitate procesuala pasiva in plangerea pe care a formulat-o autoritatea contractanta impotriva deciziei Consiliului. 

258.2. In conditiile in care in cuprinsul raspunsului ofertantei nu se regasesc elemente care sa justifice in mod obiectiv pretul aparent neobisnuit de scazut al ofertei, solutia consta in respingerea ofertei 

259.1. Invocarea prin concluzii scrise a altor motive decat a celor din contestatie este inadmisibila. Contestatia poate fi completata numai in situatia expusa la art. 270 alin. (2) din ordonanta. 

259.2. In conditiile in care motivul de respingere a ofertei ca inacceptabila este corect, cercetarea motivului de respingere a ei ca neconforma nu se impune, intrucat nu schimba solutia asupra contestatiei 

260. Angajament de sustinere care se refera doar la una dintre societatile asociate care au depus oferta. Angajament valabil, oferta asocierii fiind respinsa in mod nelegal pe considerentul ca angajamentul nu a fost dat pentru asociere 

261. Recursul incident impotriva deciziei Consiliului este inadmisibil 

262. Faptul ca ofertanta petenta nu si-a prelungit, la solicitarea autoritatii, termenul de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare nu determina lipsa interesului ofertantei in formularea plangerii impotriva deciziei Consiliului prin care i-a fost respinsa contestatia 

263. Sunt tardive motivele noi de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise de catre contestatoare. Art. 274 din ordonanta nu acorda contestatoarei posibilitatea de a aduce motive noi de anulare a actelor atacate sau de a ataca acte suplimentare 

Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Pitesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

264.1. Neprelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei de participare determina lipsa de interes a ofertantei in contestarea rezultatului procedurii. 

264.2. Autoritatea nu are obligatia de a informa ofertantii, inainte de incheierea etapei finale de licitatie electronica, despre respingerea si neadmiterea ofertelor lor la respectiva etapa 

265. Ofertantii au obligatia de a intocmi oferta conform prevederilor din documentatia de atribuire. Comisia de evaluare nu poate permite inlocuirea unor documente necorespunzatoare cu alte documente, deoarece ar incalca principiul tratamentului egal. Manualul calitatii nu poate inlocui propunerea tehnica, doar pentru ca ofertantul a scris pe el „propunere tehnica” 

266. Neprelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei de participare determina lipsa de interes a ofertantei in contestarea rezultatului procedurii 

267. Nu pot forma obiect al analizei instantei aspectele care nu au fost invocate de reclamanta in fata Consiliului 

268.1. Criticile formulate de contestatoare ulterior studierii dosarului cauzei la Consiliu nu sunt tardive. 

268.2. Autoritatea are obligatia comunicarii caracteristicilor si a avantajelor ofertei castigatoare in raport cu cea necastigatoare, ceea ce presupune o prezentare detaliata, care nu se rezuma la punctajul obtinut de oferte. 

268.3. Situatia personala a ofertantului se apreciaza nu numai prin raportare la persoana juridica ce are aceasta calitate, ci si la persoanele fizice sau juridice cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste ofertantul. Intrarea in insolventa nu se confunda cu intrarea in faliment. 

268.4. Societatea care detine actiunile societatii ce poseda experienta similara nu se poate prevala de aceasta experienta, intrucat ea apartine altei persoane juridice. 

268.5. Pentru ca justificarea pretului ofertat sa nu fie doar formala si sa permita in mod obiectiv o verificare, comisia de evaluare trebuie sa aiba la dispozitie suficiente elemente prin intermediul carora sa poata concluziona daca pretul propus este sau nu sustenabil. Nu i se poate imputa autoritatii ca, prin solicitarea de justificare a pretului, a determinat aparitia unui avantaj pentru ofertanta, intrucat aceasta solicitare reprezinta indeplinirea unei obligatii legale. 

268.6. Cheltuieli de judecata in valoare de 165.797,69 lei 

269. Nu sunt incidente dispozitiile art. 180 din ordonanta atat timp cat impotriva administratorului societatii ofertante nu s-au pronuntat hotarari penale definitive 

270. Este lipsita de interes contestatia ofertantei de pe locul 3, in conditiile in care oferta de pe locul 2 nu poate fi devansata de oferta contestatoarei

271. Retragerea garantiei de participare la licitatie conduce la respingerea plangerii ofertantei ca lipsita de interes 

272. Autoritatea este obligata sa isi anuleze procedura de atribuire ca urmare a restrangerii bugetare 

273. Cerintele de calificare sunt nu doar obligatorii, ci si cumulative, iar neindeplinirea unei singure conditii atrage descalificarea. Este suficient sa se retina ca ofertantul nu a indeplinit o singura cerinta, pentru a deveni inutila analizarea celorlalte 

274. Simpla declaratie pe propria raspundere data de ofertanta, in sensul ca indeplineste cerinta de calificare a cash-flow-ului de executie a lucrarii, nu este suficienta pentru calificare, ci trebuie insotita de documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintei 

275. Director executiv in cadrul autoritatii contractante, sot cu un director tehnic al societatii ofertante. Excludere corecta a ofertantei pentru conflict de interese 

276.1. Criticile formulate ulterior consultarii dosarului achizitiei publice la Consiliu nu pot fi considerate tardive. 

276.2. Solicitarea informatiilor referitoare la modul de formare a pretului aparent neobisnuit de scazut este dublata de obligatia verificarii lor. Verificarea presupune, in primul rand, verificarea validitatii si a veridicitatii documentelor prezentate drept dovezi. Nu este suficienta prezentarea oricarui inscris, ci acesta trebuie sa fie semnat. 

276.3. Niciun text de lege nu confera autoritatii contractante posibilitatea de a solicita din nou clarificari ale justificarilor de pret oferite 

277. Un acces efectiv la justitie presupune recunoasterea posibilitatii invocarii criticilor de nelegalitate in raport de momentul la care contestatorul are posibilitatea sa cunoasca in mod efectiv actul atacat. Criticile invocate de petenta prin intermediul concluziile scrise sunt admisibile, iar Consiliul trebuie sa se pronunte asupra lor 

278.1. Este necesar ca autoritatea sa verifice modul in care tertul sustinator poate pune la dispozitia ofertantului resursele pe care le declara. 

278.2. Dispozitiv prin care Consiliul obliga autoritatea sa aplice cadrul juridic aferent motivarii. Desi solutia Consiliului este corecta, intrucat motivarea ei trebuie modificata, instanta va admite plangerea, urmand ca autoritatea sa tina seama de motivarea Consiliului, astfel cum a fost modificata prin considerentele deciziei instantei 

279.1. Justificarea interesului, ca o cerinta a exercitiului actiunii civile, trebuie sa se mentina si in fata instantei investite cu solutionarea plangerii. Este lipsita de interes plangerea impotriva deciziei Consiliului prin care petenta nu critica solutia data de Consiliu de constatare a temeiniciei respingerii ofertei petentei. 

279.2. Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invoca apararea unui interes legitim public numai in subsidiar, in masura in care vatamarea interesului legitim public decurge din incalcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat

280. Conditia semnarii ofertei cu semnatura electronica extinsa. Oferta semnata cu semnatura electronica. Oferta respinsa in mod legal 

281. Prerogativa de atribuire a unui contract de achizitie publica este acordata de legiuitor in mod expres autoritatii contractante, nu Consiliului sau instantei de judecata

282. Scrisoare bancara de constituire a garantiei de participare, in care este mentionata doar una dintre societatile asocierii ofertante (liderul asocierii). Amendament prin care banca, la solicitarea de clarificari a autoritatii contractante, inlocuieste in scrisoare denumirea societatii, cu cea a asocierii. Nu s-au incalcat principiile tratamentului egal si transparentei 

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

283. Transmiterea unei notificari autoritatii, chiar daca are continutul identic cu cel al contestatiei, nu echivaleaza cu indeplinirea obligatiei de comunicare a contestatiei. Respingere legala a contestatiei ca tardiva 

284.1. Experienta similara poate fi dovedita si prin executarea unui contract incheiat de ofertant cu sine insusi (regie proprie). 

284.2. Autoritatea are obligatia sa asigure ofertantilor toate conditiile pentru ca acestia sa isi poata justifica si proba calificarea si conformitatea ofertei 

285. Dreptul autoritatii de a realiza un test de verificare a indeplinirii conditiilor de livrare a produselor de catre ofertanti 

286.1. Obligatia depunerii de documente doveditoare ale cifrei de afaceri nu este acoperita de imprejurarea ca informatiile din bilanturile contabile ale ofertantei sunt disponibile pe site-urile de specialitate ale organelor fiscale. 

286.2. Solicitarea de clarificari reprezinta o optiune, un drept al autoritatii contractante, iar nu o obligatie. 

286.3. Neanalizarea de catre Consiliu a tuturor criticilor invocate de contestatoare nu este abuziva, ci este justificata de imprejurarea ca solutia respingerii ofertei contestatoarei este sustinuta chiar si de un singur aspect de neconformitate 

287. Numai in conditiile in care autoritatea contractanta refuza incheierea contractului de achizitie publica, se poate solicita instantei obligarea acesteia la incheierea contractului 

288. Constituie conflict de interese situatia in care asociatul unic al ofertantei era consilier local municipal la momentul ofertarii, iar autoritate contractanta era primaria municipiului 

289. Prioritara este respectarea legalitatii procedurii de atribuire, iar nu derularea ei cu costuri minime, in detrimentul legalitatii 

290. Procedura de atribuire online. Lipsa semnarii electronice a ofertei atrage respingerea ofertei ca neconforma. Imprejurarea ca legiuitorul nu a reglementat expres modul in care trebuie respinsa o oferta pentru lipsa semnaturii electronice nu poate conduce la concluzia ca o asemenea oferta trebuie admisa 

291. Studiile de scurta durata finalizate cu diploma de subinginer nu sunt echivalente celor de lunga durata finalizate cu diploma de inginer. Ocupatiile de inginer si subinginer sunt distincte

292. Autoritatea contractanta nu este obligata sa introduca cerinta ca ofertantii sa faca dovada inexistentei datoriilor catre bugetul general consolidat, insa existenta unor asemenea datorii poate constitui un factor de risc in derularea contractului de achizitie publica 

293. Ofertanta care are incheiat cu un consilier local al orasului un contract de comodat pentru o suprafata de teren din oras nu se afla in conflict de interese prin participarea la o licitatie organizata de primaria orasului 

294. Analizand trei motive de respingere a ofertei si constatandu-se legalitatea acestora, este lipsita de relevanta omisiunea verificarii de catre Consiliu a unui al patrulea motiv. Este suficient ca oferta sa nu fie elaborata in conformitate cu o singura cerinta de calificare, pentru a fi considerata inacceptabila 

295. Este nula plangerea petentei care nu este asistata/reprezentata de avocat sau consilier juridic, fiind aplicabile dispozitiile art. 84 alin. (2) noul C. proc. civ. 

296. Lipsa semnaturii electronice nu constituie o simpla eroare de forma 

297. Ofertanta care a depus bilanturile aferente anilor 2009, 2010 si 2011, in loc de cele pentru 2010, 2011 si 2012. Descalificare corecta a ei. Art. 201 din ordonanta prevede dreptul autoritatii contractante de a solicita clarificari, nu obligatia 

298.1. Faptul ca autoritatea s-a conformat deciziei Consiliului nu determina lipsa de obiect al plangerii impotriva respectivei decizii. 

298.2. Cerinta autoritatii contractante ca produsele lactate sa fie furnizate doar in pahar de plastic termoformat sigilat cu folie termoizolanta de aluminiu este de natura a restrange participarea la procedura de atribuire. 

298.3. Este legala rezervarea de catre autoritate a dreptului de a solicita, pe parcursul evaluarii ofertelor, efectuarea unui test de verificare cu privire la posibilitatea respectarii celor asumate de catre participantii la procedura 

299. Autoritatea contractanta are dreptul de a defalca pe loturi achizitia publica, drept ce nu poate fi exercitat in mod arbitrar. Principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice impune, de regula, nedefalcarea pe loturi a achizitiei publice 

Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal 

300. Cerere de obligare a autoritatii achizitoare, pe temeiul imbogatirii fara justa cauza, la plata unor lucrari executate in afara contractului. Cerere nefondata, care constituie o incercare de eludare a dispozitiilor legale in vederea majorarii valorii contractului. Lucrarile suplimentare trebuie stabilite de comun acord de catre proiectant, achizitor si executant, iar pentru executarea lor este necesara incheierea de acte aditionale 

301. In cazul achizitiilor de servicii cuprinse in anexa nr. 2B la ordonanta, competenta Consiliului este determinata de valoarea estimata a contractului, nu de valoarea loturilor contestate 

Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Targu Mures, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

302. Nu este nelegal anuntul de participare la licitatie in care este mentionat doar Consiliul, ca organ de solutionare a contestatiilor, nu si instanta de judecata 

303. Capatul de cerere de constatare de catre Consiliu a faptului ca oferta contestatoarei indeplineste cerintele din caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei este inadmisibil 

304. Nu se poate valorifica un factor de evaluare gresit drept un criteriu de calificare sau, daca este mentinut ca factor de evaluare, sa se acorde punctaj maxim pentru toti ofertantii 

305. Cererea de suspendare a procedurii de achizitie publica sau de suspendare a incheierii contractului de achizitie publica este inadmisibila la instanta de judecata 

306. Nu se poate impune autoritatii contractante sa achizitioneze oxigen 93%, in contextul in care ea solicita oxigen 99,5% 

307. Solicitarea de eliminare a unei cerinte de calificare din documentatia de atribuire, la care autoritatea raspunde negativ, nu are ca efect calcularea termenului legal de contestare a cerintei din documentatie de la data raspunsului din partea autoritatii 

308. Este inadmisibil capatul de cerere de obligare a autoritatii sa incheie cu petenta contractul de achizitie publica, incheierea contractului tinand de exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor autoritatii 

309. Termenele stabilite prin dispozitiile art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanta sunt pe zile pline, intrand in calculul lor atat ziua in care incep sa curga, cat si ziua in care se sfarsesc 

310. Autoritatea contractanta are calitate procesuala activa in a formula plangere impotriva deciziei Consiliului 

311.1. Preluarea fara legatura cu dosarul cauzei a unor pasaje dintr-o alta decizie a Consiliului nu poate prezenta relevanta juridica, cata vreme Consiliul nu a folosit randurile gresit inserate ca premise in fundamentarea solutiei la care s-a oprit. 

311.2. Oferta respinsa pentru nerespectarea numarului de ore de manopera dat de proiectant, care nu a fost adus la cunostinta operatorilor economici. Oferta respinsa nelegal 

312.1. Plangerea trebuie motivata in termenul legal de 10 zile. Petitele si argumentele formulate dupa expirarea termenului legal de depunere a plangerii nu vor fi analizate de instanta. 

312.2. Experienta similara a subcontractantului luata in considerare pentru indeplinirea cerintei de calificare 

313. Este adevarat ca, in definirea notiunii de zile data de art. 3 lit. z) din ordonanta, se specifica faptul ca termenul exprimat in zile se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului, insa petitionara este obligata sa se incadreze in programul de lucru al Consiliului, acesta nefiind obligat sa asigure non-stop primirea corespondentei 

314. Autoritatea este singura in masura sa decida anularea procedurii de atribuire in ipoteza in care sunt admisibile mai putine oferte decat numarul stabilit in documentatia de atribuire 

Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal 

315. Nu se poate retine obligatia autoritatii contractante de a cere lamuriri ofertantei care a depus o oferta alternativa fata de cea solicitata prin documentatia de atribuire 

316.1. Anularea procedurii de atribuire ulterior invitarii ofertantului desemnat castigator la semnarea contractului, intrucat consiliul local a renuntat la inantarea investitiei, motivat de faptul ca lucrarile pe care le va demara consiliul judetean presupun deteriorarea strazilor ce trebuiau reabilitate in cadrul investitiei. 

316.2. Autoritatea nu este culpabila pentru situatia in care ofertanta a achizitionat materiale anterior perfectarii contractului de achizitie publica 

317. Factura in care se mentioneaza cuantumul onorariului avocatial nu face dovada platii respectivului onorariu, astfel incat cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata va fi respinsa ca prematur formulata 

318.1. Termenul de atacare cu plangere a deciziei Consiliului nu se poate calcula de la data publicarii ei pe site-ul Consiliului. Pentru cei care nu au luat parte la procedura administrativ-jurisdictionala, respectiv nu li s-a comunicat decizia Consiliului, termenul se calculeaza de la data la care au luat cunostinta, pe orice cale, despre existenta si continutul deciziei. 

318.2. Are calitate procesuala in a formula plangere si ofertanta care nu a fost parte la etapa administrativ-jurisdictionala 

319. Atacarea cu plangere a deciziei Consiliului de catre autoritatea contractanta, dar si punerea ei in executare, prin reevaluarea ofertelor, cu desemnarea castigatoare a aceleiasi oferte. Plangere lipsita de interes, deoarece, daca ar fi admisa, s-ar ajunge la acelasi rezultat al procedurii 

320. Deschiderea procedurii de insolventa a ofertantului nu inseamna ca sumele datorate de acesta la buget nu sunt exigibile. Respingere legala a ofertei pentru existenta de datorii la buget 

321. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita, in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere 

322. Plangere impotriva anumitor considerente din decizia Consiliului. Considerentele deciziei Consiliului nu pot sa formeze obiect al plangerii 

323. Modul de solutionare a unei exceptii nu este necesar a fi inscris in dispozitivul hotararii judecatoresti 

324. Intervenientul accesoriu trebuie sa suporte intotdeauna cheltuielile propriei cereri 

325. Contestator care nu neaga ca oferta sa este neconforma, insa pretinde ca si ofertele concurente se afla in aceeasi situatie, motiv pentru care se impunea reluarea procedurii de atribuire. Contestatorul nu poate invoca neconformitatea celorlalte oferte decat daca oferta sa este acceptabila, conforma caietului de sarcini si de natura sa conduca la incheierea contractului de achizitie publica 

326. Interventia este accesorie in situatia in care intervenienta nu solicita anularea unui act emis de autoritatea contractanta sau de alt participant la procedura si nici obligarea vreunei parti la vreo prestatie, ci se limiteaza la prezentarea de argumente in favoarea legalitatii actului emis de autoritatea contractanta. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita, in conditiile in care partea pentru care a formulat interventia nu a formulat plangere impotriva deciziei Consiliului 

327. Aprecierea unei oferte ca neconforma trebuie sa se bazeze pe elemente precise, identificate expres, astfel incat sa fie posibila verificarea legalitatii actului 

328.1. Simpla existenta a unor datorii ale tertului sustinator, inclusiv catre bugetul de stat, nu constituie un impediment pentru acceptarea lui si a ofertei sustinute. 

328.2. Dispozitiile legale nu permit autoritatii contractante sau instantei sa verifice daca, intr-adevar, tertul sprijinitor poate sa isi indeplineasca angajamentul de sprijin asumat

329. Este accesorie interventia prin care ofertanta castigatoare nu are de reprosat autoritatii contractante incalcarea vreunui drept, ci se limiteaza la prezentarea de argumente in favoarea legalitatii actului emis de autoritatea contractanta si contestat in fata Consiliului. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita, in conditiile in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere impotriva deciziei Consiliului 

330.1. Chiar daca nu este autoritate contractanta, consiliul local al acesteia, ca organ deliberativ, are calitate procesuala activa. 

330.2. Nu poate fi respinsa oferta cu pretul cel mai scazut, pe motiv ca unele dintre componentele ei au preturi ridicate, respectiv neavantajoase pentru autoritate, in conditiile in care ceilalti ofertanti nu au putut prezenta oferte la preturi totale mai mici 

PARTEA A II-A. HoTARARI PRONUNTATE DE ALTE INSTANTE

Capitolul I. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

331. Contractul de concesiune este asimilat actului administrativ numai daca obiectul sau vizeaza punerea in valoare a bunurilor proprietate publica 

332. Actiune in anularea certificatelor constatatoare. Competenta materiala apartine tribunalului, chiar daca reclamanta a chemat in judecata si Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care nu a emis certificatele a caror anulare este ceruta 

333. Lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national. Finalizarea digului de larg din Portul Constanta. Competenta de judecare a plangerii 

334. Constituie abatere disciplinara fapta presedintelui comisiei de evaluare de a nu fi cerut clarificari ofertantului cu privire la indeplinirea cerintei de calificare referitoare la experienta similara. Este legala sanctionarea presedintelui comisiei de evaluare cu diminuarea cu 10% a drepturilor salariale pentru functia indeplinita, pe o perioada de 3 luni 

335. Autoritatea competenta cu monitorizarea atribuirii contractului de delegare a serviciului de salubrizare este Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, nu Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 

336. Raportul de control emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nu constituie act administrativ. Cererea de anulare a raportului este inadmisibila 

337. Contractul de achizitie publica nu este susceptibil de a fi suspendat potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004 

338. Lipsa de rol activ al instantei. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond pentru suplimentarea probatoriului 

339. Nu intra in competenta Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice sa stabileasca cine este autoritate contractanta. Punctele de vedere emise de aceasta autoritate nationala nu constituie acte administrative, iar atacarea lor in instanta este inadmisibila 

340. Numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, precum si stabilirea componentei membrilor acesteia intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante, conform principiului asumarii raspunderii. Este nelegala prevederea prin care se stabileste aprobarea comisiilor de evaluare prin ordin al autoritatii publice in subordinea careia se afla autoritatea contractanta 

Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal 

341.1. Nu este admisibila cererea prin care ofertanta intervine in interesul altei ofertante, intrucat drepturile si interesele lor nu converg, fiecare ofertanta tinzand la a-si castiga drepturile din licitatie in nume propriu. 

341.2. Societatea care a participat la procedura in asociere cu alta societate are calitate procesuala activa in a formula contestatie in nume propriu. 

341.3. Pentru egalitate de tratament, nediscriminare si transparenta, autoritatea este tinuta sa comunice ofertantilor care nu au fost acceptati la etapa finala de licitatie electronica acest fapt, anterior derularii acestei etape, precum si care sunt ofertantii acceptati. 

341.4. Este neintemeiata cererea ofertantului reclamant de chemare in judecata a altor ofertanti. Fiecare participant la licitatie dobandeste si detine drepturi/interese proprii, interesul final fiind castigarea licitatiei pentru sine, nu pentru ceilalti

Capitolul al III-lea. Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

342.1. Lucrari suplimentare contractului de achizitie publica, executate fara a exista un act aditional la acesta. Refuz de plata a lor. Refuz nelegal, intrucat autoritatea si-a dat in mod implicit acordul pentru executarea lucrarilor, prin semnarea dispozitiei de santier si, apoi, prin semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie. 

342.2. Nu poate fi obligata autoritatea contractanta la plata unor penalitati, stabilite printr-un contract de achizitie publica, calculate pentru contravaloarea unor lucrari ce exced contractului respectiv 

Lista hotararilor judecatoresti la care se face trimitere

Detalii tehnice
Data aparitiei20 feb. 2014
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini664
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ