Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta comentata in materia achizitiilor publice vol 3

ISBN/ISSN: 978-606-522-911-2
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta lucrare reuneste, intr-o forma concisa, fondul cel mai pretios de jurisprudenta recenta in domeniul achizitiilor publice. Ea este recomandata acelora care sunt implicati in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, din partea autoritatilor contractante sau a operatorilor economici, precum si, mai ales, acelora a caror activitate vizeaza etapa litigioasa aferenta atribuirii respectivelor contracte.

Cuvant inainte 

Abrevieri 

PARTEA I. HOTARARI PRONUNTATE DE CURTILE DE APEL

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

1. Achizitie directa. Contestatie respinsa de Consiliu ca inadmisibila intrucat achizitia directa nu reprezinta o procedura de atribuire. Decizie nelegala. Contestatia trebuia declinata catre instanta de judecata, iar nu respinsa ca inadmisibila 

2. Proba cu expertiza este inadmisibila in calea de atac a plangerii

3. Contestatie respinsa de Consiliu ca inadmisibila intrucat nu intra in competenta sa de solutionare. Decizie nelegala. Contestatia trebuia declinata catre instanta de judecata, iar nu respinsa ca inadmisibila

4. 1. Adresarea unei cereri de clarificare a documentatiei de atribuire la autoritatea contractanta nu poate avea ca efect prelungirea sau decalarea termenului de contestare a documentatiei. 

4. 2. Autoritatea contractanta nu are nicio obligatie legala sa modifice, sa completeze ori sa anuleze documentatia conform cererii „de clarificare” a unui operator economic

5. 1. Cata vreme in documentatia de atribuire nu se prevede posibilitatea de ajustare a pretului, petenta nu poate emite propuneri de modificare unilaterala a tarifelor si redeventelor. 

5. 2. Dispozitiile ordonantei nu interzic formularea cererilor de interventie in cursul procedurii desfasurate in fata Consiliului, art. 49-55 C. proc. civ. fiind aplicabile si in aceasta procedura 

6. Faptul ca pretul ofertei era aparent neobisnuit de scazut nu poate duce automat la respingerea ei ca inacceptabila, ci doar in masura in care justificarile primite de la ofertant sunt considerate nerelevante, fiind inlaturate motivat de catre comisia de evaluare

7. Intocmirea documentatiei de atribuire de catre o persoana fizica sau juridica nu duce automat la imposibilitatea acelei persoane de a participa la procedura de atribuire 

8. Neanuntarea in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor a tuturor elementelor acestora pe baza carora se vor aplica factorii de evaluare constituie o incalcare a normelor legale care nu poate fi remediata. In mod corect Consiliul a anulat procedura de atribuire din aceasta cauza

9. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita clarificari ofertantului pentru a determina daca modificarea propunerii tehnice reprezinta corectarea unor abateri tehnice minore 

10. Autoritatea contractanta nu are dreptul sa solicite ofertantilor prezentarea unor documente care exced documentatiei de atribuire, de natura sa le creeze o situatie dezavantajoasa in raport cu ceilalti participanti

11. Contestatie formulata de o societate care nu a fost identificata in Registrul societatilor comerciale. Anularea contestatiei

12. 1. Nu este permis operatorului economic sa depuna o oferta individuala/ comuna si, totodata, sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte la aceeasi procedura de atribuire. 

12. 2. Autoritatea contractanta are dreptul, nu obligatia, de a solicita clarificari 

13. Intervenientul accesoriu trebuie sa suporte intotdeauna cheltuielile propriei cereri

14. Raportul de comunicare a rezultatului procedurii prin fax face proba acestei comunicari in absenta unei probe contrare. Termenul de contestare se calculeaza in functie de data primirii pe fax a comunicarii, nu de la data primirii prin posta 

15. Formularea de critici noi dupa expirarea termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise, este tardiva, iar analizarea lor de catre Consiliu este inadmisibila

16. Si oferta furnizorilor ofertantilor poate fi supusa corectarii viciilor de forma

17. 1. Cererea de suspendare a executarii contractului de achizitie publica este lipsita de obiect atat timp cat nu s-a facut dovada incheierii unui astfel de contract. 

17. 2. Cererea de suspendare a deciziei adoptata de Consiliu este lipsita de temei legal 

Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacau, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

18. Cererea de lamurire a dispozitivului hotararii judecatoresti nu este supusa unui termen

19. Odata impusa cerinta de calificare a prezentarii certificatelor de atestare fiscala, autoritatea are obligatia de a respinge ofertantii care, potrivit certificatelor prezentate, inregistreaza datorii la buget. Este obligatorie aducerea de catre ofertanti a certificatelor de atestare fiscala pentru toate punctele lor de lucru 

20. Prezentarea de mostre poate fi ceruta daca are relevanta pentru indeplinirea contractului 

21. Nu se impune solicitarea de catre autoritate a justificarii pretului ofertei daca el nu este rezultatul liberei concurente

22. 1. Asocierea si subcontractarea sunt modalitati distincte de participare la procedura de atribuire. Experienta similara a subcontractantului nu poate fi luata in calcul, deoarece nu este resursa materiala si nici umana. 

22. 2. Nu constituie o completare a ofertei aducerea ulterioara a angajamentului de sustinere in forma autentica, in contextul in care, initial, el a fost depus in forma certificata de avocat

23. Plangere impotriva deciziei Consiliului – cerere neevaluabila in bani. Taxa judiciara de 4 lei

24. Cerinte de calificare incluse gresit de autoritate la capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantilor. Intrucat nu a fost contestata documentatia de atribuire, respectivele cerinte de calificare pot fi indeplinite de ofertanti prin sustinere

25. Sesizarea instantei cu motive care nu au fost supuse analizei Consiliului nu poate fi primita

26. 1. Plangerea are natura unui recurs. Ordonanta confera legitimare active oricarui ofertant caruia decizia Consiliului i-a produs o vatamare, indiferent daca a fost parte in procedura administrativ-jurisdictionala. 

26. 2. Solicitarea de justificare a pretului neobisnuit de scazut trebuie sa priveasca prezentarea de detaliile relevante pentru autoritatea contractanta, nu pentru ofertant. Scopul art. 202 din ordonanta este ca autoritatea sa se asigure ca ofertantul care propune un pret mic poate executa lucrarea la pretul propus. 

27. 1. Cererea de suspendare a executarii deciziei Consiliului este inadmisibila. 

27. 2. Principiul disponibilitatii. 

27. 3. Cererea de anulare de catre instanta a actelor subsecvente deciziei Consiliului este inadmisibila

28. 1. Principiul disponibilitatii. Nu exista nicio obligatie legala pentru Consiliu de a examina contestatia pentru alte motive decat cele invocate de contestator.

28. 2. Sustinerea de catre o persoana a capacitatii tehnice si profesionale a unui participant nu echivaleaza cu substituirea participantului

29. Principiul disponibilitatii. Decizia Consiliului asupra continuarii sau anularii procedurii trebuie sa fie corelata cu solutia data contestatiei. Nici Consiliul si nici autoritatea contractanta nu pot face abstractie de modul cum a decis instanta asupra legalitatii actelor si nu pot nici repune in discutie probleme care au fost dezlegate de instanta. Anularea unei proceduri de atribuire trebuie sa aiba la baza motive care nu se gasesc la discretia autoritatii contractante, independente de orice culpa a acesteia. Principiul protectiei increderii legitime

30. 1. Contestarea documentatiei de atribuire este tardiva, chiar daca respectiva documentatie creeaza o stare de incalcare a legii. 

30. 2. Curtea nu poate analiza in calea de atac a plangerii critici care nu au fost cuprinse in contestatia adresata Consiliului 

31. Ofertantul care nu a contestat rezultatul celei de a doua evaluari, prin care oferta sa a fost respinsa, nu poate contesta rezultatul celei de a treia evaluari, intrucat nu mai are calitatea de operator economic implicat in procedura de atribuire (pierde calitatea procesual activa) 

Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Brasov, Sectia contencios administrativ si fiscal 

32. Comisia de evaluare are obligatia de a deschide toate ofertele in cadrul sedintei de deschidere

33. Administrarea probei expertizei in calea de atac a plangerii este inadmisibila. Expertiza „cu privire la corectitudinea evaluarii ofertelor si punctajul acordat ofertantilor” conduce la ipoteza inadmisibila ca expertul judiciar sa se substituie instantei de judecata

34. Contestatii respinse ca inadmisibile de Consiliu, intrucat nu intrau in competenta sa. Decizie nelegala. Contestatiile trebuiau declinate catre instanta de judecata competenta

35. Retragerea garantiei de participare la procedura nu conduce la lipsa de interes a ofertantei in a formula plangere impotriva deciziei prin care Consiliul i-a respins contestatia

36. Factorul de evaluare constand in identificarea cat mai multor situatii de risc nu reflecta un avantaj real si evident pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea lui 

Capitolul IV. Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal 

37. Conditie ca in scrisoarea de garantie bancara sa fie nominalizati toti membrii asocierii ofertante. Asociere care a prezentat o scrisoare in care nu erau nominalizati toti membrii sai. Respingere legala a ofertei, intrucat autoritatea contractanta risca sa nu poata executa scrisoarea de garantie

38. Oferte respinse ca intarziate, desi ele au fost depuse in termenul limita dat de autoritate. Anulare corecta a procedurii de atribuire, reluarea ei de la momentul depunerii ofertelor neputand constitui un remediu

39. 1. Nu se poate retine incalcarea art. 21 si 24 din Constitutie prin faptul ca nu i s-a permis contestatoarei sa puna concluzii orale sau scrise la Consiliu, deoarece ea a putut sa formuleze aparari in fata instantei de judecata.

39. 2. Plangere in contradictoriu si cu persoanele fizice conducatoare ale autoritatii contractante. Lipsa calitatii procesuale pasive a acestora

40. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit art. 101 C. proc. civ.

41. 1. Art. 176 din ordonanta enumera limitativ criteriile de calificare si selectie pe care autoritatea contractanta are dreptul sa le aplice, printre care se regasesc standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului, nu si standardele de protectie a muncii (OHSAS 18001/2007).

41. 2. Subfactorul de evaluare „descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii” - subfactor subiectiv. Anulare legala a procedurii de atribuire de catre Consiliu 

42. Nu exista niciun temei legal pentru afirmatia Consiliului ca autorizarile cerute pentru calificare trebuie detinute numai de catre ofertantii insisi, neconstituind resurse ce pot fi transferate acestora de catre sustinatori

43. Consiliul are posibilitatea de a stabili daca o entitate este sau nu autoritate contractanta, respectiv de a se pronunta si cu privire la propria sa competenta de solutionare a contestatiilor. Contract care nu este sectorial. Contestatie inadmisibila la Consiliu

44. Certificat de atestare fiscala expirat la data sedintei de deschidere a ofertelor. Solicitare din partea autoritatii contractante de depunere a unui certificat valabil. Incalcare a principiului tratamentului egal, ofertanta fiind avantajata prin demersul autoritatii

45. Factorii de evaluare nu pot fi modificati nici macar de Consiliu 

46. 1. Poate formula plangere si ofertanta declarata castigatoare, chiar daca nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala. 

46. 2. Autoritatea contractanta trebuie sa manifeste implicare in desfasurarea procedurilor de atribuire si sa aiba un rol activ, prin solicitarea de clarificari 

47. Contestatie care nu a fost comunicata in termenul legal autoritatii contractante. Respingerea ei ca tardiva este excesiva

48. 1. Lipsa de obiect si lipsa de interes. Diferente. 

48. 2. Cerere de cheltuieli de judecata. Examinare prin prisma solutiei posibile 

49. In raport de argumentele de fapt si de drept expuse in contestatie Consiliul are obligatia de a pronunta o solutie, iar nu sa faca verificari la sesizarea persoanelor interesate

50. Legiuitorul a instituit obligatia autoritatii contractante de a retine o parte din garantia de participare, nefiind lasata la latitudinea autoritatii decizia in aceasta privinta

51. 1. Legiuitorul a conferit dreptul de a se adresa cu contestatie nu doar ofertantilor, ci oricarei persoane interesate care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim. 

51. 2. Cerinta de calificare ca experienta similara sa constea in proiecte implementate numai in spatiul Uniunii Europene sau Elvetia este excesiva si nelegala

52. Contestatie formulata dupa semnarea contractului. Respingerea ei ca inadmisibila. Decizie legala

53. Operatorul economic care demonstreaza ca a indeplinit contracte de servicii de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice are capacitatea tehnica si profesionala necesara indeplinirii unui contract de servicii de consultanta in acelasi domeniu de activitate

54. Temeinicia si legalitatea deciziei Consiliului este independenta de continutul si chiar de existenta punctului de vedere al autoritatii contractate, Consiliul solutionand contestatiile in raport de actul contestat, de motivele contestatiei si de prevederile legale aplicabile, nu in raport de apararile autoritatii 

55. In etapa plangerii este inadmisibila formularea unei cereri reconventionale 

56. Verificarea de catre autoritatea contractanta a raspunsului si a documentelor de justificare a pretului aparent neobisnuit de scazut al ofertei nu trebuie sa fie formala 

57. Termenul de introducere a plangerii se calculeaza potrivit ordonantei, iar nu potrivit Codului de procedura civila

58. Alegere gresita a procedurii de atribuire a dialogului competitiv. Anulare

59. 1. Comisia de evaluare are competenta functionala exclusiva de a se pronunta asupra acceptabilitatii si conformitatii ofertelor, precum si de a stabili care sunt cele admisibile. Rolul instantei de recurs este de a verifica legalitatea actelor autoritatii contractante. 

59. 2. Prin respingerea ca nefondate a motivelor de recurs referitoare la neconformitatea ofertei petentei, motivele de recurs care vizeaza admisibilitatea ofertei concurente devin lipsite de un interes legitim direct, nascut si actual pentru petenta

60. Obligatia dovedirii confirmarii primirii documentelor transmise revine celui care o invoca, nefiind suficienta expresia „result ok” pe raportul aparatului de fax 

61. Solicitarea in procedurile de achizitii publice a unor autorizari de la producator, autorizari de la distribuitor sau a altor autorizari din partea unor terte persoane juridice private fara nicio atributie regulatorie este nelegala

62. Nu are nicio relevanta data inregistrarii la adresanta a comunicarii privind rezultatul procedurii, relevanta fiind data primirii ei

63. Existenta unui conflict intre comisia de evaluare si conducerea autoritatii contractante. Anularea procedurii pe motivul lipsei de fonduri. Anulare nelegala 

64. Depunerea unui formular comun pentru mai multe loturi nu constituie un motiv de respingere a ofertei 

65. 1. Anularea procedurii de atribuire ulterior deciziei Consiliului nu atrage lipsa de interes in formularea plangerii. 

65. 2. Disponibilizarea de fonduri suplimentare reprezinta o optiune, nu o obligatie pentru autoritatea contractanta. 

65. 3. Considerentul ca pretul ofertei poate fi redus in faza finala a licitatiei electronice nu constituie un temei pentru admiterea ofertei la respectiva faza 

66. Cerinta ca media ultimelor trei rezultate ale exercitiilor financiare sa fie pozitiva. Cerinta nelegala

67. Contract atribuit de „Transelectrica” pentru prestarea de „servicii certificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala”. Contestatie respinsa de Consiliu ca inadmisibila, intrucat contractul nu este sectorial. Decizie nelegala

68. Anularea fondurilor alocate pentru incheierea contractului atrage imposibilitatea incheierii lui si, in consecinta, anularea procedurii de atribuire 

69. Consiliul are competenta exclusiva de a solutiona contestatiile. Contestatie depusa la instanta de judecata si declinata de aceasta catre Consiliu

70. In mod judicios Consiliul a apreciat ca, gasind intemeiat un singur motiv de respingere ca inacceptabila a ofertei contestatoarei, nu se mai impune analizarea si a celorlalte, cata vreme cel analizat este apt prin el insusi a conduce la concluzia ca oferta este inadmisibila

71. Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura ca documentele transmise ofertantilor sunt receptionate de acestia

72. Raportul de transmitere a contestatiei pe fax face dovada primirii contestatiei de catre autoritate, in contextul in care aceasta nu demonstreaza ca a primit altceva de la contestatoare prin respectiva transmisiune fax

73. Nu este permisa schimbarea solutiei tehnice prevazuta de autoritate, nici prin prisma art. 202 alin. 2 din ordonanta. Depunerea unei oferte alternative nu constituie o justificare acceptabila legal pentru pretul neobisnuit de scazut 

74. 1. Cerinta de calificare constand in prezentarea unui certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la fondul pentru mediu, emis de Administratia Fondului pentru Mediu, este in concordanta cu dispozitiile ordonantei.

74.2. Cerinta de calificare potrivit careia pentru pompa de beton, autobetoniere si autobasculante se vor prezenta „ITP”, „RCA” si licenta de transport este justificata 

75. Clarificarea unui factor de evaluare nu constituie o modificare a lui. Factorul de evaluare „termen de plata” este legal. Prin punctarea termenului de plata autoritatea contractanta a urmarit obtinerea unei perioade de gratie pentru plata facturilor cat mai mare

76.1. In conditiile necontestarii documentatiei de atribuire si a depunerii ofertei se considera ca ofertanta a acceptat conditiile documentatiei, pe care, ca atare, trebuie sa le respecte. 

76. 2. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire poate fi formulata doar la Consiliu

77. Eroare materiala in cuprinsul scrisorii de garantie bancara pentru participarea la licitatie. Posibilitatea corectarii ei

78. In plangere nu pot fi invocate alte motive decat cele cuprinse in contestatia adresata Consiliului

79. Societatile civile de avocati nu pot fi incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si, in consecinta, nu pot beneficia de facilitatea constituirii garantiei de participare in cuantum redus cu 50%

80. 1. Participarea la licitatie a firmei care a intocmit studiul de fezabilitate nu este, in sine, de natura sa distorsioneze concurenta. 

80. 2. Termenul de garantie ofertat poate fi mai mare decat cel dat de producator 

81. Cerinta prezentarii autorizarii de livrare pentru produsele ofertate este nelegala 

82. 1. Acordul-cadru de servicii de tiparire, implicuire si distribuire a facturilor de energie electrica si a altor documente nu constituie contract sectorial pentru SC Electrica SA. Contestatiile vizand procedura de atribuire sunt inadmisibile la Consiliu. Deciziile Consiliului beneficiaza, ca orice act de jurisdictie, de puterea lucrului judecat

83. Taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar sunt reglementate diferit. Chiar daca a achitat timbrul judiciar intr-un cuantum mai mare decat cel prevazut de lege, petenta ramane obligata la plata taxei de timbru

84. Potrivit art. 201 alin. 1 din ordonanta, autoritatea contractanta are dreptul, nu obligatia, de a solicita clarificari

85. Sustinerea din partea tertilor nu este aplicabila pentru indeplinirea criteriilor de calificare privind standardele de calitate

86. 1. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila la curtea de apel, putand fi formulata doar in fata Consiliului. 

86. 2. Completarea contestatiei cu noi motive nu este permisa decat in interiorul termenului de contestare 

87. Consiliul nu este competent sa solutioneze contestatiile formulate dupa semnarea contractantului. Consiliul nu este abilitat legal sa decline cauza catre instanta de judecata competenta

88. Este restrictiva cerinta de calificare constand in detinerea unei instalatii de preparat mixturi asfaltice cu o capacitate de 40 tone/ora, in contextul in care durata contractului permite executarea lucrarii cu instalatii de capacitate mai mica

89. Eroare constand in mentionarea in procesul-verbal al sedintei de deschidere a lipsei propunerii tehnice a unei ofertante. Obligativitatea luarii in considerare a documentelor din dosarul achizitiei publice 

90. Termenul de contestare nu se calculeaza potrivit art. 101 C. proc. civ., ci potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta. Orice alta interpretare, venita chiar si din partea autoritatii contractante, este lipsita de temei legal

91. 1. Prezentarea de catre parti de expertize extrajudiciare contradictorii. Obligatia Consiliului de a dispune o expertiza pentru elucidarea aspectelor contradictorii. Admiterea plangerii si obligarea autoritatii contractante sa desemneze pe langa comisia de evaluare a unor experti. 

91. 2. Este nelegala decizia Consiliului de respingere ca inadmisibile a motivelor de nelegalitate si netemeinicie invocate de contestatoare prin „concluzii scrise” in urma studierii documentelor de la dosarul cauzei 

92. 1. Neanalizarea anumitor critici de catre Consiliu nu atrage anularea deciziei sale, in contextul in care ele pot fi analizate de Curte. 

92. 2. Impunerea unui termen de plata a facturilor de 90 de zile de la data primirii lor nu contravene legii 

93. Oricare operator economic membru al unei asocieri care a participat la procedura de achizitie publica are calitatea de a formula contestatie, iar contestatia profita si este considerata ca apartinand tuturor membrilor asocierii 

94. Procedura de atribuire pe loturi. Termenul de contestare se stabileste infunctie de valoarea estimata a lotului contestat, iar nu a intregii proceduri.

95. 1. Faptul ca raspunsul la solicitarea de clarificari a autoritatii a fost transmis de catre tertul sustinator, iar nu de catre ofertant, nu poate atrage respingerea ofertei. 

95. 2. Nu este posibila analiza in etapa plangerii a altor motive decat cele cuprinse in contestatia adresata Consiliului

96. Plangere impotriva deciziei Consiliului de suspendare a procedurii de atribuire pana la solutionarea contestatiei. Intre timp, Consiliul a solutionat contestatia. Plangere devenita lipsita de interes

97. Licitatie organizata de o asociatie care nu este autoritate contractanta. Contestatie respinsa ca inadmisibila de Consiliu. Solutie legala. Normele atributive de competenta sunt norme de ordine publica, astfel ca nu pot fi extinse prin documentatia de atribuire sau prin vointa partilor implicate in procedura de atribuire

98. Neanalizarea de catre Consiliu a tuturor criticilor asupra motivelor de respingere a ofertei contestatoarei. Stabilirea legalitatii respingerii ofertei pentru unul dintre motive face de prisos cercetarea respingerii si fata de celelalte motive 

99. Ordonanta nu exclude posibilitatea ca si alti participanti la procedura de atribuire, in afara celor care au avut calitatea de parti in etapa desfasurata in fata Consiliului, sa atace la instanta de contencios administrativ deciziile Consiliului 

100. Ofertanta respinsa pentru neindeplinirea unor obligatii contractuale anterioare fata de autoritatea contractanta. Denuntarea unilaterala a contractului si motivatia care a stat la baza ei sunt cele care trebuie avute in vedere in cadrul analizarii indeplinirii cerintelor de calificare stabilite in documentatia de atribuire 

101. Anularea raportului procedurii de atribuire si dispunerea reevaluarii ofertelor da dreptul autoritatii contractante la o reevaluare completa a ofertelor, sub toate aspectele, inclusiv sa considere inadmisibila o oferta care initial a fost considerata admisibila 

102. 1. Timbrarea plangerii nu se realizeaza la valoarea estimata a contractului.

102. 2. Solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire nu conduce la prelungirea termenului de contestare a documentatiei

103. Corectarea viciilor de forma este admisibila doar pentru propunerea tehnica, nu si pentru cea financiara 

104. Anulare corecta a procedurii de atribuire in urma unui raport al Curtii de Conturi. Invocarea de catre Consiliu a unui temei de drept gresit nu este de natura a atrage modificarea solutiei, cata vreme temeiul corect se putea identifica cu usurinta

105. Atribuirea contractului pe loturi reprezinta un drept al autoritatii contractante si nu se poate stabili in sarcina acesteia vreo obligatie in sensul atribuirii de contracte distincte pe loturi. Optiunea incheierii acordului-cadru doar cu un singur operator economic nu incalca normele legale 

106. Solicitarea de clarificari ofertantilor reprezinta un drept, iar nu o obligatie a autoritatii contractante

107. Cerere de revizuire nemotivata. Argumentul motivarii ei dupa primirea deciziei redactate a instantei. Cerere inadmisibila 

108. Data la care autoritatea transmite un document printr-unul dintre mijloacele rapide de transmitere a informatiei este data la care se prezuma ca ofertantul ia cunostinta de actul respectiv sau ar trebui sa ia cunostinta

109. 1. Nu autoritatea contractanta trebuie sa dovedeasca ca produsul ofertat nu poate indeplini functiile la parametrii ceruti, ci este in sarcina ofertantei sa dovedeasca faptul ca propunerea sa tehnica corespunde cerintelor impuse de autoritate. 

109. 2. Este lipsita de interes obiectia ofertantei care depune o oferta neconforma fata de acceptabilitatea ofertei declarata castigatoare

110. Interesul legitim al contestatoarei „in legatura cu respectiva procedura de atribuire” poate fi actual sau trecut, insa interesul actiunii jurisdictionale trebuie sa fie intotdeauna actual. Art. 255 alin. 2 lit. a) nu instituie posibilitatea introducerii unor actiuni pentru analize si dezbateri pur teoretice, fara consecinte practice asupra persoanei pretins vatamate

111. Contestatia asocierii ofertante impotriva respingerii ofertei sale a fost declarata tardiva de Consiliu. Prin aceeasi decizie, s-a admis o alta contestatie si s-a dispus reevaluarea ofertelor. Este inadmisibila o noua contestatie din partea asocierii ofertante cu ocazia comunicarii rezultatului reevaluarii, intrucat situatia asocierii ofertante a ramas neschimbata, autoritatea mentinand motivele respingerii initiale

112. Pe durata judecarii plangerii, intr-un alt litigiu, instanta a decis irevocabil ca oferta petentei este neconforma. Neconformitatea ofertei petentei stabilita irevocabil atrage lipsa de interes in formularea plangerii

113. Nu revine autoritatii contractante responsabilitatea functionarii corespunzatoare a instrumentelor de comunicare indicate de ofertanti (e-mail/fax)

114. Ofertanta respinsa pentru neindeplinirea unor obligatii contractuale anterioare fata de autoritatea contractanta

115. Este nelegal factorul de evaluare prin care se puncteaza conformitatea ofertei cu specificatiile din caietul de sarcini

116. Nu intra in competenta Consiliului contestatiile care privesc proceduri de achizitie directa, acestora fiindu-le aplicabile dispozitiile legii generale a contenciosului administrativ. Respingere legala a contestatiei ca inadmisibila 

117. Conflict de interese 

118. Abaterile pe care se poate intemeia anularea procedurii de atribuire trebuie sa existe in realitate, sa fie grave si sa afecteze procedura de atribuire. Incheierea contractului este o obligatie legala ce incumba autoritatii contractante, cata vreme nu exista niciunul dintre cazurile de anulare a procedurii 

119. Nu se poate incheia un contract de prestari de servicii pentru externalizarea gestiunii serviciilor de salubritate a localitatii, ci doar contract de delegare a gestiunii, iar procedura este cea a licitatiei deschise, iar nu a licitatiei restranse 

120. Consiliul nu poate asigura completarea ofertei cu documente in demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, dupa finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor realizata de autoritatea contractanta. Lucrari similare

121. Sustinere care reprezinta, in realitate, o inlocuire a ofertantului, care nu poseda certificarile solicitate de autoritate. Sustinerea nu poate avea ca obiect o autorizare emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Oferta respinsa in mod corect de autoritatea contractanta

122. Termenul de contestare a raspunsului de clarificari asupra documentatiei de atribuire nu curge de la data publicarii in SEAP a respectivei documentatii

123. Contestatie privind o procedura de achizitie directa. Contestatie respinsa ca inadmisibila intrucat nu intra in competenta Consiliului. Decizie legala

124. Decizia prin care Consiliul aplica autoritatii contractante sanctiunea amenzii nu poate fi atacata cu plangere decat de autoritatea sanctionata. Autoritatea contractanta are legitimare in a ataca cu plangere si decizia pronuntata de Consiliu in solutionarea contestatiei. Caracterul obligatoriu al deciziei nu poate fi inteles ca fiind o piedica in a formula plangere impotriva ei

125. Motivele invocate pentru anularea procedurii trebuie sa aiba un caracter grav, care sa justifice masura exceptionala a anularii procedurii

126. Masura suspendarii lasata in competenta instantei de judecata nu poate avea ca obiect decat suspendarea executarii contractului, nu si o alta masura provizorie ce ar viza aspecte anterioare incheierii contractului

127. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit art. 101 C. proc. civ.

128. In mod nelegal Consiliul a respins ca tardive contestatiile pe motivul ca ele nu au fost transmise si autoritatii contractante, intrucat contestatoarea a transmis autoritatii o notificare care avea un continut identic cu cel al contestatiilor si care a permis autoritatii sa isi formuleze un punct de vedere la cererea Consiliului 

129. Este tardiva contestatia formulata dupa expirarea termenului legal de contestare, fiind fara relevanta faptul ca autoritatea a comunicat ofertantei un termen de contestare mai lung decat cel prevazut de lege

130. Decizie prin care Consiliul obliga autoritatea contractanta la continuarea procedurii. Imposibilitate de punere in aplicare a deciziei, intrucat SEAP nu permite schimbarea starii procedurii din „anulata”, in „in desfasurare”. Cerere de amendare a conducatorului autoritatii contractante pentru nepunerea in executare a deciziei. Cerere nefondata

131. Este nelegala cerinta de calificare ca specialistii propusi de ofertant sa fie certificati de producatorii echipamentelor

132. Este nelegala repetarea solicitarii de clarificari catre ofertant, autoritatea avand obligatia de a-i respinge oferta daca nu a raspuns concludent la prima solicitare

133. Faptul ca ofertantul nu stie sa foloseasca sistemul electronic de achizitii publice nu ii da dreptul de a depune documentele la sediul autoritatii contractante, in conditiile in care ele trebuiau incarcate in sistemul electronic 

134. Conditie de calificare constand in prezentarea unui contract de o anumita valoare. Nedepunerea contractului datorita indoielilor ofertantei cu privire la pastrarea confidentialitatii lui de catre autoritatea contractanta. Oferta respinsa in mod legal

135. Ofertanta ajunsa la sediul autoritatii contractante inainte de ora limita de prezentare a ofertelor, insa care a inregistrat oferta la registratura autoritatii dupa ora limita, motivand dificultatile de acces la registratura. Oferta respinsa in mod legal ca intarziata

136. Plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului este asimilata caii de atac a recursului. Prevederile Codului de procedura civila in materia cererilor de interventie sunt aplicabile si in procedura de solutionare a plangerilor formulate impotriva deciziilor Consiliului. Plangerea formulata de ofertanta castigatoare ce a avut calitatea de intervenienta in interesul autoritatii contractante in faza administrativ-jurisdictionala este neavenita si se respinge in contextul in care autoritatea contractanta in interesul careia a intervenit nu a facut ea insasi plangere

137. Contestatiile nu pot fi adresate direct instantei de judecata 

138. Cererile de anulare a contractului de achizitie publica si de obligare a autoritatii contractante la plata de despagubiri pentru repararea prejudiciului excedeaza cadrului procesual al plangerii impotriva deciziei Consiliului, constituind actiuni de sine statatoare

139. Utilizarea unui tarif orar mediu mai mic decat cel minim legal cerut de autoritate. Respingere legala a ofertei

140. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa de autoritate are interes in a contesta oferta castigatoarei, intrucat daca si aceasta oferta va fi respinsa, iar procedura de atribuire anulata, va putea participa la reluarea licitatiei

141. In contextul in care autoritatea contractanta afirma ca nu a primit contestatia, este sarcina contestatoarei sa faca dovada comunicarii contestatiei. Recipisa postala nu constituie o asemenea dovada, cata vreme putea fi comunicat orice inscris sau putea fi comunicat un plic fara niciun continut

142. Conditiile in care se poate dispune de catre Consiliu suspendarea procedurii de atribuire

143. Motive de anulare a procedurii ce tin de culpa autoritatii contractante. Anulare nelegala

144. Autoritatea contractanta nu poate utiliza factori de evaluare care au un caracter subiectiv, a caror evaluare nu se bazeaza pe criterii obiective, aduse la cunostinta operatorilor economici si care sa procure un avantaj real autoritatii 

145. 1. Partea nu poate invoca drept motiv de nelegalitate a deciziei Consiliului un aspect care nu a fost supus analizei organului administrativ-jurisdictional prin contestatie. 

145. 2. Criticile noi pe care contestatoarea le aduce prin concluziile sale scrise, ulterior termenului legal de contestare, sunt tardive si nu trebuie analizate de Consiliu 

146. Contestatia formulata ulterior semnarii contractului excede competentei Consiliului 

147. 1. Formular de oferta care cuprinde doua preturi, cel mai mic fiind justificat de acordarea unui discount de 10%. Oferta care trebuie exclusa din competitie intrucat cuprinde doua propuneri financiare. 

147. 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta si considerentele deciziei Consiliului, nu numai dispozitivul

148. Specificatiile discriminatorii din caietul de sarcini trebuie contestate in termenul legal, neputandu-se considera ca ele sunt lovite de nulitate absoluta, care sa poata fi invocata oricand

149. Cerinta experientei similare presupune ca ofertantul sa fi executat anterior lucrari similare, iar nu doar ca el sa fi semnat un contract pentru astfel de lucrari, pe care, insa, le-a executat un subcontractant

150. Completare a plangerii cu un nou motiv dupa declararea cauzei in stare de judecata si acordarea cuvantului pe fond. Completare tardiva

151. Acceptarea posibilitatii de ajustare a pretului contractului este lasata la aprecierea autoritatii contractante

152. 1. Imprejurarea ca ofertanta castigatoare nu a fost citata ca parte in litigiul derulat in fata Consiliului nu o lipseste de dreptul de a ataca in instanta decizia Consiliului, care a produs efecte juridice si fata de ea. 

152. 2. Nu contravin legii cerintele de calificare ca ofertantii sa faca dovada detinerii in proprietate/inchiriere/alta forma sau a accesului la o statie de betoane si de a fi certificati potrivit standardului SA 8000 sau echivalent

153. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Conditii. Acordul autoritatii contractante nu inlatura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cererea pentru a fi admisa – cazul bine justificat si paguba iminenta

154. Procedura de atribuire initiata dupa ce autoritatea a initiat anterior o alta procedura cu acelasi obiect si care nu a fost finalizata. Oportunitatea initierii noii proceduri de atribuire nu poate face obiectul verificarii instantei de judecata

155. Introducerea de catre un operator economic a unui pret foarte scazut la licitatia electronica nu este un element ce tine de o conduita culpabila a autoritatii contractante. Nu a fost afectata concurenta, prin descurajarea operatorilor economici in a-si imbunatati ofertele

156. Ofertele nu trebuie examinate formal sau acordand prevalenta unor aspecte nerelevante

157. Proba cu expertiza tehnica nu este admisibila in etapa de solutionare a plangerii

158. Principiul tratamentului egal nu presupune o egalitate in ceea ce priveste cuantumul valoric al penalitatilor

159. 1. Capatul de cerere de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibil in etapa plangerii. 

159. 2. Cererea de returnare a garantiei de participare este o cerere accesorie plangerii, astfel ca ea primeste aceeasi solutie ca si cea data plangerii 

160. 1. Petenta are interes in promovarea plangerii chiar daca, intre timp, contractul incheiat de autoritate a fost finalizat. 

160. 2. Nu este suficient ca propunerea financiara sa se situeze sub pragul valoric estimat de autoritatea contractanta, ci trebuie structurata potrivit cerintelor acesteia

161. Nici Consiliul si nici instanta de judecata nu se pot substitui autoritatii contractante prin calificarea unei ofertante

162. Faptul ca o oferta nu a fost respinsa in cadrul sedintei de deschidere ca fiind depusa dupa ora limita nu inseamna ca ea nu poate fi respinsa ulterior, in etapa de evaluare a ofertelor

163. Prezentarea unei scrisori de garantie bancara care nu prevede obligatia de plata in cazul prevazut de art. 278 (1) din ordonanta nu poate conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila

164. 1. Nu sunt tardive motivele suplimentare invocate de contestatoare in urma studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu, intrucat termenul trebuie raportat la momentul studierii. 

164. 2. Depasirea de catre Consiliu a termenului de solutionare a contestatiei nu poate fi retinuta ca motiv de admitere al plangerii. Depasirea atrage masuri disciplinare asupra celor ce se fac vinovati, insa nu afecteaza valabilitatea deciziei 

165. In lipsa certitudinii ca anumite documente nu sunt valabile, autoritatea nu poate respinge oferta, ci trebuie sa solicite clarificari privind respectivele documente

166. Consiliul nu are competenta legala de a dispune continuarea procedurii prin atribuirea contractului 

167. Respingerea ofertei pentru lipsa anumitor vize de auditare din cuprinsul certificatelor ISO 9001 si 14001. Respingerea este nelegala in absenta solicitarii de clarificari privind auditarea si valabilitatea certificatelor. Dreptul autoritatii de a cere clarificari trebuie exercitat cu buna-credinta si in considerarea dispozitiilor din materia achizitiilor publice, iar nu discretionar 

168. 1. Capatul de cerere de suspendare a executarii contractului se judeca de alt complet decat cel investit cu judecarea plangerii. 

168. 2. Vazand ca niciuna dintre parti nu si-a exprimat acordul cu privire la declinarea competentei, in mod corect Consiliul a respins contestatia ca inadmisibila

169. 1. Solicitare de prelungire a termenului de depunere a ofertelor motivata pe nevoia de timp a operatorului pentru obtinerea documentelor de calificare.

169. 2. Faptul ca autoritatea a solicitat operatorilor sa prezinte un certificat de omologare tehnica/agrement tehnic in conformitate cu actele normative in vigoare nu are drept consecinta restrictionarea participarii la procedura

170. 1. Incheierea contractului de catre autoritate dupa respingerea contestatiei de catre Consiliu nu atrage inadmisibilitatea plangerii prin care se solicita reevaluarea ofertelor. 

170. 2. Subcontractantii si partea subcontractata reprezinta elemente esentiale ale propunerii tehnice a ofertantului si, odata declarate in oferta, nu pot fi inlocuite dupa interesul ofertantului, intrucat ar altera continutul obligatoriu al ofertei

171. Scrisoare de garantie bancara de participare la licitatie emisa pentru unul dintre membrii asocierii ofertante. Respingere legala a ofertei intrucat scrisoarea de garantie nu mentioneaza emiterea ei pentru asocierea ofertanta 

172. Este lipsita de interes plangerea prin care contestatoarea clasata pe locul III reclama oferta de pe locul I, declarata castigatoare, in conditiile in care nu formuleaza nicio critica fata de oferta situata pe locul II

173. Posibilitatea ofertantilor de a utiliza subcontractanti este prevazuta exclusiv in cazul contractelor de lucrari si a celor de servicii, nu si a celor de furnizare 

174. 1. Este nelegala mentiunea autoritatii ca va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, un anumit document de calificare in original/copie legalizata. Verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti se face anterior stabilirii ofertei castigatoare.

174. 2. Faptul ca Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a formulat unele recomandari in privinta documentatiei de atribuire poate fi avut in vedere numai in masura in care aceste recomandari sunt in concordanta cu dispozitiile legale 

175. Achizitie de servicii de paza cu valoare estimata sub pragul de la art. 57 alin. 2 din ordonanta. Punerea in discutia partilor a lipsei competentei Consiliului in solutionarea contestatiei. Respingere corecta a contestatiei ca inadmisibila, in contextul in care ea nu intra in competenta materiala a Consiliului, iar contestatoarea a insistat pentru solutionarea ei de catre acesta, nu de catre instanta 

Capitolul V. Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal/ Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

176. Calculul termenului de valabilitate a scrisorii de garantie bancara 

177. 1. Plangerea poate fi motivata si in afara termenului de declarare a ei, dispozitiile art. 306 alin. 1 C. proc. civ. nefiind aplicabile. 

177. 2. Este lipsita de interes plangerea petentei clasate pe locul trei in contextul in care se critica doar oferta castigatoare, iar nu si cea de pe locul doi 

178. Este nelegala clauza contractuala potrivit careia autoritatii contractante nu i se vor percepe penalitati in cazul depasirii termenului de plata a produselor furnizate

179. Autoritatea contractanta nu are o putere discretionara in a determina daca este sau nu necesar sa solicite clarificari ofertantilor 

180. Consiliu judetean. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta si a calitatii procesuale pasive. Exceptii nefondate. Capacitate administrativa

181. Dispozitiile legale care reglementeaza retinerea unei parti a garantiei de participare nu fac distinctie intre buna sau reaua-credinta a ofertantei care depune contestatie

182. 1. Consiliu judetean. Lipsa calitatii sale de autoritate contractanta. Inducere in eroare a contestatoarei. 

182. 2. Purtarea unei corespondente cu autoritatea contractanta, prin care se cer explicatii legate de cerintele din documentatia de atribuire sau se solicita eliminarea ori modificarea lor, nu are ca efect prelungirea perioadei legale de formulare a contestatiei impotriva documentatiei sau decalarea datei de la care incepe sa curga aceasta

183. Cerinta de calificare constand in prezentarea de catre ofertanti a atestatului „ANRE”. Asociere ofertanta care a prezentat atestat „ANRE” din partea unui subcontractant. Oferta respinsa in mod legal, intrucat atestatul „ANRE” nu constituie o resursa materiala sau umana a subcontractantului, pentru a putea fi luata in considerare in indeplinirea cerintei de calificare

184. Plangere formulata doar de un membru al asocierii contestatoare. Lipsa calitatii procesuale active

185. 1. Neprelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei de participare determina lipsa calitatii procesuale a ofertantei in contestarea rezultatului procedurii. 

185.2. Nu exista nicio norma legala care sa interzica sau sa sanctioneze completarea contestatiei dupa studierea dosarului cauzei la Consiliu 

186. Notificarea prin care ofertanta necastigatoare solicita autoritatii contractante revizuirea rezultatului procedurii de atribuire nu conduce la decalarea termenului de contestare a acestui rezultat 

187. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila 

188. Ofertanta nu poate fi descalificata in mod direct de catre instanta sesizata cu judecarea plangerii

189. Dispozitiile art. 132 C. proc. civ. nu sunt compatibile cu cele ale ordonantei

190. Achizitie de servicii medicale, estimate valoric sub pragul de 125.000 euro. Contestatie respinsa de Consiliu ca inadmisibila, intrucat nu intra in competenta sa. Solutie legala

191. 1. Autoritatea contractanta nu poate avea calitate procesuala activa la Consiliu, deoarece ar insemna sa isi conteste propriile acte. Insa, ea are aceasta calitate in etapa procesuala a plangerii. 

191. 2. Oferta depusa de o asociere de operatori economici. Contestatie formulata doar de unul dintre asociati, in nume propriu. Lipsa calitatii procesuale active a contestatorului 

192. Garantie de participare neconforma. Contestarea admiterii si declararii castigatoare a ofertantei care a prezentat aceasta garantie. Contestatie tardiva, intrucat ea trebuia depusa in termenul legal de la data sedintei de deschidere a ofertelor, iar nu de la data comunicarii rezultatului procedurii 

193. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere 

194. Prezentarea de catre ofertant a unui raspuns de clarificare incomplet nu poate determina automat respingerea ofertei, autoritatea putand sa ceara completarea raspunsului

195. Refuzul petentei de a se judeca in contradictoriu si cu ofertanta declarata castigatoare, ca urmare a punerii in discutie de catre instanta a introducerii ei in cauza, atrage respingerea plangerii ca inadmisibila

196. In sustinerea afirmatiilor sale contestatorul trebuie sa aduca argumente si probe concrete, nu critici generice

197. Consultarea unui expert in cadrul solutionarii contestatiei este lasata la aprecierea Consiliului

198. Factura in care se mentioneaza cuantumul onorariului avocatial nu face dovada achitarii respectivului onorariu, astfel incat cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata va fi respinsa

199. Termenele instituite de ordonanta se calculeaza potrivit algoritmului prevazut de art. 3 lit. z) din acest act normativ

200. 1. Respingerea contestatiei ca inadmisibila de catre Consiliu, pe motiv ca ea nu intra in sfera sa de competenta materiala, nefiind aplicabile normele cap. IX din ordonanta, nu inseamna ca este exclusa si competenta curtii de apel de a solutiona, potrivit cap. IX din ordonanta, plangerea impotriva deciziei Consiliului.

200. 2. Analiza legalitatii actului administrativ emis de autoritatea contractanta se circumscrie doar efectelor admiterii plangerii, numai in aceasta ipoteza curtea de apel putand sa examineze legalitatea acestui act 

201. In lipsa datarii de catre oficiul postal a plicului cu care a fost transmisa plangerea catre instanta de judecata, singura data certa care poate fi avuta in vedere in solutionarea exceptiei de tardivitate este data inregistrarii plicului la instanta 

202. 1. Cum Consiliul a pronuntat decizia in contradictoriu cu Judetul S., in calitate de autoritate contractanta, doar acesta poate fi titular al plangerii impotriva deciziei, iar nu Consiliul Judetean S. 

202. 2. Este nelegala comunicarea doar a punctajelor obtinute de ofertanti. Neindicand in adresa de comunicare a rezultatului procedurii modalitatea de acordare a punctajelor, in sensul de a arata elementele care au condus la punctarea si depunctarea ofertelor, exista suspiciunea de subiectivism si de incalcare a principiilor care au stat la baza atribuirii contractelor de achizitie publica. Respectarea principiului preeminentei interesului public, in sensul de a finaliza cat mai rapid procedura de atribuire, nu poate contraveni principiului transparentei, pentru ca in acest fel s-ar crea posibilitatea unor aprecieri subiective la acordarea punctajului

203. Este legala respingerea ofertei pentru nedepunerea raspunsului de clarificari in termenul acordat de autoritatea contractanta, chiar daca raspunsul a fost depus la posta in interiorul termenului. Art. 104 C. proc. civ. nu este aplicabil 

204. Nu pot fi avute in vedere de catre instanta criticile noi din cuprinsul concluziilor scrise, depuse dupa inchiderea dezbaterilor, si nici criticile deduse judecatii pentru prima data pe calea plangerii

205. Cerere de oferte pentru atribuire a unui contract de servicii incluse in anexa nr. 2B la ordonanta, cu valoarea estimata sub pragul valoric prevazut la art. 57 alin. 2. Respingerea contestatiei ca inadmisibila de catre Consiliu, pentru lipsa sa de competenta. Respingere nelegala, intrucat Consiliul trebuia sa decline cauza catre instanta competenta

206. Constatand ca oferta contestatoarei a fost respinsa in mod corect de autoritate, Consiliul nu putea proceda la cercetarea capetelor de cerere din contestatie privind respingerea ofertei castigatoare si anularea raportului procedurii, intrucat contestatoarea nu mai avea niciun interes fata de acestea 

Capitolul VI. Curtea de Apel Constanta, Sectia comerciala, maritima si fluviala, de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

207. Nespecificarea valorii ofertate la unul dintre factorii de evaluare. Transmiterea catre autoritate a clarificarii ca valoarea ofertata este inclusa in pretul total al ofertei. Oferta admisibila

208. Neincheierea contractului cu ofertanta ce trebuia declarata castigatoare, din vina autoritatii contractante, care nu a respectat deciziile Consiliului, naste dreptul la despagubiri pentru respectiva ofertanta

209. Modificarea cotei de TVA cuprinsa in oferta, ca urmare a schimbarilor legislative, nu constituie o modificare a ofertei

210. Organizatoare care deruleaza activitati relevante. Procedura pentru incheierea unui acord-cadru de „servicii specializate de paza si interventie”. Procedura care nu se supune ordonantei. Contestatie inadmisibila la Consiliu 

211. Existenta unei cereri de rambursare/compensare de TVA nu face dovada ca ofertanta nu are datorii la buget. Odata prevazuta conditia de calificare a lipsei datoriilor, autoritatea are obligatia descalificarii ofertantei cu datorii, desi art. 181 lit. c) din ordonanta se refera la un drept al autoritatii

212. Taxarea plangerilor se realizeaza in functie de valoarea estimata a contractului de achizitie publica

213. Contestatie ce nu intra in competenta Consiliului. Respingere legala a ei ca inadmisibila

214. Taxarea plangerilor se realizeaza in functie de valoarea estimata a contractului de achizitie publica

215. Faptul ca unui operator economic nu ii convine raspunsul de clarificare comunicat de autoritatea contractanta nu reprezinta temei pentru anularea rezultatului procedurii de achizitie publica

216. In cuprinsul plangerii nu se pot invoca aspecte noi, nesupuse analizei Consiliului, intrucat s-ar sari peste un grad procesual, iar instanta de control si-ar depasi prerogativele, respectiv de analizare a legalitatii hotararii primei instante, comportandu-se ca o instanta de fond

217. Autorizari/avize/licente apartinand subcontractantilor. Luarea lor in considerare in situatia in care subcontractantii executa acele parti din contract pentru care sunt necesare respectivele autorizari/avize/licente

218. Comunicarea plangerii catre autoritatea contractanta nu reprezinta o procedura prealabila obligatorie a carei neindeplinire sa atraga inadmisibilitatea sau prematuritatea formularii plangerii. Necomunicarea plangerii catre autoritatea contractanta nu este sanctionata de legiuitor 

219. Raportarea instantei la o data gresita constituie motiv pentru admiterea unei contestatii in anulare

220. Invocarea de catre autoritatea contractanta a necesitatii depunerii unor autorizatii ce nu a fost solicitata prin fisa de date a achizitiei ori prin clarificarile ulterioare excede posibilitatii de derulare legala a procedurii de achizitie 

221. In calea de atac a plangerii se realizeaza un control judiciar al deciziei Consiliului, care nu poate avea ca obiect pretentii sau motivari care nu au facut obiectul examinarii Consiliului. Nu se pot invoca motive noi fata de cele cu care a fost investit Consiliul

222. Autoritatea contractanta nu poate solicita ofertantei o noua justificare a pretului ofertei, intrucat ar avea ca efect favorizarea respectivei ofertante 

223. Pentru a opera sanctiunea prevazuta de art. 181 lit. c1 este necesar sa existe o dovada clara a faptului ca societatea si-a indeplinit defectuos obligatiile contractuale 

Capitolul VII. Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal 

224. Raportat la inscrisurile depuse de catre contestator, care demonstreaza neconcordante intre specificatiile tehnice ale utilajelor castigatoarei si prevederile caietului de sarcini, Consiliul avea obligatia de a solicita datele necesare pentru solutionarea contestatiei. Inscrisurile nasc rezerve asupra conformitatii tehnice a ofertei, astfel incat instanta urmeaza sa admita plangerea

225. La stabilirea termenului de depunere a ofertelor autoritatea trebuie sa aiba in vedere posibilitatea participarii la procedura a operatorilor economici straini. Pentru nediscriminarea acestora si tratament egal, termenul trebuie sa fie suficient pentru ca acestia sa efectueze traducerea documentelor cerute de autoritate

226. Consiliul a dispus reevaluarea ofertei castigatoare, cu luarea in considerare a elementelor de neconformitate prezentate in motivarea deciziei. Decizie nelegala. Singura abilitata sa declare neconforme ofertele este comisia de evaluare 

227. Autoritatea trebuie sa identifice si sa indice ofertantei elementele pretului aparent neobisnuit de scazut care trebuie justificate. Nestabilind aceste elemente autoritatea nu si-a indeplinit obligatia de a verifica raspunsurile de justificare a pretului

228. Termenul de contestare se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit art. 101 C. proc. civ.

229. 1. Ceea ce se impune cu caracter obligatoriu partilor este dispozitivul deciziei in cuprinsul caruia se mentioneaza actele anulate si masurile dispuse autoritatii contractante pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire, iar nu considerentele deciziei. 

229. 2. Declararea ca neconforma a unei oferte este atributul exclusiv al comisiei de evaluare, care nu poate respinge o oferta doar invocand o decizie in acest sens a Consiliului 

230. Nu exista nicio obligatie pentru Consiliu de a examina contestatia pentru alte motive decat cele invocate de contestatoare 

231. Situatia in care liderul de asociere declara ca nu sustine plangerea formulata de catre asociatul sau. Nedepunerea la instanta a vreunui act din care sa reiasa ca petenta a fost mandatata sa actioneze in judecata in numele asocierii 

232. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia legala a persoanei vatamate de a formula contestatia in termenul prevazut de lege, nu in cel eronat indicat de autoritate. Transmiterea comunicarii de respingere a ofertei la numarul de fax al sucursalei ofertantei. Transmitere valabila 

233. Eroare constand in indicarea in fisa de date a orei 16, ca ora limita de depunere a ofertelor, iar in invitatia de participare a orei 15. Relevanta este aceasta din urma ora, iar nu cea din fisa de date 

234. Necomunicarea copiei plangerii de catre petenta nu este sanctionata cu nulitatea plangerii

235. Ordonanta nu permite substituirea organului jurisdictional sau a instantei de contencios administrativ in atributiile autoritatii contractante

236. Termene de garantie a lucrarii de 50, respectiv 60 de ani. Termene nerealiste

237. Algoritm de calcul subiectiv. Algoritm nelegal

238. In temeiul art. 201 din ordonanta autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari asupra ofertei, iar nu obligatia

239. Plangere formulata de un ofertant care nu a fost parte in procedura jurisdictionala desfasurata in fata Consiliului. Plangere introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa

240. Consiliul a apreciat corect ca nu poate fi investit cu analiza oportunitatii investitiei, aceasta fiind o decizie exclusiva a autoritatii contractante, anterioara initierii procedurii de atribuire. Existenta anterioara a unui contract cu autoritatea contractanta, reziliat de aceasta, nu impiedica initierea unei noi proceduri de atribuire

241. Factor de evaluare ce nu asigura nici transparenta si nici posibilitatea de control al punctarii. Anulare legala a procedurii de atribuire

242. Contestarea ofertei castigatoarei de catre o ofertanta respinsa definitiv nu este lipsita de interes

243. Nu au calitate procesuala activa in a formula plangere impotriva deciziei Consiliului cei care nu au fost parti in etapa administrativ-jurisdictionala desfasurata la Consiliu

244. 1. Este inadmisibila o cerere de suspendare a deciziei Consiliului sau a incheierii contractului de achizitie publica. 

244. 2. Termenul de contestare nu se calculeaza conform art. 101 C. proc. civ., ci potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta

245. Cerinta de calificare constand in prezentarea de certificate fiscale valabile la data deschiderii ofertelor. Clarificarea documentatiei de atribuire in sensul ca autoritatea permite participarea si calificarea acelor operatori economici care inregistreaza debite la bugetul local si/sau la bugetul consolidat. Clariicare nelegala 

246. Consiliul nu este obligat sa raspunda punctual la toate sustinerile si afirmatiile partilor, ci are posibilitatea de a le sintetiza, in raport de legatura lor logica, si de a le examina in mod grupat

247. Ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale anterioare fata de autoritatea contractanta. Documentul constatator al neindeplinirii obligatiilor beneficiaza de prezumtia de legalitate de care se bucura orice act administrativ pana la anularea sa de catre instanta si poate fi folosit in respingerea ofertei 

248. Respingerea ofertei pe baza unui document constatator al neindeplinirii corespunzatoare a unor obligatii contractuale anterioare. Respingere legala, chiar daca pe rolul tribunalului exista un litigiu privind documentul constatator 

249. Este nelegala respingerea unei oferte pe motivul ca certificatele de atestare fiscala sunt emise ulterior datei sedintei de deschidere a ofertelor

250. Indicarea gresita de catre autoritatea contractanta a temeiului de drept al anularii procedurii nu conduce la concluzia lipsei de temei legal, in conditiile in care poate fi usor facuta incadrarea in drept a ipotezei, prin descrierea acesteia. Art. 209 alin. 1 lit. c) din ordonanta nu face distinctie intre imposibilitatea incheierii contractului determinata de autoritatea contractanta sau de ceilalti participanti la procedura

251. 1. Avand in vedere competentele jurisdictionale ale Consiliului si ramanerea definitiva a starii de fapt si de drept retinuta prin decizie, emiterea unei noi decizii, in timp ce prima este in vigoare si trebuia sa-si produca efecte, este nelegala si arbitrara, nefiind posibila existenta si efectele a doua acte jurisdictionale care sa se manifeste concomitent. 

251. 2. Necontestarea documentatiei de atribuire in termenul legal echivaleaza cu acordul sau achiesarea partilor la cerintele si specificatiile cuprinse in acesta, fiind obligatorie pentru parti si autoritatea contractanta

252. Exceptie de nelegalitate a documentului constatator pe baza caruia ofertanta a fost exclusa din procedura de atribuire. Sesizarea instantei de contencios administrativ competente sa o solutioneze impieteaza asupra celeritatii solutionarii plangerii

253. Este lipsita de temei cererea petentei de restituire a sumei retinuta de autoritatea contractanta din garantia de participare, intrucat contestatia sa a fost respinsa de catre Consiliu

254. Cerere de revizuire intemeiata pe o dispozitie legala abrogata. Cerere inadmisibila

255. Achizitie directa. Competenta de solutionare a contestatiei se stabileste potrivit legii contenciosului administrativ

256. In calea de atac a plangerii nu au calitate procesuala pasiva nici Consiliul si nici Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

257. Obligatia de comunicare a contestatiei si catre autoritatea contractanta nu este acoperita de notificarea autoritatii asupra intentiei persoanei vatamate de a formula contestatie la Consiliu 

258. Cerere de revizuire. Conditii

259. Retragerea scrisorii de garantie bancara pentru participarea la licitatie conduce la respingerea contestatiei ofertantei ca lipsita de interes

260. Petenta nu poate invoca respectarea obligatiei comunicarii contestatiei catre autoritatea contractanta pe baza faptului ca i-a comunicat ca a depus la Consiliu contestatie impotriva raportului procedurii. Autoritatea nu are obligatia de a face demersuri personale pentru comunicarea contestatiei 

261. In punctarea ofertelor la factorul de evaluare „termenul de interventie pentru remedierea defectiunii aparute in perioada de garantie a lucrarii”, autoritatea trebuie sa aiba in vedere conditiile concrete in care fiecare ofertant poate interveni

262. Intrucat achitarea onorariului avocatial s-a realizat anterior investirii instantei cu solutionarea plangerii, instanta a respins cererea de acordare a lor ca si cheltuieli de judecata

263. 1. Plangerea nu poate fi formulata decat de cei care au avut calitate procesuala in faza administrativ-jurisdictionala. 

263. 2. Prin plangerea impotriva deciziei Consiliului nu se pot ataca actele ulterioare emise de autoritatea contractanta pentru punerea in executare a respectivei decizii

Capitolul VIII. Curtea de Apel Galati, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal/Sectia contencios administrativ si fiscal

264. Faptul ca in cuprinsul contestatiei nu exista o solicitare adresata Consiliului nu inseamna ca respectiva contestatie este lipsita de obiect 

265. Procedura de achizitie de servicii de paza cu valoare estimata sub pragul de la 57 alin. 2 din ordonanta. Contestatie inadmisibila la Consiliu 

266. Alocarea a doar 30 de puncte pentru factorul de evaluare „pretul ofertei” incalca principiul eficientei utilizari a fondurilor publice. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de beton la o distanta de maximum 100 km de punctul median al lucrarii este nelegala

267. In urma studierii dosarului achizitiei publice depus la Consiliu de catre autoritatea contractanta se poate completa contestatia cu noi motive

268. 1. Termenul de depunere a plangerii se calculeaza potrivit Codului de procedura civila, pe zile libere. 

268. 2. Faptul ca petenta nu a comunicat catre partile adverse plangerea sa impotriva deciziei Consiliului, iar respectivele parti au semnat contractul de achizitie publica nestiind de existenta plangerii, atrage anularea plangerii 

269. Consiliul nu este obligat sa se pronunte numai in sensul dorit de catre contestatoare

270. Atata vreme cat decizia Consiliului nu a fost atacata cu plangere, autoritatea contractanta trebuie sa i se supuna, chiar daca, prin decizie, Consiliul a dispus respingerea ofertei ori declararea ei castigatoare

271. Ofertanta care nu a putut trimite raspunsul de clarificari din cauza fortei majore. Respingere nelegala a ofertei sale

Capitolul IX. Curtea de Apel Iasi, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

272. Absenta de la dosar a oricarei probe privind conformitatea mostrelor prezentate de ofertanti. Admiterea plangerii si obligarea autoritatii contractante la verificarea conformitatii mostrelor

273. Procedura de achizitie de servicii de paza cu valoare estimata sub pragul de la 57 alin. 2 din ordonanta. Contestatie inadmisibila la Consiliu

274. Cerinta de calificare constand in detinerea de catre ofertanti a licentei A.N.R.S.C. Doar unul dintre ofertantii asociati detine licenta. Admitere nelegala a ofertei asocierii

275. Contestatoarei nu i s-a incalcat dreptul la aparare prin simplul fapt ca nu a fost prezenta in fata Consiliului

276. Mostre constand in alimente. Respingere legala a ofertei pe criterii de gust

277. Formular de oferta in care este indicat in cifre si litere alt pret decat cel din centralizatorul anexat formularului. Valoarea ce trebuie retinuta este cea din formularul de oferta

278. 1. Nu exista nicio prevedere referitoare la faptul ca sustinerea din partea unei terte persoane se acorda integral sau in parte, nefiind, de asemenea, specificata vreo interdictie cu privire la cumularea experientei similare a sustinatorului cu cea a ofertantului sau a asocierii. 

278. 2. Consiliului nu ii pot fi impuse punctele de vedere in legatura cu modul de interpretare a dispozitiilor legale emise de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

279. Petenta nu poate invoca pretinsa prioritate a aplicarii legii in locul cerintei din documentatia de atribuire, cata vreme prin necontestarea in termen a cerintei, in sensul anularii ei, ea a devenit obligatorie pentru toti participantii la procedura

280. Achizitie de servicii incadrate in anexa nr. 2B la ordonanta (servicii de paza), cu valoarea estimata sub pragul de la art. 57 alin. 2. Respingere legala a contestatiei ca inadmisibila, intrucat ea nu intra in competenta materiala a Consiliului

281. Ponderea factorilor de evaluare, stabilita in asa mod incat sa duca la castigarea ofertei de catre ofertantul care propune pretul cel mai mare, nu poate reflecta decat o totala si injusta risipa a fondurilor publice, in dezacord cu legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica 

282. Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul cu ofertantul de pe locul secund, iar nu obligatia, atunci cand nu il poate incheia cu cel de pe primul loc

283. 1. Plangere formulata de unul dintre asociati in calitate de lider al asocierii. Calitatea de lider al asocierii nu este aceeasi cu cea de reprezentant al asocierii. Plangerea este formulata in nume propriu de asociat, situatie in care nu este necesar ca petenta sa prezinte imputernicire din partea celorlalti asociati. 

283. 2. Cerinta de calificare constand in prezentarea unui document care sa confirme ca ofertantul are acces la o linie de credit, sau alte forme de finantare, neconsumate la data depunerii ofertei, pentru sustinerea executiei lucrarilor. Disponibilitatile financiare ale administratorului firmei ofertante nu pot fi luate in considerare in absenta unui angajament ferm de sustinere a ofertantei

284. Angajamentul de sustinere a capacitatii ofertantului trebuie depus in forma autentica, nefiind suficienta depunerea in copie legalizata

285. 1. Sunt tardive motivele cu care a fost completata plangerea in afara termenului de motivare a ei. 

285. 2. Atat timp cat Consiliul, in cadrul contestatiei formulata de petenta, a avut de examinat doar anumite aspecte, carora le-a raspuns, in plangerea adresata instantei nu pot fi invocate critici noi, care nu au facut obiectul verificarii Consiliului

286. Documentatie de atribuire a unui contract de servicii de management al proiectelor. Nu este necesar a se indica de catre autoritatea contractanta un numar de ore pentru fiecare membru al echipei de experti propusa de ofertanti

287. Un eveniment care survine exclusiv din initiativa autoritatii contractante nu poate constitui motiv de anulare a licitatiei

288. Ofertarea unui articol de lucrari cu o cantitate gresita, din cauza inversarii accidentale a doua cifre. Oferta respinsa in mod corect ca neconforma

289. Termenul de proiectare foarte scurt trebuie justificat de ofertanta, cu probarea posibilitatii ei de realizare a proiectului in termenul propus 

Capitolul X. Curtea de Apel Oradea, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

290. Admiterea la procedura prin mijloace electronice a unei oferte inadmisibile, intrucat autoritatea nu a avut acces la pretul ofertat decat dupa admiterea ofertei. Anularea procedurii. Capete de cerere care nu necesitau analiza Consiliului

291. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completari pentru demonstrarea indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor de calificare, si nu obligatia, lipsurile din documentele prezentate fiind imputabile ofertantilor, nu autoritatii 

292. Autoritatea contractanta nu poate remedia factorii de evaluare 

293. Factori de evaluare pentru care nu s-a prezentat o modalitate corecta de evaluare si punctare a ofertelor. Anulare legala a procedurii de atribuire

294. 1. Invocarea unor motive noi de plangere dupa termenul de 10 zile de la comunicarea deciziei Consiliului nu obliga instanta sa se pronunte asupra acestora. 

294. 2. Dispozitiile legale nu pot fi interpretate in sensul ca ar permite completarea ofertei cu insasi propunerea tehnica

295. 1. Cerinta prezentarii documentelor de calificare in copie legalizata – cerinta nelegala. 

295. 2. Factori de evaluare cu caracter subiectiv – factori nelegali.

295. 3. Cerinta inregistrarii de profit pe ultimii 3 ani – cerinta nelegala

296. 1. Nu este suficient ca termenul de depunere a candidaturilor/ofertelor sa respecte termenul minim prevazut de ordonanta, ci el trebuie stabilit de autoritate astfel incat toti operatorii interesati sa beneficieze de o perioada adecvata, care sa le permita elaborarea si depunerea ofertelor proprii.

296. 2. Cerinta ca toate documentele prezentate in original de ofertant sa fie insotite de cinci exemplare in copie nu este excesiva

297. Cerinta de calificare a prezentarii de rapoarte de inspectie ICECON INSPECT sau echivalent pentru statia de preparare mixturi asfaltice, statia de preparare betoane si pentru repartizorul finisor. Cerinta legala 

298. Modificarea factorilor de evaluare sau a ponderii lor nu pot constitui masurile de remediere pe care sa le ia autoritatea contractanta in baza art. 256 (1)  si 256 (3) din ordonanta 

299. Factorii de evaluare „tehnologia propusa pentru executia lucrarilor” si „planul calitatii pentru executia lucrarilor” – factori nelegali. 

299. 2. Cerinta de calificare a inregistrarii de profit pe ultimii 3 ani – cerinta nelegala.

299. 3. Cerinta prezentarii de certificate ISO 27001, SA 8000 si OHSAS 18001 depaseste cadrul legal

300. Este logic ca se impune stabilirea unei noi date-limita pentru depunerea candidaturilor in situatia in care Consiliul a dispus autoritatii remedierea documentatiei de atribuire, cu publicarea remedierilor in SEAP

301. Anularea procedurii de atribuire intrucat documentatia de atribuire nu a fost pusa la dispozitia operatorului economic in termenul legal

302. Constituirea garantiei de participare prin ordin de plata, in loc de scrisoare de garantie bancara – cum se cerea in fisa de date a achizitiei. Respingere legala a ofertei

303. Este interzisa eliminarea factorilor de evaluare ca masura de remediere in urma unei contestatii. Anularea procedurii de atribuire

304. 1. Lipsa indicarii clare si detaliate a metodologiei de punctare a avantajelor cuantificabile care vor rezulta din propunerile tehnice constituie motiv de anulare a procedurii de atribuire. 

304. 2. In conditiile in care se invoca lipsa de proportionalitate sau irelevanta unei cerinte minime de calificare, proba nu incumba in primul rand contestatorului, ci autoritatea contractanta este cea care trebuie sa dovedeasca relevanta si proportionalitatea cerintei.

304. 3. Situatiile in care se poate apela la sintagma „sau echivalent”. 

304. 4. Chiar daca prin admiterea unor critici din contestatie s-ar fi putut dispune masuri de modificare a documentatiei de atribuire, cata vreme o singura critica este de natura sa determine anularea procedurii, aceasta solutie se impune masurilor de modificare ale documentatiei de atribuire

305. 1. Procesoare Intel neechivalente. 

305. 2. Necesitatea sau oportunitatea achizitionarii de produse de o anumita performanta, precum si caracteristicile tehnice sunt stabilite de fiecare autoritate contractanta

306. 1. Cerinta prezentarii de documente in forma originala sau legalizata pune operatorii economici in situatia de a face cheltuieli nejustificate. 

306. 2. Cerinta prezentarii bilantului contabil cu profit pe ultimul an este restrictiva. 

306. 3. Este excesiva cerinta prezentarii ofertei in sase exemplare copie. 

306. 4. Solicitarea autoritatii ca ofertantii sa prezinte un certificat care sa ateste respectarea standardului privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale este nelegala 

307. 1. Nu are calitate procesuala pasiva in procesul de judecare a plangerii contestatoarea care a renuntat la contestatia sa in fata Consiliului. 

307. 2. Autoritatea contractanta are atat un drept, cat si o obligatie de a solicita clarificari/completari asupra ofertelor

308. Experienta similara nu poate fi sustinuta de mai multi terti care, individual, niciunul nu detine experienta similara de valoarea pragului impus de autoritatea contractanta

309. Motivele invocate pentru prima data in plangere sunt inadmisibile 

310. Onorariul avocatial de 4340 lei nu este nejustificat de mare 

311. 1. Posibilitatea autoritatii contractante de a solicita ofertantilor clarificari sau completari a fost statuata de legiuitor ca un drept de care poate uza autoritatea cand apreciaza ca este necesar, iar nu ca o obligatie pe care aceasta ar trebui sa o indeplineasca. 

311. 2. Experienta similara a subcontractantului nu se poate transfera candidatului/ofertantului in procedura de atribuire. Nu se poate indeplini cerinta de calificare vizand experienta similara prin invocarea de catre candidat/ofertant a experientei similare a subcontractantului sau

312. Imprejurarea ca incalcarea obligatiilor contractuale a cauzat grave prejudicii beneficiarului nu rezulta in mod implicit din aceea ca ofertantul figureaza inscris in Centrala Incidentelor de Plati. Aceasta imprejurare trebuie dovedita de cel care o invoca 

313. Autoritatea contractanta nu trebuie sa dea dovada de un formalism excesiv, ea fiind obligata sa mentina un just echilibru intre ofertanti, fara a omite exigenta eficientei utilizarii fondurilor publice. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art. 11 alin. 4 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006. Declaratie depusa de tertul sustinator 

Capitolul XI. Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

314. Neluarea in calcul de catre ofertanta a cheltuielilor legale necesare (aferente concediului de odihna al angajatilor). Respingere corecta a ofertei 

315. Lucrari similare. Inteles. Nu toate categoriile de lucrari din aceeasi grupa CPV sunt similare

316. Calitatea de autoritate contractanta a SC Apa Canal 2000 SA Pitesti. Contract pentru achizitia de autoutilitare – contract nesectorial. Contestatiile privind achizitia sunt inadmisibile la Consiliu

317. Primaria poate sta in justitie, in calitate de parata 

318. Modificare minora a pretului ofertei. Respingere legala a ei

319. 1. Participarea cu oferta la licitatie a societatii care a intocmit studiul de fezabilitate ce sta la baza documentatiei de atribuire. Distorsionarea concurentei. Anularea procedurii. 

319. 2. Ordonanta impune autoritatii comunicarea caracteristicilor si a avantajelor ofertei castigatoare, ceea ce presupune o prezentare detaliata, care nu se rezuma la punctajul obtinut de oferte 

320. Angajamentul ferm de sustinere a unui ofertant trebuie sa fie insotit de documente din care sa rezulte, in mod concret, ca sustinatorul beneficiaza de resursele necesare sustinerii

321. Din dispozitiile legale nu rezulta obligatia autoritatii contractante de a imparti pe loturi produsele pe care urmeaza sa le achizitioneze 

322. 1. Nicio dispozitie legala nu obliga Consiliul sa comunice celui caruia i-a admis cererea de interventie actele depuse de catre contestator si punctul de vedere al autoritatii contractante. 

322. 2. Nu este de conceput ca intervenientul sa solicite altceva decat solicita una sau cealalta dintre partile intre care s-a legat initial litigiul 

323. 1. Legiuitorul a dorit ca si autoritatea contractanta sa aiba posibilitatea de a ataca decizia Consiliului. 

323. 2. Revine autoritatii contractante obligatia de a dovedi ca adresa de solicitare de clarificari privind oferta a fost primita de catre ofertanta 

324. Ofertanta care a constituit garantia de participare in cuantum redus cu 50%, fara a depune, insa, si declaratia ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Respingere legala a ofertei. Autoritatea contactata avea dreptul, iar nu obligatia, de a solicita informatii suplimentare de la reclamanta, daca aprecia ca se impune 

325. Plangerea este o cerere neevaluabila in bani si nu se taxeaza in functie de valoarea contractului

326. Exista conflict de interese atat timp cat demisia administratorului societatii ofertante nu a fost inregistrata la Registrul Comertului. Descalificarea sau inlaturarea unui ofertant de la procedura de atribuire apartine comisiei de evaluare, iar nu Consiliului, care nu se poate substitui si interveni in atributiile date in competenta comisiei

327. Este aplicabil si procedurii in fata Consiliului art. 161 C. proc. civ., conform caruia cand reprezentantul partii nu face dovada calitatii sale se poate da un termen pentru implinirea lipsurilor si numai daca acestea nu se acopera se va anula cererea

328. 1. Indiferent de criticile ce se aduc documentatiei de atribuire, ele trebuie sa se supuna termenelor prevazute de lege, depasirea lor avand drept consecinta respingerea contestatiei ca tardiva. 

328. 2. Cererea de clarificare a documentatiei nu are efect intreruptiv sau suspensiv asupra termenului de contestare

329. 1. Plangerile au caracter neevaluabil in bani si, prin urmare, se timbreaza conform art. 287 (17) alin. 2 din ordonanta. 

329. 2. Autoritatea nu poate solicita clarificari ofertantilor care se afla in aceeasi situatie in mod discriminatoriu.

329. 3. Angajament de sustinere care priveste o societate membra a asocierii ofertante. Este nelegala respingerea ofertei asocierii fara a se solicita clarificari pentru determinarea daca sustinerea priveste intreaga asociere ofertanta 

330. Este gresita respingerea contestatiei ca lipsita de obiect in conditiile in care din argumentarea ei se putea deduce care este solicitarea contestatoarei

331. Oferta in care timpul de interventie este exprimat in minute, in loc de ore. Oferta neconforma

Capitolul XII. Curtea de Apel Ploiesti,Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

332. Ofertarea la licitatia electronica a unui pret tastat gresit, la care ofertanta nu poate executa lucrarea, nu se incadreaza la art. 204 alin. 1 (1) din ordonanta – imposibilitate de incheiere a contractului din cauza fortei majore sau imposibilitate fortuita de a executa contractul

333. 1. Posibilitatea atacarii deciziei Consiliului doar cu plangere, la curtea de apel, nu constituie o incalcare a dreptului de acces la justitie. 

333. 2. In contextul in care se contesta respingerea ca neconforma a ofertei, este firesc ca organul de solutionare sa verifice conformitatea ofertei cu specificatiile caietului de sarcini 

334. Inscrierea in documentul bancar de constituire a garantiei de participare la licitatie a unei perioade de valabilitate mai scurte decat cea impusa de autoritate nu constituie un viciu de forma. Oferta respinsa legal 

335. Competenta pentru solutionarea cererilor de indreptare a erorilor materiale din deciziile sale revine Consiliului, nu instantei

336. Faptul ca in scrisoarea de garantie bancara nu este mentionata obligatia de plata in situatia prevazuta de art. 278 (1) nu inseamna ca dispozitiile legale privind retinerea partiala a garantiei de participare nu isi produc efectele 

337. Fiul presedintelui comisiei de evaluare este angajat al societatii desemnate castigatoare. Conflict de interese. Continuarea procedurii cu excluderea din comisie a presedintelui

338. Solutia asupra cererii de interventie nu presupune o motivare suplimentara celei privind contestatia

339. Termenul de contestare nu se calculeaza potrivit Codului de procedura civila, ci potrivit ordonantei

340. Documentatie care prevede acordarea unui punctaj mai mare pentru oferta cu pretul mai mare. Rezultat legal al procedurii de atribuire intrucat documentatia de atribuire, care cuprinde algoritmul de calcul al punctajului, nu a fost contestata in prealabil

341. Termenul de contestare se socoteste potrivit ordonantei, iar nu potrivit Codului de procedura civila. Indicarea unui termen eronat de catre autoritatea contractanta nu inlatura obligatia respectarii termenului prevazut de ordonanta 

342. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare gresit. Nu are relevanta acest termen precizat de autoritate in adresa de comunicare a rezultatului procedurii, intrucat termenul de contestare este stabilit de ordonanta, neputand fi scurtat sau prelungit de autoritatea contractanta 

343. 1. Dispozitiile art. 79 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 trebuie interpretate in sensul in care vointa legiuitorului a fost de a sanctiona doar acele modificari de oferte care ating limita responsabila a substantialului. 

343. 2. Cheltuieli de judecata de 17.980 lei. Reducerea lor de catre instanta la 10.000 lei

344. Deciziile Consiliului nu sunt hotarari judecatoresti si, in consecinta, nu beneficiaza de autoritate de lucru judecat

345. 1. Cerinta ca specialistii ofertantului sa poata interveni la beneficiar intre 30 minute si o ora. Cerinta nelegala, intrucat favorizeaza operatorii economici locali.

345. 2. Punctarea (chiar si cu zero puncte) ofertelor neconforme este nelegala

346. Transmiterea unui raspuns nesemnat cu semnatura electronica, contrar solicitarii autoritatii contractante. Respingere legala a ofertei

347. Cerinta de calificare constand in dovedirea capacitatii tehnice printr-un singur contract nu respecta prevederile art. 178 alin. 2 din ordonanta, restrictionand participarea la procedura de atribuire. Este legala decizia Consiliului in sensul dovedirii capacitatii tehnice prin prezentarea unuia sau mai multor contracte. Faptul ca Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si-a dat acceptul pentru initierea procedurii de atribuire nu are nicio relevanta raportat la nerespectarea prevederilor art. 178 alin. 2 

348. Este legala obligarea autoritatii contractante de catre Consiliu sa prevada conditia ca supravegherea si asistenta tehnica asupra lucrarilor la un monument istoric sa se realizeze cu experti si/sau atestati de Ministerul Culturii si Patrimoniului National

349. Contestatie depusa doar de un membru al asocierii. Nu se poate retine lipsa calitatii procesuale a contestatoarei

350. Propunerea in oferta a unui responsabil tehnic cu executia care se afla in relatii directe cu dirigintele de santier genereaza un conflict de interese care determina excluderea ofertei

Capitolul XIII. Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal

351. Solutionarea de catre Consiliu a unei contestatii privind concesionarea unui bun apartinand domeniului privat al unui oras. Decizie nelegala, intrucat contestatia nu intra in competenta Consiliului

Capitolul XIV. Curtea de Apel Targu Mures, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal/Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

352. 1. Cum pe teritoriul Romaniei nu a mai fost realizat un proiect similar, cerinta de calificare a experientei similare este restrictiva si irealizabila pentru orice societate comerciala din Romania. 

352. 2. Evaluarea riscurilor – factor ce contravine principiilor transparentei, tratamentului egal si proportionalitatii 

353. 1. Absenta unui algoritm de calcul pentru factorii de evaluare conduce la incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

353. 2. Cerinta de calificare constand in vizitarea la o anumita data a amplasamentului viitoarei lucrarii, sub sanctiunea descalificarii de la procedura, este nelegala 

354. Plangere depusa la Curtea de apel impotriva unui act al autoritatii contractante. Plangere inadmisibila

355. La etapa de licitatie electronica pot participa numai ofertantii care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul pretului

356. Non reformatio in pejus 

357. La cerere, ofertantul are dreptul de a consulta documentele depuse de ceilalti ofertanti, refuzul autoritatii contractante de a i le prezenta fiind nejustificat

358. Modalitatea de calcul al termenului de contestare/plangere este cea stabilita de ordonanta, iar nu de Codul de procedura civila. Nici art. 104 C. proc. civ. nu este aplicabil, contestatia/plangerea trebuind sa fie primita de catre Consiliu/instanta in interiorul termenului

359. Solutionarea fondului cauzei fara ca instanta sa parcurga etapa dezbaterilor asupra acestuia. Hotarare nelegala

360. Legislatia in domeniul achizitiilor publice nu reglementeaza expres cerinta marcajului „CE” pentru produsele ofertate

361. 1. Nicio reglementare nu prevede obligatia autoritatii de a intocmi o documentatie de atribuire pe loturi, astfel incat fiecare operator economic care comercializeaza unul sau mai multe produse sa aiba posibilitatea sa depuna oferta doar pentru acele produse. 

361. 2. Solicitarea contestatoarei de eliminare a cerintei de calificare privind prezentarea certificatului ISO 9001/2008 sau echivalent este nefondata. 

361. 3. Solicitare de introducere in documentatia de atribuire a cerintei testarii produselor (dezinfectanti) potrivit anumitor standarde. Solicitare nefondata 

362. 1. Calitatea de parte in procesul administrativ-jurisdictional in fata Consiliului o au contestatorul, cei care se asociaza la contestatie si autoritatea contractanta. Ceilalti participanti la licitatie nu au calitatea de parte.

362. 2. Decizia Consiliului se comunica de acesta partilor, iar celorlalti participant le este adusa la cunostinta prin publicare pe pagina de Internet a Consiliului, data publicarii fiind cea de la care incepe sa curga termenul de formulare a plangerii de catre ceilalti participanti. 

362. 3. Termenul pentru depunerea plangerii este un termen pe zile pline 

363. 1. Calculul termenului de depunere a plangerii. 

363. 2. Situatia in care instanta respinge plangerea pentru alte argumente decat cele invocate de intervenienta. Respingerea cererii de interventie 

364. 1. Termenul de contestare a rezultatului procedurii curge de la data primirii comunicarii acestui rezultat prin fax, iar nu de la data ulterioara a primirii comunicarii si prin posta. 

364. 2. Termenul pentru depunerea contestatiei/plangerii este un termen pe zile pline. 

364. 3. Comunicarea de catre autoritate a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia legala a persoanei vatamate de a formula contestatia in termenul prevazut de lege, nu in cel eronat comunicat de autoritate 

365. Ordinul nr. 1568/2002 are caracter orientativ si nu reprezinta un act normativ

366. 1. Instanta nu este tinuta de temeiul de drept invocat in sustinerea caii de atac si nici de faptul ca petenta si-a intitulat-o „contestatie”, nu „plangere”.

366. 2. Faptul ca autoritatea contractanta a procedat la publicarea invitatiei in SEAP nu face aplicabila legislatia speciala in materia achizitiilor publice, ci dreptul comun in materie. Este legala respingerea de catre Consiliu, ca inadmisibila, a contestatiei privind achizitia de servicii incadrate in anexa nr. 2B cu valoare estimata sub prag 

367. Termenele stabilite prin dispozitiile art. 256 (2) alin. 1 lit. a) si b) sunt pe zile calendaristice, intrand in calculul acestora atat ziua in care incep sa curga, cat si ziua in care se sfarsesc 

368. 1. Documentul constatator emis de autoritate poate fi contestat in justitie, potrivit Legii nr. 554/2004. Cererea de sesizare a instantei de contencios administrativ cu exceptia de nelegalitate a actului constatator, formulata in cadrul judecarii plangerii, este inadmisibila. 

368. 2. In calea de atac a plangerii instanta nu este in masura sa verifice legalitatea rezilierii contractului ce a stat la baza respingerii ofertantei de la licitatie

369. Expedierea plangerii printr-o societate de curierat. Instantele nu pot asimila expedierea printr-o societate privata de curierat cu cea prevazuta de art. 104 C. proc. civ.

370. Greseala de judecata nu se confunda cu greseala materiala, care sa determine admiterea unei contestatii in anulare

371. Contestatiile privind procedurile de achizitie directa nu intra in competenta Consiliului 

372. 1. Infirmarea, prin decizia Consiliului, a sustinerilor autoritatii contractante referitoare la durata termenului de contestare nu constituie o imixtiune a organului cu atributii jurisdictionale in activitatea celorlalte puteri ale statului.

372. 2. Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei, de modificare a pragurilor valorice, sunt aplicabile in dreptul intern. La stabilirea valorii in euro a contractului de achizitie publica trebuie avute in vedere prevederile Comunicarii nr. 2011/C353/01 a Comisiei Europene.

372. 3. Obligatia de relevare a pieselor originale de catre ofertantii castigatori incalca dispozitiile legale privind proprietatea intelectuala 

Capitolul XV. Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal 

373. Nemotivarea respingerii exceptiei tardivitatii contestatiei afecteaza legalitatea deciziei Consiliului

374. Desi art. 181 alin. 1 lit. c1) din ordonanta prevede dreptul autoritatii contractante de a exclude un ofertant in anumite circumstante, daca respectivele circumstante au fost prevazute de autoritate ca si conditii de calificare, atunci ea are obligatia de a exclude ofertantii care nu le indeplinesc 

375. 1. O cerere de interventie accesorie in interesul uneia dintre parti implica in mod necesar o cerere de chemare in judecata formulata intre alte parti, ceea ce nu este situatia in cadrul dosarului, unde chiar petenta a formulat cererea de chemare in judecata. 

375. 2. Nu are calitate procesuala in a formula plangere ofertanta care nu a fost parte la etapa administrativ-jurisdictionala.

375. 3. Termenul de contestare a documentatiei de atribuire curge de la data la care autoritatea i-a adus modificari in urma solicitarilor de clarificari primite. 

375. 4. Cerinta de calificare ca ofertantul sa fi executat anterior un contract pentru lucrari de reabilitare/extindere retele de canalizare cu o lungime minima de 360 kilometri este disproportionata, intrucat ofertantul poate prezenta mai multe contracte pe care sa le cumuleze

376. Capat de cerere formulat pentru prima oara prin inscrisul de concluzii scrise, respectiv prin plangere 

377. Conditie de calificare privind experienta similara in proiectare constructii civile de tip „after school” si „camin cultural”. Conditie restrictiva 

378. In situatia in care plangerea este depusa la Consiliu, acesta are obligatia de a o inainta instantei de judecata

379. Cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial. Neacordare intrucat factura emisa nu face dovada platii onorariului

380. 1. Calitatea procesuala apartine unitatii administrativ-teritoriale, iar nu primariei. 

380. 2. Conditiile legale de admitere a cererii de suspendare a procedurii de atribuire

381. 1. Este legala anularea actelor subsecvente celui nelegal, chiar daca nu a fost ceruta de contestatoare, intrucat ele nu pot avea o existenta de sine statatoare fata de actul atacat constatat a fi nelegal. 

381. 2. Ramanerea unei singure oferte admisibile in cazul procedurii de achizitie cu etapa finala de licitatie electronica nu constituie motiv de anulare a procedurii 

382. Cererea prin care reclamanta urmareste obligarea autoritatii contractante sa isi execute obligatiile asumate prin contractul de achizitie publica este de competenta exclusiva a instantelor de judecata, nu a unui tribunal arbitral 

383. Termenul de depunere a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta

384. Termenul de contestare depinde de valoarea estimata a loturilor contestate, iar nu de cea a tuturor loturilor

385. 1. Plangerea nu se timbreaza in functie de valoarea contractului.

385. 2. Ofertanta desemnata castigatoare are calitate procesuala in a formula plangere impotriva deciziei prin care Consiliul anuleaza rezultatul licitatiei, chiar daca nu a participat la etapa administrativ-jurisdictionala 

386. Expirarea perioadei de garantie conduce la constatarea unui comportament necorespunzator al ofertantului, ceea ce echivaleaza cu o renuntare in fapt la participarea la procedura de licitatie

387. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2010, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 278/2010, a fost exclusa posibilitatea de contestare directa in fata instantei judecatoresti a actelor emise de autoritatea contractanta, fiind obligatorie contestarea acestora pe cale administrativ-jurisdictionala. Nu mai exista temei pentru intrunirea cauzelor in fata instantei judecatoresti atunci cand se depune contestatie atat la Consiliu, cat si la instanta 

388. Este lipsita de interes contestatia prin care un ofertant clasat pe un loc inferior in clasament critica oferta aflata pe primul loc in situatia in care nu a adus obiectii concrete fata de restul ofertelor situate pe locuri superioare ofertei sale 

389. Nu este exclusa posibilitatea prezentarii sustinerii acordate de un tert in alta forma decat cea a angajamentului ferm autentic. Subcontractantul poate fi si sustinator al ofertantului

390. Plangerea impotriva deciziei Consiliului nu poate fi formulata decat de catre una dintre partile litigante din procedura administrativ-jurisdictionala. Nici ofertanta declarata castigatoare nu are calitate procesuala activa in a formula plangere, daca nu a fost parte in procedura administrativ-jurisdictionala. Calitatea procesuala activa este o conditie de exercitare a actiunii civile distincta de conditia interesului

391. Contestatoare care sustine ca a transmis nu numai Consiliului, ci si autoritatii contractante, contestatia si anexele ei. Sustinere infirmata de greutatea diferita a plicurilor expediate

392. 1. Problema opozabilitatii actului administrativ-jurisdictional este diferita de cea a efectelor sale. Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a deciziei, ea devine opozabila in sens larg si instantelor de judecata, fiind exclus ca instantele sa mai analizeze daca decizia era sau nu corecta. 

392. 2 Pentru a fi concludent, un raspuns la solicitarea de clarificari a autoritatii trebuie sa contina datele necesare pentru stabilirea de catre autoritate a unei stari de fapt, relevanta din punct de vedere al documentatiei de atribuire. Un raspuns concludent este acela pe baza caruia se poate trage o concluzie asupra unei probleme indicate 

393. Cererea de acordare a cheltuielilor solicitate de intervenienta urmeaza a fi respinsa, avand in vedere ca aceasta a intervenit in litigiu in folosul altei parti din proprie initiativa, asumandu-si anumite cheltuieli care nu pot fi puse in seama contestatoarei, care nu a avut nicio pretentie in raport de intervenienta 

394. Intrucat motivele de respingere a ofertei analizate sunt corect retinute nu se impune analizarea celorlalte critici formulate de contestatoare, intrucat chiar daca ar fi intemeiate ele nu ar putea schimba soarta ofertei 

PARTEA A II-A. HOTARARI PRONUNTATE DE ALTE INSTANTE

Capitolul I. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

395. Atacare de catre petenta cu recurs a hotararii prin care instanta i-a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Exercitarea cu rea-credinta a caii de atac. Sanctionarea recurentei cu amenda 

396. Nota de control intocmita de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, la cererea Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar de urmarire penala, nu constituie act administrativ atacabil in baza Legii nr. 554/2004 

397. Conflict de competenta intre doua curti de apel 

398. Chiar daca ordonanta nu ii era aplicabila contractului incheiat anterior intrarii ei in vigoare, modificarile contractului prin acte aditionale dupa intrarea in vigoare a ordonantei trebuie sa se conformeze acesteia

399. Poate exista conflict de competenta intre o curte de apel si Consiliu, care revine spre solutionare Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile pana la momentul incheierii contractului

Capitolul II. Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala/Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal 

400. Consiliul este competent sa solutioneze si contestatiile formulate dupa semnarea contractului de achizitie publica

401. Prevederile art. 255 alin. 1 din ordonanta, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 278/2010, sunt contrare principiului constitutional al caracterului facultativ al jurisdictiilor speciale administrative

402. Singura cale de contestare a actelor autoritatilor contractante este cea administrativ-jurisdictionala, la Consiliu. Contestatie depusa la tribunal. Declinarea ei catre Consiliu

403. Competenta materiala in solutionarea contestatiei indreptate impotriva unei decizii a autoritatii contractante emise anterior incheierii contractului de achizitie publica revine exclusiv Consiliului 

404. Sectia comerciala a tribunalului nu este niciodata competenta sa judece procesele care au ca si obiect contestarea modalitatii de desfasurare a licitatiei publice sau a rezultatului acesteia. Contract cu valoare estimata mai mica decat cea prevazuta la art. 57 alin. 2. Contestatiile privind atribuirea lui nu intra in competenta Consiliului, motiv pentru care acesta in mod corect si-a declinat competenta. Aceste contestatii nu se judeca de catre o instanta comerciala, ci de catre o instanta de contencios administrativ

405. Contestatie depusa la tribunal impotriva rezultatului unei cereri de oferte organizata de o fundatie. Declinare catre Consiliu, intrucat numai acesta este competent sa analizeze sustinerile reclamantei 

Capitolul III. Tribunalul Buzau, Sectia comerciala si de contencios administrativ 

406. Constatand ca decizia Consiliului a fost executata doar partial de autoritatea contractanta, reclamanta trebuia sa se adreseze Consiliului cu cererea de aplicare conducatorului autoritatii contractante a amenzii de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar nu instantei de judecata, care nu poate fi instanta de executare 

Capitolul IV. Tribunalul Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal

407. Contestatie depusa la tribunal. Declinarea ei catre Consiliu, intrucat competenta nu apartine instantelor de judecata 

Capitolul V. Tribunalul Gorj, Sectia a II-a civila/Sectia contencios administrativ si fiscal 

408. Achizitie directa. Sectia comerciala nu este competenta in solutionarea contestatiei, competenta apartinand sectiei de contencios administrativ

409. Contestatie depusa la tribunal. Declinarea ei in favoarea Consiliului intrucat, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2010, s-a eliminat competenta de solutionare a contestatiilor de catre instantele judecatoresti 

Capitolul VI. Tribunalul Harghita, Sectia civila 

410. Exceptie de nelegalitate a unui document constatator privind indeplinirea obligatiilor intr-un contract de achizitie publica. Exceptia nu poate fi invocate oricand, ci numai in perioada in care documentul constatator putea fi atacat pe cale directa 

Capitolul VII. Tribunalul Ialomita, Sectia civila 

411. Prin Legea nr. 278/2010 legiuitorul a acordat o competenta exclusive Consiliului, eliminand competenta instantelor in solutionarea contestatiilor 

Capitolul VIII. Tribunalul Olt, Sectia comerciala si de contencios administrativ 

412. Procedura de solutionare a contestatiilor nu constituie o jurisdictie administrativa speciala. Contestatie depusa la tribunal. Declinarea competentei de solutionare catre Consiliu 

Capitolul IX. Judecatoria Arad, Sectia civila 

413. Ofertanta din categoria IMM-urilor. Participarea la procedura cu o garantie in cuantum de 50% din suma solicitata de autoritate. Formularea unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliu. Retinerea garantiei de participare de catre autoritatea contractanta. Actiune in instanta pentru obligarea ofertantei la plata diferentei pana la intreaga suma datorata autoritatii in baza art. 278 (1) alin. 1 lit. a) din ordonanta. Actiune intemeiata 

Capitolul X. Judecatoria Sector 3 Bucuresti, Sectia civila 

414. Cererea prin care se solicita pe cale separata acordarea cheltuielilor de solutionare a contestatiei este de competenta Consiliului, iar nu a instantei de judecata 

Capitolul XI. Judecatoria Miercurea Ciuc, Sectia civila 

415. Cererea prin care se solicita pe cale separata acordarea cheltuielilor de solutionare a contestatiei este de competenta judecatoriei 

Lista hotararilor judecatoresti la care se face trimitere in prezenta culegere

Detalii tehnice
Data aparitiei04 dec. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini608
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ