Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Incetarea contractului individual de munca. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-206-9
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Culegerea de fata, dedicata incetarii contractului individual de munca, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza principalele institutii din dreptul muncii si care cuprinde inca cinci lucrari cu urmatoarea tematica:
•    Contractul individual de munca. Incheierea, executare, modificare, suspendare;
•    Salarii. Sporuri si concedii. Formarea profesionala;
•    Raspunderea disciplinara;
•    Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala;
•    Jurisdictia muncii. Contracte colective. Conflictele de munca.

  Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii.
 
  Lucrarea analizeaza din perspectiva practica: incetarea de drept a contractului individual de munca; incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor; incetarea contractului individual de munca prin vointa unilaterala a salariatului – demisia; termenul de preaviz; incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului – concedierea individuala si concedierea colectiva. O sectiune distincta este destinata jurisprudentei privind interdictiile cu caracter temporar sau, altfel spus, situatiile in care concedierea nu poate fi dispusa, sub sanctiunea nulitatii, posibilitatea angajatorului de a dispune unilateral incetarea raporturilor juridice de munca fiind suspendata pana la incetarea imprejurarii care a impus ocrotirea legala temporara a salariatului ce urmeaza a fi concediat.
 
  In considerarea importantei practice pe care o pot avea, mai ales in actualul context economic si social, am acordat o atentie speciala acelor solutii jurisprudentiale care reflecta modul de aplicare de catre instantele judecatoresti a dispozitiilor privind procedura concedierii salariatilor, forma si continutul deciziei de concediere, stiut fiind ca legea sanctioneaza expres cu nulitatea absoluta concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege.

Capitolul I. Incetarea de drept a contractului individual de munca 

1. Comunicarea deciziei de pensionare. Decizie de constatare a incetarii de drept a raporturilor de munca. Conditii de forma. Efecte. Pensionare anticipata

2. Pensie de invaliditate. Posibilitatea cumularii pensiei de invaliditate de gradul III cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala

3. Reintegrarea in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal. Data incetarii contractului de munca al persoanei angajate pe postul detinut anterior de salariatul concediat nelegal

4. Paznic. Retragerea avizului de functionare. Consecinte 

5. Interzicerea dreptului de a exercita profesia de medic. Conditii de forma ale deciziei de incetare de drept a contractului de munca. Incapacitatea temporara de munca a salariatului 

6. Expirarea duratei prevazute in contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata. Consecintele nerespectarii obligatiei de informare a salariatului angajat pe perioada determinata cu privire la locurile vacante 

7. Personal diplomatic. Contract de munca pe durata determinata. Incetarea de drept a contractului de munca la incetarea duratei misiunii 

8. Contract individual de munca incheiat pentru indeplinirea mandatului de administrator/director. Data incetarii de drept

9. Incetare de drept a contractului individual de munca incheiat pentru indeplinirea mandatului de administrator/director. Regim juridic distinct de cel al concedierii

Capitolul al II-lea. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 

10. Sarcina probei privind acordul partilor la incetarea contractului individual de munca. Sanctiune 

11. Manifestarea de vointa a salariatului la incetarea raporturilor de munca. Conditii de forma. Data incetarii contractului individual de munca 

12. Lipsa conventiei partilor cu privire la data incetarii raporturilor de munca. Revocarea tacita a cererii de incetare a contractului de munca. Incapacitatea temporara de munca a salariatului 

13. Revocarea ofertei de incetare a contractului individual de munca prin acordul partilor. Violenta – viciu de consimtamant

14. Interpretarea vointei partilor cu privire la incetarea raporturilor de munca. Demisie sau acordul partilor

Capitolul al III-lea. Concedierea

Sectiunea 1. Interdictii cu caracter temporar privind concedierea salariatilor 

§1. Incapacitate temporara de munca

15. Protectia salariatilor. Incapacitate temporara de munca. Suspendarea contractului individual de munca

16. Abatere disciplinara grava. Absente de la serviciu nejustificate cu certificate medicale. Cercetare disciplinara

17. Prorogarea aplicarii masurii concedierii disciplinare. Suspendarea executarii deciziei de concediere pana la incetarea concediului medical. Cercetarea disciplinara

18. Angajator aflat in insolventa. Desfiintarea postului salariatului. Incapacitatea temporara de munca a salariatului. Legalitatea deciziei de concediere 

§2. Starea de graviditate 

19. Gestionar. Concediere disciplinara. Comunicarea starii de graviditate angajatorului. Mijloace de proba. Nulitatea deciziei de concediere. Acordarea daunelor morale 

20. Protectia salariatei gravide. Instiintarea obligatorie a angajatorului 

21. Incalcarea interdictiei de concediere a salariatei gravide. Culpa angajatorului

22. Convocarea salariatei in vederea efectuarii cercetarii disciplinare. Neprezentarea salariatei gravide la cercetarea prealabila. Vinovatia salariatei. Abuzul de drept

Sectiunea a 2-a. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

§I. Abaterea grava 

23. Absente nejustificate. Neprezentarea certificatului medical in primele 3 zile de boala. Conditiile antrenarii raspunderii disciplinare a salariatului. Mijloace de proba

24. Neprezentarea salariatului la locul de munca. Omisiunea salariatului de a prezenta documente justificative. Abatere disciplinara. Exceptia de neexecutare. Inadmisibilitate

25. Lipsa nejustificata a salariatului de la serviciu. Incalcarea disciplinei muncii 

26. Solicitarea salariatului de acordare a concediului fara plata. Aprobare prin mijloace de comunicare electronica. Gravitatea abaterii disciplinare 

27. Gestionar. Obligatie legala. Sesizarea in scris a conducerii societatii cu privire la lipsurile din gestiune. Fapta savarsita cu vinovatie. Notiunea de angajator. Transformarea persoanei juridice. Aplicarea legii in timp

28. Contracte de furnizare a energiei electrice incheiate in forma electronica. Nerespectarea procedurilor operationale. Utilizarea parolei personale de catre terte persoane. Vinovatie

29. Conductor de tren. Plus in gestiune. Raspundere disciplinara. Raspundere penala. Efectele rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala. Vinovatie 

30. Cerere de concediu fara plata. Nerespectarea prevederilor regulamentului intern. Absenta nejustificata. Neprezentarea certificatului medical angajatorului 

§ 2. Inaptitudine fizica si/sau psihica

31. Nerespectarea regulilor organizatiei. Abatere disciplinara. Inaptitudine fizica si/sau psihica a salariatului. Distinctii

32. Decizie a organelor competente de expertiza. Concediere pentru inaptitudine fizica. Interdictia concedierii salariatului aflat in concediu medical.

33. Fisa de aptitudini. Procedura de emitere si efecte. Boli incompatibile cu locul de munca 

Sectiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

34. Designer. Reorganizarea activitatii angajatorului. Desfiintarea efectiva a postului. Motive care determina desfiintarea locului de munca

35. Angajator aflat in procedura insolventei. Reorganizarea activitatii societatii, ca urmare a dificultatilor economice. Stabilirea unor criterii de concediere 

36. Lucrator vamal. Desfiintare efectiva a postului. Cauza reala si serioasa a concedierii. Valoarea probatorie a organigramelor si statelor de functii

37. Dificultati economice, transformari tehnologice. Desfiintarea locului de munca. Caracterul real al reorganizarii, in conditiile efectuarii de noi angajari 

38. Desfiintarea postului in vederea eliminarii disfunctionalitatilor, imbunatatirii si eficientizarii activitatii din cadrul institutiei. Lipsa posturilor vacante conform pregatirii profesionale si a aptitudinilor fizice si psihice a persoanei afectate de concediere, atestate de medicul de medicina muncii

39. Sef departament vanzari. Desfiintarea postului. Lipsa cauzei reale si serioase a concedierii. Angajari noi pe alte posturi

40. Desfiintare societate. Lipsa locurilor vacante. Obligatia angajatorului de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca pentru redistribuirea salariatului. Momentul indeplinirii acestei obligatii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere

41. Selectia posturilor care urmeaza sa fie desfiintate in vederea eficientizarii activitatii – atributul angajatorului. Limitele controlului jurisdictional

42. Modernizarea si retehnologizarea locului de munca. Intreruperea temporara a activitatii societatii. Nelegalitatea concedierii

43. Reorganizarea reala a unitatii. Desfiintarea postului de contabil sef. Atributul angajatorului de a stabili organigrama, in functie de necesarul de personal si de indicatorii economici ai societatii

44. Interdictia concedierii pe durata incapacitatii temporare de munca. Revocarea deciziei de concediere. Mentiunile obligatorii ce trebuie cuprinse in noua decizia de concediere

45. Concediere individuala. Decizia de concediere. Data concedierii. Lista locurilor de munca disponibile din unitate

46. Necesitatea restrangerii activitatii societatii. Dificultati economice 

47. Dificultati economice. Reducerea profitului societatii. Legalitatea deciziei de concediere

48. Societate in dizolvare. Nelegalitatea concedierii dispusa de catre administrator 

49. Reorganizarea unitatii prin restructurare post. Concediere individuala. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 74 lit. d) C. muncii in cazul concedierii intemeiate pe dispozitiile art. 65 C. muncii

50. Reorganizare societate. Restructurare post vacant

51. Concediere colectiva. Elementele obligatorii ale deciziei de concediere. Criterii de selectie a persoanelor concediate

52. Desfiintare loc de munca. Organigrama de functionare a societatii 

53. Reorganizare societate. Conditii de forma ale deciziei de concediere. Dovada reorganizarii societatii

54. Analist programator. Eficientizarea activitatii societatii. Reducere post 

55. Desfiintarea postului. Preaviz. Dovada reorganizarii societatii 

56. Concediere individuala sau colectiva. Desfiintarea reala a postului. Mijloace de proba

57. Societate in faliment. Desfiintare reala si serioasa a postului 

58. Concediere colectiva. Mentiunile obligatorii ale deciziei de concediere. Motivele care au determinat concedierea. Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate 

59. Reluarea activitatii societatii. Dreptul salariatilor concediati de a fi reincadrati pe posturile detinute anterior disponibilizarii

60. Concediere colectiva. Reducere de personal. Criterii de selectie

61. Intentia de concediere colectiva. Obligatiile angajatorului, in cadrul procedurii concedierii colective. Consultari intre angajator si sindicat/reprezentatii salariatilor. Sanctiune 

62. Reducere de personal. Obligatia angajatorului de informare a sindicatului cu privire la concediere 

63. Continutul deciziei de concediere individuala. Preaviz. Lipsa mentiunilor privind locurile de munca disponibile. Instanta competenta 

64. Conditii de forma ale deciziei de concediere. Motivele concedierii. Indicarea gresita a instantei competente

65. Desfiintarea unui anumit post – atributul angajatorului. Criterii de stabilire a ordinii de prioritati prevazute de contractul colectiv de munca 

66. Reorganizarea unitatii prin reducerea personalului. Criterii de selectare a personalului. Competenta profesionala a salariatului

67. Mentionarea in decizie a motivelor ce au determinat concedierea. Inexistenta unei reduceri efective a postului. Daune morale

68. Concediere individuala. Societate in lichidare. Legea aplicabila. Mentiunile obligatorii ale deciziei de concediere

69. Comunicarea deciziei de concediere. Scrisoare recomandata. Termenul de formulare a contestatiei 

70. Dovada comunicarii deciziei de concediere. Neindicarea in decizie a motivelor care au determinat concedierea. Sanctiuni 

71. Concediere pentru inaptitudine fizica. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea obligatiei de a oferi un alt loc de munca vacant. Neindeplinirea conditiei privind expertiza medicala 

72. Invocarea in instanta a unui nou temei de fapt si de drept decat cel indicat in decizia de concediere. Inadmisibilitate

73. Reorganizarea activitatii. Aprecierea oportunitatii masurii de reorganizare. Continutul deciziei de concediere 

74. Concediere pentru necorespundere profesionala. Evaluarea prealabila a salariatului. Nerespectarea obligatiilor angajatorului de a oferi un loc de munca salariatului compatibil cu pregatirea profesionala 

75. Nerespectarea procedurii privind concedierea colectiva. Nulitatea deciziei de concediere

76. Caracterul real si efectiv al reorganizarii. Sarcina probei. Nelegalitatea schimbarii din functie anterior desfiintarii postului

77. Venit in completare. Cerinte legale pentru acordarea acestuia 

78. Masuri pentru combaterea somajului. Ajutor egal cu 7 salarii de baza avute in luna anterioara concedierii. Vointa partilor exprimata in clauzele contractuale

79. Venit in completare. Perioada acordarii acestuia

80. Plati compensatorii prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Incadrarea in conditii deosebite de munca. Pensionare anticipata 

81. Disponibilizarea salariatilor ca urmare a dificultatilor economice ale societatii. Plati compensatorii din fondul de salarii. Contract colectiv de munca. Efecte obligatorii 

82. Salarii compensatorii, prevazute de O.U.G. nr. 8/2003. Conditii de acordare. Angajator aflat in perioada de administrare speciala, din cauza dificultatilor financiare

83. Concedierea salariatului pentru motive neimputabile. Stabilirea nivelului compensatiilor. Efectele contractului colectiv de munca

84. Reorganizarea angajatorului. Concediere individuala, iar nu colectiva. Interdictii. Functie eligibila intr-un organism sindical. Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. Lista locurilor de munca disponibilizate. Notificarea proiectului de concediere

85. Incetarea raporturilor de munca. Acordarea facultative a tichetelor de masa, in functie de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la nivelul angajatorului 

86. Plati compensatorii. Determinarea cuantumului lor conform vointei partilor exprimate in contractul colectiv de munca. Aplicarea dispozitiilor mai favorabile

Sectiunea a 4-a. Dreptul de preaviz

87. Instiintarea prealabila cu privire la dreptul de preaviz. Admisibilitatea contestatiei 

88. Concediere individuala pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Incapacitate temporara de munca. Suspendarea termenului de preaviz 

89. Neacordarea preavizului. Nulitatea deciziei de concediere

90. Notificarea preavizului. Conditii de forma

91. Concediere colectiva. Indicarea obligatorie in decizia de concediere a listei tuturor locurilor de munca disponibile in unitate. Suspendarea termenului de preaviz. Obligatia salariatului de a prezenta unitatii certificatul de concediu medical 

92. Omisiunea indicarii in decizia de concediere a duratei preavizului. Mentionarea in decizie a listei locurilor disponibile din unitate si a termenului in care salariatul urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant nu se impune in cazul concedierii individuale

93. Obligativitatea inscrierii in decizia de concediere a listei tuturor locurilor de munca disponibile in unitate. Nulitatea deciziei pentru lipsa mentiunii termenului de preaviz 

Sectiunea a 5-a. Anularea deciziei de concediere. Repunerea in situatia anterioara 

94. Anularea deciziei de concediere disciplinara. Efecte

95. Repunerea in situatia anterioara. Data de la care se acorda despagubirile in cazul in care nu s-a cerut reintegrarea in functia anterioara 

96. Nulitatea deciziei de concediere. Tichete de masa solicitate cu titlu de despagubiri

97. Cererea salariatului de repunere in situatia anterioara. Principiul disponibilitatii 

98. Modificarea contractului individual de munca. Schimbarea locului de munca. Desfiintare constructie provizorie. Inexistenta unui drept la despagubiri

99. Restituirea despagubirilor achitate benevol de catre angajator, in baza sentintei pronuntate in prima instanta, modificata ulterior in recurs. Instanta competenta. Temei juridic 

100. Executarea hotararii de reintegrare in functie dispusa in baza dispozitiilor Codului muncii. Daune cominatorii solicitate pentru neexecutarea hotararii de reintegrare. Imposibilitatea executarii hotararii de reintegrare in functie

Capitolul al IV-lea. Demisia 

101. Caracterul irevocabil si unilateral al demisiei

102. Modalitati de comunicare a demisiei. Expedierea cererii de demisie prin fax 

103. Notificare scrisa. Dovada instiintarii demisiei angajatorului. Cercetarea disciplinara efectuata ulterior demisiei salariatului 

104. Revocarea deciziei de incetare a contractului de munca. Necesitatea exprimarii acordului ambelor parti. Demisie aprobata de angajator. Obligatiile Inspectoratului Teritorial de Munca

105. Delegarea salariatului in perioada de preaviz

106. Acordul partilor in vederea incetarii contractului individual de munca exprimat anterior expirarii preavizului

107. Termenul de preaviz. Obligatiile salariatului in perioada preavizului 

108. Durata termenului de preaviz. Sanctionarea disciplinara a abaterilor disciplinare savarsite anterior demisiei sau in perioada preavizului 

109. Revocarea demisiei. Necesitatea exprimarii acordului angajatorului

110. Efectele contractului individual de munca in perioada preavizului 

111. Manifestarea vointei de a demisiona. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului. Absente nemotivate

112. Interdictia desfacerii contractului individual de munca in perioada concediului medical. Inaplicabilitate 

113. Respectarea de catre angajator a obligatiilor asumate prin contractului individual de munca 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei10 nov. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta