Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fond funciar. Practica judiciara recenta

Practica judiciara recenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-1385-0
Editura: Hamangiu
55,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Fondul funciar ramane o materie de actualitate, care ridica inca multe probleme de aplicare pentru practicienii dreptului chiar si dupa trecerea a mai bine de 28 de ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991. Noile reglementari in domeniu, aduse de Legea nr. 165/2013, nu au contribuit la clarificarea controverselor si nici nu au reusit sa faca previzibile solutiile instantelor de judecata.

Culegerea Fond funciar. Practica judiciara recenta cuprinde o sinteza de jurisprudenta actuala in materia fondului funciar, in special de la nivelul de competenta al tribunalelor nationale, ca instante care pronunta hotarari definitive in aceasta arie de interes, dar si de la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca instanta abilitata sa interpreteze si sa dezlege probleme de drept prin mecanismele procedurale ale hotararii prealabile sau ale recursului in interesul legii.

Cele peste 100 de hotarari judecatoresti din lucrarea Fond funciar. Practica judiciara recenta sunt grupate in sapte capitole referitoare la obiectul reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate, persoanele beneficiare ale procedurilor de atribuire a dreptului de proprietate, procedura de restituire, nulitatea titlului de proprietate, procedurile ulterioare emiterii titlului de proprietate: rectificarea, modificarea si indreptarea erorilor, aspecte procedurale, jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in aceasta materie.

Spetele selectate cuprind un rezumat concis al problemei de drept ce face obiectul judecatii si sunt structurate intr-o maniera care asigura o consultare rapida si facila a practicii judiciare recente in materia restituirii proprietatii funciare.

Vedeți si ediția a doua a lucrarii Fond funciar. Practica judiciara recenta

CAPITOLUL I. OBIECTUL RECONSTITUIRII/CONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE

1. Cerere de atribuire a terenului pe un amplasament indicat de catre reclamant. Existenta altor titluri de proprietate emise pentru acest amplasament. Refuzul de incheiere a unui acord cu proprietarul investitiilor aflate pe teren 

2. Restituire pe vechiul amplasament al terenului detinut. Conditii. Lipsa probelor. Reconstituirea dreptului de proprietate prin echivalent

3. Teren ocupat de plantatii pomicole. Reconstituirea dreptului de proprietate in natura. Cerere de anulare a titlului

4. Teren apartinand domeniului public. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestuia si instrainarea bunului. Inaplicabilitatea principiului bunei‑credinte

5. Reconstituire in natura asupra unui teren cu destinatia de cariera de piatra. Lipsa dovezii apartenentei terenului la domeniul public. Reconstituirea dreptului in acelasi perimetru in favoarea altor persoane. Dovada calitatii de mostenitor. Proba dreptului de proprietate

6. Reconstituire in natura asupra terenului cu destinatie de izlaz. Nedetinerea unei suprafete cu aceasta categorie de folosinta la data preluarii terenului in cooperativa. Nelegalitate 

7. Suprafata de teren atribuita unei unitati de cercetare din rezerva de stat. Revendicarea acesteia in temeiul legilor funciare. Conditii 

8. Indicarea unei alte categorii de folosinta a terenului nu schimba obiectul cererii de chemare in judecata. Autoritate de lucru judecat

9. Lipsa terenurilor disponibile pentru restituirea in natura. Retrocedare in comune limitrofe, iar nu pe intregul teritoriu al judetului

10. Acord incheiat cu investitorul asupra investitiilor existente pe terenul ce face obiectul cererii de restituire. Necesitatea eliberarii hotararii de validare a propunerii de reconstituire. Lipsa titlului de proprietate. Consecinte

11. Solicitare de atribuire, in temeiul legilor fondului funciar, a terenului aferent constructiei dobandite in baza Legii nr. 112/1995. Neincadrare in dispozitiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 

12. Solicitare de atribuire a terenului aferent constructiei restituite in temeiul Legii nr. 10/2001 prin ordinal prefectului. Neindeplinirea conditiilor. Inexistenta unui bun in sensul Conventiei europene a drepturilor omului 

13. Refuz de atribuire a terenului aferent constructiei. Admisibilitatea sesizarii instantei de judecata in lipsa unui raspuns din partea unitatii detinatoare 

14. Amplasament neidentificat al terenului pe care s‑a dispus reconstituirea in natura. Hotarare a Comisiei judetene privind reconstituirea intr‑o alta modalitate decat cea dispusa prin hotarare judecatoreasca. Nelegalitate

15. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament. Acceptare de punere in posesie. Solicitare ulterioara de anulare pe motivul amplasamentului 

CAPITOLUL AL II‑LEA. PERSOANELE BENEFICIARE ALE PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

16. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala. Repunerea in termenul de acceptare prin cerere adresata Comisiei de fond funciar. Distinctie in raport de succesibilul renuntator la mostenire. Lipsa temeiului pentru anularea titlului de proprietate

17. Acceptarea mostenirii prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Act individual de acceptare 

18. Ierarhia probelor in dovedirea calitatii de persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa probarii preluarii bunului de catre stat sau a predarii lui catre cooperativa agricola de productie 

19. Dovada dreptului de proprietate la momentul preluarii terenului in cooperativa agricola de productie. Valoarea probatorie a registrului agricol 

20. Reconstituirea dreptului de proprietate doar pe numele unuia dintre soti. Efecte juridice. Nulitate

21. Proba cu martori pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului cu privire la care se cere reconstituirea dreptului de proprietate. Conditiile administrarii probei testimoniale. Forta probatorie a documentelor existente la arhivele statului

22. Lipsa de relevanta a mentiunilor din registrul agricol, in contextul neformularii cererii privind reconstituirea dreptului de proprietate 

23. Constituirea dreptului de proprietate in virtutea calitatii de inginer agricol. Neindeplinire conditii. Nefinalizarea procesului de reconstituire 

24. Dovada dreptului de proprietate. Neinscrierea actului de dobandire in evidentele funciare locale. Consecinte. Suplimentarea probatoriului

25. Cerere de constituire a dreptului de proprietate formulata si in numele sotiei. Existenta unui mandat tacit 

26. Neindeplinirea obligatiei de stabilire a domiciliului in localitatea pe raza careia s‑a constituit dreptul de proprietate. Momentul indeplinirii obligatiei. Consecinta neindeplinirii acesteia. Proprietate sub conditie rezolutorie 

27. Situatia tertului dobanditor al unui imobil teren reconstituit in baza Legii nr. 18/1991, in cazul in care titlul de proprietate al autorului initial este desfiintat prin admiterea unei actiuni in nulitate absoluta. Posibilitatea subrogarii in drepturile persoanelor indreptatite la reconstituire 

28. Declaratie de renuntare la mostenire, ulterioara depunerii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Neindeplinirea conditiilor de forma pentru renuntare. Efectele acesteia in contextul nedepunerii actelor doveditoare indeplinirii conditiilor pentru reconstituirea dreptului

29. Calitatea de mostenitor si indreptatirea la reconstituirea dreptului de proprietate, in lipsa cererii adresate Comisiilor de fond funciar

30. Renuntare expresa la mostenirea celui care a adus teren in cooperativa agricola de productie. Lipsa calitatii de persoana indreptatita

31. Vocatie succesorala la mostenirea defunctului. Insuficienta acesteia pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenta de teren

32. Modalitatea de renuntare la succesiune. Efecte asupra reconstituirii dreptului de proprietate

33. Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea unitatii administrativ‑teritoriale. Legalitate. Verificarea calitatii de proprietar asupra bunului

34. Eliberare titlu de proprietate persoanei care nu s‑a inscris in cooperativa agricola de productie si careia nu i s‑a preluat teren de catre stat. Conditii

35. Completarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Coroborarea ei cu alte inscrisuri pentru determinarea persoanei de pe urma careia s‑a cerut atribuirea dreptului

36. Conditii pentru constituirea dreptului de proprietate in temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991. Necesitatea atribuirii bunului in baza art. 30 din Legea nr. 58/1974 

CAPITOLUL AL III‑LEA. PROCEDURA DE RESTITUIRE 

37. Cerere de reconstituire adresata direct instantei de judecata, in lipsa emiterii hotararii Comisiei judetene de fond funciar. Nesolutionarea cererii in termenul impus de Legea nr. 165/2013. Lipsa de prematuritate. Lipsa dovezii continuitatii dreptului de proprietate 

38. Notiunea de cerere formulata in materie de fond funciar, prevazuta de Legea nr. 165/2013

39. Solicitare de reconstituire adresata direct instantei de judecata. Neparcurgerea procedurii administrative. Inadmisibilitate 

40. Contestatie impotriva hotararii Comisiei locale de fond funciar, adresata instantei de judecata. Inadmisibilitate

41. Lipsa raspunsului Comisiei de fond funciar la solicitarile adresate de catre instanta de judecata. Neaplicarea mijloacelor procesuale de coercitie. Consecinte asupra solutiei pronuntate de catre instanta in aceste conditii

42. Termenul instituit de Legea nr. 1/2000 pentru depunerea cererii de reconstituire. Caractere juridice 

43. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren mai mica decat cea solicitata. Cerere de constatare a nulitatii absolute a titlului de proprietate. Neparcurgerea etapelor premergatoare. Respingere

44. Lipsa finalizarii procedurilor administrative. Invocarea incalcarii prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

45. Tardivitatea formularii cererii de reconstituire. Invocarea unui inscris nou 

46. Termene prohibitive declarate neconstitutionale. Consecinte asupra solutiei de prematuritate. Constituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti

47. Termenul de formulare a plangerii indreptate impotriva refuzului de solutionare a cererii de atribuire a terenului aferent constructiei. Lipsa comunicarii solutiei prin scrisoare recomandata. Efecte 

48. Decaderea din dreptul de completare a dosarelor administrative depuse la Comisia de fond funciar, cu inscrisuri doveditoare. Indivizibilitatea culpei mostenitorilor 

49. Termen rezonabil pentru finalizarea procedurilor administrative de reconstituire a dreptului de proprietate. Trecerea unui interval de 26 de ani. Culpa Comisiilor de fond funciar 

50. Proba dreptului de proprietate. Disparitia din rolul fiscal a unei suprafete de teren 

51. Lipsa titlului de proprietate asupra unei teren stapanit in fapt. Nerespectarea termenului de decadere prevazut de Legea fondului funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate

52. Acceptarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra altui amplasament decat cel prevazut in hotararea judecatoreasca de reconstituire. Lipsa culpei Comisiei de fond funciar 

53. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament, de pe raza unei alte localitati. Solicitare de anulare a hotararii Comisiei judetene de fond funciar pentru nerespectarea criteriilor de atribuire. Lipsa de finalizare a procedurilor de reconstituire

54. Litigiu privind modalitatea concreta de reconstituire a dreptului de proprietate, demarat in temeiul Legii nr. 165/2013. Lipsa unei cauze noi in raport cu o judecata anterioara 

55. Titlu de proprietate datat din 1928. Lipsa coroborarii acestui titlu cu alte mijloace de proba. Lipsa dovezii preluarii terenului in cooperativa agricola de productie

56. Dispozitiv cu caracter relativ generic. Neincalcarea atributiilor Comisiilor de fond funciar 

57. Conflictul intertemporal al prevederilor de lege funciara. Aplicabilitatea normelor in timp cu privire la intinderea dreptului si la cererile nesolutionate pana la data aparitiei conflictului

58. Necomunicarea optiunii de alegere a terenului pe care urmeaza sa se dispuna punerea in posesie. Lipsa culpei persoanei indreptatite 

59. Autoritatea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti ce stabileste suprafata maxima a terenului ce poate face obiectul reconstituirii. Modificarea ulterioara a legislatiei sub acest aspect. Consecinte 

60. Cerere de majorare a suprafetelor de teren pentru care s‑a reconstituit deja dreptul de proprietate. Nedepunerea solicitarii si a actelor doveditoare in termenul prevazut de lege. Drepturi distincte prevazute de art. 33 din Legea nr. 1/2000. Tardivitate 

61. Anularea propriei hotarari de catre Comisia judeteana de fond funciar. Nelegalitate. Posibilitatea obligarii Comisiilor de fond funciar la plata cheltuielilor de judecata 

62. Neintocmirea planurilor parcelare si a lucrarilor de cadastru. Consecinte. Culpa Comisiilor locale de fond funciar 

63. Semnarea „in alb” a procesului‑verbal de punere in posesie. Invocarea propriei culpe. Legalitatea operatiunii de modificare a titlului

64. Neindeplinirea obligatiei de emitere a titlului de proprietate dupa 25 de ani de la data stabilirii obligatiei prin hotarare judecatoreasca. Intervenirea unor modificari legislative privind procedurile de evidenta cadastrala. Culpa autoritatilor implicate in restituire

65. Cerere de repunere in termen. Motive temeinice. Inaplicabilitatea prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 

66. Refuz de punere in posesie si eliberare titlu de proprietate. Incidenta Legii nr. 165/2013 si actelor normative ulterioare. Justificare 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. NULITATEA TITLULUI DE PROPRIETATE

67. Distinctia dintre actiunea in anulare a titlului de proprietate si actiunea in rectificare a acestuia

68. Actiune in anularea titlului de proprietate. Analiza compatibilitatii cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei europene a drepturilor omului

69. Anulare act de constituire a dreptului de proprietate, emis in baza Legii nr. 18/1991. Controlul judecatoresc al actelor emise de Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar. Stabilirea competentei

70. Legitimarea procesuala activa si justificarea interesului in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate

71. Titlu de proprietate emis in procedura Legii nr. 18/1991. Natura juridica

72. Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii. Justificare

73. Neconcordante privind calitatea beneficiarului improprietarii, precum si a suprafetei de teren ce face obiectul titlului de proprietate. Nulitate 

74. Rezolutiunea conventiei de dobandire a constructiei. Efecte cu privire la titlul de proprietate dobandit in temeiul Legii nr. 18/1991 asupra terenului aferent. Nulitate

75. Nulitatea titlului de proprietate intemeiata pe motive de drept comun. Respingerea cererii

76. Interesul formularii actiunii in anularea titlului de proprietate. Lipsa acestuia

77. Radierea dreptului de proprietate constituit. Anularea titlului de proprietate. Lipsa renuntarii la drept in forma autentica. Efecte 

CAPITOLUL AL V‑LEA. PROCEDURI ULTERIOARE EMITERII TITLULUI DE PROPRIETATE: RECTIFICAREA, MODIFICAREA SI INDREPTAREA ERORILOR 

78. Cerere de rectificare a titlului de proprietate formulate pe calea actiunii oblice. Necompetenta generala a instantelor de judecata 

79. Rectificarea titlului de proprietate sub aspectul numarului parcelei. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti 

80. Rectificarea titlului de proprietate pentru o suprafata de teren mai mare decat cea reconstituita. Lipsa parcurgerii procedurii prealabile

81. Solicitare de rectificare a titlului de proprietate ca urmare a noilor delimitari teritoriale intre localitatile limitrofe. Lipsa unor planuri cadastrale actualizate si avizate corespunzator de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

82. Indreptarea erorilor materiale intervenite in cuprinsul titlului de proprietate. Procedura administrativa. Refuz de parcurgere

83. Rectificarea titlului de proprietate cu privire la vecinatati si amplasamentul parcelei, respectiv al tarlalei. Conditii

CAPITOLUL AL VI‑LEA. ASPECTE PROCEDURALE

84. Inexistenta interesului in solicitarea de anulare a titlului de proprietate, in conditiile neformularii unei cereri de atribuire a terenului 

85. Lipsa calitatii procesuale active a Comisiei locale de fond funciar in actiunea privind constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate 

86. Prezumtia justificarii interesului in formularea actiunii de catre Primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar. Inadmisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii absolute a hotararii Comisiei judetene de fond funciar, promovata de un participant la procedura de reconstituire a dreptului de proprietate 

87. Coparticiparea procesuala obligatorie a Comisiei locale de fond funciar si a Comisiei judetene de fond funciar intr‑un litigiu privind reconstituirea dreptului de proprietate. Inadmisibilitatea actiunii formulate doar in contradictoriu cu una dintre comisii 

88. Culpa Comisiilor de fond funciar in derularea procesului. Obligarea la plata cheltuielilor de judecata. Fundamentul acordarii lor 

89. Legitimarea procesuala activa in exercitarea actiunii in constatarea nulitatii titlului de proprietate. Justificarea unui interes 

90. Lipsa calitatii procesuale a Agentiei Domeniilor Statului in cererea de reconstituire a dreptului de proprietate 

91. Hotarare judecatoreasca de reconstituirea a dreptului de proprietate nepusa in executare. Pierderea caracterului de titlu executoriu. Intreruperea prescriptiei executarii

CAPITOLUL AL VII‑LEA. JURISPRUDENTA OBLIGATORIE A INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE IN MATERIA FONDULUI FUNCIAR 

92. Mostenitorii care beneficiaza de repunerea in termenul de acceptare a mostenirii, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

93. Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in procedura prevazuta de art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997

94. Trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. (1) si 1 (1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ‑teritoriale, prin hotarari ale Comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente in favoarea fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. Obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului

95. Caz de constituire a dreptului de proprietate. Termenul de formulare a cererilor de constituire de catre categoria de beneficiari prevazuta expres de Legea nr. 212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000

96. Regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. Abrogarea dispozitiilor art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

97. Constituirea dreptului de proprietate in temeiul art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata, fara ca beneficiarul titlului sa isi indeplineasca obligatia de stabilire a domiciliului pe raza localitatii unde s‑a atribuit terenul. Sanctiunea aplicabila 

98. Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 165/2013 in situatia in care, anterior intrarii in vigoare a acestei legi, persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate in baza cererilor formulate in temeiul legilor fondului funciar au cesionat unor terte persoane drepturile ce decurg din hotarari ale Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

99. Cereri in constatarea nulitatii absolute formulate de primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar, in temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997. Inaplicabilitatea cerintei „interesului legitim”, prevazuta de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 

100. Restituirea pe un alt amplasament a terenurilor Agricole si fostilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, dupa validarea dreptului lor de proprietate de catre Comisiile judetene, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti 

101. Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. III alin. (2 (4) din Legea nr. 169/1997 privind cerintele concrete in care poate fi solicitat si obtinut pretul actualizat al unui teren vandut in baza unui titlu constatat nul ulterior vanzarii, prin explicitarea sintagmelor „vanzari succesive ale terenurilor” si „pretul actualizat”

Detalii tehnice
Data aparitiei06 nov. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini512
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata