Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-211-3
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Culegerea de fata, dedicata raspunderii patrimoniale, contraventionale si penale, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza principalele institutii din dreptul muncii si care cuprinde inca cinci lucrari cu urmatoarea tematica:
•    Contractul individual de munca. Incheierea, executare, modificare, suspendare;
•    Incetarea contractului individual de munca;
•    Salarii. Sporuri si concedii. Formarea profesionala;
•    Raspunderea disciplinara;
•    Jurisdictia muncii. Contracte colective. Conflictele de munca.

   Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii.

   Hotararile judecatoresti selectate reflecta modificarile de esenta aduse de noul Cod al muncii in ceea ce priveste raspunderea patrimoniala a angajatorilor si a salariatilor, temeiul contractual al raspunderii, repararea prejudiciului moral, procedura de stabilire a raspunderii patrimoniale, inlaturarea, in principiu, a posibilitatii de reparare a pagubei pe calea emiterii unei decizii de imputare, forta probanta a angajamentului de plata etc.

   De asemenea, o atentie aparte a fost acordata solutiilor prin care instantele au facut aplicarea dispozitiilor speciale, derogatorii de la dreptul comun, ce vizeaza raspunderea gestionarilor, precum si acelora care reflecta modul de interpretare si aplicare a prevederilor privind dreptul de regres al angajatorului, cauzele exoneratoare de raspundere sau obligatia de restituire a salariatilor si deosebirile fata de raspunderea patrimoniala a salariatilor.

Capitolul I. Raspunderea patrimoniala a angajatorului si dreptul de regres

1. Neeliberarea carnetului de munca. Dovada existentei unui prejudiciu cert 

2. Decizie de concediere care nu indeplineste conditiile de forma cerute de lege sub sanctiunea nulitatii. Netemeinicia actiunii in regres promovate de angajator. Neindeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale

3. Calculul gresit al veniturilor de completare. Neincluderea sporului de noapte. Prejudiciul produs salariatului. Vinovatia angajatorului 

4. Plata drepturilor salariale restante. Despagubiri pentru concedierea nelegala. Dovada prejudiciului. Sarcina probei 

5. Nelegalitatea si/sau netemeinicia deciziei de concediere. Despagubiri 

6. Daune morale. Antrenarea raspunderii patrimoniale a angajatorului. Intrunirea cumulativa a conditiilor raspunderii civile contractuale. Sarcina probei 

7. Masura nelegala a angajatorului. Prejudiciu moral suferit de salariat. Probatoriu

8. Concediere nelegala. Dovada prejudiciului moral suferit de salariat. Obligatia salariatului de a proba vatamarea valorilor nepatrimoniale

9. Discriminare. Atingere adusa dreptului la propria imagine. Prejudiciu patrimonial si nepatrimonial produs prin aplicarea unei dispozitii legale declarate neconstitutionale. Reparatie echitabila. Despagubiri acordate in temeiul O.G. nr. 137/2000

10. Actiune in regres prematur formulata. Raspunderea contractuala a asiguratorului. Neacordarea despagubirilor din asigurarea transportului de marfa 

11. Regresul angajatorului impotriva salariatilor vinovati de producerea pagubei. Raspundere conjuncta. Lipsa prejudiciului 

12. Actiune in regres. Prejudiciu cauzat prin fapta salariatului. Neemiterea bonurilor fiscale. Sanctionarea contraventionala a angajatorului 

13. Actiune in regres. Indeplinirea defectuoasa a indatoririlor de serviciu. Salariat cu functie de conducere

14. Actiune in regres exercitata de angajatorul cooperativa de credit impotriva fostilor salariati pentru recuperarea sumelor achitate, cu titlu de despagubiri, creditorilor deponenti. Salariati cu functii de conducere responsabili pentru nesupravegherea activitatii personalului din subordine

Capitolul al II-lea. Raspunderea patrimoniala a salariatului

15. 1.Pagube materiale produse angajatorului de salariati, din vina si in legatura cu munca lor. Prejudiciu cert

2.Raspundere conjuncta. Netemeinicia cererii privind obligarea salariatilor autori ai prejudiciului la plata unei sume globale

16. 1.Notiunea de prejudiciu. Diminuarea efectiva a patrimoniului angajatorului. Obligarea salariatului la despagubiri

2.Penalitati de intarziere. Sanctiune prevazuta intr-o lege speciala. Raspundere avand o alta natura juridica decat raspunderea patrimoniala de dreptul muncii 

17. Prejudiciu efectiv si cert. Materializarea sa intr-o suma de bani

18. Padurar. Neefectuarea pazei cantonului in mod corespunzator. Taieri ilegale de arbori. Cumulul raspunderii patrimoniale cu raspunderea contraventionala

19. Padurar. Personal contractual salariat. Paguba constand in lipsa volumului de arbori distrusi. Reglementarea aplicabila. Instanta competenta

20. Raspunderea patrimoniala de dreptul muncii – forma speciala a raspunderii civile contractuale. Obligatia angajatorului de a dovedi vinovatia salariatului

21. Existenta prejudiciului – conditie pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului. Caracterul cert al prejudiciului 

22. Dovada neindoielnica a intinderii prejudiciului. Sarcina probei 

23. Depasirea consumului normat de carburant. Rasturnarea sarcinii probei in conflictele de munca

24. Lipsa caracterului cert al prejudiciului. Depasirea consumurilor normate de motorina. Inregistrarea supraconsumului de o instalatie care nu poate fi verificata metrologic, deoarece nu respecta cerintele listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului legal

25. Inlocuirea valorii efectiv pierdute in patrimoniul angajatorului. Dovada certitudinii prejudiciului. Necesitatea administrarii probei cu expertiza pentru calculul sumei reprezentand intinderea prejudiciului

26. Producerea prejudiciului prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Dovada intinderii prejudiciului. Mijloace de proba 

27. Riscul normal al serviciului. Diferente cantitative constatate la receptia marfii. Fapta neimputabila salariatului

28. Minus in gestiune. Riscul normal al serviciului. Lipsa caracterului real si cert al prejudiciului. Sarcina probei 

29. Padurar. Lipsa materialului lemnos. Riscul normal al serviciului 

30. Pierderi tehnologice specifice neimputabile gestionarului. Lipsa vinovatiei. Perioade de compensatie pentru lipsurile si plusurile in gestiune 

31. Lipsa conditiilor cerute de lege pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului. Cauze externe exoneratoare de raspundere 

32. Stabilirea caracterului ilicit al faptei. Culpa angajatorului, care a procedat la numirea in functie a salariatului, desi acesta nu indeplinea conditiile cerute de lege 

33. Incetarea raporturilor de munca din initiativa salariatului inaintea implinirii termenului convenit prin act aditional. Clauza de agravare a raspunderii 

34. Calificare profesionala. Clauza de fidelitate si exclusivitate. Obligatia salariatului de a presta munca pentru angajator o anumita perioada. Incetarea raporturilor de munca din motive imputabile salariatilor 

35. Demisia salariatului inainte de implinirea termenului stipulat in actul aditional incheiat pentru asigurarea pregatirii sale profesionale. Culpa angajatorului. Exceptia de neexecutare. Lipsa raspunderii contractuale a salariatului 

36. Cheltuieli suportate de angajator pentru formarea profesionala a salariatului. Restituirea acestora proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca 

37. Contract de adaptare profesionala. Incetarea raporturilor de munca din initiativa salariatului. Suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca

38. Incalcarea principiului libertatii muncii. Clauza prohibita. Netemeinicia pretentiilor angajatorului privind obligarea salariatului la executarea clauzei penale

39. Savarsirea unei fapte ilicite in legatura cu serviciul. Alimentarea autoturismului cu alt combustibil decat cel mentionat in bonurile fiscale solicitate pentru justificare in evidenta contabila. Defectiuni cauzate de calitatea combustibilului 

40. Existenta raporturilor de munca in momentul savarsirii de catre salariat a faptei ilicite care a cauzat prejudiciul in patrimoniul angajatorului. Folosirea in interes personal a bunului incredintat pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu 

41. 1.Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a salariatului

2.Recunoasterea debitului si a vinovatiei. Lipsa dovezilor privind vicierea consimtamantului salariatului

42. Lipsa culpei in indeplinirea atributiilor de serviciu. Neintrunirea conditiilor pentru antrenarea raspunderii patrimoniale

43. Lipsa conditiilor pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului. Neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de a proba existenta elementelor raspunderii

44. Sanctionarea contraventionala a angajatorului. Efectuarea unor plati in numerar peste plafonul legal. Raspundere patrimoniala, iar nu disciplinara a salariatului 

45. 1.Sanctiune contraventionala aplicata conducatorului auto pentru nerespectarea indatoririlor sale profesionale. Antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului

2.Dovada depunerii garantiei 

46. Gestionar. Neindeplinirea atributiilor de serviciu. Cauze care inlatura raspunderea patrimoniala 

47. 1.Minusuri in gestiune imputabile gestionarului din neglijenta caruia s-au produs. Fapta ilicita constand in neindeplinirea atributiilor de serviciu potrivit fisei postului 

 2.Procedura de recuperare a pagubei 

48. 1.Dovada certitudinii prejudiciului

2.Lipsa culpei gestionarului. Fapte imputabile angajatorului 

3.Efectuarea inventarierii cu nerespectarea dispozitiilor legale 

49. Lipsa in gestiune. Prezumtie de culpa care functioneaza numai in cazul gestionarilor. Atributii de gestionare constand in manipularea produselor care fac obiectul verificarii gestiunii. Dovada prejudiciului

50. Raspundere disciplinara. Raspundere patrimoniala. Distinctii. Efectuarea inventarierii cu nerespectarea dispozitiilor legale. Lipsuri in gestiune neimputabile salariatului 

51. Lipsa caracterului cert al prejudiciului. Neefectuarea predarii gestiunii si nici a unui inventar complet

52. Prejudiciu produs dupa incetarea raporturilor de munca dintre parti. Neindeplinirea conditiilor cerute de lege pentru antrenarea raspunderii patrimoniale. Culpa angajatorului. Exonerarea de raspundere a gestionarului 

53. Lipsuri in gestiune. Neindeplinirea culpabila a indatoririlor de serviciu. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale. Raspundere penala. Distinctii 

54. Atributii de gestionare a marfii. Prejudiciu constand in marfa minus la inventar, marfa degradata irecuperabil, marfa degradata, marfa expirata. Angajarea raspunderii patrimoniale a gestionarului pentru marfa din gestiune. Prezumtie de culpa

55. Gestionar. Prezumtie relativa de culpa. Rasturnarea prezumtiei. Lipsa uneia dintre conditiile cerute de lege pentru antrenarea raspunderii patrimoniale. Mijloace de proba 

56. Gestionar unic. Lipsuri in gestiune. Netemeinicia solicitarii privind divizarea raspunderii patrimoniale pentru prejudiciul produs

57. Gestionar de fapt. Inlaturarea prezumtiei de vinovatie. Culpa angajatorului. Valoarea probatorie a angajamentului de plata

58. Gestionar de fapt. Indeplinirea atributiilor specifice acestei functii – primirea, pastrarea, inventarierea si eliberarea unor bunuri si valori. Prezumtie de culpa _

59. Angajament de plata. Forta probanta

60. Gestionar. Prezumtie relativa de culpa. Dovada existentei si a intinderii prejudiciului. Mijloace de proba. Nelegalitatea deciziei de imputare

61. Agent de vanzari. Nerespectarea clauzei de neconcurenta. Clauza penala. Caracterul abuziv al clauzei de neconcurenta 

62. Avarierea unui autoturism al unitatii de catre salariat. Lipsa de diligenta a unitatii in ceea ce priveste gestionarea cu buna credinta a resurselor financiare in vederea inchirierii unui alt autoturism. Abuz de drept. Limitarea cuantumului despagubirilor

63. Clauza de exonerare de raspundere. Inadmisibilitatea formularii ulterioare a unei actiuni in raspundere patrimoniala. Prejudiciu izvorat din neexecutarea obligatiilor contractuale de catre un tert aflat in raporturi comerciale cu angajatorul 

64. Neluarea masurilor legale pentru urmarirea si recuperarea unor creante ale angajatorului. Raspunderea patrimoniala a directorului si contabilului sef. Neindeplinirea conditiilor pentru antrenarea raspunderii patrimoniale 

65. Raspunderea patrimoniala – raspundere integrala. Conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului 

66. Conditionarea platii drepturilor salariale cuvenite salariatului de prestarea altor activitati decat cele prevazute in contractul individual de munca. Nelegalitate

67. Prejudiciu cauzat de angajat printr-o fapta cu caracter infractional

68. Drepturi salariale suplimentare de care a beneficiat nelegal personalul primariei. Problema raspunderii primarului, ca ordonator de credite 

69. Raspunderea conjuncta. Gradul vinovatiei. Contributia la producerea pagubei 

Capitolul al III-lea. Procedura stabilirii raspunderii patrimoniale 

70. Decizie de imputare. Cale de recuperare a prejudiciului neprevazuta de noul Cod al muncii 

71. Retineri nelegale din salariu in baza unui angajament de plata desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca 

72. Angajament de plata neexecutat semnat de salariat dupa intrarea in vigoare a noului Cod al muncii. Neindeplinirea conditiilor pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului 

73. 1.Dovada platii salariului. Obligarea angajatorului la inscrierea perioadei lucrate in carnetul de munca si la plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat a sumelor aferente drepturilor salariale restante 

 2.Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Sarcina probei. Daune morale

74. Indeplinirea defectuoasa a indatoririlor de serviciu. Efectuarea de retineri din salariul angajatului cu titlu de despagubiri pentru prejudiciile cauzate angajatorului

75. 1.Retineri din salariu. Obligarea angajatorului la restituirea sumelor retinute nelegal

 2.Compensarea in bani a concediului de odihna

76. Avansuri spre decontare. Dovada existentei prejudiciului in patrimoniul angajatorului. Angajament de plata coroborat cu alte probe 

Capitolul al IV-lea. Obligatia de restituire a salariatilor

77. Prime de vacanta incasate necuvenit. Obligatia salariatului de restituire 

78. Avantaje de natura salariala. Modul de calcul al impozitului pentru veniturile din alte surse. Obligatie asumata de angajator in sensul achitarii cotei de impozit aferente premiilor. Lipsa obligatiei de restituire

79. Sume incasate necuvenit de salariat. Obligarea la restituire in masura in care sunt indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale 

80. Masuri de protectie sociala cumulate. Concediere ca urmare a reducerii postului. Netemeinicia solicitarii de restituire a sumelor incasate de salariat la data disponibilizarii 

81. 1.Sume incasate necuvenit de salariat. Spor la salariu pentru unitatile sanitare cu specific deosebit. Acordarea mai multor sporuri din aceeasi grupa. 

 2.Limitele libertatii contractuale la incheierea contractelor colective de munca pentru personalul bugetar

82. Restituirea salariilor incasate necuvenit. Absente nemotivate. Mijloace de proba

83. Recuperarea, dupa incetarea raporturilor de munca dintre parti, a sumelor nedatorate incasate de salariat 

84. Primirea unor avantaje decurgand din calitatea de salariat, dupa incetarea raporturilor de munca. Obligatia de restituire 

85. Dreptul salariatului de a beneficia de transport gratuit. Incetarea raporturilor de munca

86. Incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor. Gratuitate pe mijloacele de transport ale unitatii acordata in considerarea calitatii de salariat 

87. 1.Obiecte de inventar primite de salariat si nerestituite la data incetarii raporturilor de munca. Litigiu izvorat din raporturile juridice de munca

 2.Natura juridica a cererii. Competenta instantei specializate de dreptul muncii 

88. 1.Categorie de salariati care nu beneficiaza de tichete de masa. Restituirea contravalorii tichetelor incasate necuvenit 

 2.Compensarea creantelor reciproce dintre angajator si salariat 

 3.Imposibilitatea dovedirii cu martori a desfasurarii unei munci pentru care salariatul nu avea competenta necesara 

Capitolul al V-lea. Raspunderea contraventionala 

89. 1.Nementionarea in contractul individual de munca a datei inceperii activitatii. Lipsa elementelor constitutive ale contraventiei prevazute de art. 276 alin. (1) lit. e) C. muncii 

2.Primirea la munca a mai multor persoane, fara a se incheia contracte individuale de munca in forma scrisa. Elemente ale raporturilor de munca

90. Proces-verbal de contraventie. Primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca. Inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment 

91. Neintocmirea contractului individual de munca in forma scrisa. Inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment 

92. Proces-verbal de contraventie. Neutilizarea aparatului tahograf. Elementele constitutive ale contraventiei 

93. Persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent. Subiecte de drept care nu sunt titulare ale obligatiei prevazute de art. 276 alin. (1) lit. e) C. muncii 

Capitolul al VI-lea. Raspunderea penala 

94. Comandant de ambarcatiune. Obligatia de prevenire a producerii unui accident de munca 

95. 1Accident de munca. Nerespectarea masurilor de protectia muncii 

2. Parte responsabila civilmente. Raport de prepusenie. Unitatea care exercita indrumarea, supravegherea si controlul prepusului inculpat 

96. Salariat cu functie de conducere avand atributii in organizarea procesului de munca, de coordonare si supraveghere a lucrarilor. Neluarea masurilor legale privind protectia muncii. Ucidere din culpa

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei24 nov. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta