Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul de proprietate. Practica judiciara. Vol II

ISBN/ISSN: 978-606-522-227-4
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Lucrarea, structurata in trei volume, prezinta hotarari ale instantelor judecatoresti, cu precadere ale celor din Bucuresti, majoritatea nepublicate pana acum, in cauzele cu care au fost investite in ultimii ani in problematica atat de diversa a dreptului de proprietate, in special a dreptului de proprietate privata, referitor la conditiile generale de exercitare, modalitatile juridice, dezmembramintele dreptului, circulatia juridica a bunurilor, modurile de dobandire, publicitatea imobiliara, mijloacele de aparare (actiunea in revendicare, actiunea in granituire etc.).
  Acest al doilea volum grupeaza in doua mari sectiuni, dupa criteriul dobandirii originare sau derivate a proprietatii, solutii din jurisprudenta bogata a instantelor asupra accesiunii imobiliare, asupra uzucapiunii, cu probleme legate de calitatile si viciile posesiei, dar si aspecte de procedura civila vizand calitatea procesuala in aceste actiuni; de asemenea, au fost selectate cauze privind dobandirea prin lege a proprietatii, referitoare la aplicarea Legii privind serviciile postale, a Legii cooperatiei de consum, a Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului sau a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  Circulatia juridica a bunurilor a fost analizata dupa tipurile de contracte reglementate de Codul civil sau alte legi, cum ar fi: contractul de vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, arenda, intretinere. Un ultim capitol este rezervat publicitatii imobiliare, cu problemele ridicate de cele doua mari sisteme de publicitate imobiliara (sistemul de transcriptiuni si inscriptiuni supus Codului civil si sistemul de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938), precum si de procedurile prevazute de Legea nr. 7/1996 a publicitatii imobiliare.

Capitolul I. Decizii in interesul legii

1. Locatarul exercita o posesie precara asupra imobilului ce face obiectul locatiunii. Imposibilitatea locatarului de a dobandi, prin uzucapiune, dreptul de proprietate

2. Posesii incepute inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar. Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune

3. Imobile dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995. Interdictia de instrainare timp de 10 ani de la dobandire nu se aplica executarii silite 

4. Actiuni care au ca obiect constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune in teritoriile in care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in materia prescriptiilor achizitive implinite dupa intrarea in vigoare a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Aplicabilitatea legii vechi

5. Contracte de inchiriere avand ca obiect locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 85/1992, republicata. Posibilitatea titularului de a cumpara locuinta 

6. Regimul juridic al cererilor privind lichidarea pretentiilor referitoare la cheltuielile de inmormantare, ce reprezinta sarcinile pasivului succesoral. Caracterul prescriptibil sau imprescriptibil

Capitolul al II-lea. Moduri de dobandire a dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Moduri originare de dobandire a proprietatii: accesiunea, uzucapiunea

7. Accesiune imobiliara naturala. Dobandirea proprietatii in temeiul art. 502 C. civ 

8. Lucrari de construire si de extindere a unei constructii realizate de concubini pe terenul apartinand unuia dintre ei. Accesiune imobiliara. Constructor de buna-credinta

9. Constructie edificata de proprietarul terenului. Accesiune imobiliara artificiala. Calitate procesuala pasiva

10. Uzucapiune. Bun fara stapan. Justificarea calitatii procesuale pasive a municipalitatii

11. Actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Chemarea in judecata a unitatii administrativ-teritoriale in care se gaseste imobilul. Calitate procesuala pasiva

12. Teren expropriat prin decret al fostului Consiliu de Stat, urmat de demolarea constructiei. Actiune in constatarea conditiilor uzucapiunii promovata de fostii posesori, in contradictoriu cu o subdiviziune a unitatii administrativ-teritoriale in care se gaseste imobilul, reprezentata prin primarul de sector. Lipsa calitatii procesuale pasive

13. Uzucapiunea, sanctiune impotriva adevaratului proprietar al imobilului. Calitate procesuala pasiva. Mijloace de dovada 

14. Actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Neindeplinirea conditiei de a poseda pentru sine terenul agricol supus legilor fondului funciar. Detentie precara

15. Uzucapiune. Conditiile posesiei utile pentru a duce la dobandirea dreptului de proprietate

16. Uzucapiune. Posesie neexercitata sub nume de proprietar. Efecte

17. Uzucapiune. Posesie clandestina. Efecte

18. Uzucapiune. Sanctiune impotriva proprietarului nediligent. Dovada dreptului de proprietate in patrimoniul celui chemat in judecata in calitate de parat

19. Uzucapiunea de 30 de ani. Jonctiunea posesiilor 

20. Dobandirea unui imobil prin act autentic de vanzare-cumparare. Stapanirea in fapt a unei suprafete mai mari de teren. Invocarea uzucapiunii de la 10 la 20 de ani pentru excedentul de teren. Justul titlu 

21. Uzucapiune. Conditii. Incheierea unui contract de inchiriere intre proprietar si chirias care simuleaza adevaratele raporturi dintre parti exprimate intr-o chitanta sub semnatura privata de vanzare-cumparare. Just titlu

Sectiunea a 2-a. Moduri derivate de dobandire a proprietatii: legea, hotararea judecatoreasca, succesiunea

22. Transferul imobilelor proprietate publica a statului in care isi desfasoara activitatea oficiilor postale in administrarea Regiei Autonome Posta Romana 

23. Proprietatea cooperatiei de consum. Actiune in constatarea dreptului

24. Bun imobil construit din fondurile unitatii economice de stat si inclus in patrimoniul unei societati comerciale privatizate. Dreptul chiriasului de a cumpara in baza Legii nr. 85/1992

25. Titlu de proprietate emis in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 pentru constituirea dreptului de proprietate. Conditiile in care se poate reconstitui sau constitui dreptul de proprietate persoanei indreptatite

26. Drept de proprietate asupra unui imobil reconstituit in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata. Actiune in constatarea calitatii de bun inclus in masa succesorala. Inadmisibilitate

27. Dobandirea imobilului in procedura de executare silita. Act de adjudecare. Efecte. Actiune in constatarea nulitatii absolute formulata de cel ce se pretinde adevaratul proprietar al bunului

28. Hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Conditii. Plata pretului convenit. Pact comisoriu. Efect constitutiv de drept

29. Hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act de vanzare-cumparare pentru un imobil. Prescriptia dreptului material la actiunea in executarea antecontractului de vanzare-cumparare 

30. Antecontract de vanzare-cumparare a unui bun aflat in indiviziune, incheiat de un singur coproprietar. Indeplinirea obligatiei promitentului-vanzator de a transmite proprietatea depinde de soarta bunului la partaj

31. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Conditii de fond. Calitate procesuala pasiva 

32. Vanzarea-cumpararea unui imobil printr-un inscris sub semnatura privata. Conditii de validitate a inscrisului. Calificarea operatiunii juridice. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare 

33. Devolutiune legala a mostenirii. Nerelevanta testamentului descoperit ulterior. Neindeplinirea conditiilor de inscris nou pentru revizuirea hotararii de partaj

34. Acte de acceptare a unei succesiuni. Transmiterea proprietatii bunurilor din masa succesorala in patrimoniul succesorului. Lipsa efectelor juridice in privinta actelor ulterioare de renuntare expresa

35. Actiune in constatarea vacantei succesorale de pe urma proprietarului imobilului, promovata de posesorul imobilului care tinde la dobandirea dreptului real de proprietate prin uzucapiune. Interes. Justul echilibru intre interesul posesorului si pasivitatea Statului in a culege mostenirea vacanta 

36. Dobandirea proprietatii bunurilor prin succesiune. Conditia acceptarii mostenirii in termenul legal

37. Mostenire testamentara. Nulitatea testamentului autentic pentru lipsa de discernamant a testatoarei

Capitolul al III-lea. Circulatia juridica a bunurilor

Sectiunea 1. Contracte translative de proprietate

38. Conditii de cumparare a unei locuinte in baza Legii nr. 112/1995. Calitatea de chirias

39. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in declararea nulitatii. Prescriptia speciala prevazuta de Legea nr. 10/2001 

40. Contract de vanzare-cumparare. Dobandirea unui imobil in baza Legii nr. 112/1995. Actiune in anulare formulata de un fost coproprietar al imobilului. Prescriptia dreptului la actiune. Consecinte asupra cererii de restituire a bunului 

41. Decret regal de anulare a unui act juridic civil si actelor subsecvente de transmitere a proprietatii. Consecinte juridice

42. Contract de vanzare-cumparare. Transmiterea dreptului de proprietate. Obligatia cumparatorului de plata a pretului  consemnat in contract. Pret fictiv. Mijloace juridice la indemana vanzatorului pentru neplata pretului

43. Vanzare-cumparare. Actiune in anulare pentru consimtamant viciat prin violenta 

44. Cauza imorala la incheierea actului de vanzare-cumparare. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Inaplicabilitatea actiunii in evacuare 

45. Contract de vanzare-cumparare. Conditia ca vanzatorul sa fie proprietarul bunului. Vanzarea lucrului altuia. Sanctiune 

46. Vanzare-cumparare. Turma de oi. Momentul transferului dreptului de proprietate. Conditia ca vanzatorul sa fie proprietarul bunului

47. Vanzarea de catre municipalitate a unui teren intr-o statiune la malul marii, cu obligatia cumparatorului de a edifica o constructie la termen. Pact comisoriu de gradul IV. Neindeplinirea obligatiei din cauza starii de razboi. Rezolutiune

48. Terenul municipalitatii adus aport intr-o asociere in participatiune avand ca obiect construirea unui bloc de locuinte. Efectele juridice produse de acordul de concesiune asupra cumparatorului unui apartament din bloc

49. Vanzarea-cumpararea unui imobil. Garantia pentru evictiune. Nerelevanta pozitiei subiective a partilor la incheierea actului translativ de proprietate

50. Contract de vanzare-cumparare. Clauza de predare a posesiei bunului vandut la un termen ulterior convenit de parti. Refuzul de predare a imobilului pe motiv de nerealizare a unei conditii. Inexistenta fortei majore

51. Antecontract de vanzare-cumparare. Plata partiala a pretului. Predarea posesiei bunului sub forma inchirierii. Actiune in restituirea partii de pret achitate 

52. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Clauza de arvuna

53. Plata unei sume de bani. Contraprestatie. Acordul real de vointa al partilor

54. Contract de donatie. Actiune in constatarea nulitatii pentru frauda si violenta psihica

55. Donatia bunului altuia. Nulitate 

Sectiunea a 2-a. Contracte de administrare 

56. Contract de inchiriere incheiat in baza O.U.G. nr. 40/1999. Expirarea duratei locatiunii. Evacuare. Reglementarea folosirii bunului in scopul protectiei chiriasului trebuie sa fie in echilibru cu protectia dreptului de proprietate

57. Contract de inchiriere a unui spatiu cu destinatie social-culturala. Prorogare legala in baza O.U.G. nr. 40/1999. Ingerinta nejustificata a statului in dreptul proprietarului de a se bucura de folosinta bunului sau. Evacuare 

58. Locuinta de serviciu. Incetarea locatiunii la incetarea raporturilor de munca ale titularului de contract. Acte de folosinta abuzive ale membrilor de familie. Evacuare

59. Contract de arenda. Obligatia de plata a arendei 

Sectiunea a 3-a. Contracte de servicii

60. Titluri de stat la purtator emise in 1941. Valorificare. Prescriptia dreptului de a cere executarea
Sectiunea a 4-a. Contracte aleatorii 

61. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil cu clauza de intretinere si rezerva dreptului de abitatie viagera. Natura juridica a conventiei. Rezolutiunea contractului. Transformarea in bani a obligatiei de intretinere asumate de cumparatori. Plata pretului bunului instrainat

62. Contract de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului viager si clauza de intretinere. Calificarea conventiei drept contract de intretinere. Rezolutiune 

63. Contract de intretinere. Simulatie sub forma contractului de vanzare-cumparare

Capitolul al IV-lea. Publicitatea imobiliara 

64. Imobil dobandit de un cetatean strain sub imperiul Constitutiei din 1991. Intabularea dreptului in cartea funciara

65. Imobil aflat in proprietatea statului. Drept de administrare apartinand unei regii autonome. Conditii pentru intabularea dreptului

66. Revendicare imobiliara. Efectele declarative ale hotararii judecatoresti. Imposibilitatea intabularii in absenta titlului translativ sau constitutiv 

67. Inscrierea dreptului de proprietate in registrul de transcriptiuni imobiliare. Notarea privilegiului vanzatorului pentru plata restului de pret. Efecte 

68. Publicitate imobiliara. Erori in documentatia cadastrala intocmita in vederea intabularii unui imobil. Indreptarea erorii in cartea funciara. Actiune in raspundere patrimoniala indreptata impotriva oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara

69. Actiune in rectificare de carte funciara. Conditii pentru rectificarea inscrierilor

70. Notarea unui litigiu in cartea funciara. Lipsa oricarui element de identificare a imobilului din punct de vedere cadastral. Persoanele impotriva carora poate opera notarea litigiului 

71. Promisiune de vanzare-cumparare. Notarea dreptului de creanta in cartea funciara. Competentele registratorului de carte funciara

72. Notarea in cartea funciara a unei promisiuni de vanzare-cumparare a imobilului situat in teritoriile supuse publicitatii prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938. Conditii pentru radierea notarii 

73. Adjudecarea unui imobil supus publicitatii imobiliare prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938. Anularea actului de executare silita. Actiune in rectificarea cartii funciare

74. Drept de proprietate asupra unui apartament si a dependintelor inscris in cartea funciara in baza unui act autentic translativ de proprietate. Actiune in rectificarea cartii funciare in sensul cotei indivize din dreptul asupra podului. Conditii 

75. Constructie instrainata prin act sub semnatura privata anterior modificarii Legii nr. 7/1996 prin O.U.G. nr. 41/2004. Cerere de intabulare formulata dupa modificarea legii. Forma autentica a actului translativ de proprietate necesara pentru intabulare

76. Parcela avand doua numere postale, identificata cu numere cadastrale diferite. Actiune in rectificarea notarii suprapunerii in cartea funciara 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei04 ian. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini472
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Publicitatea imobiliara. Cartea funciara. Editia a 2-a

Publicitatea imobiliara. Cartea funciara. Editia a 2-a

Analiza comparativa a Legii nr. 7/1996 si a Decretului-lege nr. 115/1938
37,60 RON
DE ACELASI AUTOR - Adela Cosmina Bodea
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON