Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul de mostenire in noul Cod civil

ISBN/ISSN: 978-606-522-880-1
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cartea de fata – adresata in primul rand studentilor de la facultatile de drept, dar care poate fi utila tuturor celor interesati de materia mostenirilor in general – prezinta o analiza amanuntita a dispozitiilor Cartii a IV-a a Codului civil republicat in 2011, insistandu-se in special pe elementele de noutate. Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca va exista o perioada tranzitorie in care se vor aplica in paralel ambele Coduri civile (Codul civil din 1864 si Codul civil din 2009), sunt prezentate si dispozitiile anterioare care continua sa se mai aplice.

Astfel, sunt tratate, atat din perspectiva reglementarii legale, cat si prin raportare la practica judiciara si la opiniile exprimate in literatura de specialitate, dreptul succesoral in general si conditiile pentru a putea mosteni, devolutiunea legala si devolutiunea testamentara, transmisiunea, indiviziunea si imparteala mostenirii.

Pe langa prevederile cuprinse in Codul civil, sunt prezentate si dispozitiile conexe din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata, care reglementeaza procedura succesorala notariala.

Titlul I. Aspecte introductive privind mostenirea in general 

Capitolul I. Notiuni introductive 

Sectiunea 1. Notiunea, sediul materiei dreptului succesoral, felurile mostenirii 

§1. Notiunea de mostenire 

§2. Sediul materiei dreptului succesoral 

§3. Felurile mostenirii 
3.1. Mostenirea legala 
3.2. Mostenirea testamentara 
3.3. Coexistenta mostenirii legale cu mostenirea testamentara
3.4. Coexistenta calitatii de mostenitor legal cu cea de mostenitor testamentar 

§4. Implicatiile conventiei matrimoniale asupra dreptului succesoral 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale transmisiunii mostenirii 

§1. Caracterul mortis causa

§2. Caracterul universal 

§3. Caracterul unitar 

§4. Caracterul indivizibil 

Sectiunea a 3-a. Deschiderea mostenirii 

§1. Preliminarii 

§2. Data deschiderii succesiunii 
2.1. Definitia si stabilirea datei deschiderii succesiunii 
2.2. Importanta practica a datei deschiderii succesiunii 
2.3. Deosebirea dintre data deschiderii succesiunii si data deschiderii procedurii succesorale notariale 

§3. Locul deschiderii succesiunii
3.1. Definitia si stabilirea locului deschiderii succesiunii 
3.2. Importanta practica a locului deschiderii succesiunii 

Capitolul al II-lea. Conditiile generale pentru a putea mosteni 

Sectiunea 1. Preliminarii 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea succesorala 

§1. Definitie si deosebirea fata de capacitatea civila in general 

§2. Persoanele care au capacitate succesorala 

§3. Persoanele care nu au capacitate succesorala 

Sectiunea a 3-a. Vocatia succesorala 

§1. Notiune 

§2. Felurile vocatiei succesorale 
2.1. Vocatia succesorala legala si vocatia succesorala testamentara 
2.2. Vocatia succesorala generala si vocatia succesorala concreta 

§3. Principiul reciprocitatii vocatiei succesorale legale 

Sectiunea a 4-a. Nedemnitatea succesorala

§1. Definitie, natura juridica, feluri 

§2. Nedemnitatea de drept 
2.1. Cazurile de nedemnitate de drept 
2.2. Regimul juridic al nedemnitatii de drept 

§3. Nedemnitatea judiciara 
3.1. Cazurile de nedemnitate judiciara 
3.2. Regimul juridic al nedemnitatii judiciare 

§4. Efectele nedemnitatii succesorale
4.1. Efectele intre nedemn si ceilalti mostenitori 
4.2. Efectele intre nedemn si tertele persoane 
4.3. Inlaturarea efectelor nedemnitatii succesorale

Titlul al II-lea. Devolutiunea legala a mostenirii 

Capitolul I. Notiuni introductive 

Sectiunea 1. Rudenia – criteriu de determinare a sferei persoanelor cu vocatie succesorala legala 

§1. Consideratii generale 

§2. Clasa de mostenitori legali 

§3. Gradul de rudenie

Sectiunea a 2-a. Principiile generale ale devolutiunii succesorale legale 

§1. Preliminarii 

§2. Principiul prioritatii clasei de mostenitori. Exceptii 

§3. Principiul proximitatii gradului de rudenie. Exceptii 

§4. Principiul impartirii mostenirii in cote egale (pe capete) intre rude din aceeasi clasa si de acelasi grad. Exceptii 

Sectiunea a 3-a. Reprezentarea succesorala 

§1. Notiune, reglementare si natura juridica

§2. Deosebirea dintre reprezentarea succesorala si reprezentarea civila in general 

§3. Domeniul de aplicare al reprezentarii succesorale 

§4. Modul in care opereaza reprezentarea succesorala 

§5. Conditiile reprezentarii succesorale 

§6. Efectele reprezentarii succesorale 
6.1. Efectul general 
6.2. Efectul particular 

§7. Delimitarea reprezentarii succesorale de retransmiterea succesorala 

Capitolul al II-lea. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor – mostenitor legal al lui de cuius 

§1. Preliminarii 

§2. Conditiile speciale cerute sotului supravietuitor pentru a putea mosteni 

§3. Corelatia dintre regimul matrimonial aplicabil sotilor in timpul casatoriei si drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Clauza de preciput 

§4. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali 
4.1. Intindere 
4.2. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor 

§5. Drepturile succesorale speciale ale sotului supravietuitor 
5.1. Dreptul sotului supravietuitor asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic 
5.2. Dreptul temporar de abitatiei al sotului supravietuitor 

Sectiunea a 2-a. Clasele de mostenitori legali 

§1. Clasa descendentilor – clasa I de mostenitori legali 
1.1. Componenta 
1.2. Intinderea drepturilor succesorale ale descendentilor 
1.3. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale descendentilor 

§2. Clasa mixta a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati – clasa a II-a de mostenitori legali 
2.1. Ascendentii privilegiati 
2.2. Colateralii privilegiati 

§3. Clasa ascendentilor ordinari – clasa a III-a de mostenitori legali 
3.1. Componenta
3.2. Intinderea drepturilor succesorale ale ascendentilor ordinari 
3.3. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale ascendentilor ordinari 

§4. Clasa colateralilor ordinari – clasa a IV-a de mostenitori legali 
4.1. Componenta
4.2. Intinderea drepturilor succesorale ale colateralilor ordinari
4.3. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale colateralilor ordinari 

Sectiunea a 3-a. Dreptul succesoral al statului asupra mostenirilor vacante 

§1. Reglementare 

§2. Natura juridica a dreptului succesoral al statului asupra mostenirilor vacante 

§3. Constatarea vacantei succesorale 

Titlul al III-lea. Devolutiunea testamentara a mostenirii

Capitolul I. Testamentul 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

§1. Definitia si reglementarea testamentului 

§2. Caracterele juridice ale testamentului 

§3. Cuprinsul testamentului 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate a testamentului 

§1. Conditii de fond
1.1. Capacitatea 
1.2. Consimtamantul valabil exprimat 
1.3. Cauza 
1.4. Obiectul testamentului 

§2. Conditii de forma comune tuturor testamentelor 
2.1. Forma scrisa 
2.2. Interzicerea testamentului reciproc 

§3. Proba testamentului

Sectiunea a 3-a. Felurile testamentului 

§1. Preliminarii 

§2. Testamentele ordinare
2.1. Testamentul olograf 
2.2. Testamentul autentic 

§3. Testamentele privilegiate 
3.1. Preliminarii 
3.2. Testamentul in caz de epidemii, catastrofe, razboaie sau alte asemenea imprejurari exceptionale 
3.3. Testamentul maritim, fluvial sau facut pe o aeronava 
3.4. Testamentul militarilor 
3.5. Testamentul persoanelor internate intr-o institutie sanitara 
3.6. Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate 

§4. Alte forme testamentare 
4.1. Testamentul sumelor si valorilor depozitate
4.2. Testamentul facut in strainatate 

Capitolul al II-lea. Principalele dispozitii testamentare

Sectiunea 1. Legatul 

§1. Definitia legatului. Desemnarea legatarului 

§2. Clasificarea legatelor 
2.1. Clasificarea dupa modalitatile de care sunt afectate 
2.2. Clasificarea dupa obiectul lor 
2.3. Forme de legat cu titlu particular 

§3. Ineficacitatea legatelor 
3.1. Nulitatea legatelor 
3.2. Revocarea legatelor 
3.3. Caducitatea legatelor 
3.4. Substitutia vulgara 
3.5. Legatul conjunctiv si dreptul de acrescamant 

Sectiunea a 2-a. Dezmostenirea (exheredarea)

§1. Notiunea si felurile dezmostenirii

§2. Efectele dezmostenirii 

Sectiunea a 3-a. Executiunea testamentara

§1. Notiune si natura juridica

§2. Delimitarea executiunii testamentare de mandatul de drept comun

§3. Drepturile si indatoririle executorului testamentar 

§4. Incetarea executiunii testamentare 

Capitolul al III-lea. Dispozitii testamentare speciale 

Sectiunea 1. Substitutia fideicomisara 

§1. Preliminarii 

§2. Conditiile de existenta a substitutiei fideicomisare 

§3. Efectele substitutiei fideicomisare

Sectiunea a 2-a. Liberalitatile reziduale 

§1. Notiune 

§2. Efectele liberalitatilor reziduale 

Capitolul al IV-lea. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile mostenirii

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Actele juridice asupra succesiunilor nedeschise 

§1. Notiune 

§2. Conditii 

§3. Sanctiune 

Sectiunea a 3-a. Rezerva succesorala 

§1. Notiune si scop 

§2. Caractere juridice 

§3. Mostenitorii rezervatari si intinderea rezervei succesorale 
3.1. Preliminarii 
3.2. Sotul supravietuitor 
3.3. Descendentii 
3.4. Ascendentii privilegiati 

§4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor

§5. Masa succesorala. Calculul rezervei succesorale si al cotitatii disponibile 
5.1. Determinarea activului brut al mostenirii
5.2. Determinarea activului net al mostenirii
5.3. Reunirea fictiva la activul net a donatiilor consimtite de catre de cuius

§6. Imputarea liberalitatilor

§7. Reductiunea liberalitatilor excesive 
7.1. Notiune 
7.2. Invocarea reductiunii 
7.3. Modalitatile de realizarea a reductiunii 
7.4. Ordinea de reductiune a liberalitatilor excesive 
7.5. Efectele reductiunii 

Titlul al IV-lea. Transmisiunea mostenirii 

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Titularii dreptului de optiune succesorala 

Sectiunea a 3-a. Actul juridic de optiune succesorala 

§1. Caractere juridice 

§2. Conditii de validitate 

Sectiunea a 4-a. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 

§1. Durata si natura juridica a termenului de optiune succesorala 

§2. Inceputul prescriptiei dreptului de optiune succesorala 

§3. Suspendarea si repunerea in termenul de optiune succesorala 
3.1. Suspendarea termenului de optiune succesorala 
3.2. Repunerea in termenul de optiune succesorala 

§4. Efectele neexercitarii in termen a dreptului de optiune succesorala. Prezumtia de renuntare la mostenire

Sectiunea a 5-a. Exercitarea dreptului de optiune succesorala 

§1. Acceptarea mostenirii 
1.1. Acceptarea voluntara a mostenirii 
1.2. Acceptarea fortata a mostenirii 

§2. Renuntarea la mostenire 

Capitolul al II-lea. Transmisiunea activului si a pasivului succesoral 

Sectiunea 1. Obiectul transmisiunii succesorale

§1. Activul succesoral 

§2. Pasivul succesoral 

Sectiunea a 2-a. Transmisiunea activului succesoral

§1. Transmisiunea universala, cu titlu universal si cu titlu particular 
1.1. Transmisiunea universala si cu titlu universal 
1.2. Transmisiunea cu titlu particular 

§2. Dobandirea posesiunii mostenirii (sezina) 
2.1. Dobandirea de drept a posesiunii mostenirii de catre mostenitorii sezinari 
2.2. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari 
2.3. Predarea legatelor 

Sectiunea a 3-a. Transmisiunea pasivului succesoral 

§1. Suportarea pasivului succesoral 

§2. Diviziunea de drept a pasivului succesoral. Exceptii 

Sectiunea a 4-a. Petitia de ereditate 

§1. Notiune si caractere 

§2. Delimitarea petitiei de ereditate de alte actiuni civile 

§3. Efectele admiterii petitiei de ereditate 
3.1. Efecte intre adevaratul mostenitor si mostenitorul aparent 
3.2. Efecte intre adevaratul mostenitor si tertele persoane 

Titlul al V-lea. Procedura succesorala notariala si dovada calitatii de mostenitor 

Capitolul I. Procedura succesorala notariala 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

§1. Sediul materiei 

§2. Definitie si caractere juridice 

Sectiunea a 2-a. Deschiderea si desfasurarea procedurii succesorale notariale 

§1. Deschiderea procedurii succesorale notariale
1.1. Formalitati necesare
1.2. Competenta materiala si teritoriala a notarului public in materie succesorala 
1.3. Inventarierea si conservarea bunurilor din masa succesorala 

§2. Desfasurarea procedurii succesorale notariale 
2.1. Citarea mostenitorilor 
2.2. Stabilirea drepturilor succesorale ale mostenitorilor 
2.3. Suspendarea procedurii succesorale notariale 

Capitolul al II-lea. Dovada calitatii de mostenitor prin certificatul de mostenitor 

Sectiunea 1. Notiunea, cuprinsul si puterea doveditoare a certificatului de mostenitor 

Sectiunea a 2-a. Eliberarea certificatului de mostenitor 

Titlul al VI-lea. Indiviziunea si imparteala mostenirii 

Capitolul I. Indiviziunea succesorala 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic aplicabil indiviziunii succesorale 

§1. Principiile indiviziunii succesorale 

§2. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune 

Capitolul al II-lea. Raportul succesoral 

Sectiunea 1. Raportul donatiilor 

§1. Notiuni introductive 
1.1. Notiunea si scopul raportului 
1.2. Conditiile obligatiei de raport 
1.3. Corelatia dintre raport, reductiune si partajul (imparteala) mostenirii 

§2. Domeniul de aplicare al raportului 
2.1. Donatiile supuse raportului 
2.2. Donatiile exceptate de la raport 

§3. Persoanele intre care exista obligatia de raport al donatiilor 
3.1. Persoanele tinute la raport 
3.2. Persoanele care pot cere raportul 

§4. Modul de efectuare a raportului 

§5. Evaluarea bunului raportat 

§6. Caile de realizare a raportului 

Sectiunea a 2-a. Raportul datoriilor 

§1. Notiune, conditii si natura juridica 

§2. Efectele raportului datoriilor 

Capitolul al III-lea. Partajul succesoral (imparteala mostenirii) 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

§1. Notiunea de partaj succesoral 

§2. Persoanele care pot cere partajul succesoral 

§3. Capacitatea necesara pentru a putea participa la partajul succesoral 

Sectiunea a 2-a. Obiectul partajului succesoral 

§1. Bunurile care fac obiectul partajului succesoral 

§2. Bunurile care nu fac obiectul partajului succesoral 

§3. Amintirile de familie 

Sectiunea a 3-a. Formele partajului succesoral 

§1. Partajul pe cale amiabila (partajul voluntar)

§2. Partajul pe cale judecatoreasca (partajul judiciar) 

Sectiunea a 4-a. Efectele partajului succesoral 

Sectiunea a 5-a. Obligatia de garantie intre copartasi 

Sectiunea a 6-a. Drepturile creditorilor. Opozitia la partaj 

Sectiunea a 7-a. Desfiintarea partajului
 
Capitolul al IV-lea. Partajul de ascendent 

Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate 

§1. Conditii de fond 

§2. Conditii de forma 

Sectiunea a 3-a. Efectele impartelii de ascendent

§1. Efectele donatiei-partaj 

§2. Efectele testamentului-partaj 

Sectiunea a 4-a. Ineficacitatea partajului de ascendent 

Index

o carte foarte buna
o carte in care autoarea a reusit sa explice foarte clar , amanuntit si cu multe exemple dr. de mostenire. o consider mai reusita decat cursul de drept civil succesiuni 2012 a lui liviu stanciulescu.
adrian b | 23.01.2013 23:33
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei05 nov. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini320
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON

Curs de contracte civile

conform Noului Cod civil
49,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Iolanda Elena Cadariu-Lungu