Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daunele-interese in materie comerciala. Practica judiciara, ed. 2

ISBN/ISSN: 978-606-522-114-7
Editura: Hamangiu
43,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Lucrarea, aflata la a doua editie, ofera o imagine de ansamblu asupra jurisprudentei recente cu privire la raspunderea contractuala in materie comerciala, executarea indirecta a obligatiilor comerciale si despagubirile izvorate din neexecutarea acestora, indiferent de forma sub care se prezinta: daune-interese compensatorii, daune-interese moratorii, respectiv dobanda comerciala, dobanda legala, penalitati de intarziere sau daune cominatorii.    

   Cele 171 de hotarari judecatoresti selectate (dintre care 52 de sentinte si decizii noi), insotite de note privind modificarile legislative intervenite, decizii in interesul legii relevante si comentarii critice ale autorului, releva probleme interesante si de actualitate din practica judiciara referitoare la conditiile acordarii daunelor-interese, modul de cuantificare a prejudiciului, clauza penala, dobanzi, contractele de privatizare, aspectele specifice ale raspunderii in contractele comerciale: inchiriere, concesiune, prestari de servicii, asociere in participatiune, mandat, comision, vanzare-cumparare, leasing, imprumut, credit bancar, antrepriza, comodat, transport, asigurare.     

Capitolul I. Conditiile acordarii daunelor-interese

Sectiunea 1. Fapta ilicita 

1. Privilegiul locatorului de imobile asupra mobilelor locatarului. Inexistenta faptei ilicite 

2. Folosirea in continuare a spatiului de catre locatar, dupa rezilierea contractului. Consecinte 

3. Incidenta art. 21 alin. (1)1) din O.G. nr. 25/2002. Necesitatea probarii faptei ilicite

Sectiunea a 2-a. Prejudiciul

4. Continuarea folosintei dupa rezilierea contractului de inchiriere. Beneficiu nerealizat 

5. Cuantificarea daunelor-interese prin contract 

6. Interzicerea denuntarii unilaterale a contractului. Cuantum prejudiciu

7. Evaluarea prejudiciului. Sarcina probei

8. Cuantificare prejudiciu. Necesitatea existentei unor criterii obiective de stabilire a prejudiciului

9. Prejudiciu moral. Lipsa dovezilor 

10. Reactualizarea debitului cu indicele de inflatie. Caracterizarea prejudiciului 

11. Prejudiciu real. Inteles 

Sectiunea a 3-a. Vinovatia

12. Culpa prezumata a debitorului

13. Forta majora. Lipsa culpei. Consecinte asupra raspunderii contractuale

14. Forta majora. Conditii

15. Neindeplinirea obligatiei de realizare a investitiilor de mediu in termen. Cauzele neexecutarii. Lipsa culpei. Consecinte 

16. Exonerarea de raspundere. Forta majora  

Sectiunea a 4-a. Legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu 

17. Prejudiciul suferit de creditor prin incetarea efectelor contractului. Prevalenta raspunderii civile contractuale

18. Neindeplinirea obligatiei de livrare a bunului cumparat. Repunerea partilor in situatia anterioara contractului desfiintat. Repararea prejudiciului. Limite

19. Dobanzi comerciale. Conditiile in care sunt acordate

20. Lipsa legaturii de cauzalitate intre fapta si prejudiciu

21. Contract de asigurare facultativa. Neplata indemnizatiei. Contravaloarea lipsei de folosinta

Capitolul al II-lea. Clauza penala

22. Omisiunea inserarii unei clauze penale. Sarcina probei. Inscrisuri neinsusite de debitor prin semnatura reprezentantului legal

23. Prelungirea efectelor contractului prin acordul partilor. Consecinte asupra clauzei penale

24. Obtinerea titlului executoriu. Lipsa consecintelor asupra eficientei clauzei penale

25. Proces-verbal de conciliere prin care s-a stabilit plata penalitatilor intr-un anumit cuantum. Neexecutarea obligatiei. Consecinte 

26. Penalitati mentionate in facturi. Ineficienta

27. Lipsa acordului de vointa al partilor. Inexistenta clauzei penale 

28. Nulitatea clauzei penale

29. Stingerea obligatiei de plata. Compensatie. Penalitati nedatorate

30. Cuantum despagubiri. Incidenta Legii nr. 469/2002

31. Neretroactivitatea Legii nr. 469/2002. Data emiterii facturii fiscale. Lipsa de relevanta asupra exigibilitatii creantei accesorii constand in penalitati

32. Proba executarii obligatiei. Incetarea contractului. Ineficienta clauzei penale

33. Debit principal stabilit prin hotarare judecatoreasca. Inaplicabilitatea majorarilor prevazute de legislatia privind creantele bugetare

34. Majorari de intarziere. Stabilirea prejudiciului in mod unilateral. Inadmisibilitate

35. Stabilirea anticipata a cuantumului despagubirilor prin raportare la un act normativ. Eficienta dupa abrogare. Vointa partilor. Penalitati pentru viitor. Admisibilitatea cererii

36. Factura fiscala. Vicii de forma. Lipsa de relevanta asupra raspunderii debitorului

37. Facturi neinregistrate in contabilitate. Consecinte

38. Rezilierea contractului. Inadmisibilitatea cumulului despagubirilor cu executarea in natura 

39. Contract incheiat in forma simplificata. Comanda acceptata. Inserare penalitati

40. Cuantum despagubire. Neprecizare in contract. Consecinte 

41. Mod de stabilire a penalitatilor. Vointa partilor

42. Actualizarea pretului cu rata inflatiei. Deosebiri intre daune-interese si actualizarea debitului

43. Inadmisibilitatea cumulului penalitatilor cu dobanda. Ratiune. Prioritatea vointei partilor 

44. Reesalonarea platii. Consecinte asupra penalitatilor de intarziere

45. Achitarea pretului cu intarziere. Compensatie. Consecinte asupra penalitatilor 

46. Rezolutiunea contractului. Consecinte asupra penalitatilor

47. Majorari de intarziere. Incidenta O.U.G. nr. 37/2004. Ordin de plata. Data platii

48. Hotarare judecatoreasca de obligare a debitorului la plata debitului principal. Intreruperea prescriptiei extinctive cu privire la penalitati

49. Penalitati stabilite de parti la nivelul dobanzilor pentru creante bugetare. Eficienta clauzei penale

50. Calculul penalitatilor. Importanta scadentei obligatiei

51. Conventie de reesalonare a platii debitului principal. Lipsa consecintelor asupra curgerii penalitatilor

52. Interpretarea clauzelor contractuale. Vointa partilor. Sanctiuni diferite pentru nerespectarea unor obligatii diferite 

53. Neplata cauzata de reaua-credinta a debitorului. Eficienta clauzei penale 

54. Lipsa emiterii facturii privind penalitatile. Intocmirea necorespunzatoare a evidentelor contabile. Cauza aplicarii clauzei penale 

55. Tacita relocatiune. Ineficienta clauzei penale

Capitolul al III-lea. Dobanzi

56. Pret stabilit in moneda straina. Consecinte

57. Prescriptia extinctiva. Intreruperea termenului. Conditii

58. Pasivitatea creditorului in recuperarea creantei. Consecinte 

59. Contract de imprumut. Omisiunea stipularii unei clause privind dobanzile contractuale. Consecinte 

60. Scadenta obligatiei de plata a pretului marfii livrate. Determinare. Consecinte

61. Omisiunea emiterii facturii. Consecinte. Scadenta obligatiei de plata 

62. Autoritate de lucru judecat. Obiectul cererii

63. Actualizarea debitului cu rata inflatiei. Consecinte asupra cererii de acordare si a dobanzii legale

64. Daune-interese compensatorii. Netemeinicia cererii de acordare a dobanzii legale 

65. Natura juridica a dobanzilor comerciale. Dobanzile bancare

66. Dobanda stabilita prin act normativ. Liberalizarea preturilor. Netemeinicia cererii de reactualizarea a sumei consemnate la C.E.C. cu indicele de inflatie 

Capitolul al IV-lea. Daunele-interese in contractele de privatizare 

67. Rezolutiune. Restitutio in integrum. Efecte. Incidenta O.G. nr. 25/2002. Neretroactivitatea legii civile

68. Obligatia de efectuare a investitiilor de mediu. Indeplinire. Autorizatia de mediu

69. Raspunderea pentru evictiune. Conditii 

70. Datorii ale societatii privatizate. Raspunderea cumparatorului 

71. Obligatia de a asigura plata datoriilor societatii privatizate. Natura juridica. Obligatie de a da

72. Obligatia de a efectua investitii. Notiunea de „surse atrase”. Certificat eliberat de cenzori 

73. Obligatia de efectua investitii. Clauza penala. Conditii

74. Penalitati. Esalonarea platii. Lipsa culpei. Plata nedatorata

75. Obligatia de efectuare a investitiei de mediu. Executare probata prin hotarare judecatoreasca. Incidenta O.G. nr. 25/2002 

76. Rezolutiune. Restituirea avansului. Lege aplicabila. Cuantumul prejudiciului 

77. Obligatia de efectuare a investitiilor. Executare. Majorare de capital social. Societate aflata in procedura de reorganizare

78. Obligatie asumata prin contract. Inceputul prescriptiei extinctive 

79. Societate privatizata. Situatia juridica a terenului aferent activelor cumparate prin contractul de leasing imobiliar. Obligatia emiterii ofertei de cumparare a terenului catre proprietarul activului

80. Justa despagubire pentru prejudiciul suferit. Inteles. Termenul de prescriptie incident 

Capitolul al V-lea. Aspecte specifice ale raspunderii in contractele comerciale 

Sectiunea 1. Contractul de inchiriere

81. Neexecutarea obligatiei de plata a chiriei. Reziliere. Obligatiile locatorului

82. Existenta pactului comisoriu. Plata debitului. Consecinte 

83. Tacita relocatiune. Efecte. Modificarea chiriei in mod unilateral. Nelegalitate

84. Modificarea chiriei in mod unilateral. Eficienta juridica. Stabilirea vointei reale a partilor 

85. Stabilirea chiriei in baza unui act administrativ. Efecte 

86. Parasirea spatiului inchiriat de catre locatar, fara denuntarea contractului. Lipsa consecintelor asupra chiriei datorate

87. Incetare contract. Restituire garantie

88. Exceptia de neexecutare a contractului. Conditii

89. Situatia juridica a imbunatatirilor efectuate de locatar. Lipsa acordului locatorului. Consecinte. Obligatia instantei de a stabili natura lucrarilor pretins a fi imbunatatiri

90. Incetarea contractului de inchiriere prin instrainarea bunului. Restituirea garantiei. Imbogatire fara just temei. Conditii

Sectiunea a 2-a. Contractul de concesiune

91. Obligatia de plata a redeventei. Intinderea creantei

92. Formarea acordului de vointa asupra suprafetei concesionate. Cuantum redeventa. Raspundere contractuala

Sectiunea a 3-a. Contractul de prestari servicii 

93. Nasterea obligatiei de plata a comisionului

94. Stabilirea comisionului. Obligatia de plata. Forta obligatorie a contractului 

95. Interpretarea clauzelor contractuale. Clauza abuziva

96. Proba executarii contractului

97. Exonerarea de raspundere civila. Invocarea O.U.G. nr. 60/2001. Netemeinicie. Sume neprevazute in buget

98. Consecintele acceptarii facturilor de catre prepus

99. Izvorul obligatiei de plata. Factura neacceptata. Consecinte 

100. Modificarea pretului contractului prin acceptarea facturilor 

101. Necontestarea facturilor. Acceptarea tacita

102. Contract incheiat in forma simplificata. Executare

103. Modificarea pretului. Efecte. Conditiile platii nedatorate

104. Angajament de plata. Novatie prin schimbare de debitor 

105. Raspunderea beneficiarului. Plata partiala a serviciilor echivaleaza cu recunoasterea contractului 

106. Contract perfectat prin comanda urmata de executare. Raspunderea beneficiarului

107. Plata utilitatilor. Raspundere

108. Contract de livrare de instalatii. Termen de testare. Acceptarea tacita a instalatiei. Obligatia de plata pretului

109. Contract de furnizare a energiei electrice. Proba contractului 

110. Utilizatorul in contractul de leasing. Obligatia de plata a cheltuielilor de reparatie a autovehicului utilizat

111. Proba contractului incheiat in forma simplificata. Conditiile in care prepusul este reprezentant al comerciantului

Sectiunea a 4-a. Contractul de asociere in participatiune

112. Obligatiile asociatilor. Raspundere

113. Participarea la beneficii si pierderi. Valabilitatea clauzei privind stipularea unei cote de profit minim garantat

114. Imobil restituit adevaratului proprietar. Obligatia de plata a chiriei si a penalitatilor. Conditii 

115. Obligatia instantei de a stabili natura juridica a contractului incheiat intre parti. Conditiile in care opereaza pactul comisoriu

116. Obligativitatea instrainarii bunului ce face obiectul contractului de asociere in participatiune. Caracterul dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 346/2004

Sectiunea a 5-a. Contractul de mandat 

117. Depasirea limitelor mandatului. Consecinte

118. Efectele contractului. Angajarea raspunderii mandatarului. Conditii

Sectiunea a 6-a. Contractul de comision

119. Depasirea limitelor mandatului. Consecinte. Raspunderea comisionarului 

120. Prejudiciu suferit de comisionar. Raspunderea comitentului 

121. Interpretarea clauzelor contractuale. Raspunderea comisionarului. Conditii 

122. Raspunderea comitentului. Conditii. Prejudiciu 

123. Raspunderea comitentului. Obligatia de a achita comisionul contractual. Neexecutare

Sectiunea a 7-a. Contractul de vanzare-cumparare

124. Clauza CIF. Obligatiile vanzatorului. Raspundere 

125. Raspunderea vanzatorului pentru vicii ascunse. Dreptul cumparatorului de a alege intre actiunea estimatorie si actiunea redhibitorie

126. Viciu aparent. Conditiile raspunderii pentru vicii 

127. Garantie contractuala. Nerestituire

128. Avize de insotire a marfii livrate, insusite de cumparator. Consecinte. Actualizarea pretului cu rata inflatiei

129. Marfuri perisabile. Suportarea pierderilor

130. Nerespectarea programului de investitii. Cererea creditorului de cumulare a executarii in natura cu executarea prin echivalent. Nelegalitate 

131. Obligatia de plata a pretului. Scadenta 

132. Obligatii asumate prin contract. Clauza abuziva 

133. Obligatia de plata a pretului. Diferenta de curs valutar. Garantie. Bilet la ordin. Culpa creditorului.

134. Obligatia de plata a pretului. Facturi contestate

135. Pret. Reactualizare cu indicele inflatiei

136. Pact comisoriu. Despagubiri. Garantii. Compensatie

137. Raspundere contractuala. Obligatii de plata succesive. Imputatia platii

138. Rezolutiune conventionala. Culpa cumparatorului. Consecinte 

139. Obligatia de predare a bunului vandut. Neindeplinire. Restituirea pretului. Conditii

140. Stabilirea scadentei obligatiei de plata a pretului. Lipsa stipularii unui termen contractual. Dispozitiile legale incidente

141. Obligatia de livrare a bunului. Inteles. Neexecutare. Consecinte 

Sectiunea a 8-a. Contractul de vanzare-cumparare de actiuni

142. Rezolutiune. Daune-interese. Conditii

143. Stabilirea de catre parti a datei transmiterii dreptului de proprietate. Legalitate 

Sectiunea a 9-a. Contractul de leasing

144. Reziliere. Bun necorespunzator. Raspunderea finantatorului. Conditii 

145. Obligatiile utilizatorului. Nerespectare. Optiunile locatorului

146. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Intreruperea termenului de prescriptie prin recunoasterea dreptului

147. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare-cumparare. Netemeinicie

Sectiunea a 10-a. Contractul de imprumut

148. Obligatie imperfecta. Novatie. Conditii

Sectiunea a 11-a. Contractul de credit bancar

149. Persoana juridica. Reprezentantii societatii. Raspundere 

150. Decaderea din beneficiul termenului dupa neplata primei rate scadente. Consecinte. Blocajul financiar

Sectiunea a 12-a. Contractul de antrepriza

151. Act de control financiar. Calculul daunelor-interese

152. Lucrare receptionata fara obiectiuni. Defectiuni. Raspunderea executantului

153. Nerespectarea obligatiei de plata a lucrarilor executate. Consecinte 

154. Raspunderea antreprenorului. Neexecutarea lucrarilor. Culpa beneficiarului 

155. Pret global stabilit in contract. Evaluarea lucrarilor suplimentare

156. Lucrari executate de subantreprenor. Raspunderea antreprenorului. Plata penalitatilor de intarziere

Sectiunea a 13-a. Contractul de comodat

157. Garantie stabilita in moneda straina. Restituire

Sectiunea a 14-a. Contractul de transport 

158. Contract incheiat in forma simplificata. Facturi stornate. Plata partiala

159. Modificarea contractului. Raspundere contractuala. Culpa. Evaluarea prejudiciului

160. Raspundere contractuala. Conditii 

161. Obligatie recunoscuta de catre debitor. Raspundere contractuala

Sectiunea a 15-a. Contractul de asigurare 

162. Risc asigurat. Indemnizatia de asigurare. Obligatia de plata 

163. Plata indemnizatiei de asigurare. Conditii 

164. Lipsa instiintarii asiguratorului privind producerea cazului asigurat. Consecinte asupra platii  indemnizatiei de asigurare

165. Inceputul raspunderii asiguratorului. Reinnoirea asigurarii. Necesitatea platii primei de asigurare

166. Clauze de interzicere a dreptului de regres prevazute in contractul de asigurare facultativa. Consecinte

167. Asigurare de persoane. Cazuri in care nu se achita indemnizatia de asigurare. Sarcina probei 

168. Anularea politei RCA. Conditii

Capitolul al VI-lea. Daune cominatorii. Amenzi civile

169. Contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare-cumparare. Raspundere contractuala. Conditii. Daune cominatorii 

170. Conditii de acordare a daunelor cominatorii 

171. Obligatie personala. Constrangerea debitorului prin aplicarea amenzii civile 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei14 apr. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini512
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DE ACELASI AUTOR - Ana-Maria Mateescu
Indisponibila
Dobanda legala pentru obligatiile banesti O.G. nr. 13/2011 comentata autor Ana-Maria Mateescu