Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Brasov. Jurisprudenta sectie civile pe anul 2006

ISBN/ISSN: 978-973-1836-39-3
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta sinteza de practica judiciara cuprinde 141 de spete relevante din domeniulul dreptului civil, dreptului procesual civil, dreptului familiei si dreptului muncii si asigurarilor sociale pronuntate in cursul anului 2006. de Curtea de Apel Brasov.

Sunt prezentate si solutii ale instantei in litigii cu privire la retrocedarea imobilelor preluate de stat in mod abuziv, un domeniu controversat aflat in permanenta schimbare.

De asemenea jurisprudenta in materia dreptului muncii si asigurarilor sociale trateaza detaliat diferitele aspecte ale raportului de munca.


Titlul I. Drept civil 

Capitolul I. Actiunea civila

1. Actiune in evacuare. Obligativitatea exercitarii actiunii de catre toti coindivizarii, in conditiile in care nu s-a efectuat partajarea fizica a bunului imobil in care se regasesc mai multe apartamente

2. Actiunea oblica. Conditii de exercitare

3. Radiere notare proces in cartea funciara

Capitolul II. Contracte

4. Actiune in nulitatea unui act autentic pentru lipsa unui contract in fata notarului. Neinscrierea in fals. Consecinte 

5. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare indreptata impotriva mandatarului vanzatorului. Lipsa calitatii procesuale pasive a mandatarului

6. Intelesul notiunii de locuinte supuse vanzarii ce cad sub incidenta art. 7 din Legea nr. 85/1992

7. Lipsa unei clauze exprese in legatura cu locul platii din conventia partilor. Consecinte

8. Nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare pentru frauda la lege si lipsa consimtamantului

9. Nulitatea contractului de vanzare. Nevalabilitatea titlului statului

10. Regimul juridic al imobilului ce a facut obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare autentic si ulterior obiectul vanzarii printr-un alt act autentic catre un alt dobanditor  

Capitolul III. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale

11. Actiunea in revendicare. Imposibilitatea compararii titlurilor pentru situatia in care titlul uneia dintre parti nu este actual si valabil 

12. Actiune in revendicare, intemeiata pe art. 480-481 C. civ. Admisibilitate

13. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare a unui imobil nationalizat. Revendicare

14. Atribuirea provizorie a bunului in procesul de partaj. Necesitatea existentei unei cereri care sa nu impuna conditii de pret, cu care celelalte parti sa nu fie de acord

15. Calitate procesuala pasiva. Efectul inscrierii dreptului real imobiliar in cartea funciara 

16. Confiscarea imobilului ca masura accesorie a hotararii penale de condamnare. Criminal de razboi

17. Drept de superficie recunoscut prin hotarare judecatoreasca, neintabulata in cartea funciara. Efecte asupra certificatului de mostenitor eliberat dupa defunctul proprietar al terenului 

18. Granituire. Incalcarea dreptului de proprietate in lipsa unei cereri in revendicare

19. Inadmisibilitatea actiunii in revendicare dupa aparitia Legii nr. 10/2001, viziune asupra acesteia prin prisma practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului. Respectarea regulii unanimitatii in promovarea actiunii in revendicare. Calitatea de succesor al proprietarului tabular dovedita printr-un act oficial emanand de la autoritatile altui stat (Element de extraneitate si incidenta Legii nr. 105/1992)

20. Prescriptia dreptului la actiunea in revendicare metale pretioase

21. Revendicare mobiliara metale pretioase. Reprezentarea Statului Roman in proces

22. Revendicare. Principiul disponibilitatii. Hotararea Broniowski contra Poloniei

23. Simulatie. Regim probator

Capitolul IV. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat in mod abuziv

24. Actiune in constatarea nulitatii deciziei de restituire imobil formulata de chiriasi. Instanta competenta 

25. Anularea deciziei emisa in baza Legii nr. 10/2001 de societatea detinatoare in etapa administrativa nu obliga instanta sa pronunte o hotarare judecatoreasca de restituire a imobilului sau acordarea despagubirii 

26. Contestatie impotriva dispozitiei emisa de unitatea detinatoare a imobilului anterior modificarii Legii nr. 10/2001. Aplicarea imediata a dispozitiilor Legii nr. 10/2001, astfel cum au fost modificare prin Legea nr. 247/2005 

27. Calitatea procesuala activa si interesul in promovarea actiunii in lumina reglementarilor speciale ale Legii nr. 10/2001

28. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Buna-credinta a cumparatorilor chiriasi. Rectificarea cartii funciare in care este intabulat imobilul

29. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001. Notificarea adresata detinatorului imobilului. Respingere, fara analizarea fondului cererii 

30. Nulitatea deciziei de restituire a imobilului in temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa ofertei de vanzare a imobilului catre chiriasi

31. Repunerea in termen. Natura juridica a termenului prevazut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 republicata

32. Natura juridica a termenului reglementat de art. 23 din Legea nr. 10/2001 republicata

33. Obligarea unitatii detinatoare a imobilului la emiterea unei noi decizii, in conditiile nesolutionarii fondului

34. Recunoasterea dreptului la despagubiri in echivalent recunoscute in temeiul Legii nr. 10/2001 republicata 

35. Revocarea dispozitiei emisa in conditiile art. 25 din Legea nr. 10/2001

Capitolul V. Despagubiri

36. Modalitatea de despagubire a chiriasilor pentru investitiile efectuate la imobilele restituite fostilor proprietari prin actiuni in revendicare pe dreptul comun, anterior Legii nr. 10/2001 

Capitolul VI. Drept funciar

37. Fond funciar. Lipsa calitatii de persoana indreptatita

38. Legea nr. 18/1991. Inaplicabilitatea reguli unanimitatii

39. Calitatea de persoana indreptatita la restituire potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 

Capitolul VII. Persoane

40. Dovada calitatii de persoana indreptatita in procedura Legii nr. 10/2001 

41. Notiunea de persoana interesata in invocarea nulitatii unui act de convocare a adunarii generale a asociatiilor salariatilor

42. Acceptare tacita a succesiunii. Caracterul actului. Renuntare ulterioara. Consecinte

43. Nulitate certificat de mostenitor. Testament olograf

Titlul II. Drept procesual civil 

Capitolul I. Cai de atac 

44. Apel. Schimbarea cauzei. Consecinte 

45. Casarea cu trimitere spre rejudecare in baza art. 304 pct. 5 C. proc. civ. 

46. Casare cu trimitere spre rejudecare. Cercetarea fondului. Puterea de lucru judecat a ordonantei privind somatia de plata

47. Comunicarea hotararii in conditiile alegerii de domiciliu. Impactul asupra termenului de declarare a caii de atac si a cererii de repunere in termen

48. Contestatie in anulare

49. Contestatie in anulare. Cuprinsul citatiei. Competenta instantei de recurs

50. Contestatia in anulare. Greseala materiala

51. Contestatia in anulare. Omisiunea cercetarii unui motiv de recurs

52. Contestatia in anulare. Greseala materiala

53. Felul nulitatii atrase de nesemnarea unor incheieri de sedinta de catre grefier, in cursul judecatii, si momentul pana la care poate fi invocata

54. Intelesul normei cuprinse in art. 315 C. proc. civ. fata de dispozitiile legii de procedura

55. Intelesul motivelor de modificare prevazute in art. 304 pct. 7 C. proc. civ. si solutia de casare cu trimitere pentru probe noi

56. Lipsa capacitatii de folosinta invocata direct in recurs. Consecinte

57. Omisiunea avocatului redactor de a mentiona ca recursul a fost declarat „prin avocat” nu atrage nulitatea recursului

58. Perimare nelegal dispusa

59. Recurs. Procedura de citare nelegal indeplinita. Lipsa criticii in recurs 

60. Recurs tardiv. Repunerea in termen. Motive temeinice. Tardivitatea cererii de repunere in termen 

61. Revizuire. Intelesul notiunii de „inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii” reglementat de art. 322 pct. 4 C. proc. civ

62. Revizuire – competenta materiala a instantelor atunci cand prin aceeasi cerere se invoca mai multe motive de revizuire. Hotarare care evoca fondul

63. Tardivitate apel. Aplicarea cazurilor de echipolenta

Capitolul II. Competenta

64. Conflict negativ de competenta. Instanta competenta in solutionarea unei cereri privind obligatia de a face izvorata din prevederile Legii nr. 10/2001 

65. Competenta materiala a instantei in solutionarea recursului privind contestatia la executare

66. Competenta materiala. Schimbarea cuantumului valorii obiectului

67. Incidenta dispozitiilor art. 281 1 C. proc. civ. Intelesul normei 

68. Necompetenta materiala. Natura juridica comerciala a actiunii 

Capitolul III. Participantii la procesul civil

69. Lipsa calitatii procesuale active a Parchetului, in actiunile care au ca obiect anularea unui act juridic

70. Transmisiunea calitatii procesuale pasive. Inoperabilitatea chemarii in judecata a altor persoane

71. Cerere de suspendare a executarii formulata in recurs. Cuantumul cautiunii. Motive de suspendare

72. Incuviintare executare silita. Dispozitiile legale care reglementeaza prescriptia dreptului de a cere executarea silita

73. Plata lucrului nedatorat. Cheltuieli efectuate de creditor. Restituire. Conditii

Titlul III. Dreptul familiei

74. Aplicarea principiului interesului superior al copilului fata de cererea de mentinere a masura plasamentului in regim de urgenta

75. Competenta materiala. Incidenta Legii nr. 304/2004 cu privire la instantele specializate

76. Divort. Incredintare copil minor. Semnificatia criteriului „interes superior al copilului” 

77. Legea nr. 272/2004. Delegarea exercitarii drepturilor si obligatiilor parintesti 

78. Paternitate. Imposibilitatea reevaluarii probelor in recurs

Titlul IV. Dreptul muncii si asigurarilor sociale

Capitolul I. Contractul de munca 

79. Lipsa consimtamantului unitatii angajatoare la incheierea contractului de munca. Nulitate

80. Contestatie la decizia de trecere din functia de conferentiar universitar in cea de asistent universitar. Aplicarea art. 141 si 142 din Legea nr. 128/1997 

81. Principiul „Restitutio in integrum”. Admisibilitatea despagubirilor constand in contravaloarea tichetelor de masa

82. Raspunderea pentru calitatea lucrarilor. Aprecierea probelor administrate

83. Schimbarea functiei. Consimtamantul exprimat prin act aditional. Consecinte 

84. Lipsirea angajatorului de activele sale, cauza de suspendare a contractelor individuale de munca pentru angajati 

85. Actul aditional la contractul individual de munca incheiat de o institutie publica cu un angajat pentru functia de conducere. Natura juridica a acestuia. Competenta materiala a instantei in litigiile avand ca obiect nulitatea absoluta a deciziei consiliului de administratie al angajatorului de revocare din functie pentru fapta ce constituie abatere disciplinara. Aplicarea dispozitiilor art. 267-268 C. muncii

86. Concediere ca urmare a desfiintarii locului de munca, efect al dificultatilor economice ale angajatorului. Desfiintarea trebuie sa fie reala si efectiva

87. Concedierea pentru motive imputabile 

88. Concedierea in situatia art. 61 lit. c) C. muncii este obligatorie numai daca organele de expertiza medicala constata ca mentinerea salariatului este contraindicata intrucat i-ar afecta sanatatea

89. Data incetarii contractului de munca. Suspendarea termenului de preaviz ca urmare a incapacitatii de munca

90. Desfacere contract de munca in perioada incapacitatii de munca, dovedita cu inscrisuri. Interpretarea dispozitiilor art. 61 lit. e) C. muncii cu privire la constatarea starii de incapacitate de munca. Decizia organelor competente de expertiza

91. Desfacerea contractului de munca pentru diminuarea capacitatii de munca. Competenta medicului de intreprindere de a aprecia capacitatea de munca a salariatului. Consecinte

92. Masurile prealabile desfacerii contractului de munca in temeiul art. 64 C. muncii pentru inaptitudine fizica. Sanctiune ce intervine pentru neindeplinirea lor

93. Nerespectarea termenului de 30 de zile prevazut de dispozitiile art. 268 C. muncii. Sanctiuni. Prescriptia dreptului angajatorului de a aplica masura desfacerii contractului de munca

94. Nulitatea absoluta a deciziei de desfacere a contractului de munca 

95. Aplicarea art. 18 din Legea nr. 104/2003 unor categorii de personal sanitar. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Sanatatii in raporturile juridice deduse judecatii, avand ca obiect acordarea de drepturi salariale ca efect al aplicarii dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003

96. Calitatea procesuala pasiva a C.A.S. in litigii avand ca obiect plata de drepturi salariale constand in acordarea de sporuri conform art. 18 din Legea nr. 104/2003, unor categorii de personal medical

97. Cheltuieli de deplasare pe perioada delegarii. Caracterul continuu al delegarii. Drepturi banesti

98. Despagubiri izvorate din discriminare. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice ca ordonator de credite atunci cand reclamantul este un magistrat. Posibilitatea de actualizare cu indicele de inflatie a sumelor solicitate cu titlu de despagubiri si fundamentul juridic al acestora 

99. Discriminare. Acordare de despagubiri in baza dispozitiilor O.G. nr. 137/2000

100. Discriminare. Dreptul la despagubiri in temeiul O.G. nr. 137/2000 

101. Majorarea drepturilor salariale ale personalului cadrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologica si al catedrei de biologie celulara in baza prevederilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 

102. Majorare salariu. Functie asimilata celei de demnitate publica 

103. Obligatia magistratilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate

104. Plata salariului constituie un fapt juridic. Dovada platii salariului. Inadmisibilitatea probei cu martori

105. Plata drepturilor salariale reprezentand prima de concediu catre magistrati si personalul auxiliar

106. Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca

Capitolul II. Formarea profesionala

107. Aplicarea dispozitiilor art. 195 C. muncii. Act aditional la contractul individual de munca ce contine clauza privind obligatia angajatului de a functiona la acelasi angajator inca 5 ani dupa obtinerea specializarii cu consecinte pecuniare in caz de nerespectare. Natura acestei clauze. Titularul dreptului la actiunea intemeiata pe dispozitiile art. 195 C. muncii 

108. Despagubiri determinate de nerespectarea obligatiei asumate de angajat de a lucra o perioada de 5 ani dupa absolvirea unei scolarizari

109. Formarea profesionala. Lipsa actului aditional la contractul de munca conform art. 193 C. muncii. Consecinte

Capitolul III. Raspunderea materiala

110. Autoritate lucru judecat. Conditii. Angajament de plata desfiintat prin hotarare judecatoreasca. Consecinte

111. Despagubiri rezultate din culpa angajatorului care nu a intocmit la timp dosarul de pensionare

112. Lipsa in gestiune. Dovedirea prejudiciului

113. Raspunderea angajatului pentru paguba produsa angajatorului. Raspunderea patrimoniala conjuncta si cea unipersonala. Gradul vinovatiei, proportia in care fiecare fapta a persoanelor implicate in producerea prejudiciului a contribuit la producerea pagubei

114. Raspundere materiala. Caracterul cert si real al prejudiciului 

115. Raspundere materiala. Caracterul cert si real al prejudiciului. Sarcina probei 

116. Raspunderea patrimoniala a angajatului. Dovada intinderii prejudiciului 

Capitolul IV. Contractul colectiv de munca 

117. Refuzul unitatii de a acorda cresteri salariale sub nivelul clauzelor Contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Forta obligatorie a clauzei contractuale 

118. Suspendarea Contractului colectiv de munca ca urmare a fortei majore. Procedura suspendarii. Consecinta nerespectarii obligatiei de a notifica  suspendarea Contractului colectiv de munca la organul la care acesta a fost inregistrat 

Capitolul V. Jurisdictia muncii

119. Acordarea pensiei de serviciu in cazul magistratilor. Vechimea in magistratura. Recalcularea pensiei in functie de perioada ce constituie vechime in magistratura si in cazul magistratilor Curtii Constitutionale care beneficiaza de pensie de serviciu in baza legii speciale

120. Cerere de repunere in termenul de contestare a deciziei de schimbare din functie. Admisibilitate. Consecinte 

121. Conflict de legi in timp. Aplicarea legii in vigoare la data formularii cererii de pensionare

122. Greseala materiala a instantei de recurs. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ

Capitolul VI. Asigurari sociale

123. Acordarea de dobanzi legale in baza O.G. nr. 9/2000 pentru efectuarea cu intarziere a recalcularii pensiei si respectiv a platii drepturilor restante

124. Acordarea grupei a II-a de munca si influenta asupra stagiului de cotizare. Posibilitatea pensionarii pentru limita de varsta a angajatilor ce si-au desfasurat activitatea in conditii de munca incadrate in grupa a II-a prin reducerea varstei standard de pensionare. Mijloace de proba pentru dovedirea perioadei lucrate in grupa a II-a de munca si forta lor probanta 

125. Acordarea grupei a II-a de munca. Responsabilitatea unitatii in emiterea adeverintei care sa ateste incadrarea intr-o grupa de munca 

126. Ajutor de deces acordat in baza Legii nr. 128/1997, art. 106 alin. (2). Imposibilitatea  cumularii acesteia cu cel prevazut de legea generala, Legea nr. 19/2000, art. 28

127. Asigurari sociale. Acordarea grupei a II-a de munca, in situatia in care partea nu a lucrat efectiv in acel loc de munca, fiind repus in situatia anterioara in baza unei sentinte judecatoresti. Consecinte asupra varstei de pensionare si vechimii in munca 

128. Asigurari sociale. Baza de calcul a veniturilor la stabilirea pensiei. Succesiunea in timp a legii. Consecinte

129. Data incetarii contractului individual de munca in cazul pensionarii pentru limita de varsta este data comunicarii deciziei de pensionare. Art 56 lit. d) C. muncii. Decizia de pensionare nu produce efecte retroactive referitor la contractul de munca

130. Dreptul de optiune prevazut de art. 3 si art. 20 din Legea nr. 19/2000

131. Indemnizatia de maternitate. Modalitate de calcul. Art. 99 din Legea nr. 19/2000

132. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Scutire de plata asigurarilor sociale, art. 26 lit. a) din O.U.G. nr. 9/2003 astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 577/2003

133. Includerea perioadei asimilate la calculul pensiei

134. Obligatia Casei Judetene de Pensii de a emite o decizie de respingere sau admitere a recalcularii pensiei fata de cererea pensionarului intemeiata pe dispozitiile O.U.G. nr. 4/2005

135. Pensie militara de serviciu. Reactualizarea acesteia conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 479/2003

136. Recalcularea pensiei conform dispozitiilor O.U.G. nr. 4/2005 cu posibilitatea luarii in calcul a sporurilor cu caracter permanent dovedite cu adeverinte emise de angajator in conditiile art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 4/2005 

137. Recalculare pensie. Obligativitatea luarii in considerare a veniturilor dovedite cu adeverinta emisa de angajator

138. Revizuirea unei decizii de pensionare in timpul solutionarii contestatiei impotriva acesteia. Consecinte procedurale 

139. Scutirea de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a pensionarilor de asigurari sociale, care cumuleaza pensia cu veniturile obtinute din desfasurarea unei activitati autorizate

140. Solutionarea cererilor de acordare a cheltuielilor de executare si reactualizarea creantei de catre creditor in situatia achitarii debitului de catre debitor, anterior emiterii somatiei, conform art 387 alin. (1) C. proc. civ. 

141. Sporul de vechime. Includerea in baza de calcul a cuantumului pensiei a sporului de vechime, anterior anului 1970

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei30 nov. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini368
Tip copertaCarte brosata