Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contenciosul fiscal. Practica judiciara adnotata si reglementarea din NCPF

Practica judiciara adnotata si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
ISBN/ISSN: 978-606-27-0865-8
Editura: Hamangiu
49,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea Contenciosul fiscal prezinta o selectie a celor mai recente solutii de practica judiciara prin care s-au rezolvat aspecte controversate privind aplicarea dispozitiilor legale in materie fiscala, inclusiv a noului Cod de procedura fiscala, intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Sunt abordate, in principal, probleme precum aplicarea principiilor in raporturile fiscale, raspunderea solidara fiscala, domiciliul fiscal, competenta organelor fiscale, regimul juridic al actelor administrative fiscale, inspectia fiscala, accesoriile fiscale, executarea fiscala, masurile asiguratorii fiscale, solutionarea contestatiilor administrativ fiscale.        

Hotararile redate in lucrarea Contenciosul fiscal sunt insotite de note explicative suplimentare, solutiile judecatoresti fiind analizate atat prin prisma jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cat si din perspectiva doctrinei fiscale, prin prezentarea unei bibliografii suplimentare pentru fiecare tematica abordata. De asemenea, spetele solutionate in temeiul dispozitiilor Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala din 2003 cuprind corespondenta articolelor in raport de noua legislatie.

Culegerea Contenciosul fiscal isi propune sa asigure o mai buna cunoastere si aplicare a dispozitiilor procedurii fiscale, fiind utila tuturor persoanelor implicate in litigiile fiscale.    

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

§1. Principiile procedurii fiscale 

1. Necesitatea respectarii dreptului la aparare al contribuabilului de catre administratia financiara. Sanctiunea in cazul incalcarii dispozitiilor referitoare la audierea contribuabilului si la motivarea in fapt a actului administrativ fiscal 

2. Principiul dreptului la aparare. Repere. Obligatiile organului fiscal. Mentiunile privind audierea contribuabilului – element obligatoriu al actului administrativ fiscal. Nulitate virtuala

3. Efectuarea unei inspectii fiscale. Dreptul de a fi ascultat. Nerespectare. Sanctiune 

4. Principiul legalitatii. Conflict intre normele metodologice si o decizie a Camerei de Conturi. Ierarhia actelor juridice 

5. Exercitarea dreptului de apreciere. Administrarea de probe suplimentare in faza judecatii 

6. Intreprindere individuala. Subiect pasiv al raportului de drept fiscal. Dizolvarea intreprinderii individuale. Consecinte

7. Consecintele juridice produse de modificarea sediului contribuabilului in cursul derularii procedurii administrativ fiscale 

§2. Raspunderea solidara 

8. Obligatii de plata restante. Raspundere solidara. Conditia preexistentei starii de insolvabilitate a debitorului

9. Antrenarea raspunderii solidare pentru neformularea cererii de deschidere a procedurii insolventei. Conditii. Prezumtia de rea‑credinta a administratorului 

10. Antrenarea raspunderii solidare pentru neformularea cererii de deschidere a procedurii insolventei. Conditii. Stabilirea relei‑credinte a administratorului de catre instanta de judecata, pe baza actelor si faptelor comisive ori omisive ale acestuia

11. Raspunderea solidara a administratorului pentru obligatiile de plata restante ale societatii declarate insolvabile. Conditia privitoare la reaua‑credinta. Nedovedirea faptului ca sumele obtinute din instrainarea de bunuri din patrimoniul societatii au fost folosite in interesul acesteia 

12. Existenta unor debite fiscale neachitate. Necesitatea dovedirii relei‑credinte. Momentul la care trebuie sa existe reaua‑credinta. Distinctie intre raspunderea administratorilor fata de societate si raspunderea administratorilor fata de terti

13. Existenta unor debite fiscale restante. Neprezentarea administratorului unei societati pentru a da relatii organului fiscal. Lipsa relei‑credinte 

14. Antrenarea raspunderii pentru neachitarea taxelor si impozitelor. Conditia relei‑credinte. Dovada relei‑credinte. Mijloace de proba. Lipsa masurilor care sa duca la o eventuala redresare a societatii si la evitarea blocajului economic 

15. Antrenarea raspunderii asociatului pentru neplata impozitului 

16. Antrenarea raspunderii solidare a mandatarului administratorului statutar. Conditii. Dovada imposibilitatii obiective a administratorului de a depune declaratii fiscale

17. Antrenarea raspunderii solidare a administratorului cu persoana juridica insolvabila. Imposibilitatea angajarii raspunderii solidare intre administratorii succesivi ai societatii aflate in stare de insolvabilitate. Obligativitatea solutiei organelor judiciare privind faptele penale imputate fostului administrator 

18. Raspunderea solidara a persoanelor juridice. Conditii 

TITLUL II. DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE

§1. Competenta organului fiscal 

19. Competenta teritoriala a organului fiscal local. Legitimarea procesuala pasiva a organului fiscal local

20. Anularea prevederilor cuprinse intr‑un act administrativ cu caracter normativ, referitoare la competenta Casei de asigurari de sanatate de a emite decizii de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

21. Stabilirea competentei organelor fiscale pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Domiciliul fiscal al unei asocieri fara personalitate juridica. Sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii regulilor de competenta cu ocazia emiterii actelor administrative fiscale 

22. Conflictul de interese al functionarului public din cadrul organului fiscal 

§2. Actele emise de organele fiscale

23. Decizie de impunere emisa de Casa de asigurari de sanatate. Relevanta procedurii de comunicare a datelor intre organele fiscale si Casa de asigurari de sanatate asupra legalitatii actului. Cerintele motivarii actului administrativ fiscal

24. Proces‑verbal intocmit de Garda Financiara. Natura juridica 

25. Proces‑verbal emis de Directia Generala Antifrauda. Natura juridica 

26. Raport de control intocmit de Casa de asigurari de sanatate. Natura juridica

27. Proces‑verbal incheiat de organele fiscale in vederea estimarii prejudiciului. Natura juridica 

28. Desemnarea de catre un contribuabil a unui mandatar civil. Modalitatea de comunicare a actului administrativ fiscal 

29. Comunicarea actului administrativ fiscal in conformitate cu prevederile art. 44 CPF (art. 47 NCPF). Inaplicabilitatea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 536/2011 si a Deciziei in interesul legii nr. 10/2013. Obiectul actiunii in contencios administrativ in situatia actelor administrative fiscale 

30. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Conditii 

§3. Administrarea si aprecierea probelor 

31. Sarcina probei in litigiile fiscale. Exercitarea dreptului de deducere a TVA

32. TVA. Caracterul fictiv al operatiunilor. Constatari ale parchetului si ale organului fiscal. Sarcina probei in litigiile fiscale 

33. Obligatiile contribuabilului in materie probatorie. Cerere de deducere a TVA. Obligativitatea prezentarii originalului facturii fiscale, iar in caz de imposibilitate, a unui duplicat 

34. Regimul juridic al termenului de solutionare a cererilor contribuabililor

TITLUL III. INREGISTRAREA FISCALA

35. Natura juridica a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009. Act administrativ fiscal individual. Modalitatea de comunicare 

36. Natura juridica a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009. Act administrativ fiscal caruia ii sunt aplicabile prevederile art. 205 si urm. CPF (art. 268 si urm. NCPF) 

37. Modalitatea de publicitate a Ordinului A.N.A.F. nr. 1167/2009 

TITLUL IV. CONTROLUL FISCAL

38. Competenta in realizarea inspectiei fiscale. Stabilirea competentei prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

39. Nerespectarea de catre organul fiscal a tuturor prevederilor legale privind realizarea inspectiei fiscale. Sanctiune

40. Raport de inspectie fiscala. Natura juridica. Inspectori cu legitimatii neactualizate. Nulitate relativa. Lipsa vatamarii

41. Extinderea perioadei supuse inspectiei fiscale. Justificare. Cazuri. Indicii privind diminuarea impozitelor. Lipsa motivelor de fapt si de drept din continutul deciziei de impunere fiscala. Sanctiune 

42. Emitere decizie de impunere in lipsa raportului de inspectie fiscala. Nelegalitate. Decizia emisa in baza unui raport de control al Curtii de Conturi 

TITLUL V. COLECTAREA CREANTELOR FISCALE 

§1. Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire 

43. Ordinea stingerii datoriilor prevazuta de Codul de procedura fiscala. Exercitarea dreptului de optiune al debitorului. Sfera de aplicare

44. Distribuirea sumelor platite de contribuabili pentru executarea obligatiilor fiscale. Dreptul de optiune al debitorului. Ordinea stingerii datoriilor 

45. Dreptul organului fiscal de a efectua compensarea. Conditii 

46. Compensare din oficiu a creantelor fiscale. Sume negative din deconturile de taxa pe valoare adaugata 

47. Cerere de restituire impozit nedatorat. Dreptul la dobanzi 

48. Cerere de restituire a unor sume platite, dar nedatorate. Termen de prescriptie. Admisibilitate. Natura juridica a deciziei de restituire. Caracterul obligatoriu al contestarii actului administrativ fiscal ori a inexistentei acestuia pe calea contestatiei administrative, in prealabil sesizarii instantei de contencios administrativ fiscal 

49. Cerere de restituire a taxei de inmatriculare percepute nelegal. Termen de prescriptie aplicabil. Momentul de inceput al curgerii termenului 

50. Cerere de restituire taxa de emisii poluante. Nelegalitate esalonare 

51. TVA. Rambursare cu intarziere. Dobanzi. Calcul 

52. Cerere de restituire contributii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Termen de prescriptie aplicabil 

§2. Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere 

53. Natura juridica a dobanzilor acordate pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa de poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, restituite prin hotarari judecatoresti. Momentul de la care aceste dobanzi incep sa curga 

54. Perioada pentru care se datoreaza accesoriile fiscale 

55. Legalitatea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii calculate la sumele reprezentand creante stabilite in urma atragerii raspunderii solidare, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 (art. 169 din Legea nr. 85/2014) 

56. Instrainari de bunuri imobile. Depasirea plafonului de TVA. Scutire de la plata accesoriilor fiscale

57. Prestare de servicii medicale. Neinregistrarea ca platitor de TVA. Caracterul disproportionat al accesoriilor fiscale 

58. Stabilirea unor diferente de impozit de catre autoritatile publice. Neinstiintarea contribuabililor. Lipsa relei‑credinte. Consecinte 

§3. Masuri asiguratorii 

59. Natura juridica a contestatiei formulate impotriva masurilor asiguratorii

60. Actiune in desfiintarea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii. Instanta competenta 

61. Decizie de instituire a masurii asiguratorii. Lipsa audiere contribuabil. Lipsa motivare. Desfiintare

62. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Motivare. Cerinte 

§4. Stingerea creantelor prin executare silita 

63. Competenta executarii creantelor fiscale 

64. Obiectul contestatiei la executare

65. Competenta materiala a solutionarii caii de atac exercitate impotriva hotararii judecatoresti prin care s‑a solutionat o contestatie la executare 

TITLUL VI. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE

66. Natura juridica a contestatiei administrative. Termen de solutionare. Competenta instantei de contencios administrativ de solutionare a contestatiilor impotriva deciziilor emise de organele fiscale in solutionarea contestatiei administrative. Inadmisibilitatea actiunii in anularea actelor fiscale atacate cu contestatie administrativa

67. Contestatie impotriva raportului de inspectie fiscala. Inadmisibilitate 

68. Decizie de impunere emisa impotriva societatii debitoare. Calitatea procesuala a persoanei care a avut calitatea de administrator si asociat unic al societatii de a formula contestatie impotriva deciziei de impunere

69. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative. Neingradirea accesului la instanta. Urmarire penala in rem. Legalitate suspendare 

70. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative. Conditia referitoare la raportul de dependenta dintre faptele cu privire la care a fost sesizat organul de urmarire penala si solutionarea contestatiei administrative

71. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative. Caracter facultativ. Lipsa de relevanta a cercetarilor penale impotriva administratorului societatii in aprecierea de catre organul fiscal a legalitatii operatiunilor economice 

72. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative. Caracter facultativ. Incidenta principiului „penalul tine in loc civilul” in procedura de solutionare a contestatiei. Necesitatea motivarii masurii suspendarii

73. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative. Modalitatile de justificare a masurii suspendarii. Legatura de cauzalitate dintre obligatiile fiscale si stabilirea de catre organele de urmarire penala a faptului ca exista indiciile savarsirii unei infractiuni 

74. Anularea deciziei de suspendare a procedurii de solutionare a contestatiei administrative impotriva deciziei de impunere pana la definitivarea laturii penale a dosarului aflat in stadiul urmaririi penale 

75. Obiectul actiunii in contencios administrativ 

76. Competenta de a dispune reevaluarea cladirilor. Actiune in restituirea diferentei de impozit, colectata ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale. Exceptie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate

77. Contestatie act administrativ fiscal. Impozite si taxe locale. Cadrul procesual. Calitate procesuala pasiva 

78. Respingerea contestatiei administrative ca nemotivata. Admiterea actiunii in contencios. Solutia instantei de anulare a deciziei si de obligare a organului fiscal sa solutioneze pe fond contestatia 

79. Respingerea contestatiei administrative ca tardiva. Admiterea contestatiei judiciare. Solutia instantei

80. Contributie de asigurari sociale de sanatate. Necontestarea expresa a deciziei de solutionare a contestatiei. Dispozitii aplicabile actiunii judiciare 

81. Suspendarea executarii actului administrativ fiscal. Asigurarea echilibrului intre prejudicierea intereselor debitorului si a interesului organelor fiscale. Conditii 

82. Suspendarea executarii actului administrativ fiscal. Conditii. Aprecierea instantei in legatura cu indeplinirea conditiilor 

83. Suspendarea executarii actului administrativ fiscal. Limitele analizei realizate de instanta de judecata

Detalii tehnice
Data aparitiei22 aug. 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini424
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata