Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Concedierea salariatilor. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-474-2
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Concedierea salariatilor reprezinta o sinteza a practicii judiciare recente (2009-2011) a Tribunalelor si Curtilor de Apel in materia concedierii salariatilor.


   Hotararile selectate, relevante pentru toate tipurile de concediere, analizeaza aspecte legate de principiul legalitatii concedierii, interdictii, termene procedurale si reintegrarea salariatilor.


   Notele inserate in cuprinsul spetelor fac trimitere la modificarile Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, ce vizeaza, in primul rand, interdictiile de concediere, posibilitatea angajatorului de a stabili standardele de performanta si criteriile de evaluare a salariatului, aplicabilitatea procedurii colective numai in sectorul privat, termenul de preaviz, durata perioadei de proba, astfel ca lucrarea este in concordanta si cu noile reglementari legale.

Capitolul I. Concedierea. Notiune. Legalitate. Conditii 

Sectiunea 1. Principiul legalitatii concedierii

1. Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere. Comunicarea notificarii nu echivaleaza cu comunicarea unei asemenea decizii. Emiterea notificarii anterior inceperii perioadei de proba si a contractului de munca

2. Concediere in fapt. Suspendarea raporturilor de munca

3. Principiul legalitatii incetarii contractului individual de munca. Refuzul angajatorului de a permite accesul salariatului la locul de munca, fara a emite decizie de concediere. Consensualitatea contractului individual de munca. Acoperirea nulitatii prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. Inlocuirea de drept a clauzelor contrare normelor legale imperative 

4. Incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor. Cerere de renuntare la incetarea raporturilor de munca formulata ulterior realizarii acordului de vointa al partilor. Calificarea de catre salariat a deciziei de incetare a raporturilor de munca prin acordul partilor ca decizie de concediere 

5. Competenta instantei de judecata sesizate legal sa cenzureze orice decizie de concediere. Pensionar incadrat in munca. Incidenta art. 61 lit. e) C. muncii 

6. Lipsa motivelor de fapt in cuprinsul deciziei de concediere. Imposibilitatea determinarii motivelor care au stat la baza incetarii raporturilor de munca. Incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii conditiilor de varsta si stagiu de cotizare pentru pensionare 

7. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Neindicarea instantei competente. Motiv de ordine publica. Sanctiunea nulitatii absolute pentru lipsa acestei mentiuni

8. Lipsa mentiunii instantei competente material in decizia de concediere. Absenta vatamarii produse salariatului prin nementionarea tribunalului ca instanta competenta sa solutioneze contestatia

9. Mentiuni obligatorii ale deciziei de concediere. Imposibilitatea complinirii acestor mentiuni cu acte extrinseci deciziei. Reintegrarea salariatului.  Obligativitatea existentei anterior concedierii a actului decizional, a procedurii prin care s-a prevazut si aprobat desfiintarea postului si s-a aprobat o noua organigrama 

10. Analiza legalitatii si temeiniciei concedierii prin prisma exclusiva a mentiunilor deciziei de concediere. Materializarea acordului de vointa de incetare a raporturilor de munca printr-un consimtamant care sa intruneasca cerintele art. 948 C. civ.

11. Constatarea nulitatii deciziei de concediere, fara punerea in discutia partilor. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea conditiilor de forma nu constituie o exceptie procesuala in sensul art. 137 C. proc. civ. Obligatia instantei de jurisdictie a muncii de a cerceta masura ce formeaza obiectul contestatiei, in primul rand, sub aspectul legalitatii emiterii ei

12. Contestatie decizie de concediere. Cerere reconventionala avand ca obiect constatarea nulitatii unui act aditional a contractul individual de munca. Lipsa mentiunii prevazute de art. 74 lit. a) C. muncii este supusa sanctiunii nulitatii virtuale. Dovada vatamarii. Inexistenta prevederii vreunei forme in care trebuie sa se materializeze mentiunea referitoare la motivele concedierii 

13. Revocarea de catre angajator a deciziei de concediere pe parcursul procesului avand ca obiect contestarea masurii. Emiterea, dupa revocare, a unei noi decizii de concediere. Caducitatea deciziilor emise de angajator dupa incetarea raporturilor de munca

14. Imposibilitatea revocarii de catre angajator a propriei decizii de concediere si emiterea uneia noi pe parcursul judecatii unui litigiu ce are ca obiect contestatia salariatului impotriva primei decizii de concediere. Inexistenta autoritatii de lucru judecat in cazul a doua decizii de concediere succesive contestate pe cale separata

15. Demisie. Inexistenta obligatiei angajatorului de a emite o decizie de concediere, in cazul demisiei salariatului, care sa se supuna exigentelor de fond si forma. Caracterul declarativ al acestei decizii

16. Imposibilitatea dovedirii existentei demisiei. Incetarea raporturilor de munca din initiative angajatorului in lipsa demisiei scrise

17. Procedura concedierii reglementata de art. 86 din Legea nr. 85/2006. Mentiunile obligatorii ale deciziei de concediere. Irelevanta pasivitatii lichidatorului sub aspectul legalitatii concedierii. Inaplicabilitatea art. 78 C. muncii 

Sectiunea a 2-a. Interdictii cu caracter permanent/temporar privind concedierea 

18. Decizie de concediere pentru motive care tin de persoana salariatului – art. 61 alin. (1) lit. e) C. muncii. Discriminare pe criterii de sex. Indeplinirea conditiilor de varsta standard si stagiu de cotizare pentru obtinere a pensiei pentru limita de varsta 

19. Interdictia concedierii salariatului aflat in incapacitate temporara de munca. Imposibilitatea legala ca angajatorul sa emita acte unilaterale cu efect retroactiv. Obligatia angajatorului de aducere la cunostinta salariatului a duratei preavizului si a datei concrete de incepere a termenului de preaviz. Conditia mentiunilor obligatorii prevazuta ad validitatem

20. Interdictia de a dispune concedierea salariatei pe durata in care aceasta este gravida. Caracterul de norma speciala al dispozitiilor art. 21 din O.U.G. nr. 96/2003, raportat la dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. c) C. muncii. Luarea la cunostinta de catre angajator a starii de graviditate prin intermediul unei instiintari a salariatei referitoare la faptul ca nu i se permite accesul in unitate 

21. Interdictia angajatorului de a dispune concedierea pe durata in care salariata este gravida. Principiului simetriei actelor juridice aplicabil raporturilor de munca. Irelevanta actului decizional privind reorganizarea societatii raportat la momentul notificarii starii de graviditate 

22. Interdictia de concediere a liderilor sindicali pe durata exercitarii acestei functii. Legatura dintre calitatea de reprezentant ales in organele de conducere ale sindicatului si concedierea dispusa de angajator in scop de constrangere prezumata de legiuitor pentru protectia si garantarea libertatii sindicale 

23. Interdictia concedierii pe durata efectuarii concediului de odihna. Comunicarea deciziei de concediere in timpul efectuarii concediului de odihna 

24. Interdictia concedierii salariatilor in ipoteza transferului intreprinderii 

Sectiunea a 3-a. Dreptul la preaviz 

25. Obligativitatea acordarii preavizului in natura. Consecintele neacordarii preavizului in natura asupra deciziei de concediere si asupra salariatului concediat 

26. Inadmisibilitatea anularii masurii preavizate de concediere pe cale de ordonanta presedintiala.  Preavizul, act care nu reprezinta o masura de natura sa determine, in sine, incetarea raportului de munca

Sectiunea a 4-a. Perioada de proba

27. Perioada de proba, conditie rezolutorie care afecteaza existenta contractului individual de munca. Decizie emisa in temeiul art. 31 alin. (1) si al art. 4 alin. (1) C. muncii. Necorespunderea salariatului pentru postul in cauza nu este echivalenta cu necorespunderea profesionala. Prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea potrivit necesitatilor 

28. Consecinta stabilirii unei perioade de proba mai mari decat cea prevazuta de Codul muncii. Incetarea raporturilor de munca prin notificarea prevazuta de art. 31 alin. (4)1 C. muncii 

Capitolul al II-lea. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului 

Sectiunea 1. Abaterea disciplinara 

29. Concediere pentru absente motivate de salariat cu certificat de concediu medical. Valabilitatea certificatelor de concediu medical 

30. Concediere disciplinara pentru absente nemotivate. Necesitatea certificatului medical pentru justificarea absentelor din motive de sanatate 

31. Nelegalitatea concedierii disciplinare pentru absente nemotivate de la locul de munca modificat unilateral de angajator 

32. Nelegitimitatea salariatului de a absenta de la serviciu, fata de imprejurarea ca ar fi efectuat ore suplimentare si ar fi indrituit la compensarea cu timp liber

33. Sanctionare disciplinara pentru fapte care nu au legatura cu munca. Actiuni sindicale sanctionate ca abateri disciplinare 

34. Refuzul nejustificat al salariatei de a se prezenta in fata comisiei de disciplina. Imposibilitatea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile. Comunicarea de catre salariata a faptului ca la data pentru care a fost convocata se afla in concediu medical. Obligativitatea efectuarii cercetarii prealabile 

35. Nulitatea concedierii dispuse fara efectuarea cercetarii disciplinare. Neprezentarea justificata a salariatului la cercetarea disciplinara 

36. Refuzul salariatului de a da nota explicative angajatorului in cursul cercetarii disciplinare prealabile nu constituie abatere disciplinara. Sarcina probei in conflictele de munca

37. Motivarea in drept a deciziei de concediere. Sanctiunea lipsei mentiunii privind prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat

38. Calificarea abaterilor disciplinare ca infractiuni. Lipsa mentiunii in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara cu concedierea, a prevederilor din statutul disciplinar, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat

39. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara si data savarsirii ei, mentiuni obligatorii. Inaplicabilitatea art. 267 alin. (3) C. muncii atunci cand convocarea nu intruneste conditiile art. 267 alin. (2) C. muncii si cand nu a fost constituita o comisie de disciplina care sa constate aplicabilitatea acestor dispozitii. Imposibilitatea instantei de a constata, in absenta unui acord si a manifestarii exprese a angajatorului, ca incetarea contractului individual de munca a avut loc prin acordul partilor

40. Lipsa datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de concediere disciplinara. Prevalenta conditiilor de legalitate fata de cele referitoare la temeinicia sanctionarii

41. Unicitatea actului de concediere. Nelegalitatea completarii deciziei de concediere prin inscrierea mentiunilor obligatorii in acte anexe la aceasta 

42. Continutul deciziei de concediere disciplinara. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma. Inadmisibilitatea completarii deciziei de concediere disciplinara cu alte inscrisuri intocmite pe parcursul procedurii disciplinare sau in timpul procesului avand ca obiect contestarea masurii

43. Posibilitatea instantei, in limita principiului disponibilitatii, de a verifica legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare si sub aspectul sanctiunii aplicate. Inlocuirea sanctiunii aplicate de catre angajator

44. Control de legalitate a masurii de concediere. Obligatia instantei de a analiza toate mentiunile din cuprinsul deciziei emise de angajator, chiar daca salariatul nu a precizat concret care sunt conditiile de forma neindeplinite

45. Concediere disciplinara. Netemeinicia cererii salariatului de incetare a raporturilor de munca prin acordul partilor, in lipsa consimtamantului angajatorului

46. Emiterea deciziei de concediere disciplinara dupa expirarea termenului de preaviz acordat pentru concedierea din motive neimputabile salariatului. Imposibilitatea existentei a doua cauze de incetare a contractului individual de munca 

47. Preavizul in cazul concedierii disciplinare. Prezumtia existentei prejudiciului cauzat angajatorului in situatia savarsirii abaterii disciplinare 

48. Concediere pentru savarsirea de abateri disciplinare in perioada preavizului prevazut in situatia demisiei 

Sectiunea a 2-a. Inaptitudinea fizica si/sau psihica 

49. Obligativitatea expertizarii medicale in cazul stabilirii inaptitudinii psihice. Inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului nu poate fi apreciata de angajator. Aprecierea capacitatii de munca a salariatului in mod generic, absolut, nu in concreto, prin raportare la locul de munca ocupat 

50. Concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului, in temeiul art. 61 lit. c) C. muncii. Actul constatator al inaptitudinii fizice. Necesitatea expertizarii medicale

51. Concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului, in temeiul art. 61 alin. (1) lit. c) C. muncii. Obligatia angajatorului de a se adresa Agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, prealabila desfacerii contractului de munca. Neindeplinirea obligatiei de solicitare de sprijin in vederea redistribuirii salariatului. Consecinte 

52. Concediere pentru inaptitudine fizica. Lipsa de locuri vacante compatibile cu pregatirea profesionala si cu capacitatea de munca a salariatului 

Sectiunea a 3-a. Necorespunderea profesionala

53. Concediere pentru necorespundere profesionala. Dovada capacitatii si corespunderii in munca. Lipsa unor dispozitii in regulamentul intern care sa prevada procedura evaluarii prealabile. Verificarea cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale salariatului, atribut exclusiv al angajatorului

54. Concediere pentru necorespundere profesionala. Lipsa din regulamentul intern a comisiei de evaluare profesionala a salariatilor. Aprecierea competentelor profesionale ale salariatului

55. Obligatia angajatorului de a proba fapte obiective sau repetate, de natura sa evidentieze carentele profesionale in cadrul procedurii de concediere pentru necorespundere profesionala. Obligatia examinarii doar cu privire la activitatile prevazute in fisa postului. Imposibilitatea angajatorului de a pretinde salariatului indeplinirea unei sarcini de serviciu raportat la care nu l-a instruit si nu i-a fost trasata in mod expres, ci doar i-a fost propusa pe baza de voluntariat 

56. Decizie de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 61 lit. d) C. muncii. Termen de emitere. Constatarile prealabile, in temeiul carora se dispune efectuarea verificarii profesionale, nu au caracterul unui act de constatare a necorespunderii profesionale 

57. Distinctie intre concedierea pentru necorespundere profesionala si concedierea disciplinara

58. Concediere pentru necorespundere profesionala nula. Acceptarea de catre salariat a unui post compatibil cu pregatirea sa profesionala, oferit in urma concedierii pentru necorespundere profesionala, nu acopera nulitatea deciziei de concediere

Sectiunea a 4-a. Arestarea preventiva

59. Concediere ca urmare a arestarii salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala. Inserarea in cuprinsul deciziei de concediere a unui text de lege care nu are legatura cu situatia de fapt retinuta 

Capitolul al III-lea. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

Sectiunea 1. Concedierea individuala

60. Decizie de incetare a contractului individual de munca, emisa in baza dispozitiilor art. 65 C. muncii. Legalitate. Reglementarea de catre angajator a situatiei in care titularul postului, care isi manifestase consimtamantul pentru transformarea acestuia, a pierdut concursul organizat in conditiile art. 58 din Legea nr. 128/1997 

61. Simpla redare in continutul deciziei de concediere a continutului textului de lege prin mentionarea desfiintarii locului de munca nu echivaleaza cu motivarea masurii. Producerea efectelor deciziei de concediere de la data comunicarii 

62. Posibilitatea aplicarii unor criterii stabilite prin contractul colectiv la nivel de unitate, in cazul unei concedieri colective si in cazul unei concedieri individuale. Conditii. Prerogativa exclusiva a angajatorului de a decide care post nu mai este necesar si poate fi desfiintat 

63. Concediere individuala din cauze neimputabile salariatului, conform art. 65 alin. (1) C. muncii. Lipsa mentiunii prevazute de art. 74 alin. (1) lit. d) C. muncii nu atrage nulitatea deciziei de concediere 

64. Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Obligativitatea relevarii in decizie a motivului obiectiv care a dus la reorganizarea activitatii. Caracter formal al acestei desfiintari. Anunt publicat de angajator pentru ocuparea unui post similar cu acela pretins desfiintat

65. Emiterea deciziei de concediere cu retinerea unor imprejurari ce tin de persoana salariatului si de conduita acestuia. Temeiul legal prevazut in decizie – art. 65 C. muncii, privind desfiintarea postului

66. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a postului

67. Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Cuantumul despagubirii prevazute in situatia constatarii concedierii ca nelegala 

68. Concediere pentru motive neimputabile salariatului. Desfiintarea postului. Cauza reala si serioasa 

69. Concediere din motive neimputabile salariatului. Desfiintarea postului. Cauza reala si serioasa. Disimularea realitatii prin invocarea reorganizarii pentru realizarea de economii la bugetul de salarii

Sectiunea a 2-a. Concedierea colectiva 

70. Obligativitatea efectuarii de catre angajator a notificarilor reglementate de art. 69 si art. 71 (1) C. muncii. Nulitatea deciziei de concediere emise fara efectuarea prealabila a acestor notificari. Mentionarea in notificare a datei de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile 

71. Notiunea de „durata a preavizului”. Obligativitatea inserarii in decizia de concediere, in cazul concedierii colective, a criteriului concret aplicabil salariatului concediat

72. Reintegrarea salariatului pentru o data la care ar fi putut beneficia de o concediere colectiva. Decizie de concediere individuala. Obligarea angajatorului la emiterea unei noi decizii de incadrare a salariatului in procedura de concediere colectiva. Despagubiri acordate conform art. 78 C. muncii si drepturi banesti aferente concedierii colective. Daune morale

Capitolul al IV-lea. Anularea deciziei de concediere. Repunerea in situatia anterioara

73. Hotarare judecatoreasca de anulare a masurii de modificare unilaterala a contractului de munca. Refuzul angajatorului de reintegrare a salariatului in functia de sef serviciu. Concedierea salariatului pentru desfiintarea serviciului pe care il conducea. Acte aditionale incheiate la un contract care nu mai era in fiinta 

74. Concediere dispusa disciplinar pentru absente nemotivate in perioada de preaviz in cazul demisiei. Acordarea despagubirii prevazute de art. 78 C. muncii si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii 

75. Repunere in situatia anterioara anularii deciziei de concediere. Obligativitatea acordarii de catre instanta a despagubirilor prevazute de art. 78 C. muncii, chiar in lipsa unui capat de cerere cu acest obiect. Imposibilitatea acordarii concomitente a despagubirii pentru concediere nelegala, prevazuta de art. 78 C. muncii si a compensatiilor pentru concediere prevazute de art. 67 C. muncii 

76. Termenul de formulare a cererii privind repunerea partilor in situatia anterioara concedierii. Reintegrarea salariatului in functia avuta dispusa de instanta judecatoreasca numai la cerere. Reintegrarea nu poate fi dispusa ulterior, in cadrul unui proces separat

Capitolul al V-lea. Termene in materia concedierii. Data comunicarii deciziei de concediere

77. Inadmisibilitatea invocarii direct in recurs, prin intermediul art. 306 alin. (2) C. proc. civ., a altor motive de nulitate decat cele invocate pe calea contestatiei si pe calea recursului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 268 alin. (3) C. muncii in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului

78. Natura juridica a termenului de 5 zile prevazut de art. 75 alin. (3) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010. Participarea unui representant al sindicatului pe parcursul cercetarii prealabile. Dreptul la aparare al salariatului. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Inexistenta vreunei ordini obligatorii a aplicarii sanctiunilor disciplinare prevazute de art. 264 C. muncii

79. Comunicarea deciziei de sanctionare salariatului. Consecintele juridice ale necomunicarii deciziei sub aspectul termenului pentru formularea contestatiei. Luarea la cunostinta despre existenta acestei decizii pe parcursul derularii unui alt litigiu nu echivaleaza cu comunicarea deciziei 

80. Decizie de concediere tardiva. Modalitate de comunicare a deciziei de concediere in caz de refuz de primire. Comunicarea deciziei de concediere prin executor judecatoresc 

81. Data de la care curge termenul de contestare a deciziei de concediere comunicate prin scrisoare recomandata 

82. Natura juridica a termenului de 30 zile prevazut de art. 268 alin. (1) C. muncii. Data de la care incepe sa curga acest termen. Calculul termenului. Sanctiunea nerespectarii termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare

83. Prescriptia raspunderii disciplinare. Termene de prescriptie a raspunderii disciplinare 

84. Comunicarea deciziei de concediere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Consecintele juridice ale lipsei semnaturii salariatului concediat 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 sept. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini432
Tip copertaCarte brosata