Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul administrativ. Actualizat la 2 octombrie 2019

editie ingrijita si adnotata de Ovidiu Podaru
ISBN/ISSN: 978-606-27-1381-2
Editura: Hamangiu
29,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Conform Notei de fundamentare la O.U.G. nr. 57/2019, Codul administrativ „nu reglementeaza asupra unui domeniu strict delimitat legislativ, ci reprezinta «o opera de legiferare complexa» (conform considerentelor Curtii Constitutionale din cuprinsul Deciziei nr. 681/2018)”, avand ca scop final unificarea si armonizarea tuturor normelor incidente materiei dreptului administrativ, printr-un act normativ unic. Acesta vine sa raspunda unor serii de disfunctionalitati de fond si de tehnica legislativa ale reglementarilor existente, care afecteaza buna functionare a administratiei publice centrale si locale si care au legatura directa sau conexa cu domeniul dreptului public si dreptului administrativ, generate in special de neadaptarea legislatiei la realitatile socio-economice si la complexitatea si dinamica activitatilor aferente furnizarii serviciilor publice esentiale pentru cetateni.

Astfel, Codul administrativ reuneste dispozitiile privind:
•    administratia publica centrala;
•    administratia publica locala;
•    prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate;
•    reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
•    statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice;
•    raspunderea administrativa;
•    serviciile publice.

La elaborarea acestei a doua editii a fost avuta in vedere O.U.G. nr. 63/2019 (M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019), care a completat Codul administrativ.

La fel ca in cazul tuturor codurilor din colectia Legislatie a Editurii Hamangiu, au fost intocmite o tabla de materii si un index alfabetic, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. De asemenea, acolo unde este cazul, au fost facute trimiteri la legislatia conexa si la decizii obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie care isi pastreaza aplicabilitatea si in raport de noua reglementare.

Codul administrativ este tiparit in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Index

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ publicata in M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019 cu completarile aduse prin: O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019).

Codul administrativ

PARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Definitii generale aplicabile administratiei publice

Titlul III. Principiile generale aplicabile administratiei publice

PARTEA A II‑A. ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA 

Titlul I. Guvernul 

Capitolul I. Rolul si functiile Guvernului

Capitolul II. Organizarea Guvernului

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Aparatul de lucru al Guvernului

Capitolul III. Functionarea Guvernului

Sectiunea 1. Principalele atributii ale Guvernului

Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile prim‑ministrului

Sectiunea a 3‑a. Sedintele Guvernului

Sectiunea a 4‑a. Actele Guvernului

Capitolul IV. Exercitarea mandatului de membru al Guvernului

Capitolul V. Raspunderea Guvernului

Titlul II. Administratia publica centrala de specialitate

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conducerea ministerelor 

Capitolul III. Organizarea si functionarea ministerelor

Capitolul IV. Alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale 

Titlul III. Autoritatile administrative autonome

PARTEA A III‑A. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Descentralizarea 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Cadrul institutional al procesului de descentralizare

Titlul III. Regimul general al autonomiei locale

Titlul IV. Unitatile administrativ‑teritoriale in Romania

Titlul V. Autoritatile administratiei publice locale

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Competentele autoritatilor administratiei publice locale

Capitolul III. Consiliul local

Sectiunea 1. Constituirea consiliului local

Sectiunea a 2‑a. Organizarea consiliului local

Sectiunea a 3‑a. Mandatul, rolul si atributiile consiliului local

Sectiunea a 4‑a. Functionarea consiliului local

Sectiunea a 5‑a. Dizolvarea consiliului local

Capitolul IV. Primarul

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile primarului

Sectiunea a 3‑a. Suspendarea si incetarea mandatului primarului 

Capitolul V. Administratia publica a municipiului Bucuresti

Capitolul VI. Consiliul judetean

Sectiunea 1. Constituirea consiliului judetean 

Sectiunea a 2‑a. Functionarea consiliului judetean

Sectiunea a 3‑a. Dizolvarea consiliului judetean

Capitolul VII. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile presedintelui consiliului judetean 

Sectiunea a 3‑a. Alte dispozitii aplicabile presedintelui si vicepresedintelui consiliului judetean 

Capitolul VIII. Actele autoritatilor administratiei publice locale

Titlul VI. Mandatul de ales local

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Suspendarea si incetarea mandatului de ales local

Capitolul III. Drepturile si obligatiile alesilor locali

Sectiunea 1. Drepturile alesilor locali

Sectiunea a 2‑a. Obligatiile alesilor locali

Capitolul IV. Incompatibilitatile alesilor locali si conflictul de interese 

Capitolul V. Raspunderea alesilor locali

Titlul VII. Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale

Capitolul I. Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ‑teritoriale 

Capitolul II. Administratorul public

Capitolul III. Initiativa cetateneasca si adunarile cetatenesti

PARTEA A IV‑A. PREFECTUL, INSTITUTIA PREFECTULUI SI SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE

Titlul I. Prefectul si subprefectul 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Atributiile prefectului si subprefectului 

Capitolul III. Raporturile cu alte autoritati si institutii publice 

Capitolul IV. Structuri functionale 

Capitolul V. Drepturi si indatoriri ale prefectilor 

Sectiunea 1. Drepturile prefectilor 

Sectiunea a 2‑a. Indatoriri si interdictii ale prefectilor 

Capitolul VI. Actele si raspunderea prefectului 

Titlul II. Serviciile publice deconcentrate 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conducerea serviciilor publice deconcentrate

PARTEA A V‑A. REGULI SPECIFICE PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV‑TERITORIALE 

Titlul I. Exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Trecerea bunurilor in domeniul public

Capitolul III. Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ‑teritoriale 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Darea in administrare a bunurilor proprietate publica 

Sectiunea a 3‑a. Concesionarea bunurilor proprietate publica

Sectiunea a 4‑a. Inchirierea bunurilor proprietate publica

Sectiunea a 5‑a. Darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica 

Titlul II. Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Trecerea bunurilor in domeniul privat

Capitolul III. Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

PARTEA A VI‑A. STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI, PREVEDERI APLICABILE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA SI EVIDENTA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Statutul functionarilor publici 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici 

Capitolul III. Categoria inaltilor functionari publici 

Capitolul IV. Managementul functiei publice si al functionarilor publici si Sistemul electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public 

Sectiunea 1. Managementul functiilor publice si al functionarilor publici 

Sectiunea a 2‑a. Structura de posturi si structura de functii publice 

Sectiunea a 3‑a. Dosarul profesional al functionarilor publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice 

Sectiunea a 4‑a. Evidenta personalului platit din fonduri publice. Sistemul electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public 

Capitolul V. Drepturi si indatoriri 

Sectiunea 1. Drepturile functionarilor publici

Sectiunea a 2‑a. Indatoririle functionarilor publici 

Sectiunea a 3‑a. Consilierea etica a functionarilor publici si asigurarea informarii si a raportarii cu privire la normele de conduita 

Sectiunea a 4‑a. Formarea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici 

Sectiunea a 5‑a. Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice 

Capitolul VI. Cariera functionarilor publici 

Sectiunea 1. Recrutarea functionarilor publici

Sectiunea a 2‑a. Numirea functionarilor publici

Sectiunea a 3‑a. Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale 

Capitolul VII. Acorduri colective. Comisii paritare

Capitolul VIII. Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici 

Capitolul IX. Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu

Sectiunea 1. Modificarea raportului de serviciu

Sectiunea a 2‑a. Suspendarea raportului de serviciu

Sectiunea a 3‑a. Incetarea raportului de serviciu

Capitolul X. Actele administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu si actele administrative de sanctionare disciplinara 

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2‑a. Tipuri de acte administrative

Sectiunea a 3‑a. Nulitatea actelor administrative si competenta de solutionare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public

Sectiunea a 4‑a. Contraventii si sanctiuni

Titlul III. Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice

Capitolul I. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Capitolul II. Personalul contractual incadrat la cabinetul demnitarilor si alesilor locali si la cancelaria prefectului 

Capitolul III. Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia

Capitolul IV. Incadrarea si promovarea personalului contractual

Capitolul V. Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice

PARTEA A VII‑A. RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Raspunderea administrativ‑disciplinara

Titlul III. Raspunderea administrativ‑contraventionala

Titlul IV. Raspunderea administrativ‑patrimoniala

PARTEA A VIII‑A. SERVICII PUBLICE

Titlul I. Principiile si clasificarea serviciilor publice

Titlul II. Reglementarea si infiintarea serviciilor publice

Titlul III. Gestiunea serviciilor publice

Titlul IV. Desfiintarea serviciilor publice

PARTEA A IX‑A. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

PARTEA A X‑A. MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE ALTOR ACTE NORMATIVE 

Anexa nr. 1. Procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ‑teritoriale, in format electronic

Anexa nr. 2. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al statului

Anexa nr. 3. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al judetului

Anexa nr. 4. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al comunei, al orasului sau al municipiului

Anexa nr. 5. Lista cuprinzand functiile publice

Anexa nr. 6. Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfasurata incepand cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti numiti in functia publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020

Detalii tehnice
Data aparitiei07 oct. 2019
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini328
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 6 septembrie 2019

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 6 septembrie 2019

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
35,00 RON
Indisponibila
Codul muncii. Legea dialogului social si 14 legi uzuale, editie ingrijita si adnotata de Marius Eftimie, actualizata la 1 septembrie 2019

Codul muncii. Legea dialogului social si 14 legi uzuale. Actualizat la 1 septembrie 2019

editie ingrijita si adnotata de Marius Eftimie Cuprinde extrase relevante din hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
25,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ