Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul administrativ actualizat 10.07.2019

editie ingrijita si adnotata de Ovidiu Podaru
ISBN/ISSN: 978-606-27-1324-9
Editura: Hamangiu
29,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Conform Notei de fundamentare la O.U.G. nr. 57/2019, Codul administrativ „nu reglementeaza asupra unui domeniu strict delimitat legislativ, ci reprezinta «o opera de legiferare complexa» (conform considerentelor Curtii Constitutionale din cuprinsul Deciziei nr. 681/2018)”, avand ca scop final unificarea si armonizarea tuturor normelor incidente materiei dreptului administrativ, printr-un act normativ unic. Acesta vine sa raspunda unor serii de disfunctionalitati de fond si de tehnica legislativa ale reglementarilor existente, care afecteaza buna functionare a administratiei publice centrale si locale si care au legatura directa sau conexa cu domeniul dreptului public si dreptului administrativ, generate in special de neadaptarea legislatiei la realitatile socio-economice si la complexitatea si dinamica activitatilor aferente furnizarii serviciilor publice esentiale pentru cetateni.

Astfel, Codul administrativ reuneste dispozitiile privind:
•    administratia publica centrala;
•    administratia publica locala;
•    prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate;
•    reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
•    statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice;
•    raspunderea administrativa;
•    serviciile publice.

La fel ca in cazul tuturor codurilor din colectia Legislatie a Editurii Hamangiu, au fost intocmite o tabla de materii si un index alfabetic, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. De asemenea, acolo unde este cazul, au fost facute trimiteri la legislatia conexa si la decizii obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie care isi pastreaza aplicabilitatea si in raport de noua reglementare.

Aceasta editie a lucrarii Codul administrativ este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ publicata in M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019

PARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Definitii generale aplicabile administratiei publice 

Titlul III. Principiile generale aplicabile administratiei publice 

PARTEA A II‑A. ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA 

Titlul I. Guvernul 

Capitolul I. Rolul si functiile Guvernului 

Capitolul II. Organizarea Guvernului 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Aparatul de lucru al Guvernului

Capitolul III. Functionarea Guvernului 
Sectiunea 1. Principalele atributii ale Guvernului 
Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile prim‑ministrului 
Sectiunea a 3‑a. Sedintele Guvernului 
Sectiunea a 4‑a. Actele Guvernului 

Capitolul IV. Exercitarea mandatului de membru al Guvernului 

Capitolul V. Raspunderea Guvernului 

Titlul II. Administratia publica centrala de specialitate 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conducerea ministerelor 

Capitolul III. Organizarea si functionarea ministerelor 

Capitolul IV. Alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale 

Titlul III. Autoritatile administrative autonome 

PARTEA A III‑A. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Descentralizarea 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Cadrul institutional al procesului de descentralizare 

Titlul III. Regimul general al autonomiei locale 

Titlul IV. Unitatile administrativ‑teritoriale in Romania 

Titlul V. Autoritatile administratiei publice locale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Competentele autoritatilor administratiei publice locale 

Capitolul III. Consiliul local 
Sectiunea 1. Constituirea consiliului local 
Sectiunea a 2‑a. Organizarea consiliului local 
Sectiunea a 3‑a. Mandatul, rolul si atributiile consiliului local 
Sectiunea a 4‑a. Functionarea consiliului local 
Sectiunea a 5‑a. Dizolvarea consiliului local 

Capitolul IV. Primarul
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile primarului 
Sectiunea a 3‑a. Suspendarea si incetarea mandatului primarului 

Capitolul V. Administratia publica a municipiului Bucuresti 

Capitolul VI. Consiliul judetean 
Sectiunea 1. Constituirea consiliului judetean 
Sectiunea a 2‑a. Functionarea consiliului judetean 
Sectiunea a 3‑a. Dizolvarea consiliului judetean 

Capitolul VII. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Rolul si atributiile presedintelui consiliului judetean 
Sectiunea a 3‑a. Alte dispozitii aplicabile presedintelui si vicepresedintelui consiliului judetean 

Capitolul VIII. Actele autoritatilor administratiei publice locale

Titlul VI. Mandatul de ales local 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Suspendarea si incetarea mandatului de ales local

Capitolul III. Drepturile si obligatiile alesilor locali 
Sectiunea 1. Drepturile alesilor locali 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile alesilor locali 

Capitolul IV. Incompatibilitatile alesilor locali si conflictul de interese 

Capitolul V. Raspunderea alesilor locali 

Titlul VII. Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale

Capitolul I. Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ‑teritoriale 

Capitolul II. Administratorul public 

Capitolul III. Initiativa cetateneasca si adunarile cetatenesti 

PARTEA A IV‑A. PREFECTUL, INSTITUTIA PREFECTULUI SI SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE 

Titlul I. Prefectul si subprefectul 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Atributiile prefectului si subprefectului 

Capitolul III. Raporturile cu alte autoritati si institutii publice

Capitolul IV. Structuri functionale 

Capitolul V. Drepturi si indatoriri ale prefectilor 
Sectiunea 1. Drepturile prefectilor 
Sectiunea a 2‑a. Indatoriri si interdictii ale prefectilor 

Capitolul VI. Actele si raspunderea prefectului 

Titlul II. Serviciile publice deconcentrate 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conducerea serviciilor publice deconcentrate 

PARTEA A V‑A. REGULI SPECIFICE PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV‑TERITORIALE 

Titlul I. Exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Trecerea bunurilor in domeniul public 

Capitolul III. Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ‑teritoriale 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Darea in administrare a bunurilor proprietate publica 
Sectiunea a 3‑a. Concesionarea bunurilor proprietate publica 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea bunurilor proprietate publica
Sectiunea a 5‑a. Darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica 

Titlul II. Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Trecerea bunurilor in domeniul privat 

Capitolul III. Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ‑teritoriale 

PARTEA A VI‑A. STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI, PREVEDERI APLICABILE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA SI EVIDENTA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Statutul functionarilor publici 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici 

Capitolul III. Categoria inaltilor functionari publici 

Capitolul IV. Managementul functiei publice si al functionarilor publici si Sistemul electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public 
Sectiunea 1. Managementul functiilor publice si al functionarilor publici 
Sectiunea a 2‑a. Structura de posturi si structura de functii publice 
Sectiunea a 3‑a. Dosarul profesional al functionarilor publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice 
Sectiunea a 4‑a. Evidenta personalului platit din fonduri publice. Sistemul electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public 

Capitolul V. Drepturi si indatoriri 
Sectiunea 1. Drepturile functionarilor publici 
Sectiunea a 2‑a. Indatoririle functionarilor publici 
Sectiunea a 3‑a. Consilierea etica a functionarilor publici si asigurarea informarii si a raportarii cu privire la normele de conduita 
Sectiunea a 4‑a. Formarea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici 
Sectiunea a 5‑a. Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice 

Capitolul VI. Cariera functionarilor publici 
Sectiunea 1. Recrutarea functionarilor publici 
Sectiunea a 2‑a. Numirea functionarilor publici 
Sectiunea a 3‑a. Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale 

Capitolul VII. Acorduri colective. Comisii paritare 

Capitolul VIII. Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici 

Capitolul IX. Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu 
Sectiunea 1. Modificarea raportului de serviciu 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea raportului de serviciu 
Sectiunea a 3‑a. Incetarea raportului de serviciu 

Capitolul X. Actele administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu si actele administrative de sanctionare disciplinara 
Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Tipuri de acte administrative 
Sectiunea a 3‑a. Nulitatea actelor administrative si competenta de solutionare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public 
Sectiunea a 4‑a. Contraventii si sanctiuni 

Titlul III. Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice 

Capitolul I. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 

Capitolul II. Personalul contractual incadrat la cabinetul demnitarilor si alesilor locali si la cancelaria prefectului 

Capitolul III. Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia 

Capitolul IV. Incadrarea si promovarea personalului contractual 

Capitolul V. Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice 

PARTEA A VII‑A. RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Raspunderea administrativ‑disciplinara 

Titlul III. Raspunderea administrativ‑contraventionala 

Titlul IV. Raspunderea administrativ‑patrimoniala 

PARTEA A VIII‑A. SERVICII PUBLICE 

Titlul I. Principiile si clasificarea serviciilor publice 

Titlul II. Reglementarea si infiintarea serviciilor publice 

Titlul III. Gestiunea serviciilor publice 

Titlul IV. Desfiintarea serviciilor publice 

PARTEA A IX‑A. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 

PARTEA A X‑A. MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE ALTOR ACTE NORMATIVE 

Anexa nr. 1. Procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ‑teritoriale, in format electronic

Anexa nr. 2. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al statului

Anexa nr. 3. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al judetului

Anexa nr. 4. Lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului public al comunei, al orasului sau al municipiului

Anexa nr. 5. Lista cuprinzand functiile publice

Anexa nr. 6. Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfasurata incepand cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti numiti in functia publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020

Detalii tehnice
Data aparitiei24 iul. 2019
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini320
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 14 iunie 2019 - Spiralat

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, ed.2._SPIRA(actualizat 14.06.2019)

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
49,00 RON
-10%
Dreptul urbanismului. Practica judiciara

Pachet Dreptul urbanismului. Practica judiciara

I. Planuri urbanistice, avize, certificate de urbanism II. Autorizatia de construire
110,00 RON 99,00 RON
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 14 iunie 2019

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 14 iunie 2019

Aritmetica in dreptul succesoral. Observatii referitoare la aplicarea art. 1090 C.civ. – Gabriel Boroi
39,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ