Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Aspecte problematice în practica executării silite

marți, 22 august 2017

      Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Oradea în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează Conferința Națională de Executare Silită - „Aspecte problematice în practica executării silite”.

Când?
Vineri, 22 septembrie 2017

Unde?
City Plaza – Double Tree by Hilton Cluj, Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr. 9-13

Conferinţa este deschisă participării tuturor persoanelor interesate de problematica executării silite, în primul rând executori judecătoreşti, magistraţi şi avocaţi.

Aspecte problematice în practica executării silite

Moderator: Conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept, Universitatea din București, avocat, director de departament în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Speakeri:

  • Judecător Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA – Preşedintele Judecătoriei Sectorului 5 București
  • Judecător Alex Bogdan ARGHIR – Președintele Judecătoriei Sectorului 2 București
  • Prof. univ. dr. Adrian STOICA – Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța, executor judecătoresc.

PROGRAM

9.00-9.30 Înregistrarea participanţilor – welcome coffee

9.30-9.45 Deschiderea conferinței

9.45-11.30 Lucrările conferinței

11.30-11.45 Pauză de cafea

11.45-13.30 Lucrările conferinței

13.30-14.30 Prânz

14.30-16.00 Lucrările conferinței

16.00-16.15 Pauză de cafea

16.15-17.45 Lucrările conferinței

17.45-18.00 Concluzii. Închiderea conferinței

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 20 septembrie 2017, prin email: contact@cejcluj.ro sau fax: 0264.596.093.

Taxa de participare este de 250 lei şi include accesul la lucrările conferinţei, mapa cu materialele de conferinţă, coffee-break-uri şi masa de prânz.

Taxa se achită în contul RO56 BREL 0002 0008 4022 0100 deschis la Libra Internet Bank, sucursala Cluj Napoca, titular Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Cluj, CUI 13933257, cu specificaţia „taxă conferinţă 22 septembrie 2017”.

 

TEME PROPUSE SPRE DEZBATERE:

1. Efectele suspendării executării silite, în special la executarea prin poprire; situația sumelor care creditează contul debitoarei după momentul suspendării executării silite (eventual voluntare)Alex Bogdan ARGHIR

2. Raportul între executarea silită și sechestrul/ipoteca asigurătorie instituită de către organele de cercetare și urmărire penalăAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

3. Legea nr. 77/2016 privind darea în plata. Reluarea executăriiAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

Cum poate fi reluată o executare silită suspendată în urma notificării de dare în plată formulată de către debitor în situația în care, la datele stabilite în notificare, nu s-a realizat transferul de proprietate la notar, iar creditorul nu a formulat contestație împotriva notificării?

Singurul caz prevăzut de lege, în care i se dă dreptul creditorului să ceară reluarea executării este cel de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 77/2016: „În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari”.

De asemenea, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, „Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului”.

Având în vedere că legea nu prevede un termen limită pentru formularea de către debitor a acțiunii în instanță, care să curgă de la data la care creditorul trebuia să se prezinte la notar și să preia imobilul, ce consecințe produce efectul suspensiv? Executarea silită este suspendată până la data la care părțile trebuiau să se prezinte la notar? Continuă suspendarea până la soluționarea cererii debitorului adresată instanței? Dar dacă debitorul nu depune această cerere într-un termen rezonabil, sau deloc? Având în vedere ca nu are un termen limită, chiar dacă s-ar relua la un moment dat executarea, debitorul poate depune în orice moment cererea. Tehnic, poate executorul să reia executarea, la cererea creditorului, în acest interval gri, în care debitorul este în termen (oricând) să formuleze acțiunea în instanță sau este nevoie de o acțiune în instanță a creditorului prin care să solicite constatarea încetării suspendării executării silite?

4. Despre termenul de perimare prevăzut de art. 697 NCPCAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

Când se poate invoca perimarea, având în vedere că intervine de drept, dar trebuie constatată de către instanță? Oricând sau, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la efectuarea unui act de executare? Sau, altfel spus, ce se întâmpla dacă trec 6 luni, dar nu cere nimeni constatarea perimării și executorul continuă executarea?

Dacă un creditor a solicitat suspendarea executării, fără ca executorul să-i fi cerut vreodată în scris să îndeplinească vreun act sau demers necesar executării silite, se perimă executarea?

Ce se întâmplă dacă nu mai revine niciodată creditorul cu cerere de reluare a executării silite?

5. Vânzarea titlurilor de valoare și a unor bunuri cu regim de circulație special (art. 757 NCPC) Adrian STOICA

6. Perimarea executării – constatare exclusivă pe calea principală arătată de Cod sau/și prin contestație la executareAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

7. Principiul disponibilității în executarea silită – în ce limite?Alex Bogdan ARGHIR

8. În ce măsură înscrisul autentic notarial poate constitui titlu executoriu pentru executare silită prin predare, respectiv a obligației de a face?Claudiu Constantin DINU

9. Posibilitatea intervenției în situația executării silite prin poprireAlex Bogdan ARGHIR

10. Posibilitatea popririi sumelor de bani „datorate” de executorul judecătoresc creditorului (a se vedea și art. 873 NCPC)Alex Bogdan ARGHIR

11. Consecințele notării sechestrului dispus în cadrul proceselor penaleAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

12. Consecințele achitării debitului după întocmirea procesului-verbal de licitație și adjudecarea bunului. Momentul ultim până la care debitorul poate achita debitulAlex Bogdan ARGHIR

13. Compensația în faza executării silite. Renunțarea expresă/tacităAlex Bogdan ARGHIR

14. Urmărirea bunurilor comune ale soților în situația în care titlul executoriu a fost obținut împotriva unuia dintre soți (art. 351 NCC) – Claudiu Constantin DINU

15. Hotărârea instanței pronunțată în contestația la executare. Momentul de la care aceasta este executorieAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

16. Problema conexării dosarelor de executare vs. cererile de intervenție în procedura de executare silită și înscrierile la distribuirile de sume Adrian STOICA

17. Problema executării împotriva moștenitorilor în ceea ce privește succesiunile deschise pe noul Cod civil. Întinderea obligațiilor moștenitoruluiAlex Bogdan ARGHIR

18. Posibilitatea urmăririi bunurilor în privința cărora s-au înființat măsuri asigurătorii dispuse în cadrul proceselor penaleAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

19. Procedura de recuperare a sumelor de bani la care a fost obligat administratorul societății dizolvate, ca urmare a unei acțiuni în atragerea răspunderii personale – competența efectuării executării și distribuirea sumelor de bani rezultate din executare Adrian STOICA

20. Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil. Este acesta titlu executoriu pentru evacuare, având în vedere dispoziţiile art. 100 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activității notariale? – Claudiu Constantin DINU

21. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special (art. 757 NCPC). Procedura urmăririi mărcilor înregistrate la OSIM. Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, a monumentelor istorice şi a imobilelor din zona de siguranţă a unităţilor militare Adrian STOICA

22. Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii de admitere a contestației la executare de la pronunțarea soluției pe fondul cauzei sau doar după ce soluția rămâne definitivă?Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA

Avem în vedere următoarele texte de lege:

– pe de-o parte dispozițiile art. 720 alin. (5) NCPC, care îl obligă pe executor să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță, în caz de admitere a contestației, fără ca acest alineat să precizeze și condiția ca hotărârea instanței să rămână definitivă;

– art. 651 NCPC reglementează în alin. (3) că „instanța de executare soluționează (...) contestațiile la executare”, iar în alin. (4) că „în toate cazurile instanța se pronunță prin încheiere executorie”, deși soluția pe fond privind contestația la executare se pronunță printr-o sentință civilă.

Putem totuși concluziona că prin coroborarea art. 720 alin. (5) cu art. 651 alin. (3) și (4) NCPC, soluția pe fond din contestația la executare este executorie, chiar dacă art. 651 alin. (4) NCPC se referă expres la încheiere?

Dacă răspunsul este afirmativ, atunci care este finalitatea practică a art. 720 alin. (4) NCPC „Hotărârea de admitere sau de respingere a contestației, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu și de îndată, și executorului judecătoresc.”?

23. TVA – Executarea silităAurelian-Marian MURGOCI-LUCA

24. Înscrisurile sub semnătură privată – Claudiu Constantin DINU

Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă.

25. Înregistrarea cambiei şi a biletului la ordin în registrul de proteste Adrian STOICA

26. În ce măsură are executorul judecătoresc posibilitatea de a constata că Legea nr. 77/2016 este inaplicabilă unui anumit raport juridic și, prin urmare, de a continua executarea?Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA

27. În ce măsura mai poate fi considerat biletul la ordin un titlu de sine stătător atunci când a fost emis pentru „garantarea" executării unei alte obligații pecuniare?Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA

28. Situația onorariului cuvenit executorului judecătoresc pentru obligația de a face intuitu personae – Alex Bogdan ARGHIR

29. Cenzurarea cheltuielilor de executare pe calea contestației la executareAlex Bogdan ARGHIR

30. Competența teritorială a instanței de executare în materia încuviințării executării silite imobiliareAdrian STOICA

31. Există o limită a principiului disponibilității în situația constatării unei cereri de suspendare a executării silite depuse de creditor, înaintea susținerii unei licitații mobiliare sau imobiliare, cu participanți înscriși? – Adrian STOICA

Invităm participanții la conferință să pună în discuție orice subiecte și probleme de interes. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa de email: contact@cejcluj.ro.

Lasati comentariul dvs