Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul

Editia a 2-a revizuita
Autor: Dan Chirica
ISBN/ISSN: 978-606-27-0922-8
Editura: Hamangiu
150,00 lei
135,00 lei
Disponibilitate: In stoc

„Intrarea in vigoare a acestui act normativ, inspirat, asa cum se cunoaste, din numeroase, diverse si diferite sisteme legislative nationale si internationale a pus, pune in prezent si va pune si in viitor oricui probleme serioase in incercarea de integrare a reglementarilor cuprinse in acest Cod intr-un sistem cat de cat unitar. Fiecare din aceste enunturi are un trecut – o istorie –, un prezent – o situare in contextul actual legislativ national si in conexiune cu alte reglementari nationale sau internationale – si un viitor – oferind o perspectiva spre anumite teluri”.

Autorul Dan Chirica, profesor universitar, doctor in drept, ofera cititorului in cadrul acestui tratat traseul parcurs de normele juridice specifice vanzarii si schimbului, argumentand si explicand aplicabilitatea acestora atat in vechiul Cod civil si noul Cod civil, cat si aplicabilitatea normelor in contextele sistemelor juridice din care au fost preluate. Aceasta modalitate de analiza a normei de drept, nu numai ca ajuta la intelegerea rationamentului aparitiei acesteia, ci ofera si capacitatea de a ne forma propriile opinii si de a desprinde singuri concluzii cu privire la noua reglementare.

Mai mult, in prezentul tratat, pe baza analizei jurisprudentei (romane si straine) si a doctrinei clasice si moderne, autorul ofera pareri proprii cu privire la problemele cele mai dificile puse in practica.

Acest Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul este o lucrare indispensabila oricarui student la drept in promovarea examenelor si oricarui practician dornic sa evolueze.

 • Partea I. DESPRE CONTRACTELE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE
 • Titlul I. Vânzarea
  • Subtitlul I. Introducere
   • Capitolul I. Caracterele juridice ale vânzării
    • Secţiunea 1. Caracterul sinalagmatic (bilateral)
    • Secţiunea a 2‑a. Caracterul consensual
    • Secţiunea a 3‑a. Caracterul oneros
    • Secţiunea a 4‑a. Caracterul comutativ
    • Secţiunea a 5‑a. Caracterul translativ de proprietate
    • Secţiunea a 6‑a. Caracterul instantaneu
   • Capitolul II. Delimitarea faţă de alte contracte
    • Secţiunea 1. Delimitarea faţă de contractul de donaţie
    • Secţiunea a 2‑a. Delimitarea vânzării faţă de aportul în natură la capitalul social al unei societăţi
    • Secţiunea a 3‑a. Delimitarea vânzării faţă de darea în plată
    • Secţiunea a 4‑a. Delimitarea vânzării faţă de contractul de schimb
    • Secţiunea a 5‑a. Delimitarea vânzării de contractul de întreţinere
    • Secţiunea a 6‑a. Delimitarea vânzării de contractul de rentă viageră
    • Secţiunea a 7‑a. Delimitarea vânzării de contractul de locaţiune
    • Secţiunea a 8‑a. Delimitarea vânzării de contractul de antrepriză
     • §1. Soluţiile urmate sub regimul Codului civil anterior
      • 1.1. În privinţa bunurilor mobile
      • 1.2. În privinţa bunurilor imobile
     • §2. Soluţia adoptată de noul Cod civil
    • Secţiunea a 9‑a. Delimitarea vânzării de contractele‑cadru de furnizare şi asistenţă
    • Secţiunea a 10‑a. Delimitarea vânzării de contractul de report
   • Capitolul III. Izvoarele vânzării
    • Secţiunea 1. Izvoarele reglementării interne
     • §1. Codul civil şi domeniul lui de aplicare
     • §2. Legislaţia adiacentă Codului civil
    • Secţiunea a 2‑a. Izvoarele internaţionale şi comunitare
     • §1. Vânzarea internaţională de mărfuri
      • 1.1. Reglementare. Convenţia de la Viena din 1980
      • 1.2. Domeniul de aplicare. Părţi
      • 1.3. Domeniul de aplicare. Obiect. Mărfurile. Excluderi
      • 1.4. Caracterul supletiv al prevederilor CVIM
     • §2. Izvoarele comunitare. Directivele europene şi influenţa lor asupra dreptului intern
  • Subtitlul II. Elementele esenţiale ale vânzării : bunul (dreptul) vândut şi preţul
   • Capitolul I. Bunul (dreptul) vândut
    • Secţiunea 1. Bunul trebuie să fie determinat sau determinabil
     • §1. Bunurile certe (individual determinate)
     • §2. Bunurile de gen
     • §3. Vânzarea în bloc
    • Secţiunea a 2‑a. Bunul să existe
     • §1. Regula şi domeniul ei de aplicare
     • §2. Bunurile actuale
     • §3. Bunurile viitoare
    • Secţiunea a 3‑a. Bunul să fie în circuitul civil
     • §1. Bunurile inalienabile
      • 1.1. Noţiune
      • 1.2. Lucrurile în afara comerţului prin natura lor
      • 1.3. Lucrurile declarate de lege ca inalienabile
      • 1.4. Alte cazuri de inalienabilitate reţinute în practica judiciară
      • 1.5. Cazurile de inalienabilitate temporară stabilite prin lege
      • 1.6. Bunuri a căror circulaţie este doar restricţionată
      • 1.7. Sancţiune
     • §2. Inalienabilitatea stabilită prin voinţa omului (clauza de inalienabilitate)
      • 2.1. Inalienabilitatea anterior noului Cod civil
      • 2.2. Inalienabilitatea sub regimul noului Cod civil
     • §3. Clientela civilă ca obiect al vânzării
      • 3.1. Concepţia tradiţională
      • 3.2. Evoluţii ulterioare ale doctrinei şi jurisprudenţei
      • 3.3. Concepţia actuală
    • Secţiunea a 4‑a. Lucrul să aparţină vânzătorului
     • §1. Principiul potrivit căruia nimeni nu poate vinde decât ceea ce îi aparţine
     • §2. Vânzarea lucrului altuia sub regimul Codului civil anterior
      • 2.1. Evoluţia concepţiilor
     • §3. Regimul juridic al nulităţii
     • §4. Situaţia adevăratului proprietar
     • §5. Vânzarea lucrului altuia în noul Cod civil
      • 5.1. Reglementarea legală
      • 5.2. Critica reglementării legale
       • I. Părţile au conceput vânzarea ca un act obligaţional comutativ
       • II. Părţile au conceput vânzarea fie sub condiţie suspensivă, fie aleatorie
       • III. Părţile au conceput vânzarea ca fiind translativă de proprietate
       • A. Cumpărătorul este evins de adevăratul proprietar
       • B. Cumpărătorul nu este încă evins de adevăratul proprietar
      • 5.3. Înstrăinarea unui bun indiviz de către un singur coindivizar, fără acordul celorlalţi
       • I. Situaţia sub regimul Codului civil anterior
       • II. Reglementarea din noul Cod civil
   • Capitolul II. Preţul
    • Secţiunea 1. Preţul trebuie să fie stabilit în bani
     • §1. Preţul ca element de valabilitate şi de calificare a contractului
     • §2. Plata în monedă naţională pe teritoriul României
     • §3. Prestaţia cumpărătorului nu trebuie stipulată şi executată exclusive şi neapărat în bani
    • Secţiunea a 2‑a. Preţul trebuie să fie determinat sau determinabil
     • §1. Cine fixează preţul?
      • 1.1. Fixarea preţului este apanajul părţilor
      • 1.2. Fixarea preţului de către un terţ desemnat de părţi
     • §2. Preţul trebuie să fie determinat sau determinabil
      • 2.1. Preţul determinat
      • 2.2. Preţul determinabil
       • I. Determinabilitatea preţului. Elemente de referinţă
       • II. Elementele de determinare ulterioară a preţului trebuie să rezulte din contract
       • III. Elementele de determinare ulterioară a preţului nu pot să depindă doar de voinţa uneia din părţile contractante
       • IV. Preţul determinabil pe baza unor prezumţii legale
       • A. Vânzarea de „bunuri pe care vânzătorul le vinde în mod obişnuit”
       • B. Vânzarea „pe pieţe organizate”
       • V. Sancţiunea nedeterminării preţului
     • §3. Preţul în vânzarea internaţională de mărfuri
    • Secţiunea a 3‑a. Preţul trebuie să fie real, serios şi nelezionar
     • §1. Preţul real (nefictiv)
      • 1.1. Donaţia deghizată
      • 1.2. Disimularea parţială a preţului
     • §2. Seriozitatea preţului
      • 2.1. Preţul derizoriu (neserios)
      • 2.2. Vânzarea pe un preţ simbolic sau pe un „preţ negativ”
     • §3. Preţul să nu fie lezionar
      • 3.1. Situaţia sub regimul Codului civil anterior
      • 3.2. Concepţiile despre leziune în general
      • 3.3. Reglementarea leziunii în noul Cod civil
       • I. Scurte consideraţii generale despre leziunea reglementată ca viciu de consimţământ în noul Cod civil
       • II. Sfera actelor juridice care pot fi lezionare
       • III. Leziunea de drept comun reglementată la art. 1221 alin. (1) NCC
       • A. Sfera persoanelor care pot fi lezate
       • B. Condiţiile leziunii de drept comun
       • IV. Dispoziţiile art. 1221 alin. (2) NCC – un caz special de leziune?
       • V. Leziunea specială în cazul minorilor
       • A. Sfera persoanelor minore şi a actelor cărora li se aplică dispoziţiile leziunii speciale
       • B. Condiţiile cerute pentru a putea fi reţinută leziunea
       • VI. Remediile specifice leziunii
       • A. Anularea contractului
       • B. Reducerea obligaţiilor celui lezat cu echivalentul valoric al daunelor‑interese la care ar fi îndreptăţit
       • C. Reechilibrarea contractului prin voinţa cocontractantului celui lezat
  • Subtitlul III. Formarea vânzării
   • Capitolul I. Părţile contractante
    • Secţiunea 1. Vânzătorul
     • §1. Incapacităţile de exerciţiu de a vinde
     • §2. Incapacităţile de folosinţă de a vinde
     • §3. Îngrădirea libertăţii de a vinde
      • 3.1. Obligaţia legală a comercianţilor de a vinde
      • 3.2. Dreptul de preempţiune
       • I. Reglementarea de drept comun
       • A. Caracterul de ordine publică
       • B. Problematica inserării în contractele de vânzare încheiate cu terţii a condiţiei suspensive a neexercitării dreptului de preempţiune de către titularul acestuia
       • C. Condiţiile exercitării şi efectele preempţiunii
       • D. Caracterul indivizibil şi incesibil al dreptului de preempţiune
       • E. Concursul între doi sau mai mulţi preemptori
       • II. Reglementările speciale referitoare la anumite drepturi de preempţiune
      • 3.3. Retractul litigios
       • I. Condiţiile retractului
       • A. Să existe un drept litigios
       • B. Dreptul litigios să fie cesionat contra unui preţ
       • C. Cesiunea să se facă la un moment în care procesul este în curs
       • II. Exercitarea retractului
       • A. Prerogativă aparţinând exclusiv pârâtului
       • B. Prerogativă specifică unui drept potestativ
       • C. Exercitarea retractului nu este condiţionată de îndeplinirea vreunei forme
       • D. Când poate fi exercitat retractul?
       • III. Efectele retractului
       • A. Raporturile dintre retractant şi retractat
       • B. Raporturile dintre cedent şi cesionar
       • C. Raporturile dintre cedent şi retractant
       • IV. Cazurile în care retractul nu se poate exercita
       • A. Cesiunea s‑a făcut unui comoştenitor sau coproprietar al dreptului cedat
       • B. Cesiunea s‑a făcut unui creditor pentru plata creanţei sale
       • C. Cesiunea s‑a făcut posesorului fondului asupra căruia există dreptul litigios
      • 3.4. Regimul juridic special al locuinţei familiei
      • 3.5. Clauzele de agrement
       • I. Noţiune. Conţinut
       • II. Sancţiunea nerespectării dreptului de agrement
       • III. Limitele exercitării dreptului de agrement
    • Secţiunea a 2‑a. Cumpărătorul
     • §1. Incapacităţile de a cumpăra
      • 1.1. Incapacitatea străinilor şi apatrizilor, precum şi a persoanelor juridice străine de a dobândi terenuri în România
      • 1.2. Incapacitatea judecătorilor, procurorilor, grefierilor, avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici şi practicienilor în insolvenţă de a fi cesionari de drepturi litigioase de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea
       • I. Reglementarea anterioară
       • II. Reglementarea actuală
      • 1.3. Incapacitatea mandatarilor de a cumpăra bunurile care se vând prin intermediul lor, a părinţilor, tutorilor, curatorilor şi administratorilor provizorii, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă, precum şi a funcţionarilor publici, judecătorilor sindici, practicienilor în insolvenţă, a executorilor judecătoreşti şi a altor asemenea persoane pentru bunurile care se vând prin intermediul lor şi pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează
       • I. Reglementarea anterioară
       • II. Reglementarea actuală
     • §2. Limitarea libertăţii de a cumpăra
      • 2.1. Limitarea prin lege a libertăţii de a cumpăra
      • 2.2. Limitarea prin convenţie a libertăţii de a cumpăra
   • Capitolul II. Exprimarea consimţământului
    • Secţiunea 1. Negocierile precontractuale. Oferta şi acceptarea
     • §1. Negocierile prealabile încheierii contractului
     • §2. Oferta
      • 2.1. Condiţiile ofertei
       • I. Oferta trebuie să fie declarată (exprimată)
       • II. Oferta trebuie să fie precisă şi completă
       • III. Oferta trebuie să fie fermă, fără rezerve
       • IV. Oferta trebuie să exprime un consimţământ neviciat
      • 2.2. Efectele ofertei
       • I. Sub regimul Codului civil anterior
       • II. Sub regimul noului Cod civil
       • A. Momentul de la care oferta produce efecte
       • B. Oferta cu termen
       • C. Oferta fără termen
       • D. Caducitatea ofertei
     • §3. Acceptarea
      • 3.1. Noţiune. Condiţii
      • 3.2. Acceptarea expresă a ofertei
      • 3.3. Acceptarea tacită (prezumată) a ofertei
      • 3.4. Valoarea juridică a tăcerii
       • I. Regula potrivit căreia tăcerea nu valorează acceptare
       • II. Excepţii de la regula potrivit căreia tăcerea nu valorează acceptare a ofertei
       • A. Cazul în care legea sau uzanţele (specifice unui loc, profesii sau comerţului) prevăd aceasta
       • B. Cazul în care părţile au convenit anterior, expres, că tăcerea uneia dintre ele la propunerea celeilalte valorează acceptare a acelei propuneri
       • C. Cazul existenţei unor practici statornicite anterior între părţi
       • D. Cazul altor împrejurări
      • 3.5. Incidenţa documentelor publicitare şi a condiţiilor generale emanând de la părţi asupra acordului de voinţe realizat prin acceptarea ofertei 177 I. Situaţia sub regimul reglementării anterioare
       • II. Situaţia sub regimul noului Cod civil
     • §4. Momentul şi locul formării contractului
      • 4.1. Interesul stabilirii
      • 4.2. Momentul şi locul încheierii contractului sub regimul Codului civil anterior
      • 4.3. Momentul şi locul formării contractului în reglementarea noului Cod civil
    • Secţiunea a 2‑a. Promisiunile de contract
     • §1. Preempţiunea convenţională (pactul de preferinţă)
      • 1.1. Noţiune
      • 1.2. Utilitate
       • I. Pactul de preferinţă – clauză accesorie într‑un alt contract
       • II. Pactul de preferinţă – contract autonom
      • 1.3. Condiţii de valabilitate
       • I. Capacitatea promitentului
       • II. Preţul viitoarei vânzări
       • III. Forma
      • 1.4. Efectele preempţiunii convenţionale
       • I. Promitentul nu s‑a hotărât încă să vândă
       • A. Obligaţiile promitentului
       • B. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
       • II. Promitentul a luat decizia de a vinde
       • A. Dreptul comun
       • B. Situaţia specială în care dreptul de preempţiune se referă la un imobil înscris în cartea funciară
      • 1.5. Durata pactului
      • 1.6. Opozabilitatea preempţiunii convenţionale
     • §2. Pactul de opţiune
      • 2.1. Noţiune. Caracteristici. Utilitate
      • 2.2. Condiţiile de validitate ale pactului de opţiune
       • I. Condiţiile de fond
       • II. Condiţiile de formă
      • 2.3. Publicitatea (opozabilitatea) pactului de opţiune
      • 2.4. Efectele pactului de opţiune
       • I. Indisponibilizarea bunului
       • II. Naşterea dreptului de opţiune în favoarea beneficiarului – perioada de aşteptare
       • III. Preţul opţiunii (indemnizaţia de imobilizare), dacă a fost stabilit(ă) de părţi
      • 2.5. Încălcarea clauzei de inalienabilitate
      • 2.6. Ridicarea opţiunii (acceptarea ofertei) de către beneficiar
      • 2.7. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din pactul de opţiune
       • I. Transmisiunea prin acte juridice între vii
       • II. Transmisiunea prin moştenire
       • A. Transmisiunea activă
       • B. Transmisiunea pasivă
      • 2.8. Caducitatea pactului de opţiune
     • §3. Promisiunea unilaterală
      • 3.1. Promisiunea unilaterală sub regimul Codului civil anterior
      • 3.2. Promisiunea unilaterală în noul Cod civil
       • I. Reglementare legală
       • II. Condiţiile de validitate
       • A. Condiţii de fond
       • B. Condiţii de formă
       • III. Publicitatea promisiunii unilaterale
       • IV. Efectele promisiunii unilaterale
       • A. Indisponibilizarea bunului promis
       • B. Naşterea dreptului de opţiune în favoarea beneficiarului – perioada de aşteptare
       • C. Ridicarea opţiunii (acceptarea promisiunii)
       • D. Consecinţele nerespectării fără justificare a promisiunii
       • V. Transmisiunea promisiunii unilaterale
       • A. Prin acte între vii
       • B. Prin moştenire
       • VI. Caducitatea promisiunii unilaterale
     • §4. Promisiunea sinalagmatică
      • 4.1. Evoluţia promisiunii sinalagmatice sub imperiul legislaţiei anterioare noului Cod civil
      • 4.2. Promisiunea sinalagmatică de vânzare în noul Cod civil
    • Secţiunea a 3‑a. Consimţământul în cazul vânzării pe gustate (cu clauză de agrement) şi pe încercate
     • §1. Vânzarea pe gustate (cu clauză de agrement)
      • 1.2. Reglementarea din Codul civil anterior
      • 1.3. Reglementarea vânzării pe gustate (cu clauză de agrement) în noul Cod civil
      • 1.4. Raportul dintre vânzarea pe gustate (cu clauză de agrement) şi vânzarea după mostră (eşantion)
     • §2. Vânzarea pe încercate
      • 2.1. Reglementarea din Codul civil anterior
      • 2.2. Reglementarea din noul Cod civil
    • Secţiunea a 4‑a. Vânzările cu drept de răzgândire
     • §1. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare
      • 1.1. Reglementarea anterioară
      • 1.2. Reglementarea din noul Cod civil
       • I. Noţiune
       • II. Publicitatea vânzării cu opţiune de răscumpărare
       • III. Cesiunea drepturilor decurgând din vânzarea cu opţiune de răscumpărare
       • IV. Efectele vânzării cu opţiune de răscumpărare
       • A. Problema dacă cumpărătorul are sau nu dreptul la fructele bunului formând obiectul vânzării cu opţiune de răscumpărare
       • B. Situaţia în cazul îndeplinirii condiţiei
       • C. Situaţia în cazul neîndeplinirii condiţiei
       • D. Situaţia în care obiectul vânzării cu opţiune de răscumpărare îl reprezintă o cotă‑parte dintr‑un bun
     • §2. Vânzările încheiate între consumatori şi profesionişti
     • §3. Vânzarea cu clauză de dezicere (arvună)
      • 3.1. Clauza de dezicere în general
      • 3.2. Raporturile dintre dezicere şi arvună
      • 3.3. Reglementarea arvunei în noul Cod civil
       • I. Arvuna confirmatorie
       • II. Arvuna cu rol de dezicere
       • III. Caducitatea arvunei
   • Capitolul III. Condiţiile de valabilitate ale consimţământului
    • Secţiunea 1. Consimţământul dat de o persoană conştientă şi corect informată
     • §1. Insanitatea de spirit
     • §2. Obligaţia de informare în contractul de vânzare
      • 2.1. Emergenţa obligaţiei de informare şi domeniul său de aplicare
      • 2.2. Obligaţia de informare este precontractuală şi nu se confundă cu obligaţia de consiliere
      • 2.3. Sursele obligaţiei de informare
       • I. Obligaţii de informare instituite prin lege
       • II. Formalismul de informare
       • III. Obligaţia generală şi implicită de informare desprinsă din principiile dreptului privat
       • A. Elementele constitutive ale obligaţiei de informare
       • B. Fundamentul răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiei de informare
       • C. Proba existenţei şi a îndeplinirii obligaţiei
       • D. Consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de informare
    • Secţiunea a 2‑a. Viciile de consimţământ
     • Subsecţiunea 1. Eroarea esenţială
     • §1. Eroarea sub regimul Codul civil anterior
     • §2. Eroarea sub regimul noului Cod civil
      • 2.1. Eroarea asupra naturii sau obiectului contractului
      • 2.2. Eroarea asupra identităţii obiectului prestaţiei sau asupra unei calităţi a acestuia ori asupra unei alte împrejurări considerate esenţiale de către părţi în absenţa căreia contractul nu s‑ar fi încheiat
       • I. Eroarea asupra identităţii obiectului prestaţiei (obligaţiei)
       • II. Eroarea asupra unei calităţi a obiectului prestaţiei (obligaţiei)
       • A. Condiţiile acestei forme de eroare
       • B. Excluderea erorii asupra valorii
       • III. Eroarea asupra unei alte împrejurări considerate esenţiale de către părţi în absenţa căreia contractul nu s‑ar fi încheiat
      • 2.3. Eroarea asupra identităţii persoanei sau asupra unei calităţi a acesteia în absenţa căreia contractul nu s‑ar fi încheiat
      • 2.4. Eroarea asupra unei norme juridice determinante, potrivit voinţei părţilor, la încheierea contractului
      • 2.5. Eroarea asupra declaraţiei de voinţă sau a transmiterii acesteia
      • 2.6. Erorile irelevante din punct de vedere juridic
       • I. Eroarea nescuzabilă
       • A. Controversele anterioare noului Cod civil
       • B. Dispoziţiile noului Cod civil
       • II. Eroarea asumată
       • III. Eroarea de calcul
      • 2.7. Proba erorii
      • 2.8. Sancţionarea erorii
       • I. Anularea contractului
       • II. Paralizarea acţiunii în anulare prin „adaptarea contractului” în temeiul dispoziţiilor art. 1213 NCC
       • III. Repararea prejudiciilor cauzate unei părţi de încheierea contractului din eroare
       • IV. Anularea vânzării şi indemnizarea pe calea acţiunii de in rem verso a cumpărătorului care a contribuit prin eforturile sale la descoperirea identităţii unei opere de artă
      • 2.9. Corelaţia dintre eroarea asupra substanţei, pe de o parte, predarea neconformă, garanţia pentru vicii ascunse şi garanţia pentru evicţiune, pe de altă parte
       • I. Corelaţia dintre eroarea esenţială şi predarea neconformă
       • A. Concepţia tradiţională
       • B. Emergenţa unei noi concepţii – admiterea cumulului (alegerii) între invocarea anulării vânzării pentru eroare esenţială sau a remediilor specifice predării neconforme
       • II. Corelaţia dintre eroarea viciu de consimţământ şi garanţia pentru vicii ascunse
       • III. Corelaţia dintre eroarea asupra substanţei şi garanţia pentru evicţiune
     • Subsecţiunea a 2‑a. Dolul
     • §1. Dolul sub regimul Codului civil anterior
      • 1.1. Condiţiile dolului
       • I. Faptul delictual neloial
       • A. Elementul material
       • B. Elementul intenţional
       • C. Condiţia ca dolul să provină de la un contractant
       • II. Inducerea în eroare a cocontractantului
       • A. Eroarea determinantă
       • B. Dolul „principal” şi dolul „incident”
      • 1.2. Proba dolului
      • 1.3. Sancţionarea dolului
       • I. Anularea contractului
       • II. Repararea prejudiciului suferit
       • III. Raportul dintre sancţionarea dolului şi aplicarea principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans
     • §2. Dolul sub regimul noului Cod civil
     • Subsecţiunea a 3‑a. Violenţa
     • §1. Elementele violenţei
      • 1.1. Ameninţarea cu un rău
       • I. Conţinutul ameninţării
       • II. Caracterul injust al ameninţării
       • III. Provenienţa ameninţării
       • A. Ameninţarea provenind de la cocontractant sau de la un terţ
       • B. Problema constrângerii rezultate din circumstanţe exterioare (starea de necesitate)
      • 1.2. Încheierea contractului datorită temerii insuflate prin ameninţare
     • §2. Proba violenţei
     • §3. Sancţionarea violenţei
      • 3.1. Anularea contractului
      • 3.2. Acordarea de daune‑interes
  • Subtitlul IV. Forma, proba şi interpretarea vânzării
   • Capitolul I. Forma vânzării
    • Secţiunea 1. Regula – consensualismul
    • Secţiunea a 2‑a. Excepţia – forma cerută ad validitatem
   • Capitolul II. Proba şi interpretarea vânzării
    • Secţiunea 1. Proba vânzării
    • Secţiunea a 2‑a. Interpretarea contractului
  • Subtitlul V. Efectele vânzării
   • Capitolul I. Transferul proprietăţii şi al riscurilor
    • Secţiunea 1. Transferul proprietăţii între părţi
     • §1. Evoluţie istorică
     • §2. Regula transferului proprietăţii solo consensu între părţi
      • 2.1. Vânzarea de bunuri individual determinate
      • 2.2. Cazuri asimilate – vânzarea în bloc
     • §3. Excepţiile de la regula transferului proprietăţii solo consensu între părţi
      • 3.1. Vânzările afectate de un termen suspensiv sau condiţie suspensivă
       • I. Vânzarea sub un termen suspensiv
       • II. Vânzarea sub condiţie suspensivă
      • 3.2. Vânzarea bunurilor fungibile (de gen)
      • 3.3. Vânzarea în magazinele cu autoservire
      • 3.4. Vânzarea bunurilor viitoare
      • 3.5. Vânzarea cu facultate de alegere
      • 3.6. Vânzarea cu rezerva dreptului de proprietate
      • 3.7. Vânzarea după mostră sau model
      • 3.8. Tradiţiunea în cazul titlurilor sau acţiunilor la purtător şi înscrierea în cont în cazul titlurilor sau acţiunilor nominative
       • I. Remiterea materială (tradiţiunea) în cazul titlurilor sau acţiunilor la purtător
       • II. Înscrierea în cont în cazul titlurilor şi acţiunilor nominative şi menţiunea pe acestea a transferului
      • 3.9. Vânzarea de imobile
    • Secţiunea a 2-a. Transferul proprietăţii (opozabilitatea) faţă de terţi
     • §1. Opozabilitatea vânzărilor imobiliare
      • 1.1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil anterior
      • 1.2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil
     • §2. Opozabilitatea vânzărilor mobiliare
      • 2.1. Posesia şi rolul său în cazul bunurilor mobile corporale
       • I. Reglementarea din Codul civil anterior
       • II. Reglementarea din noul Cod civil
      • 2.2. Opozabilitatea vânzărilor de bunuri mobile incorporale (creanţe)
      • 2.3. Opozabilitatea vânzărilor de nave şi aeronave
    • Secţiunea a 3-a. Transferul riscurilor
     • §1. Regimul legal supletiv al transferului riscurilor în dreptul intern
      • 1.1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil anterior şi Codului comercial
      • 1.2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil
      • 1.3. Normele legale consumeriste
     • §2. Regimul convenţional al transferului riscurilor
      • 2.1. Posibilitatea de a deroga
      • 2.2. Regulile INCOTERMS
       • I. Regulile aplicabile oricărui mod de transport
       • II. Regulile aplicabile transporturilor pe apă, maritime şi fluviale
   • Capitolul II. Obligaţiile vânzătorului
    • Secţiunea 1. Obligaţia de a preda bunul vândut
     • §1. Conţinutul obligaţiei de predare
      • 1.1. Evoluţia concepţiilor referitoare la obligaţia de predare a lucrului vândut sub regimul Codului civil anterior. Conformitatea materială şi conformitatea funcţională. Predarea accesoriilor
       • I. Predarea lucrului vândut
       • A. Conformitatea materială (obiectivă)
       • B. Conformitatea funcţională (subiectivă)
       • II. Predarea accesoriilor lucrului vândut
       • A. Accesoriile materiale
       • B. Accesoriile juridice
      • 1.2. Predarea lucrului vândut şi a accesoriilor sale în reglementarea noului Cod civil
       • I. Dispoziţii generale
       • II. Dispoziţiile speciale privitoare la predarea bunurilor imobile
       • III. Dispoziţiile speciale privitoare la predarea bunurilor mobile
       • IV. Locul predării
       • V. Momentul predării
       • VI. Întinderea obligaţiei de predare
       • VII. Starea în care trebuie predat bunul vândut
     • §2. Verificarea predării (conformităţii) de către cumpărător. Recepţia
      • 2.1. Lipsurile calitative sau cantitative aparente
      • 2.2. Lipsurile calitative sau cantitative ascunse
      • 2.3. Dezacordul asupra calităţii sau stării bunului predat de vânzător
     • §3. Sancţiunile aplicabile şi regimul lor juridic în cazul predării neconforme
      • 3.1. În cazul lipsurilor aparente
      • 3.2. În cazul lipsurilor ascunse
     • §4. Garanţia de conformitate în dreptul consumului
      • 4.1. Sfera de aplicare a Legii nr. 449/2003 – vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
      • 4.2. Conţinutul garanţiei
      • 4.3. Remediile specifice predării neconforme potrivit dispoziţiilor Legii nr. 449/2003
      • 4.4. Termenul şi condiţiile de reclamare a neconformităţii
    • Secţiunea a 2-a. Garanţiile după vânzare
     • §1. Garanţia pentru evicţiune
      • 1.1. Noţiune
      • 1.2. Vânzările în care garanţia funcţionează şi vânzările în care este exclusă
      • 1.3. Cine datorează garanţia?
      • 1.4. Garanţia legală contra evicţiunii
       • I. Garanţia pentru tulburările provenind de la vânzător
       • A. Tulburările de drept
       • B. Tulburările de fapt
       • II. Garanţia pentru tulburările provenind de la terţi
       • A. Condiţiile garanţiei pentru fapta terţilor
       • B. Funcţionarea garanţiei pentru fapta terţilor
      • 1.5. Amenajările convenţionale ale garanţiei pentru evicţiune
       • I. Regula acceptării modificării convenţionale a garanţiei
       • II. Limitele modificării convenţionale a garanţiei
     • §2. Garanţia pentru vicii ascunse
      • 2.1. Noţiune
      • 2.2. Origini istorice
      • 2.3. Vânzările în care garanţia funcţionează şi vânzările în care este exclusă
      • 2.4. Condiţiile de fond ale garanţiei
       • I. Apariţia unui viciu după predarea lucrului vândut
       • A. Noţiunea de „viciu”
       • B. Viciul trebuie să fie inerent lucrului
       • II. Viciile să nu fi putut fi descoperite la data predării de către cumpărător
       • A. Deficienţele să nu fie sesizabile
       • B. Deficienţele să nu fi fost aduse la cunoştinţa cumpărătorului
       • III. Viciul să prezinte o anumită gravitate
       • IV. Viciul să fie anterior sau contemporan vânzării
      • 2.5. Condiţiile ţinând de acţiunea în garanţie
       • I. Exercitarea acţiunii în termenul prevăzut de lege
       • A. Situaţia sub regimul Codului civil anterior
       • B. Reglementarea din noul Cod civil
       • II. Acţiunea directă în garanţie a dobânditorilor subsecvenţi ai bunului contra vânzătorilor anteriori
       • A. Punerea problemei
       • B. Acţiunea directă în dreptul francez
       • C. Punerea în discuţie a admisibilităţii acţiunii directe
       • D. Situaţia acţiunii directe în dreptul nostru
      • 2.6. Remediile întemeiate pe garanţia pentru vicii ascunse
       • I. Remediile sub regimul Codului civil anterior
       • A. Acţiunea redhibitorie
       • B. Acţiunea estimatorie (quanti minoris)
       • C. Dreptul cumpărătorului la daune‑interese
       • II. Remediile sub regimul noului Cod civil
       • A. Remediile specifice viciilor ascunse
       • B. Dreptul cumpărătorului la daune‑interese
       • C. Regresul vânzătorului contra entităţii care avea competenţa şi obligaţia legală de a sesiza existenţa viciilor înaintea încheierii contractului
       • D. Modificările convenţionale ale garanţiei
    • Secţiunea a 3-a. Obligaţia de securitate
     • §1. Domeniul de aplicare
      • 1.1. Persoanele la care se referă
       • I. Persoanele ţinute să răspundă
       • II. Persoanele care beneficiază de această răspundere
      • 1.2. Produsele la care se referă
      • 1.3. Paguba să fie generată de un produs pus în circulaţie ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 240/2004
       • I. Noţiunea de „punere în circulaţie” a produsului
       • II. Clarificări aduse de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
     • §2. Regimul juridic al responsabilităţii
      • 2.1. Existenţa unui prejudiciu
       • I. Prejudiciile reparabile
       • II. Neplafonarea prejudiciului reparabil.
       • III. Problema dacă victima are sau nu obligaţia de a limita prejudiciul
      • 2.2. Existenţa unui defect al produsului
       • I. Noţiune
       • II. Defectuozitatea unui produs nu se confundată cu periculozitatea lui
       • III. Sarcina probei defectului
      • 2.3. Legătura de cauzalitate între prejudiciu şi defect
     • §3. Cazurile de exonerare de răspundere
      • 3.1. Producătorul dovedeşte că nu el a pus produsul în circulaţie
      • 3.2. Defectul a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului
      • 3.3. Produsul nu a fost destinat vânzării sau oricărei alte forme de distribuţie
      • 3.4. Defectul se datoreşte obligaţiilor impuse de autorităţi
      • 3.5. Defectul se datoreşte riscului de dezvoltare
      • 3.6. Prejudiciul se datoreşte unei cauze străine
       • I. Fapta victimei
       • II. Fapta unui terţ
       • III. Forţa majoră (cazul fortuit)
     • §4. Raportul răspunderii pentru produse cu alte forme de răspundere
     • §5. Clauzele referitoare la răspundere
     • §6. Durata în timp a răspunderii şi prescripţia dreptului la acţiune
      • 6.1. Termenul limită de 10 ani
      • 6.2. Termenul de prescripţie de 3 ani
   • Capitolul III. Obligaţiile cumpărătorului
    • Secţiunea 1. Obligaţia de a prelua bunul vândut
     • §1. Preluarea bunurilor imobile
     • §2. Preluarea bunurilor mobile
      • 2.1. Situaţia sub reglementarea Codului civil anterior şi a Codului comercial
      • 2.2. Situaţia sub reglementarea noului Cod civil
       • I. Punerea de drept în întârziere a cumpărătorului
       • II. Executarea directă
    • Secţiunea a 2-a. Obligaţia de plată a preţului
     • §1. Executarea obligaţiei de plată a preţului
      • 1.1. Momentul plăţii
      • 1.2. Suspendarea plăţii preţului
      • 1.3. Obiectul plăţii
       • I. Valoarea nominală a preţului stipulat în contract
       • A. Principiul nominalismului
       • B. Actualizarea preţului în legislaţie, în practica judiciară şi în doctrină
       • II. Accesoriile preţului ‑ dobânzile
       • A. Sub regimul Codului civil anterior
       • B. Sub regimul noului Cod civil
      • 1.4. Cine trebuie să facă plata?
      • 1.5. Locul plăţii
      • 1.6. Dovada plăţii preţului
     • §2. Garanţiile plăţii preţului
      • 2.1. Dreptul de retenţie
      • 2.2. Privilegiul vânzătorului de bunuri mobile
       • I. Sub reglementarea Codului civil anterior
       • A. Conţinutul privilegiului
       • B. „Revendicarea” reglementată la art. 1730 pct. 5 alin. (2) C. civ. anterior
       • II. Sub reglementarea noului Cod civil
      • 2.3. Ipoteca vânzătorului de bunuri imobile
       • I. Sub regimul Codului civil anterior
       • II. Sub regimul noului Cod civil
     • §3. Sancţiunile neexecutării obligaţiei de plată a preţului
      • 3.1. Executarea silită
      • 3.2. Rezoluţiunea vânzării
    • Secţiunea a 3-a. Obligaţia de a plăti cheltuielile vânzării
   • Capitolul IV. Vânzarea unei moşteniri
    • Secţiunea 1. Noţiune şi formă
    • Secţiunea a 2‑a. Efecte
     • §1. Obligaţiile părţilor
      • 1.1. Obligaţiile vânzătorului
      • 1.2. Garanţiile datorate de vânzător
      • 1.3. Obligaţiile cumpărătorului
    • Secţiunea a 3‑a. Înscrierea în registrele de publicitate în cazul bunurilor făcând parte din moştenirea vândută care sunt supuse unor reguli speciale
 • Titlul II. SCHIMBUL
  • Secţiunea 1. Noţiune. Delimitări
  • Secţiunea a 2‑a. Caractere juridice. Regim juridic
   • §1. Caractere juridice
   • §2. Regim juridic
 • Bibliografie
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 03 oct. 2017
Categorie generala Tratate
Numar Pagini 576
Format 165x235 mm
Editie a 2-a
Format Carte cartonata
Alti clienti au cumparat si
Din aceeasi Categorie

Tratat de contracte civile - Volumul II

Potrivit Codului civil, Codului de procedura civila, Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, Codului penal si Codului de procedura penala
149,00 lei 134,10 lei

Tratat de contracte civile - Volumul I

Potrivit Codului civil, Codului de procedura civila, Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, Codului penal si Codului de procedura penala
149,00 lei 134,10 lei