Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al societatilor de investitii

Autor: Dragos Calin
ISBN/ISSN: 978-606-678-915-8
Editura: Hamangiu
52,98 lei
47,68 lei
Disponibilitate: In stoc

Lucrarea abordeaza o tema grea a pietei de capital, dar, in acelasi timp, provocatoare, iar o monografie dedicata actorilor principali ai acestei piete, societatile de investitii, prezinta un deosebit interes atat in spatiul juridic, cat si in cel economic romanesc.

In acest sens, societatile de investitii sunt studiate atat din punct de vedere al evolutiei, al delimitarii de alti investitori institutionali ce functioneaza pe piata de capital romaneasca, precum si prin raportare la normele speciale si cele generale care coordoneaza organizarea si functionarea acestor investitori. O analiza a dublei lor calitati, de emitent de valori mobiliare si de detinator de valori mobiliare emise de alte entitati ne ofera posibilitatea descoperirii asemanarilor si deosebirilor dintre acestea si alte societati pe actiuni.

Interesul studiului este sustinut si printr-o analiza detaliata a organizarii si functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, a actelor emise de aceasta, a competentei de reglementare, autorizare, supraveghere si control a pietei de capital din Romania si a instrumentelor si entitatilor specifice acesteia, precum si a procedurii de control a actelor emise de C.N.V.M. si AS.F., dar mai ales prin fundamentarea opiniilor autorului, practician cu mare experienta in domeniu, pe o bogata jurisprudenta, formata atat la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dar si la nivelul instantelor din teritoriu care au solutionat o serie de litigii izvorate din dreptul societar.

 • Titlul I. Societatea de investiţii. Noţiune şi reglementare
  • Capitolul 1. Evoluţia societăţilor de investiţii în cadrul relaţiilor juridice actuale şi ale pieţei de capital
   • Secţiunea 1. Piaţa de capital. Noţiunea şi elementele acesteia
   • Secţiunea a 2-a. Evoluţia reglementărilor privind societăţile de investiţii în cadrul pieţei de capital
    • § 1. Reglementarea societăţilor de investiţii anterior Legii nr. 297/2004
    • § 2. Societăţile de investiţii sub imperiul Legii nr. 297/2004 şi al O.U.G. nr. 32/2012
    • § 3. Societăţile de investiţii sub imperiul normelor comunitare
  • Capitolul 2. Societăţile de investiţii. Clasificare şi delimitare
   • Secţiunea 1. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
   • Secţiunea a 2-a. Organismele de plasament colectiv
   • Secţiunea a 3-a. Alte organisme de plasament colectiv
   • Secţiunea a 4-a. Constituirea şi administrarea societăţilor de investiţii
   • Secţiunea a 5-a. Răscumpărarea titlurilor de participare
  • Capitolul 3. Supravegherea şi controlul instituţional al societăţilor de investiţii
   • Secţiunea 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară – autoritate de reglementare, supraveghere şi control a pieţei de capital
   • Secţiunea a 2-a. Autoritatea de Supraveghere Financiară – compunere şi funcţionare
   • Secţiunea a 3-a. Obiectivele fundamentale ale A.S.F. în ceea ce priveşte activitatea acesteia în cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor fi nanciare
   • Secţiunea a 4-a. Rolul A.S.F. în organizarea funcţionării pieţei de capital
    • § 1. Consideraţii generale
    • § 2. Funcţia de reglementare
    • § 3. Funcţia de autorizare
    • § 4. Funcţia de supraveghere
    • § 5. Funcţia de control al pieţei şi al participanţilor
   • Secţiunea a 5-a. Actele administrative emise de A.S.F.
    • § 1. Acte normative emise de C.N.V.M. şi A.S.F.
    • § 2. Acte administrative cu caracter individual emise de C.N.V.M. şi A.S.F.
    • § 3. Dispunerea de măsuri
    • § 4. Intrarea în vigoare a actelor emise de A.S.F.
   • Secţiunea a 6-a. Camera arbitrală din cadrul A.S.F.
   • Secţiunea a 7-a. Sancţiuni dispuse de C.N.V.M. şi A.S.F. pentru încălcarea reglementărilor pieţei de capital
   • Secţiunea a 8-a. Controlul legalităţii actelor normative emise de C.N.V.M. şi A.S.F.
    • § 1. Noţiuni generale
    • § 2. Competenţa de soluţionare a litigiilor
    • § 3. Procedura administrativă prealabilă
    • § 4. Procedura excepţiei de nelegalitate
    • § 5. Legitimarea procesual activă
    • § 6. Căile de atac
    • § 7. Controlul legalităţii actelor de sancţionare emise de A.S.F.
 • Titlul II. Societatea de investiţii – emitent
  • Capitolul 1. Constituirea şi autorizarea societăţilor de investiţii
   • Secţiunea 1. Constituirea societăţilor de investiţii prin efectul legii
   • Secţiunea a 2-a. Constituirea societăţilor de investiţii prin act constitutiv
    • § 1. Cadrul normativ
    • § 2. Capitalul social
    • § 3. Subscripţia publică
    • § 4. Adunarea constitutivă
    • § 5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile fondatorilor/ societăţii de administrare
    • § 6. Tranzacţionarea pe o piaţă reglementată a acţiunilor emise de o societate de investiţii
   • Secţiunea a 3-a. Constituirea societăţilor de investiţii de tip închis
  • Capitolul 2. Administrarea şi conducerea societăţilor de investiţii
   • Secţiunea 1. Administrarea societăţilor de investiţii
   • Secţiunea a 2-a. Societatea de investiţii autoadministrată
    • § 1. Administrarea în sistem unitar
    • § 2. Administrarea în sistemul dualist
   • Secţiunea a 3-a. Societăţi de investiţii administrate de o societate de administrare
   • Secţiunea a 4-a. Categorii de administratori
    • § 1. Administratorul persoană fizică
     • 1.1. Condiţiile legale cerute pentru numirea administratorului persoană fizică
      • 1.1.1. Capacitatea
      • 1.1.2. Onorabilitatea
      • 1.1.3. Cetăţenia
      • 1.1.4. Pregătirea profesională
      • 1.1.5. Interdicţii
     • 1.2. Calitatea de acţionar
     • 1.3. Nominalizarea candidaţilor pentru funcţia de administrator/membru al consiliului de supraveghere
    • § 2. Administratorii persoane juridice
    • § 3. Categorii speciale de administratori
   • Secţiunea a 5-a. Conducerea societăţilor de investiţii
    • § 1. Directorii societăţii de investiţii
    • § 2. Directoratul
   • Secţiunea a 6-a. Formarea voinţei sociale a societăţii de investiţii
    • § 1. Societatea. Subiect de drept
    • § 2. Formarea voinţei sociale în cadrul adunării generale a acţionarilor
    • § 3. Convocarea adunării generale
     • 3.1. Defi nire
     • 3.2. Procedura convocării
     • 3.3. Forma şi conţinutul anunţului de convocare
     • 3.4. Destinatarii, locul şi publicitatea convocării
     • 3.5. Completarea ordinii de zi a şedinţei adunării generale
     • 3.6. Acţiunile emise de societate şi drepturile de vot
    • § 4. Desfăşurarea adunării generale
     • 4.1. Participarea acţionarilor
      • 4.1.1. Formalităţi privind participarea acţionarilor la şedinţele adunării generale prin reprezentant convenţional
      • 4.1.2. Studiu de caz privind exercitarea metodei votului cumulativ în cadrul societăţilor de investiţii
    • § 5. Reguli generale de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor
     • 5.1. Cerinţele de cvorum necesare valabilităţii deliberărilor A.G.O.A.
     • 5.2. Cerinţele de cvorum necesare valabilităţii deliberărilor A.G.E.A.
    • § 6. Hotărârile adunărilor generale
    • § 7. Formarea voinţei sociale în cadrul organelor de administrare şi de conducere
    • § 8. Adoptarea deciziilor de către organele societăţii 203 § 9. Modalitatea de adoptare a deciziilor organelor colegiale de conducere ale societăţii
    • § 10. Voinţa filialei expresie a voinţei societăţii-mamă?
   • Secţiunea a 7-a. Controlul activităţii societăţii de investiţii
    • § 1. Auditorul intern
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Numirea auditorilor interni
     • 1.3. Independenţa auditorului intern
     • 1.4. Drepturile şi obligaţiile auditorului intern
     • 1.5. Răspunderea auditorului intern
    • § 2. Auditorul financiar (statutar)
     • 2.1. Noţiuni generale
     • 2.2. Independenţa auditorului financiar
     • 2.3. Numirea şi revocarea auditorilor financiari (statutari)
     • 2.4. Drepturile şi obligaţiile auditorului financiar
     • 2.5. Răspunderea auditorului financiar
    • § 3. Delimitarea auditorilor de cenzori
    • § 4. Compartimentul de control intern
    • § 5. Statutul juridic al Consiliului reprezentanţilor acţionarilor (C.R.A.)
    • § 6. Controlul activităţii societăţii de către acţionari
  • Capitolul 3. Funcţionarea societăţilor de investiţii
   • Secţiunea 1. Societatea de investiţii-emitent
    • § 1. Adunările generale ale acţionarilor societăţilor de investiţii
    • § 2. Adunarea generală ordinară
     • 2.1. Noţiuni generale
     • 2.2. Studiul de caz nr. 1. Acordarea unui mandat special administratorilor pentru efectuarea unor operaţiuni de „gestiune curentă”
     • 2.3. Studiul de caz nr. 2. Acordarea de dividende din rezervele constituite în anii anteriori
     • 2.4. Studiul de caz nr. 3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale individuale neînsoţite de situaţiile fi nanciare anuale consolidate.
    • § 3. Adunarea generală extraordinară
     • 3.1. Noţiune
     • 3.2. Studiul de caz nr. 1. Schimbarea formei de administrare a societăţii în sistem unitar, din societate administrată printr-un consiliu de administraţie în societate administrată de o societate de administrare a investiţiilor
     • 3.3. Studiul de caz nr. 2. Modifi carea actului constitutiv pentru introducerea „votului prin corespondenţă”
     • 3.4. Studiul de caz nr. 3. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor constituite în anii anteriori
     • 3.5. Studiul de caz nr. 5. Modifi carea actului constitutiv pentru ridicarea pragului de deţinere a acţiunilor emise de o societate de investiţii fi nanciare
     • 3.6. Studiul de caz nr. 5. Schimbarea formei de administrare a societăţii de investiţii din sistemul unitar în sistemul dualist
     • 3.7. Studiul de caz nr. 6. Hotărârea adunării generale extraordinare de aprobare prealabilă a unei operaţiuni juridice speciale
     • 3.8. Studiul de caz nr. 7. Răscumpărarea propriilor acţiuni de către o societate de investiţii fi nanciare
   • Secţiunea a 2-a. Reglementări C.N.V.M. privind excepţii de la regula prezumţiei votului concertat
   • Secţiunea a 3-a. Guvernanţa corporativă în cadrul societăţilor de investiţii
    • § 1. Noţiuni generale
     • 1.1. Principiile guvernării corporatiste
     • 1.2. Aspecte de natură comportamentală
     • 1.3. Aspecte de natură normativă
    • § 2. Structuri de guvernanţă corporativă
     • 2.1. Adunarea generală a acţionarilor
     • 2.2. Consiliul de administraţie
     • 2.3. Consiliul de supraveghere
     • 2.4. Comitetele constituite de Consiliul de administraţie sau de Consiliul de supraveghere.
     • 2.5. Conducerea executivă a societăţii
     • 2.6. Structurile de control şi administrare a riscului
      • 2.6.1. Departamentul de control intern
      • 2.6.2. Auditorul intern
      • 2.6.3. Managementul riscurilor
       • 2.6.3.1. Comitetul de audit
       • 2.6.3.2. Auditorul fi nanciar
    • § 3. Drepturile corporatiste ale deţinătorilor de acţiuni
    • § 4. Confl ictul de interese şi tranzacţiile cu persoane implicate, regimul informaţiei corporative şi responsabilitatea socială
     • 4.1. Confl ictul de interese şi tranzacţiile cu persoane implicate
     • 4.2. Regimul informaţiei corporative
     • 4.3. Responsabilitatea socială
 • Titlul III. Societatea de investiţii – acţionar
  • Capitolul 1. Societatea de investiţii, acţionar. Drepturi şi obligaţii
   • Secţiunea 1. Obligaţiile acţionarilor
   • Secţiunea a 2-a. Drepturile acţionarilor
    • § 1. Drepturile personale nepatrimoniale
     • 1.1. Dreptul de a participa la adunările generale ale acţionarilor
     • 1.2. Dreptul de a solicita completarea ordinii de zi
     • 1.3. Dreptul de vot şi dreptul la informare
     • 1.4. Dreptul de control al acţionarilor
     • 1.5. Dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul organelor de conducere
     • 1.6. Dreptul de a ataca în justiţie hotărârile adunărilor generale sau deciziile consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptate în cadrul delegării de competenţă
     • 1.7. Dreptul de a participa la decizia de a încheia unele acte juridice cu valoare semnifi cativă
    • § 2. Drepturile patrimoniale
     • 2.1. Dreptul la dividende
     • 2.2. Dreptul la un preţ de retragere pentru acţiunile deţinute
     • 2.3. Răscumpărarea acţiunilor
     • 2.4. Dreptul de a se retrage din societate, în cazuri strict determinate de lege
     • 2.5. Retragerea obligatorie a acţionarilor din societăţile listate
      • 2.5.1. Oferta publică de preluare obligatorie
     • 2.6. Dreptul de a participa la majorările de capital social din resurse interne
     • 2.7. Dreptul de preferinţă în cazul unei noi emisiuni de acţiuni
     • 2.8. Dreptul de a primi contravaloarea aportului la lichidarea societăţii ca cotă-parte a surplusului patrimonial al societăţii determinat la fi nalul acestei proceduri
     • 2.9. Alte drepturi ale acţionarilor
  • Capitolul 2. Dreptul de preferinţă şi dreptul de alocare
   • Secţiunea 1. Reglementare
   • Secţiunea a 2-a. Emiterea drepturilor de preferinţă
   • Secţiunea a 3-a. Tranzacţionarea drepturilor
  • Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea de proprietar al obligaţiunilor emise de o societate şi cea de emitent al acestora
   • Secţiunea 1. Noţiunea şi natura juridică a obligaţiunilor
   • Secţiunea a 2-a. Felurile obligaţiunilor
   • Secţiunea a 3-a. Emisiunea obligaţiunilor
   • Secţiunea a 4-a. Adunarea generală a obligatarilor
   • Secţiunea a 5-a. Drepturile obligatarilor
   • Secţiunea a 6-a. Stingerea obligaţiunilor
  • Capitolul 4. Proceduri speciale pentru soluţionarea litigiilor izvorâte din încălcarea drepturilor societare 344 Secţiunea 1. Anularea hotărârilor consiliului de administraţie şi a adunărilor generale ale acţionarilor
   • § 1. Studiul de caz nr. 1. Anularea deciziei Consiliului de administraţie referitoare la aprobarea majorării capitalului social, adoptată în virtutea delegării de competenţă. Acţiunea este inadmisibilă
   • § 2. Studiul de caz nr. 2. Delegarea competenţei de majorare a capitalului social către Consiliul de administraţie. Condiţii de cvorum
   • § 3. Studiul de caz nr. 3. Convocarea adunării generale cu autorizarea instanţei. Respectarea termenelor legale incidente acestei proceduri
   • § 4. Studiul de caz nr. 4. Decizia de convocare a adunării generale. Cenzura rezoluţiilor înscrise pe ordinea de zi aparţine acţionarilor organizaţi în A.G.A.
   • § 5. Studiul de caz nr. 5. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ. Modificarea actului constitutiv prin efectul legii
    • Secţiunea a 2-a. Suspendarea executării dispoziţiilor hotărârilor adunării generale a acţionarilor
    • Secţiunea a 3-a. Expertiza de gestiune
    • Secţiunea a 4-a. Recuperarea dividendelor neachitate la scadenţă
    • Secţiunea 5-a. Acţiunea referitoare la retragerea acţionarilor
    • Secţiunea a 6-a. Sancţionarea abuzului de majoritate
   • § 1. Studiul de caz nr. 1. Calitatea procesual activă în cadrul acţiunii privind sancţionarea abuzului de majoritate
   • § 2. Studiul de caz nr. 2. Sancţionarea abuzului de majoritate pentru întregirea patrimoniului emitentului
   • § 3. Studiul de caz nr. 3. Prejudicierea societăţii prin cumpărarea de către acţionarul majoritar a unor active din patrimoniul societăţii la un preţ vădit subevaluat
   • § 4. Studiul de caz nr. 4. Sancţionarea abuzului de majoritate pentru întregirea patrimoniului acţionarului minoritar ca efect al întârzierii nejustifi cate a aprobării plăţii dividendelor
 • Concluzii
 • Bibliografi e
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 26 mar. 2014
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 492
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-20%
Imagine Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,53 lei 30,83 lei
-20%
Indisponibila
Imagine Tratat de contencios fiscal
Din aceeasi Categorie
NOU
Procedura insolventei - Lususan

Procedura insolventei

Procedura speciala de realizare a creantelor creditorilor. Privire comparativa intre legislatia nationala si legislatia europeana
29,00 lei 26,10 lei