Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ordonanta de plata in noul cod de procedura civila

practica judiciara comentata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0081-2
Editura: Hamangiu
33,72 lei
30,34 lei
Disponibilitate: In stoc

In pofida faptului ca noua procedura a ordonantei de plata, spre deosebire de vechile proceduri, beneficiaza de o reglementare coerenta, articulata si relativ bine corelata in ansamblul sau, practica judiciara creata de la intrarea sa in vigoare releva cazuistica modului de interpretare si aplicare a noilor dispozitii ale ordonantei de plata intr-un registru care nu exceleaza prin uniformitate.

Caracterul succint al reglementarii (12 articole) lasa deschis interpretului si impune, totodata, acestuia recursul la o corelare adecvata a textelor si la o completare necesara cu celelalte dispozitii ale Codului de procedura civila.

Noua procedura a ordonantei de plata nu doar perpetueaza si reactiveaza, intr-un context nou, aspecte problematizate inca sub vechile reglementari (cum ar fi inadmisibilitatea/netemeinicia, analiza fondului raportului juridic, probatoriul admisibil, caracterul contencios/necontencios/mixt al procedurii, apararile debitorului, autoritatea de lucru judecat a hotararilor pronuntate in aceasta procedura), dar, in mod firesc, avand in vedere caracterul de noutate al unor elemente, aduce cu sine noi provocari de interpretare prin raportare atat la specificitatea ordonantei de plata, dar, indeosebi, la imperativul respectarii stricte a drepturilor partilor.

Astfel, numeroase chestiuni – cum ar fi delimitarea sferei de aplicare a procedurii ordonantei de plata, cerintele legate de regularitatea cererii, exigentele procedurii de somare prealabila a debitorului, cele legate de maniera in care instanta trebuie sa gestioneze limitele probatoriului admisibil, precum si a celui care impune respingerea cererii creditorului, dreptul partilor de a formula cerere in anulare si motivele care permit exercitarea acestei cai de atac, felul hotararilor pronuntate si indeosebi posibilitatea de a fi supuse controlului judiciar, problema dobanzilor si penalitatilor, corelarea cu dispozitiile O.G. nr. 13/2011 si, respectiv, Legea nr. 72/2013 – au fost relevate si transate, uneori neunitar, in practica judiciara.

Lucrarea contine o prezentare a solutiilor jurisprudentiale, organizate structural in functie de diferitele aspecte ale procedurii, spetele fiind insotite de note si scurte comentarii ale autorilor prin care s-a dorit facilitarea demersului interpretativ, care ramane, finalmente, apanajul cititorului.

Autorii

 • Capitolul I. Aplicarea în timp a dispoziţiilor privind procedura ordonanţei de plată
  • 1. Imposibilitatea aplicării concomitente a dispoziţiilor noii proceduri a ordonanţei de plată cu cele ale O.G. nr. 5/2001 şi, respectiv, O.U.G. nr. 119/2007
  • 2. Determinarea procedurii aplicabile în raport de momentul sesizării instanţei. Cereri trimise prin poştă. Competenţa materială de soluţionare a cererii
  • 3. Raportul dintre normele de drept substanţial şi cele procesuale civile în cadrul procedurii ordonanţei de plată
 • Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a procedurii
  • 4. Inadmisibilitatea cererii (sfera de aplicare) versus netemeinicia cererii (lipsa caracterului exigibil al creanţei) 8 5. Restituire plăţi efectuate în cadrul unor raporturi juridice de muncă
  • 6. Excepţia lipsei de interes întemeiată pe existenţa unor bilete la ordin emise de debitoare. Condiţii de admitere a excepţiei
  • 7. Lipsa de interes a cererii creditoarei în favoarea căreia s-a emis un bilet la ordin. Cale de atac
  • 8. Cererea creditorului posesor al unei fi le cec. Lipsa de interes a cererii
  • 9. Restituirea unei sume de bani achitate cu titlu de avans din preţ al vânzării
  • 10. Antecontract. Inadmisibilitatea cererilor de restituire a prestaţiilor în procedura ordonanţei de plată
  • 11. Contract. Marfă nelivrată. Inadmisibilitatea solicitării în procedura ordonanţei de plată a restituirii sumelor achitate cu titlu de avans din preţul contractului
  • 12. Inadmisibilitatea obţinerii pe calea ordonanţei de plată a pretenţiilor (restituiri, daune-interese) condiţionate de rezilierea/rezoluţiunea contractului
  • 13. Cerere având ca obiect restituire sume nedatorate, recunoscute însă de debitor ca fi ind încasate necuvenit
  • 14. Sume rezultând dintr-un contract de împrumut încheiat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. Sancţiunea lipsei menţiunii „bun şi aprobat”. Coroborarea începutului de dovadă scrisă cu recunoaşterea prezumată a pretenţiilor creditorului
  • 15. Cerere privind ordonanţa de plată formulată de creditorul căruia i s-a încuviinţat anterior executarea silită. Lipsa interesului
  • 16. Admisibilitatea cererii de ordonanţă de plată după sesizarea instanţei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Creanţă certă. Cerinţa acceptării facturilor stipulată în însuşi contractul părţilor
  • 17. Acţiunea cesionarului împotriva cedentului de a restitui plata creanţei încasate de la debitorul cedat, ulterior cesiunii. Restituirea preţului cesiunii. Creanţă certă
 • Capitolul al III-lea. Somarea prealabilă a debitorului
  • 18. Necesitatea somării prealabile a debitorului. Excepţia inadmisibilităţii ordonanţei de plată
  • 19. Modalităţi de somare a debitorului
  • 20. Lipsa confi rmării de primire de către debitor a scrisorii recomandate
  • 21. Cerinţa privitoare la „conţinutul declarat” al scrisorii recomandate comunicate debitorului
  • 22. Sesizarea instanţei înainte de expirarea termenului de 15 zile acordat debitorului. Plata debitului principal în cursul judecăţii
  • 23. Neîndeplinirea condiţiei privind somarea debitorului. Calea de atac a cererii în anulare împotriva încheierii de respingere a cererii ca inadmisibilă (1)
  • 24. Somaţie necomunicată debitorului în modalităţile prevăzute de art. 1014 NCPC. Invocarea din ofi ciu a excepţiei inadmisibilităţii cererii. Calea de atac a cererii în anulare împotriva încheierii de respingere a cererii ca inadmisibilă (2)
  • 25. Calea de atac împotriva încheierii de respingere a cererii ca inadmisibilă. Excepţia inadmisibilităţii cererii în anulare invocată de debitor (3)
  • 26. (Im)posibilitatea de invocare a neîndeplinirii procedurii de somare prealabilă a debitorului din ofi ciu, în etapa regularizării cererii de chemare în judecată
 • Capitolul al IV-lea. Competenţa instanţei
  • 27. Competenţa teritorială relativă a instanţei. Imposibilitatea invocării de către instanţă, din ofi ciu, a excepţiei necompetenţei teritoriale
  • 28. Excepţia de necompetenţă materială versus suspendarea de drept a cauzei având ca obiect somaţie/ordonanţă de plată
  • 29. Contract de achiziţie publică. Competenţa secţiei civile versus competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului
  • 30. Contract de achiziţie publică. Determinarea competenţei materiale pe baza califi cării contractului. Clauză compromisorie stipulată în contract 81 31. Determinarea competenţei materiale a instanţei după valoarea obiectului capătului principal de cerere
  • 32. Contract de achiziţie publică. Determinarea competenţei după natura contractului. Imposibilitatea cumulării dobânzii legale cu penalităţile convenţionale
  • 33. Contract de achiziţie publică. Cerere soluţionată de judecătorie. Competenţa de soluţionare a cererii în anulare
  • 34. Act administrativ. Contract de achiziţie publică. Competenţa instanţei în cazul în care se invocă un contract de utilizare a drumului încheiat de o autoritate publică
  • 35. Competenţă teritorială alternativă. Necesitatea stipulării în înscrisurile invocate a locului executării prestaţiei
  • 36. Clauză compromisorie. Excepţia inadmisibilităţii cererii versus excepţia necompetenţei generale a instanţei
  • 37. Efectele clauzelor compromisorii în procedura ordonanţei de plată
  • 38. Competenţa tribunalelor specializate
 • Capitolul al V-lea. Cererea de emitere a ordonanţei de plată
  • Secţiunea 1. Timbrarea cererii
   • 39. Anularea cererii ca insufi cient timbrată la primul termen de judecată. Felul hotărârii şi calea de atac
  • Secţiunea a 2-a. Regularizarea cererii
   • 40. Diferite neregularităţi ale cererii
   • 41. (Im)posibilitatea instanţei de a reduce termenul de 10 zile acordat creditorului pentru complinirea lipsurilor
   • 42. Calculul termenului de 10 zile stabilit pentru complinirea lipsurilor
   • 43. Adresă privind complinirea lipsurilor cererii creditorului. Schimbarea locului citării creditorului, adusă la cunoştinţă instanţei după comunicarea adresei
 • Capitolul al VI-lea. Procedura de judecată
  • Secţiunea 1. Termenul de judecată şi citarea
   • 44. Fixarea primului termen de judecată prin derogare de la prevederile art. 201 NCPC
  • Secţiunea a 2-a. Întâmpinarea. Prezumţia de recunoaştere
   • 45. Depunerea tardivă a întâmpinării. Sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii relative. Posibilitatea contestării ulterioare a creanţei. Lipsa caracterului lichid al creanţei dedusă din omisiunea emiterii facturilor
   • 46. Prezumţia de recunoaştere a pretenţiilor creditorului. Necesitatea coroborării prezumţiei cu înscrisurile care susţin certitudinea creanţei
   • 47. Recunoaşterea pretenţiilor de către debitor prin întâmpinare. Efecte asupra cheltuielilor de judecată
  • Secţiunea a 3-a. Cereri incidentale şi modifi carea cererii principale
   • 48. Cerere de chemare în garanţie. Inadmisibilitate. Disjungere
   • 49. (In)admisibilitatea cererii reconvenţionale şi a compensării creanţelor în procedura ordonanţei de plată
  • Secţiunea a 4-a. Probele în cadrul procedurii
   • 50. Lipsa semnăturii de pe facturile fi scale. Confi rmarea de primire a facturilor
   • 51. Comenzi de transport nesemnate de debitor. Relevanţa probatorie a înscrisului prin care se constată predarea mărfurilor
   • 52. Aprecierea relevanţei probatorii a înscrisurilor prin raportare la stipulaţiile contractuale
   • 53. Denunţarea înscrisului ca fals în procedura ordonanţei de plată
  • Secţiunea a 5-a. Contestarea creanţei şi apărări ale debitorului
   • 54. Excepţie de neexecutare a contractului. Caracter formal versus caracter întemeiat al excepţiei
   • 55. Excepţie de neexecutare. Relevanţa obiecţiunilor debitorului anterioare sesizării instanţei
   • 56. Excepţia de neexecutare a contractului susţinută de procesul-verbal de recepţie încheiat anterior
   • 57. Contestarea creanţei prin invocarea de către debitor a anumitor uzanţe în raporturile anterioare dintre părţi
   • 58. Invocarea lipsei puterilor de reprezentare ale persoanei care a semnat şi parafat procesul-verbal de recepţie servicii
   • 59. Excepţia autorităţii de lucru judecat în raport cu hotărâri anterioare pronunţate tot în procedura ordonanţei de plată
   • 60. Autoritate de lucru judecat în raport cu o hotărâre pronunţată potrivit O.U.G. nr. 119/2007. Felul hotărârii pronunţate şi calea de atac
   • 61. Apărarea debitorului privind plata efectuată anterior confi rmării extrasului de cont
   • 62. Invocarea de către debitor a caracterului simulat al contractului
   • 63. Invocarea de către debitor a unei scrisori de garanţie bancară emise în favoarea creditoarei
  • Secţiunea a 6-a. Temeinicia cererii
   • 6.1. Existenţa valabilă a unui înscris constatator
    • 64. Înscris din care nu rezultă obligaţia şi termenul de plată
    • 65. Înscris privind recunoaşterea datoriei şi eşalonarea plăţii
    • 66. Înscris prin care fi deiusorul îşi asumă obligaţiile de plată ale debitorului principal
    • 67. Formalitatea „bun şi aprobat” necesară anumitor înscrisuri
   • 6.2. Caracterul cert al creanţei
    • 68. Caracterul cert, lichid şi exigibil – aspecte ce privesc fondul cererii, şi nu admisibilitatea acesteia
    • 69. Prevederile legale prin raportare la care se stabileşte caracterul cert al creanţei
    • 70. Determinarea caracterului cert al creanţei prin raportare la clauzele contractuale
    • 71. Facturi neînsuşite de către debitor şi emise în temeiul unui acord verbal încheiat între părţi
    • 72. Dobândirea caracterului cert al creanţei la data îndeplinirii condiţiei suspensive. Începerea executării silite
    • 73. Contestarea caracterului cert al creanţei prin invocarea unei facturi storno. Primirea somaţiei prevăzute la art. 1014 NCPC de către debitoare. Consecinţe
    • 74. Lipsa caracterului cert al creanţei, dedusă din lipsa de consonanţă a sumei din facturi cu cea din contract
    • 75. Comandă şi confi rmare de transport. Facturi nesemnate. Penalităţi menţionate în confi rmarea de transport
   • 6.3. Caracterul lichid al creanţei
    • 76. Lipsa caracterului lichid al penalităţilor, în condiţiile în care nu s-au emis, conform contractului, facturile privitoare la acestea
    • 77. Lipsa caracterului lichid al creanţei, dedusă din neconcordanţa dintre înscrisuri şi stipulaţiile contractuale privind dobânda percepută
   • 6.4. Caracterul exigibil al creanţei
    • 78. Determinarea exigibilităţii creanţei în funcţie de momentul primirii facturilor. Proba acestui moment
    • 79. Relaţia dintre excepţia prescripţiei acţiunii şi exigibilitatea creanţei
    • 80. Stabilirea caracterului exigibil al creanţei. Calculul termenului de prescripţie. Necesitatea unui probatoriu complex
    • 81. Concomitenţa momentului scadenţei cu cel al emiterii facturilor
    • 82. Calitatea procesuală activă a constituitorului ipotecii în acţiunea împotriva debitorului creanţei grevate de ipotecă. Exigibilitate convenită prin raportare la momentul remedierii tuturor defi cienţelor constatate. Lipsa de relevanţă a semnării procesului-verbal de recepţie
  • Secţiunea a 7-a. Analiza fondului raportului juridic
   • 83. Posibilitatea instanţei de a analiza fondul raportului juridic dintre părţi în procedura ordonanţei de plată
  • Secţiunea a 8-a. Soluţii asupra cererii privind emiterea ordonanţei de plată
   • 8.1. Închiderea dosarului
    • 84. Declaraţia creditorului în sensul că a primit plata sumei datorate. Închiderea dosarului versus renunţarea la judecată (1)
    • 85. Achitarea debitului. Închiderea dosarului versus renunţarea la judecată (2)
    • 86. Închiderea dosarului versus respingerea cererii ca rămasă fără obiect. Efecte asupra cheltuielilor de judecată
   • 8.2. Constatarea înţelegerii părţilor asupra plăţii
    • 87. Caracterul defi nitiv al hotărârii care constată înţelegerea părţilor asupra plăţii (1)
    • 88. Convenţie de eşalonare a datoriei. Caracterul defi nitiv al hotărârii care constată înţelegerea părţilor asupra plăţii (2)
   • 8.3. Respingerea cererii
    • 89. Contestarea întemeiată a creanţei
    • 90. Necesitatea administrării altor probe decât înscrisurile
    • 91. Lipsa de interes versus netemeinicia cererii
   • 8.4. Emiterea ordonanţei de plată
    • 92. Derogări de la limitele de 10 zile şi de 30 de zile ale termenului de plată
 • Capitolul al VII-lea. Dobânzi, penalităţi, clauze penale, daune-interese suplimentare
  • 93. Profesionişti. Aplicabilitatea Legii nr. 72/2013 în procedura ordonanţei de plată în privinţa dobânzii penalizatoare (1)
  • 94. Profesionişti. Dovada prejudiciului. Aplicabilitatea Legii nr. 72/2013 în procedura ordonanţei de plată în privinţa dobânzii penalizatoare (2)
  • 95. Nevalabilitatea clauzei penale inserate în factura tipizată
  • 96. Calculul penalităţilor de la momentul scadenţei obligaţiei principale
  • 97. Necesitatea însuşirii de către debitor a înscrisului în care sunt prevăzute penalităţile
  • 98. Caracterul ambiguu al clauzelor privind penalităţile incluse de creditor în debitul principal
  • 99. Condiţiile acordării daunelor stipulate printr-o clauză penală
   • 100. Solicitarea de penalităţi în continuare asupra debitului la care debitoarea a fost obligată printr-o sentinţă anterioară
   • 101. Imposibilitatea cumulării penalităţilor cu dobânda legală. Daune-interese suplimentare
   • 102. Prescripţie extinctivă. Posibilitatea şi obligaţia instanţei de a analiza, chiar şi din ofi ciu, caracterul abuziv al clauzelor penale stipulate în contractele încheiate cu consumatorii
   • 103. Problema cumulului penalităţilor şi dobânzilor în temeiul unei clauze care trimite la prevederile Codului de procedură fi scală
   • 104. Posibilitatea versus imposibilitatea acordării de penalităţi în procedura ordonanţei de plată
 • Capitolul al VIII-lea. Calea de atac. Cererea în anulare
  • 105. Cerere în anulare. Omisiunea completului iniţial de a da efi cienţă înscrisului existent la dosar privind efectuarea plăţii
  • 106. Taxă judiciară de timbru depusă în şedinţă publică. Excepţie de netimbrare admisă. Eroare materială. Contestaţie în anulare împotriva încheierilor şi sentinţelor pronunţate în cadrul procedurii ordonanţei de plată. Admisibilitate (1)
  • 107. Citare nelegală. Contestaţie în anulare împotriva încheierilor şi sentinţelor pronunţate în cadrul procedurii ordonanţei de plată. Admisibilitate (2)
  • 108. Cerere în anulare. Tranzacţie intervenită după emiterea ordonanţei de plată de către completul iniţial 299 Capitolul al IX-lea. Alte aspecte procedurale
  • 109. Anularea cererii la primul termen de judecată pentru lipsa timbrajului. Felul hotărârii şi calea de atac
  • 110. Anularea cererii pentru lipsa calităţii de reprezentant, dispusă la primul termen de judecată. Membru al Baroului Constituţional. Felul hotărârii şi calea de atac 306 111. Suspendarea cauzei în temeiul învoielii părţilor
  • 112. Suspendarea cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor puse în sarcina creditoarei afl ate în insolvenţă, prin rezoluţia de primire a cererii de chemare în judecată
  • 113. Debit achitat. Renunţare la însuşi dreptul pretins. Cale de atac
 • Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare
  • 114. Contestaţie la executare împotriva unui titlu reprezentat de o hotărâre pronunţată de tribunal în cadrul somaţiei/ordonanţei de plată. Competenţă materială
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 15 oct. 2014
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 344
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-20%
Imagine Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,53 lei 30,83 lei
-15%
Indisponibila
Imagine Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare - actualizat 20 octombrie 2014

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare - actualizat 20 octombrie 2014

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
15,41 lei 13,10 lei
De acelasi Autor

Conditiile esentiale ale executarii silite

Conformitatea, efectivitatea, integralitatea si promptitudinea
38,00 lei 34,20 lei

Executarea silita

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate impotriva Romaniei
57,80 lei 52,02 lei

Arestarea preventiva si detinerea nelegala

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele impotriva Romaniei
48,17 lei 43,35 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Apelul in procesul civil - Uta

Apelul in procesul civil

Practica judiciara
49,00 lei 44,10 lei
NOU
Competenta Jurisprudenta relevanta - Axente, Baldean, Frentiu, Zidaru

Competenta

Jurisprudenta relevanta
54,00 lei 48,60 lei

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei