Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Efectele obligatiilor civile

ISBN/ISSN: 978-606-678-569-3
Editura: Hamangiu
28,90 lei
11,56 lei
Disponibilitate: In stoc

Lucrarea trateaza materia reglementata de Titlul V „Executarea obligatiilor” din Cartea a V-a „Despre obligatii” in noul Cod civil. In materia efectelor obligatiilor, notiunile de obligatie si executarea acesteia, modalitatile de executare, plata, conditiile platii, persoanele care pot efectua plata, persoanele care o pot primi sunt elemente sine qua non.

Buna-credinta si diligenta in executarea obligatiei sunt notiuni ce se regasesc in noul Cod civil, avand consacrate doua sectiuni distincte in aceasta lucrare.

Ce se intampla in caz de neexecutare a obligatiei asumate? Traditional, ca efect al obligatiei, avem dreptul creditorului de a urmari si de a obtine de la debitor executarea intocmai a prestatiei, precum si de a obtine despagubiri in caz de neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare. In temeiul noului Cod civil, creditorul are dreptul de a opta intre mai multe remedii/sanctiuni/mijloace juridice, cu observarea prioritatii executarii silite in natura.

Exista o ordine sau o ierarhie a mijloacelor juridice/remediilor/sanctiunilor? Poate renunta creditorul aprioric expres la unul dintre ele?

 • Capitolul I. Noţiunea de obligaţie civilă
  • Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie. Structură
   • §1. Noţiune. Definiţie
   • §2. Sensurile noţiunii de obligaţie. Noţiunea de îndatorire
   • §3. Structura raportului juridic de obligaţie
    • 3.1. Subiectele (părţile)
    • 3.2. Conţinutul
    • 3.3. Obiectul
    • 3.4. Importanţa sancţiunii în clasificarea obligaţiilor
  • Secţiunea a 2-a. Noţiunea de obligaţie contractuală
   • §1. Criteriile de delimitare a unei obligaţii contractuale
   • §2. Categorii de obligaţii contractuale. Obligaţii primare şi obligaţii secundare
   • §3. Efectele obligaţiilor. Distincţia efectele obligaţiilor – efectele contractului
    • 3.1. Efectele contractelor şi efectele obligaţiilor
    • 3.2. Reglementarea efectelor contractului
     • 3.2.1. Principiile care guvernează efectele contractului
     • 3.2.1.1. Principiul obligativităţii contractului (pacta sunt servanda)
     • 3.2.1.2. Principiul relativităţii
     • 3.2.1.3. Opozabilitatea efectelor contractului
 • Capitolul al II-lea. Executarea obligaţiilor prin plată
  • Secţiunea 1. Plata
   • §1. Aspecte generale privind valabilitatea
    • 1.1. Noţiunea şi funcţiile
    • 1.2. Natura juridică
    • 1.3. Temeiul plăţii. Conform art. 1470 C. civ. Orice plată presupune o datorie
   • §2. Condiţiile
    • 2.1. Subiectele
     • 2.1.1. Solvensul
     • 2.1.1.1. Regula generală stabilită de art. 1472 C. civ. Categoria solvensului
     • 2.1.1.2. Calităţile solvensului
     • 2.1.1.3. Caz particular: efectuarea plăţii de către un terţ
     • 2.1.1.4. Caz particular: efectuarea plăţii în cazul cesiunilor succesive ale creanţelor înscrise în arhiva electronică a garanţiilor mobiliare
     • 2.1.2. Accipiensul
     • 2.1.2.1. Categoria accipiensului
     • 2.1.2.2. Deplina capacitate de exerciţiu a accipiensului
     • 2.1.2.3. Caz particular: plata făcută unui terţ
     • 2.1.2.4. Caz particular: plata făcută unui creditor aparent. Condiţii şi consecinţe
    • 2.2. Indivizibilitatea plăţii
    • 2.3. Imputaţia plăţii
     • 2.3.1. Imputaţia făcută de debitor
     • 2.3.2. Imputaţia făcută de creditor
     • 2.3.3. Imputaţia legală
    • 2.4. Valabilitatea plăţii în funcţie de obiectul obligaţiei
     • 2.4.1. Obligaţia de a da (de a strămuta) un bun individual determinat. Obligaţia de a preda bunuri individual determinate
     • 2.4.2. Obligaţia de a da bunuri de gen
     • 2.4.3. Obligaţia de a da o sumă de bani
     • 2.4.4. Obligaţia de a constitui o garanţie
     • 2.4.5. Valabilitatea plăţii având ca obiect predarea bunurilor individual determinate
     • 2.4.6. Plata făcută cu bunul altuia
     • 2.4.7. Darea în plată
    • 2.5. Locul plăţii
    • 2.6. Data plăţii
     • 2.6.1. Plata anticipată
    • 2.7. Cheltuielile plăţii
    • 2.8. Dovada plăţii
     • 2.8.1. Reguli privind dovada plăţii
     • 2.8.2. Proba executării prestaţiilor accesorii
     • 2.8.3. Dovada executării prestaţiilor periodice
     • 2.8.4. Forţa probatorie a înscrisului original al creanţei
     • 2.8.5. Proba plăţii efectuate prin virament bancar
     • 2.8.6. Consimţirea creditorului la liberarea garanţiilor – ultim efect al primirii plăţii de către creditor
  • Secţiunea a 2-a. Diligenţa în executarea obligaţiilor
   • §1. Aspecte generale. Diligenţa bunului proprietar în executarea obligaţiilor. Înţelesul unor termeni
   • §2. Criteriul bunului proprietar. Criteriul persoanei rezonabile. Comparaţie
   • §3. Criteriul bunului proprietar şi regula bunei-credinţe în executarea obligaţiilor
  • Secţiunea a 3-a. Buna-credinţă în executarea obligaţiilor contractuale
   • §1. Reglementarea de către Codul civil de la 1864 a regulii bunei-credinţe în executarea contractelor. Evoluţia conceptului în dreptul român şi francez. Tendinţe noi în dreptul francez
   • §2. Obligaţia de bună-credinţă în executarea obligaţiilor (contractuale) conform noului Cod civil
 • Capitolul al III-lea. Neexecutarea obligaţiilor. Mijloacele juridice ale creditorului
  • Secţiunea 1. Aspecte generale privind neexecutarea
   • §1. Noţiunea de neexecutare. Conceptualizarea consecinţelor neexecutării
    • 1.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor
    • 1.2. Conceptualizarea consecinţelor neexecutării: sancţiuni, mijloace juridice sau remedii
   • §2. Prezentarea mijloacelor juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiilor
    • 2.1. Identificarea mijloacelor juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiilor
    • 2.2. Prezentarea condiţiilor generale de activare a mijloacelor juridice ale creditorului
     • 2.2.1. Condiţia generală a neexecutării fără justificare a obligaţiei civile
     • 2.2.1.1. Noţiunea de neexecutare fără justificare
     • 2.2.1.2. Neimputabilitatea faţă de creditor a faptului neexecutării obligaţiei de către debitor
     • 2.2.1.3. Ce se înţelege prin dovada neexecutării?
     • 2.2.2. Condiţia generală a punerii debitorului în întârziere
     • 2.2.2.1. Importanţa şi rolul punerii în întârziere
     • 2.2.2.2. Sensurile şi funcţiile punerii în întârziere
     • 2.2.2.3. Modurile punerii în întârziere: regula şi derogările
     • 2.2.2.4. Efectele punerii în întârziere
     • 2.2.3. Punerea în întârziere a creditorului de către debitor
     • 2.2.3.1. Plata, drept subiectiv al debitorului
     • 2.2.3.2. Reglementarea cazurilor de punere în întârziere a creditorului
     • 2.2.3.3. Reglementarea efectelor punerii în întârziere a creditorului
     • 2.2.3.4. Reglementarea drepturilor debitorului în cazul punerii în întârziere a creditorului
  • Secţiunea a 2-a. Executarea silită (în natură) a obligaţiilor
   • §1. Prioritatea executării silite în natură
    • 1.1. Regula priorităţii executării silite în natură
    • 1.2. Condiţiile, conţinutul şi limitele dreptului la executarea silită în natură. Situaţia obligaţiilor intuitu personae
   • §2. Executarea silită în natură a obligaţiilor de a da
   • §3. Executarea silită în natură a obligaţiilor de a face
    • 3.1. Sediul legal şi domeniul de aplicaţie. Recitirea adagiului nemo praecise cogi potest ad factum
    • 3.2. Caz particular: executarea obligaţiei de a face constând în predarea unui bun
    • 3.3. Modalităţile specifice de executare a obligaţiilor de a face, potrivit art. 1528
    • 3.4. Concluzii în privinţa executării silite în natură a obligaţiilor de a face
   • §4. Executarea silită a obligaţiilor de a nu face
    • 4.1. Particularităţile executării silite în natură a obligaţiilor de a nu face
    • 4.2. Executarea obligaţiei de a nu face în contextul art. 1529 C. civ.
  • Secţiunea a 3-a. Daunele-interese, mijloc juridic complex în cadrul art. 1516
   • §1. Regimul juridic al daunelor-interese, în contextul art. 1516
    • 1.1. Introducere. Relaţia dintre daunele-interese şi celelalte mijloace juridice ale creditorului
    • 1.2. Funcţiile şi natura juridică a daunelor-interese
   • §2. Daunele-interese şi răspunderea civilă contractuală
    • 2.1. Daunele-interese ca formă a răspunderii civile contractuale
    • 2.2. Funcţiile răspunderii contractuale
    • 2.3. Soarta obligaţiei contractuale neexecutate în cazul acordării de daune-interese
    • 2.4. Clasificarea daunelor-interese (despăgubirilor)
    • 2.5. Prezentarea condiţiilor acordării daunelor-interese
     • 2.5.1. Prejudiciul
     • 2.5.1.1. Noţiunea de prejudiciu
     • 2.5.2. Raportul de cauzalitate între neexecutarea obligaţiei şi prejudiciu
     • 2.5.3. Vinovăţia debitorului
     • 2.5.3.1. Formele de vinovăţie
     • 2.5.3.2. Intenţia (dolul) şi culpa gravă asimilată intenţiei (dolului)
     • 2.5.4. Inexistenţa unei convenţii de nerăspundere
   • §3. Chestiunea cumulului celor două forme de răspundere civilă
   • §4. Evaluarea daunelor-interese
    • 4.1. Evaluarea legală a daunelor-interese. Domeniul de aplicare
     • 4.1.1. Evaluarea legală a daunelor moratorii în cazul obligaţiilor băneşti
     • 4.1.2. Modalităţi de evaluare a daunelor moratorii în cazul obligaţiilor de a face. Evaluarea legală
    • 4.2. Evaluarea judiciară a daunelor-interese
     • 4.2.1. Principiul reparării integrale a prejudiciului
     • 4.2.2. Determinarea reparării integrale a prejudiciului. Pierderea suferită (damnum emergens) şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans)
     • 4.2.3. Previzibilitatea prejudiciului, limită a principiului reparării integrale
     • 4.2.4. Repararea prejudiciului direct şi necesar, limită a principiului reparării integrale
     • 4.2.5. Prejudiciul imputabil creditorului, limită a principiului reparării integrale
    • 4.3. Evaluarea convenţională a daunelor-interese. Clauza penală
     • 4.3.1. Caracteristicile clauzei penale
     • 4.3.2. Funcţiile clauzei penale
     • 4.3.3. Condiţiile invocării clauzei penale
     • 4.3.4. Chestiunea cumulului clauzei penale
     • 4.3.5. Mutabilitatea clauzei penale. Reductibilitatea clauzei penale
  • Secţiunea a 4-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor
   • §1. Regimul juridic al rezoluţiunii şi rezilierii
    • 1.1. Natura juridică. Domeniul de aplicare
    • 1.2. Condiţiile rezoluţiunii
    • 1.3. Rezoluţiunea parţială
    • 1.4. Modalităţi de operare a rezoluţiunii
     • 1.4.1. Rezoluţiunea judiciară
     • 1.4.2. Rezoluţiunea unilaterală. Declaraţia de rezoluţiune
     • 1.4.3. Pactele comisorii
    • 1.5. Aplicabilitatea rezoluţiunii în cazul nerespectării obligaţiei de executare cu bună-credinţă a contractelor. Distincţia necesară între comportamentul creditorului şi cel al creditorului din perspectiva verificării obligaţiei de bună-credinţă
    • 1.6. Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii
   • §2. Regimul juridic al reducerii prestaţiilor
    • 2.1. Noţiunea mijlocului juridic al reducerii prestaţiilor
    • 2.2. Condiţiile reducerii prestaţiei creditorului
  • Secţiunea a 5-a. Excepţia de neexecutare
   • §1. Ordinea executării obligaţiilor
    • 1.1. Neexecutarea fără justificare şi neexecutarea din cauze justificate a obligaţiilor
    • 1.2. Regulile de executare a obligaţiilor contractuale, conform art. 1555 C. civ.
   • §2. Regimul juridic al excepţiei de neexecutare
    • 2.1. Noţiunea excepţiei de neexecutare
    • 2.2. Domeniul de aplicare al excepţiei de neexecutare
    • 2.3. Condiţiile excepţiei de neexecutare
    • 2.4. Efectele excepţiei de neexecutare
   • §3. Regimul juridic al imposibilităţii de executare
    • 3.1. Noţiunea imposibilităţii de executare
    • 3.2. Desfiinţarea de drept a contractului
    • 3.3. Suspendarea contractului
    • 3.4. Desfiinţarea contractului prin rezoluţiune
  • Secţiunea a 6-a. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului
   • §1. Prezentarea mijloacelor de protecţie a drepturilor creditorului
   • §2. Acţiunea oblică
    • 2.1. Noţiunea şi natura juridică
    • 2.2. Domeniul de aplicare
    • 2.3. Condiţiile
     • 2.3.1. Condiţii cu privire la creanţă
     • 2.3.2. Condiţii cu privire la debitor
     • 2.3.3. Condiţii cu privire la creditor
    • 2.4. Prescripţia extinctivă
    • 2.5. Efectele admiterii acţiunii oblice
     • 2.5.1. Efectele faţă de creditori
     • 2.5.2. Efectele faţă de debitorul pasiv/neglijent
   • §3. Acţiunea revocatorie
    • 3.1. Noţiunea şi natura juridică a acţiunii revocatorii
    • 3.2. Domeniul de aplicare al acţiunii revocatorii
    • 3.3. Condiţiile acţiunii revocatorii
     • 3.3.1. Condiţia prejudiciului suferit de creditor ca urmare a încheierii actului juridic de către debitor
     • 3.3.2. Condiţia fraudei debitorului
     • 3.3.3. Condiţia complicităţii terţului la fraudă
     • 3.3.4. Condiţii privitoare la creanţă
    • 3.4. Prescriptibilitatea
    • 3.5. Efectele admiterii acţiunii revocatorii
     • 3.5.1. Efectele faţă de creditori
     • 3.5.2. Drepturile terţului faţă de bunul obiect al actului juridic declarat inopozabil
 • Concluzii
 • Bibliografie selectivă
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 19 iul. 2013
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 256
Format Carte brosata
Din aceeasi Categorie
NOU
Mostenirea in Codul civil. Studii teoretice si practice - Negrila

Mostenirea in Codul civil. Studii teoretice si practice

Editia a 3-a, revazuta si completata, cuprinzand regulile stabilirii rezervei celor indreptatiti si modalitatea practica de efectuare a reductiunii
55,00 lei 49,50 lei