Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Efectele obligatiilor civile

ISBN/ISSN: 978-606-678-569-3
Editura: Hamangiu
28,90 lei
11,56 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Lucrarea trateaza materia reglementata de Titlul V „Executarea obligatiilor” din Cartea a V-a „Despre obligatii” in noul Cod civil. In materia efectelor obligatiilor, notiunile de obligatie si executarea acesteia, modalitatile de executare, plata, conditiile platii, persoanele care pot efectua plata, persoanele care o pot primi sunt elemente sine qua non.

Buna-credinta si diligenta in executarea obligatiei sunt notiuni ce se regasesc in noul Cod civil, avand consacrate doua sectiuni distincte in aceasta lucrare.

Ce se intampla in caz de neexecutare a obligatiei asumate? Traditional, ca efect al obligatiei, avem dreptul creditorului de a urmari si de a obtine de la debitor executarea intocmai a prestatiei, precum si de a obtine despagubiri in caz de neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare. In temeiul noului Cod civil, creditorul are dreptul de a opta intre mai multe remedii/sanctiuni/mijloace juridice, cu observarea prioritatii executarii silite in natura.

Exista o ordine sau o ierarhie a mijloacelor juridice/remediilor/sanctiunilor? Poate renunta creditorul aprioric expres la unul dintre ele?

 • Capitolul I. Noţiunea de obligaţie civilă
  • Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie. Structură
   • §1. Noţiune. Definiţie
   • §2. Sensurile noţiunii de obligaţie. Noţiunea de îndatorire
   • §3. Structura raportului juridic de obligaţie
    • 3.1. Subiectele (părţile)
    • 3.2. Conţinutul
    • 3.3. Obiectul
    • 3.4. Importanţa sancţiunii în clasificarea obligaţiilor
  • Secţiunea a 2-a. Noţiunea de obligaţie contractuală
   • §1. Criteriile de delimitare a unei obligaţii contractuale
   • §2. Categorii de obligaţii contractuale. Obligaţii primare şi obligaţii secundare
   • §3. Efectele obligaţiilor. Distincţia efectele obligaţiilor – efectele contractului
    • 3.1. Efectele contractelor şi efectele obligaţiilor
    • 3.2. Reglementarea efectelor contractului
     • 3.2.1. Principiile care guvernează efectele contractului
     • 3.2.1.1. Principiul obligativităţii contractului (pacta sunt servanda)
     • 3.2.1.2. Principiul relativităţii
     • 3.2.1.3. Opozabilitatea efectelor contractului
 • Capitolul al II-lea. Executarea obligaţiilor prin plată
  • Secţiunea 1. Plata
   • §1. Aspecte generale privind valabilitatea
    • 1.1. Noţiunea şi funcţiile
    • 1.2. Natura juridică
    • 1.3. Temeiul plăţii. Conform art. 1470 C. civ. Orice plată presupune o datorie
   • §2. Condiţiile
    • 2.1. Subiectele
     • 2.1.1. Solvensul
     • 2.1.1.1. Regula generală stabilită de art. 1472 C. civ. Categoria solvensului
     • 2.1.1.2. Calităţile solvensului
     • 2.1.1.3. Caz particular: efectuarea plăţii de către un terţ
     • 2.1.1.4. Caz particular: efectuarea plăţii în cazul cesiunilor succesive ale creanţelor înscrise în arhiva electronică a garanţiilor mobiliare
     • 2.1.2. Accipiensul
     • 2.1.2.1. Categoria accipiensului
     • 2.1.2.2. Deplina capacitate de exerciţiu a accipiensului
     • 2.1.2.3. Caz particular: plata făcută unui terţ
     • 2.1.2.4. Caz particular: plata făcută unui creditor aparent. Condiţii şi consecinţe
    • 2.2. Indivizibilitatea plăţii
    • 2.3. Imputaţia plăţii
     • 2.3.1. Imputaţia făcută de debitor
     • 2.3.2. Imputaţia făcută de creditor
     • 2.3.3. Imputaţia legală
    • 2.4. Valabilitatea plăţii în funcţie de obiectul obligaţiei
     • 2.4.1. Obligaţia de a da (de a strămuta) un bun individual determinat. Obligaţia de a preda bunuri individual determinate
     • 2.4.2. Obligaţia de a da bunuri de gen
     • 2.4.3. Obligaţia de a da o sumă de bani
     • 2.4.4. Obligaţia de a constitui o garanţie
     • 2.4.5. Valabilitatea plăţii având ca obiect predarea bunurilor individual determinate
     • 2.4.6. Plata făcută cu bunul altuia
     • 2.4.7. Darea în plată
    • 2.5. Locul plăţii
    • 2.6. Data plăţii
     • 2.6.1. Plata anticipată
    • 2.7. Cheltuielile plăţii
    • 2.8. Dovada plăţii
     • 2.8.1. Reguli privind dovada plăţii
     • 2.8.2. Proba executării prestaţiilor accesorii
     • 2.8.3. Dovada executării prestaţiilor periodice
     • 2.8.4. Forţa probatorie a înscrisului original al creanţei
     • 2.8.5. Proba plăţii efectuate prin virament bancar
     • 2.8.6. Consimţirea creditorului la liberarea garanţiilor – ultim efect al primirii plăţii de către creditor
  • Secţiunea a 2-a. Diligenţa în executarea obligaţiilor
   • §1. Aspecte generale. Diligenţa bunului proprietar în executarea obligaţiilor. Înţelesul unor termeni
   • §2. Criteriul bunului proprietar. Criteriul persoanei rezonabile. Comparaţie
   • §3. Criteriul bunului proprietar şi regula bunei-credinţe în executarea obligaţiilor
  • Secţiunea a 3-a. Buna-credinţă în executarea obligaţiilor contractuale
   • §1. Reglementarea de către Codul civil de la 1864 a regulii bunei-credinţe în executarea contractelor. Evoluţia conceptului în dreptul român şi francez. Tendinţe noi în dreptul francez
   • §2. Obligaţia de bună-credinţă în executarea obligaţiilor (contractuale) conform noului Cod civil
 • Capitolul al III-lea. Neexecutarea obligaţiilor. Mijloacele juridice ale creditorului
  • Secţiunea 1. Aspecte generale privind neexecutarea
   • §1. Noţiunea de neexecutare. Conceptualizarea consecinţelor neexecutării
    • 1.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor
    • 1.2. Conceptualizarea consecinţelor neexecutării: sancţiuni, mijloace juridice sau remedii
   • §2. Prezentarea mijloacelor juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiilor
    • 2.1. Identificarea mijloacelor juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiilor
    • 2.2. Prezentarea condiţiilor generale de activare a mijloacelor juridice ale creditorului
     • 2.2.1. Condiţia generală a neexecutării fără justificare a obligaţiei civile
     • 2.2.1.1. Noţiunea de neexecutare fără justificare
     • 2.2.1.2. Neimputabilitatea faţă de creditor a faptului neexecutării obligaţiei de către debitor
     • 2.2.1.3. Ce se înţelege prin dovada neexecutării?
     • 2.2.2. Condiţia generală a punerii debitorului în întârziere
     • 2.2.2.1. Importanţa şi rolul punerii în întârziere
     • 2.2.2.2. Sensurile şi funcţiile punerii în întârziere
     • 2.2.2.3. Modurile punerii în întârziere: regula şi derogările
     • 2.2.2.4. Efectele punerii în întârziere
     • 2.2.3. Punerea în întârziere a creditorului de către debitor
     • 2.2.3.1. Plata, drept subiectiv al debitorului
     • 2.2.3.2. Reglementarea cazurilor de punere în întârziere a creditorului
     • 2.2.3.3. Reglementarea efectelor punerii în întârziere a creditorului
     • 2.2.3.4. Reglementarea drepturilor debitorului în cazul punerii în întârziere a creditorului
  • Secţiunea a 2-a. Executarea silită (în natură) a obligaţiilor
   • §1. Prioritatea executării silite în natură
    • 1.1. Regula priorităţii executării silite în natură
    • 1.2. Condiţiile, conţinutul şi limitele dreptului la executarea silită în natură. Situaţia obligaţiilor intuitu personae
   • §2. Executarea silită în natură a obligaţiilor de a da
   • §3. Executarea silită în natură a obligaţiilor de a face
    • 3.1. Sediul legal şi domeniul de aplicaţie. Recitirea adagiului nemo praecise cogi potest ad factum
    • 3.2. Caz particular: executarea obligaţiei de a face constând în predarea unui bun
    • 3.3. Modalităţile specifice de executare a obligaţiilor de a face, potrivit art. 1528
    • 3.4. Concluzii în privinţa executării silite în natură a obligaţiilor de a face
   • §4. Executarea silită a obligaţiilor de a nu face
    • 4.1. Particularităţile executării silite în natură a obligaţiilor de a nu face
    • 4.2. Executarea obligaţiei de a nu face în contextul art. 1529 C. civ.
  • Secţiunea a 3-a. Daunele-interese, mijloc juridic complex în cadrul art. 1516
   • §1. Regimul juridic al daunelor-interese, în contextul art. 1516
    • 1.1. Introducere. Relaţia dintre daunele-interese şi celelalte mijloace juridice ale creditorului
    • 1.2. Funcţiile şi natura juridică a daunelor-interese
   • §2. Daunele-interese şi răspunderea civilă contractuală
    • 2.1. Daunele-interese ca formă a răspunderii civile contractuale
    • 2.2. Funcţiile răspunderii contractuale
    • 2.3. Soarta obligaţiei contractuale neexecutate în cazul acordării de daune-interese
    • 2.4. Clasificarea daunelor-interese (despăgubirilor)
    • 2.5. Prezentarea condiţiilor acordării daunelor-interese
     • 2.5.1. Prejudiciul
     • 2.5.1.1. Noţiunea de prejudiciu
     • 2.5.2. Raportul de cauzalitate între neexecutarea obligaţiei şi prejudiciu
     • 2.5.3. Vinovăţia debitorului
     • 2.5.3.1. Formele de vinovăţie
     • 2.5.3.2. Intenţia (dolul) şi culpa gravă asimilată intenţiei (dolului)
     • 2.5.4. Inexistenţa unei convenţii de nerăspundere
   • §3. Chestiunea cumulului celor două forme de răspundere civilă
   • §4. Evaluarea daunelor-interese
    • 4.1. Evaluarea legală a daunelor-interese. Domeniul de aplicare
     • 4.1.1. Evaluarea legală a daunelor moratorii în cazul obligaţiilor băneşti
     • 4.1.2. Modalităţi de evaluare a daunelor moratorii în cazul obligaţiilor de a face. Evaluarea legală
    • 4.2. Evaluarea judiciară a daunelor-interese
     • 4.2.1. Principiul reparării integrale a prejudiciului
     • 4.2.2. Determinarea reparării integrale a prejudiciului. Pierderea suferită (damnum emergens) şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans)
     • 4.2.3. Previzibilitatea prejudiciului, limită a principiului reparării integrale
     • 4.2.4. Repararea prejudiciului direct şi necesar, limită a principiului reparării integrale
     • 4.2.5. Prejudiciul imputabil creditorului, limită a principiului reparării integrale
    • 4.3. Evaluarea convenţională a daunelor-interese. Clauza penală
     • 4.3.1. Caracteristicile clauzei penale
     • 4.3.2. Funcţiile clauzei penale
     • 4.3.3. Condiţiile invocării clauzei penale
     • 4.3.4. Chestiunea cumulului clauzei penale
     • 4.3.5. Mutabilitatea clauzei penale. Reductibilitatea clauzei penale
  • Secţiunea a 4-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor
   • §1. Regimul juridic al rezoluţiunii şi rezilierii
    • 1.1. Natura juridică. Domeniul de aplicare
    • 1.2. Condiţiile rezoluţiunii
    • 1.3. Rezoluţiunea parţială
    • 1.4. Modalităţi de operare a rezoluţiunii
     • 1.4.1. Rezoluţiunea judiciară
     • 1.4.2. Rezoluţiunea unilaterală. Declaraţia de rezoluţiune
     • 1.4.3. Pactele comisorii
    • 1.5. Aplicabilitatea rezoluţiunii în cazul nerespectării obligaţiei de executare cu bună-credinţă a contractelor. Distincţia necesară între comportamentul creditorului şi cel al creditorului din perspectiva verificării obligaţiei de bună-credinţă
    • 1.6. Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii
   • §2. Regimul juridic al reducerii prestaţiilor
    • 2.1. Noţiunea mijlocului juridic al reducerii prestaţiilor
    • 2.2. Condiţiile reducerii prestaţiei creditorului
  • Secţiunea a 5-a. Excepţia de neexecutare
   • §1. Ordinea executării obligaţiilor
    • 1.1. Neexecutarea fără justificare şi neexecutarea din cauze justificate a obligaţiilor
    • 1.2. Regulile de executare a obligaţiilor contractuale, conform art. 1555 C. civ.
   • §2. Regimul juridic al excepţiei de neexecutare
    • 2.1. Noţiunea excepţiei de neexecutare
    • 2.2. Domeniul de aplicare al excepţiei de neexecutare
    • 2.3. Condiţiile excepţiei de neexecutare
    • 2.4. Efectele excepţiei de neexecutare
   • §3. Regimul juridic al imposibilităţii de executare
    • 3.1. Noţiunea imposibilităţii de executare
    • 3.2. Desfiinţarea de drept a contractului
    • 3.3. Suspendarea contractului
    • 3.4. Desfiinţarea contractului prin rezoluţiune
  • Secţiunea a 6-a. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului
   • §1. Prezentarea mijloacelor de protecţie a drepturilor creditorului
   • §2. Acţiunea oblică
    • 2.1. Noţiunea şi natura juridică
    • 2.2. Domeniul de aplicare
    • 2.3. Condiţiile
     • 2.3.1. Condiţii cu privire la creanţă
     • 2.3.2. Condiţii cu privire la debitor
     • 2.3.3. Condiţii cu privire la creditor
    • 2.4. Prescripţia extinctivă
    • 2.5. Efectele admiterii acţiunii oblice
     • 2.5.1. Efectele faţă de creditori
     • 2.5.2. Efectele faţă de debitorul pasiv/neglijent
   • §3. Acţiunea revocatorie
    • 3.1. Noţiunea şi natura juridică a acţiunii revocatorii
    • 3.2. Domeniul de aplicare al acţiunii revocatorii
    • 3.3. Condiţiile acţiunii revocatorii
     • 3.3.1. Condiţia prejudiciului suferit de creditor ca urmare a încheierii actului juridic de către debitor
     • 3.3.2. Condiţia fraudei debitorului
     • 3.3.3. Condiţia complicităţii terţului la fraudă
     • 3.3.4. Condiţii privitoare la creanţă
    • 3.4. Prescriptibilitatea
    • 3.5. Efectele admiterii acţiunii revocatorii
     • 3.5.1. Efectele faţă de creditori
     • 3.5.2. Drepturile terţului faţă de bunul obiect al actului juridic declarat inopozabil
 • Concluzii
 • Bibliografie selectivă
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 19 iul. 2013
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 256
Format Carte brosata