Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-678-796-3
Editura: Hamangiu
59,00 lei
53,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Dupa Cursul de drept civil. Partea generala, Profesorul Gabriel Boroi si colaboratorii sai continua analiza institutiilor din noul Cod civil cu acest Curs de drept civil. Drepturile reale principale.

Gandindu-se in special la studentii care iau prima data contact cu materia, precum si la absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, autorii au realizat o lucrare sintetica si explicita, care prezinta institutiile specifice drepturilor reale principale intr-un mod clar si accesibil.

Cartea cuprinde, pe langa explicatiile teoretice si analiza solutiilor din practica judiciara, intrebari sub forma de teste grila, necesare atat pentru facilitarea intelegerii notiunilor de baza, cat si pentru pregatirea examenelor sau concursurilor.

Editia de fata, revizuita si adaugita de autori, actualizeaza materialul cu legislatia in vigoare la data de 15 noiembrie 2013, marcand ultimele modificari ale actelor normative speciale in domeniu, precum si noile norme procedurale civile aplicabile.

 • Capitol preliminar Patrimoniul
  • 1. Noţiunea de patrimoniu
  • 2. Elementele patrimoniului
  • 3. Caracterele juridice ale patrimoniului
  • 4. Funcţiile patrimoniului
  • 4.1. Patrimoniul constituie garanţia comună a creditorilor chirografari
  • 4.2. Patrimoniul explică şi permite subrogaţia reală cu titlu universal
  • 4.3. Patrimoniul explică şi permite transmisiunea universală şi transmisiunea cu titlu universal
  • 5. Enumerarea drepturilor reale principale
 • Capitolul I. Dreptul de proprietate
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale referitoare la dreptul de proprietate
   • 1. Noţiunile de proprietate şi de drept de proprietate
   • 2. Formele dreptului de proprietate
  • Secţiunea a 2-a. Dreptul de proprietate privată
   • 1. Noţiune
   • 2. Titularii dreptului de proprietate privată
   • 3. Obiectul dreptului de proprietate privată
   • 4. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată
   • 4.1. Enumerarea atributelor dreptului de proprietate
   • 4.2. Posesia (ius possidendi)
   • 4.3. Folosinţa (ius utendi şi ius fruendi)
   • 4.4. Dispoziţia (ius abutendi sau abusus)
   • 5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată
   • 5.1. Enumerarea caracterelor juridice ale dreptului de proprietate
   • 5.2. Dreptul de proprietate privată este un drept absolut
   • 5.3. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv
   • 5.4. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu
   • 6. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
   • 6.1. Consideraţii generale
   • 6.2. Limite legale de interes privat stabilite de Codul civil
    • 6.2.1. Limite referitoare la folosirea apelor
    • 6.2.2. Picătura streşinii
    • 6.2.3. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii
    • 6.2.4. Limite privind vederea asupra proprietăţii vecinului
    • 6.2.5. Limite referitoare la dreptul de trecere
    • 6.2.6. Alte limite legale
   • 6.3. Limite convenţionale (voluntare)
   • 7. Enumerarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate privată
   • 8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privată
   • 8.1. Realizarea şi desfiinţarea construcţiilor
   • 8.2. Circulaţia juridică a imobilelor proprietate privată
    • 8.2.1. Imobilele proprietate privată sunt în circuitul civil
    • 8.2.2. Dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în România de către persoanele fizice sau juridice străine şi apatrizi
    • 8.2.3. Forma ad validitatem a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor. Înscrierea în cartea funciară
    • 8.2.4. Cerinţe speciale pentru înstrăinarea imobilelor
    • 8.2.5. Dreptul de preempţiune
  • Secţiunea a 3-a. Dreptul de proprietate publică
   • 1. Noţiune
   • 2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publică
   • 3. Obiectul dreptului de proprietate publică
   • 4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică
   • 5. Modurile de dobândire a proprietăţii publice. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
   • 5.1. Enumerarea modurilor de dobândire a proprietăţii publice
   • 5.2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
    • 5.2.1. Consideraţii generale
    • 5.2.2. Exproprierea în sistemul Legii nr. 33/1994
    • 5.2.3. Exproprierea în sistemul Legii nr. 255/2010
   • 6. Exercitarea dreptului de proprietate publică
   • 6.1. Consideraţii generale
   • 6.2. Dreptul de administrare
   • 6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publică
   • 6.4. Închirierea bunurilor proprietate publică
   • 6.5. Dreptul de folosinţă gratuită
   • 7. Încetarea dreptului de proprietate publică
 • Capitolul al II -lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale privind modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea a 2-a. P roprietatea comună
   • 1. Consideraţii introductive
   • 2. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi (coproprietatea)
   • 2.1. Noţiune. Clasificare. Prezumţia de coproprietate
   • 2.2. Coproprietatea obişnuită
    • 2.2.1. Noţiune. Izvoare. Titulari
    • 2.2.2. Exercitarea posesiei asupra bunului aflat în coproprietate
    • 2.2.3. Drepturile coproprietarilor cu privire la întregul bun
    • 2.2.4. Contractul de administrare a coproprietăţii
    • 2.2.5. Drepturile coproprietarilor cu privire la cota-parte proprie din drept
    • 2.2.6. Acţiunile în justiţie
    • 2.2.7. Obligaţiile coproprietarilor
    • 2.2.8. Încetarea coproprietăţii obişnuite
   • 2.3. Coproprietatea forţată
    • 2.3.1. Aspecte generale
    • 2.3.2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente având proprietari diferiţi
    • 2.3.3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune
    • 2.3.4. Coproprietatea asupra bunurilor care constituie amintiri de familie
   • 3. Proprietatea comună în devălmăşie
   • 3.1. Noţiune
   • 3.2. Izvoarele şi felurile devălmăşiei
   • 3.3. Regulile aplicabile devălmăşiei
   • 4. Partajul
   • 4.1. Noţiune
   • 4.2. Felurile partajului
   • 4.3. Imprescriptibilitatea partajului
   • 4.4. Suspendarea partajului
   • 4.5. Modurile de împărţire
   • 4.6. Stingerea datoriilor şi situaţia creditorilor
   • 4.7. Efectele partajului
  • Secţiunea a 3-a. P roprietatea periodică, proprietatea rezolubilă şi proprietatea anulabilă
   • 1. Proprietatea periodică
   • 2. Proprietatea rezolubilă
   • 3. Proprietatea anulabilă
 • Capitolul al II -lea. Ac ţiunea în revendicare
  • Secţiunea 1. A specte generale referitoare la acţiunea în revendicare imobiliară
   • 1. Noţiune şi caractere generale
   • 2. Delimitarea acţiunii în revendicare de alte acţiuni
   • 2.1. Acţiunea în revendicare şi acţiunea posesorie
   • 2.2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea confesorie
   • 2.3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea negatorie
   • 2.4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire
   • 2.5. Acţiunea în revendicare şi petiţia de ereditate
   • 2.6. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în evacuare
   • 2.7. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în constatare
   • 3. Calitatea procesuală
  • Secţiunea a 2-a. A cţiunea în revendicare imobiliară
   • 1. Proba dreptului de proprietate
   • 1.1. Consideraţii introductive
   • 1.2. Noţiunea de titlu în materia acţiunii în revendicare
   • 1.3. Situaţii posibile
    • 1.3.1. Precizări
    • 1.3.2. Ambele părţi deţin titlu
    • 1.3.3. Numai una dintre părţi are titlu
    • 1.3.4. Niciuna dintre părţi nu are titlu
   • 2. Imprescriptibilitatea acţiunii în revendicare imobiliară
  • Secţiunea a 3-a. A cţiunea în revendicare mobiliară
   • 1. Situaţii de distins
   • 2. Ipoteza reglementată de art. 937 alin. (1) C. civ.
   • 2.1. Precizări prealabile
   • 2.2. Condiţii referitoare la bunuri
   • 2.3. Condiţii referitoare la persoane
   • 2.4. Condiţii referitoare la posesia terţului dobânditor
   • 3. Revendicarea de la terţul dobânditor de bună-credinţă a bunului mobil pierdut sau furat
   • 4. Revendicarea bunului mobil de la hoţ, de la găsitorul care nu s-a conformat dispoziţiilor art. 941 şi urm. C. civ. sau de la terţul dobânditor de rea-credinţă
   • 5. Ipoteza în care găsitorul bunului mobil s-a conformat dispoziţiilor art. 941 şi urm. C. civ.
  • Secţiunea a 4-a. E fectele admiterii acţiunii în revendicare
   • 1. Precizări introductive
   • 2. Restituirea lucrului
   • 3. Restituirea productelor şi a fructelor
   • 4. Suportarea cheltuielilor făcute de către posesor
 • Capitolul al IV -lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • 1. Noţiunea de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
   • 2. Enumerarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie
   • 1. Noţiune şi caractere juridice
   • 1.1. Noţiune
   • 1.2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie
   • 2. Constituirea dreptului de superficie
   • 3. Exercitarea dreptului de superficie
   • 4. Stingerea dreptului de superficie
   • 4.1. Enumerarea cauzelor de stingere a dreptului de superficie
   • 4.2. Stingerea dreptului de superficie prin expirarea termenului
   • 4.3. Stingerea dreptului de superficie prin consolidare
   • 4.4. Stingerea dreptului de superficie prin pieirea construcţiei
   • 4.5. Alte cauze de stingere a dreptului de superficie
  • Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct
   • 1. Noţiune şi caractere juridice
   • 2. Constituirea dreptului de uzufruct
   • 2.1. Domeniul de aplicare (obiectul uzufructului)
   • 2.2. Modalităţile de constituire
   • 2.3. Durata uzufructului
   • 3. Efectele uzufructului
   • 3.1. Drepturile uzufructuarului
   • 3.2. Obligaţiile uzufructuarului
   • 3.3. Drepturile nudului proprietar
   • 3.4. Obligaţiile nudului proprietar
   • 4. Stingerea uzufructului
  • Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
  • Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute
   • 1. Noţiune şi caractere juridice
   • 2. Clasificarea servituţilor
   • 3. Constituirea servituţii
   • 4. Exercitarea dreptului de servitute
   • 4.1. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant
   • 4.2. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului aservit
   • 4.3. Exercitarea servituţii în caz de împărţire a fondurilor
   • 5. Stingerea servituţilor
 • Capitolul al V-lea. Fiducia şi adm inistrarea bunurilor altuia
  • Secţiunea 1. Fiducia
   • 1. Noţiune şi obiect
   • 2. Izvoarele fiduciei
   • 3. Părţile contractului de fiducie
   • 4. Conţinutul contractului de fiducie
   • 5. Obligaţiile fiduciarului
   • 5.1. Obligaţia de înregistrare a contractului de fiducie
   • 5.2. Obligaţia fiduciarului de a da socoteală
   • 6. Răspunderea şi înlocuirea fiduciarului
   • 7. Încetarea contractului de fiducie
  • Secţiunea a 2-a. A dministrarea bunurilor altuia
   • 1. Noţiune şi reglementare
   • 2. Administrarea colectivă şi delegarea
   • 3. Formele de administrare
   • 3.1. Administrarea simplă
   • 3.2. Administrarea deplină
   • 4. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar
   • 5. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii
   • 6. Încetarea administrării
 • Capitolul al VI -lea. Posesia
  • Secţiunea 1. A specte generale
   • 1. Noţiunea de posesie
   • 2. Elementele constitutive ale posesiei
   • 3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situaţii juridice
   • 3.1. Posesia, ca stare de fapt, şi posesia, ca stare de drept (posesia, ca atribut al unui drept real principal)
   • 3.2. Posesia şi detenţia precară. Intervertirea detenţiei precare în posesie
   • 4. Dobândirea şi pierderea posesiei
   • 4.1. Dobândirea posesiei
   • 4.2. Pierderea posesiei
  • Secţiunea a 2-a. V iciile posesiei
   • 1. Precizări introductive
   • 2. Discontinuitatea
   • 3. Violenţa
   • 4. Clandestinitatea
  • Secţiunea a 3-a. E fectele posesiei
   • 1. Precizări introductive
   • 1.1. Enumerarea efectelor juridice ale posesiei
   • 1.2. Justificarea efectelor juridice ale posesiei
   • 1.3. Posesia de bună-credinţă şi posesia de rea-credinţă
   • 2. Posesia creează o prezumţie de proprietate
   • 3. Posesia de bună-credinţă conduce la dobândirea fructelor produse de bunul asupra căruia se exercită
   • 4. Acţiunile posesorii
   • 4.1. Noţiune. Feluri
   • 4.2. Acţiunea posesorie generală (acţiunea în complângere)
   • 4.3. Acţiunea posesorie specială (acţiunea în reintegrare)
   • 4.4. Aspecte procesuale privind acţiunile posesorii
   • 4.5. Luarea măsurilor pentru conservarea bunului asupra căruia se exercită posesia
 • Capitolul al VI -lea. Modurile generale de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale principale
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • 1. Enumerarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale principale
   • 2. Precizări introductive
  • Secţiunea a 2-a. A ccesiunea
   • 1. Noţiune şi clasificare
   • 2. Accesiunea imobiliară naturală
   • 3. Accesiunea imobiliară artificială
   • 3.1. Consideraţii generale
   • 3.2. Realizarea lucrării de către proprietarul imobilului cu materialele altei persoane
   • 3.3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
    • 3.3.1. Situaţia autorului de bună-credinţă
    • 3.3.2. Situaţia autorului de rea-credinţă
   • 3.4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
    • 3.4.1. Lucrările adăugate necesare
    • 3.4.2. Lucrările adăugate utile
    • 3.4.3. Lucrările adăugate voluptuare
   • 3.5. Lucrările realizate parţial asupra imobilului autorului
   • 3.6. Lucrările provizorii
   • 3.7. Realizarea unei lucrări asupra imobilului altuia cu materialele unui terţ
   • 3.8. Aspecte care privesc atât pe autorul de bună-credinţă, cât şi pe autorul de rea-credinţă
   • 4. Accesiunea mobiliară
   • 4.1. Confecţionarea bunului mobil cu materialele altei persoane
   • 4.2. Unirea a două bunuri mobile
  • Secţiunea a 3-a. U zucapiunea
   • 1. Consideraţii generale
   • 1.1. Noţiune şi justificare
   • 1.2. Bunurile care nu pot fi dobândite prin uzucapiune
   • 1.3. Felurile uzucapiunii în sistemul Codului civil din 2009
   • 1.4. Posesia utilă, condiţie esenţială a uzucapiunii
   • 2. Uzucapiunea imobiliară extratabulară
   • 3. Uzucapiunea imobiliară tabulară
   • 4. Uzucapiunea mobiliară
   • 5. Aspecte comune uzucapiunii extratabulare, tabulare şi mobiliare
   • 5.1. Joncţiunea posesiilor
   • 5.2. Calculul termenului uzucapiunii
   • 6. Invocarea uzucapiunii
   • 6.1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare
   • 6.2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare
   • 6.3. Invocarea uzucapiunii mobiliare
  • Secţiunea a 4-a. O cupaţiunea
  • Secţiunea a 5-a. Hotărârea judecătorească
 • Capitolul al VI -lea. Publicitatea imobiliară
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale referitoare la publicitatea imobiliară şi la cartea funciară
   • 1. Noţiunea şi funcţiile publicităţii imobiliare
   • 1.1. Noţiunea de publicitate imobiliară
   • 1.2. Funcţiile publicităţii imobiliare
   • 2. Noţiunea, caracteristicile şi structura cărţii funciare
   • 2.1. Noţiunea de carte funciară
   • 2.2. Caracteristicile cărţii funciare
   • 2.3. Structura cărţii funciare
   • 3. Obiectul cărţii funciare
   • 3.1. Obiectul material
   • 3.2. Obiectul juridic
  • Secţiunea a 2-a. P rincipiile cărţii funciare
   • 1. Enumerarea principiilor
   • 2. Principiul efectului constitutiv de drepturi reale imobiliare al înscrierii
   • 3. Principiul publicităţii integrale
   • 4. Principiul relativităţii înscrierii
   • 5. Principiul priorităţii
   • 6. Principiul forţei probante şi al publicităţii materiale
   • 7. Principiul neutralităţii
   • 8. Principiul specialităţii
   • 9. Principiul legalităţii
  • Secţiunea a 3-a. Înscrierile în cartea funciară
   • 1. Precizări introductive
   • 2. Intabularea
   • 3. Înscrierea provizorie
   • 4. Notarea
  • Secţiunea a 4-a. Acţiunile în justiţie specifice cărţii funciare
   • 1. Noţiune şi enumerare
   • 2. Acţiunea în prestaţie tabulară
   • 3. Acţiunea în justificare tabulară
   • 4. Acţiunea în rectificare
 • Capitolul al VII -lea. Test e grilă
  • I. Patrimoniul
  • II. Dreptul de proprietate
  • III. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată
  • IV. Acţiunea în revendicare
  • V. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
  • VI. Fiducia şi administrarea bunurilor altuia
  • VII. Posesia
  • VIII. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale
  • IX. Publicitatea imobiliară
 • Capitolul al VIII -lea. Răspunsuri
  • I. Patrimoniul
  • II. Dreptul de proprietate
  • III. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată
  • IV. Acţiunea în revendicare
Detalii tehnice
Data Aparitiei 03 dec. 2013
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 352
Format Carte brosata
Editie a 2-a
Alti clienti au cumparat si
De acelasi Autor
NOU
Fise de drept civil_ed a 3-a_Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil. Editia a 3-a

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
180,00 lei 162,00 lei
Indisponibila
Fise de drept civil_ed a 2-a_Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil. Editia a 2-a

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
170,00 lei 153,00 lei
-15%
Indisponibila
Fise de drept civil - Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
150,00 lei 127,50 lei
Din aceeasi Categorie